ابارا

پمپ آب نیم اسب خانگی ابارا PRA 0.50 ML پمپ آب نیم اسب خانگی ابارا PRA 0.50 ML

2,646,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 2.1 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 37 متر

مشخصات کامل
پمپ آب بشقابی ابارا Premium CMA 1.00 ML پمپ آب بشقابی ابارا Premium CMA 1.00 ML

4,900,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 6 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 34.5 متر

مشخصات کامل
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM/E 10-12 F 5/5.5 IE2 پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM/E 10-12 F 5/5.5 IE2

استعلام موجودی

توان: 7.5 اسب_ 5.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 15

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 134 متر

مشخصات کامل
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM 10-14 F 5/5.5 IE2 پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM 10-14 F 5/5.5 IE2

استعلام موجودی

توان: 7.5 اسب_ 5.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 15

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 157 متر

مشخصات کامل
پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا LPC4 40-125/0.25 پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا LPC4 40-125/0.25

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 12

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 6.3 متر

مشخصات کامل
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM/E 10 8F 5/3.0 IE2 پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM/E 10 8F 5/3.0 IE2

استعلام موجودی

توان: 4 اسب_ 3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 15

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 88 متر

مشخصات کامل
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM 32-5-3 F 5/11 پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM 32-5-3 F 5/11

استعلام موجودی

توان: 14.5اسب-10.8kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 42

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_65mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 104 متر

مشخصات کامل
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 18 5F 5/5.5 IE2 پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 18 5F 5/5.5 IE2

استعلام موجودی

توان: 7.5 اسب_ 5.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 24

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 80 متر

مشخصات کامل
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 20-16 F 5/18.5 IE2 پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 20-16 F 5/18.5 IE2

استعلام موجودی

توان: 25 اسب_18.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 29 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 270 متر

مشخصات کامل
پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 250X200FS2LA پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 250X200FS2LA

استعلام موجودی

سایز دهانه خروجی : 6 اینچ_150mm

مشخصات کامل
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 10-14 F 5/5.5 IE2 پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 10-14 F 5/5.5 IE2

استعلام موجودی

توان: 7.5 اسب_ 5.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 15

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 157 متر

مشخصات کامل
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32 5-0 F 5/11 IE2 پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32 5-0 F 5/11 IE2

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 42

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_65mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 113 متر

مشخصات کامل
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 20-13 F 5/15 IE2 پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMSG 20-13 F 5/15 IE2

استعلام موجودی

توان: 20 اسب_15kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 29

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 219 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش تمام استیل ابارا OPTIMA M/A پمپ کف کش تمام استیل ابارا OPTIMA M/A

استعلام موجودی

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 9

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 6 متر

مشخصات کامل
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM/E 5-14 F 5/3.0 IE2 پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM/E 5-14 F 5/3.0 IE2

استعلام موجودی

توان: 4 اسب_ 3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 8

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 143 متر

مشخصات کامل
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM/E 10-11 F 5/4.0 IE2 پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM/E 10-11 F 5/4.0 IE2

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب_4kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 15

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 121 متر

مشخصات کامل
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM/E 10-18 F 5/7.5 IE2 پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM/E 10-18 F 5/7.5 IE2

استعلام موجودی

توان: 10 اسب_ 7.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 15

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 202 متر

مشخصات کامل
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32-13-3 F 5/30 IE2 پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32-13-3 F 5/30 IE2

استعلام موجودی

توان: 40 اسب _ 30kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 42 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_65mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 285 متر

مشخصات کامل
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM 5-24 F 5/5.5 IE2 پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM 5-24 F 5/5.5 IE2

استعلام موجودی

توان: 7.5 اسب_ 5.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 8

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 246 متر

مشخصات کامل
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG/E 10-10 F 5/4 IE2 پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG/E 10-10 F 5/4 IE2

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب_4kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 15 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 110 متر

مشخصات کامل
پمپ آب خانگی ابارا CDA 10.0 TL IE3 پمپ آب خانگی ابارا CDA 10.0 TL IE3

استعلام موجودی

توان: 10 اسب_ 7.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 30 متر مکعب در ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 86 متر

مشخصات کامل
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM 18-14 F 5/15 IE2 پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM 18-14 F 5/15 IE2

استعلام موجودی

توان: 20 اسب_15kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 24

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 227 متر

مشخصات کامل
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM/E 32-14-3 F 5/30 IE2 پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM/E 32-14-3 F 5/30 IE2

استعلام موجودی

توان: 40 اسب _ 30kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 42

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_65mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 307 متر

مشخصات کامل
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32 8-0 F 5/15 پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32 8-0 F 5/15

استعلام موجودی

توان: 20 اسب_15kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 42 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_65mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 181 متر

مشخصات کامل
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG/E 32-10-1 F 5/18.5 IE2 پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG/E 32-10-1 F 5/18.5 IE2

استعلام موجودی

توان: 24 اسب -17.8kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 42

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_65mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 223 متر

مشخصات کامل
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 3-13 F 5/1.5 پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 3-13 F 5/1.5

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 5

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 121 متر

مشخصات کامل
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG/E 5-14 F 5/3 IE2 پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG/E 5-14 F 5/3 IE2

استعلام موجودی

توان: 4 اسب_ 3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 8

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 143 متر

مشخصات کامل
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32 7-0 F 5/15 پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32 7-0 F 5/15

استعلام موجودی

توان: 20 اسب_15kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 42 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_65mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 149 متر

مشخصات کامل
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM/E 5-12 F 5/2.2 IE2 پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM/E 5-12 F 5/2.2 IE2

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 8

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 123 متر

مشخصات کامل
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM 5-18 F 5/4.0 IE2 پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM 5-18 F 5/4.0 IE2

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب_4kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 8

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 184 متر

مشخصات کامل
الکتروموتور پمپ شناور ابارا OYM 3.00 الکتروموتور پمپ شناور ابارا OYM 3.00

2,250,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

مشخصات کامل
پمپ ابارا 1 اسب محیطی PRA 1.00 ML پمپ ابارا 1 اسب محیطی PRA 1.00 ML

3,940,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 62 متر

مشخصات کامل
پمپ آب ابارا CMA 1.00 ML ECONOMY پمپ آب ابارا CMA 1.00 ML ECONOMY

4,180,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 6 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 34.5 متر

مشخصات کامل
پمپ آب ابارا جتی AGA 1.00 ML ECONOMY پمپ آب ابارا جتی AGA 1.00 ML ECONOMY

4,490,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3.6

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 47.5 متر

مشخصات کامل
پمپ آب جتی ابارا Premium AGA 1.00 ML پمپ آب جتی ابارا Premium AGA 1.00 ML

5,040,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3.6 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 47.5 متر

مشخصات کامل
پمپ آب بشقابی ابارا CMA 1.00 MB L پمپ آب بشقابی ابارا CMA 1.00 MB L

5,510,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 6 متر مکعب در ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 34.5 متر

مشخصات کامل
1 2 3 ... 18 »

بررسی، انتخاب و خرید پمپ های ابارا:

پمپ آب ابارا یکی از پرفروش ترین محصولات برند ابارا در جهان است. ابارا محصولات خود را با تکنولوژی روز دنیا در ایتالیا تولید می کند و جزو بزرگترین تولید کنندگان پمپ آب و سیستم آبرسانی محسوب می شود. برند ابارا با تجربه طولانی مدت 90 ساله، یک برند بسیار معتبر است که محصولات خود را در سطح جهان ارائه می کند و در ایران نیز نمایندگان بسیاری دارد و تنوع گسترده ای از محصولات این برند یافت می شود.

پمپ آب ابارا استفاده های متعددی دارد که می توان از آن در محل هایی همچون منازل و ساختمان ها استفاده کرد که از بین تنوع محصولات آن می توانید پمپ های آب بشقابی، جتی، دو پروانه، طبقاتی عمودی، افقی ، تک پروانه و پمپ های آب خانگی را با توجه به مصرف خود انتخاب کنید. در ادامه به برسی دقیق تر محصولات تولیدی توسط برند ابارا می پردازیم.

انواع پمپ آب ابارا

 • پمپ آب ابارا با بدنه استیل: از این نوع پمپ آب معمولا برای انتقال آب هایی با مواد خورنده استفاده می شود، زیرا جنس آن از استیل است و در مقابل این سیالات مقاوم است. این نوع پمپ آب در مدل های CD ,CDX ,2CDX ,DWO ,3LPF ,3L SERIES, MATRIX ,EVM ,MULTIGO تولید می شوند. از دیگر کاربردهای پمپ آب ابارای بدنه استیل می توان به افزایش فشار آب، تصفیه آب، سیستم های تهویه، پمپاژ آب در منازل و در محیط های صنعتی و کارخانه ها مانند کارخانه های رنگ سازی، غذایی، دارویی و شیمیایی و ... اشاره کرد.
 • پمپ آب ابارا صنعتی چدنی: این نوع پمپ آب صنعتی که در مدل های 3 ,MD ,MMD4 ,3DPF ,CDA ,CMA ,CMB ,AGA ,CMC ,CMR ,CMD , PRA ,FSA تهیه و تولید می شود، برای افزایش فشار آب، سیرکولاسیون آب، مصارف صنعتی، آبیاری، آتش نشانی و ... کاربرد دارد.
 • پمپ بشقابی ابارا: پمپ آب بشقابی ابارا که اغلب از جنس چدن ساخته می شوند در آبیاری گیاهان خانگی، سیستم های تحت فشار خانگی، آبیاری در مقیاس کوچک و شست و شوی وسایل نقلیه مورد استفاده قرار می گیرد.
 • پمپ آب ابارا دو پروانه: پمپ آب دو پروانه برند ابارا نیز معمولا از جنس چدن ساخته می شوند و برای تصفیه آب، سیستم های گرمایش، خدمات دارویی، انتقال مایعات و تقویت فشار آب در استفاده هایی هم چون آبیاری استفاده می شوند و کاربرد دارند.
 • پمپ جتی ابارا: این نوع پمپ معمولا در ساختمان های مسکونی و ویلاها، آبیاری و باغبانی و آبرسانی های تحت فشار مورد استفاده قرار می گیرند. پمپ جتی ابارا غالبا از جنس چدن ساخته می شوند و از نوع پمپ های خود مکش با فشار بالا هستند.
  • مانند : aga ، jem
 • پمپ آب طبقاتی ابارا: پمپ آب طبقاتی ابارا معمولا بدنه و پروانه هایی از جنس استیل دارد. همینطور شفت های این محصول نیز از جنس استیل ساخته می شود. از مهم ترین کاربرد های این نوع پمپ آب می توان به کاربرد آن در سیستم های آب رسانی تحت فشار خانگی،توزیع و پخش آب، آتش نشانی، آبیاری و جمع اوری آب باران است. نکته مهمی که باید در رابطه با این دستگاه بدانید این است که از آن ها برای پمپاژ اب با ویکسوزیته ملایم ( پارامتری که میزان مقاومت آب یا هر سیالی در مقابل جاری شدن را نشان می دهد.) استفاده شود.
 • پمپ آب تک پروانه ابارا: این دسته از محصولات برند ابارا به طور کلی از جنس استیل و چدن ساخته می شوند و از موارد استفاده آن ها می توان به آبیاری، تصفیه، پمپاژ مایعات همراه با ویکسوزیته یا گرانروی متوسط، سیستم های تحت فشار مسکونی و آتش نشانی و سیستم های تهویه هوا اشاره کرد.

خرید پمپ ابارا

همانطور که اشاره شد برند ابارا یکی از معتبرترین تولید کنندگان پمپ های آب در جهان است این برند شبکۀ گسترده ای از مراکز فنی در سراسر جهان دارد و برای کسب رضایت مشتریان خود به سرعت آن ها را راهنمایی می کند. ابارا در این مراکز نیروهایی بسیار کار بلد و ماهر را برای ارائه خدمات به مشتریان به کار گرفته است.

همچنین این برند معتبر ترین گارانتی را در بین تولید کنند گان پمپ آب دارد و اگر هر کدام از محصولات آن را خریداری کنید، 10 سال گارانتی محصول را خواهید داشت که همین امر نشان دهنده کیفیت بالای تولیدات در این برند است.

شما خریداران محترم پمپ آب ebara برای دریافت قیمت پمپ ابارا و دریافت خدمات رایگان مشاوره خرید پمپ آب ابارا می توانید با کارشناسان فروش ویدفکتور تماس بگیرید تا از انتخاب یک پمپ آب مناسب برای کاربری موردنظرتان، اطمینان خاطر حاصل نمایید.

نظرات

فیروز شعبانپور
/ 14 - اسفند - 1401

پمپ جهت انتقال روغن خوراکی از تانکر حمل به مخزن با ارتفاع 110متر

ویدفکتور
/ 14 - اسفند - 1401

سلام در پاسخ به سوال شما :

برای انتقال روغن خوراکی از تانکر حمل به مخزن با ارتفاع 110 متر، نیاز به یک پمپ قدرتمند و با عملکرد بالا دارید. برای این منظور، می‌توانید از پمپ‌های سانتریفوژ با فشار بالا استفاده کنید. قبل از انتخاب پمپ، نیاز است که جریان روغن، فشار و دبی مورد نیاز را محاسبه کنید. همچنین، برای اطمینان از عملکرد صحیح پمپ، نیاز است که سیستم لوله کشی و شیرآلات نیز به درستی طراحی شده و نصب شود. در نهایت، برای ایمنی و به حداقل رساندن خطر احتمالی نشتی، لازم است که یک سیستم کنترل و نظارت بر روی عملکرد پمپ وجود داشته باشد.

 

 

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا