پردیس فن

فن سانتریفیوژ 250 بکوارد 2800 دور تکفاز پردیس فن فن سانتریفیوژ 250 بکوارد 2800 دور تکفاز پردیس فن

6,000,000 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان: 0.5 اسب

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1800

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ 250 فوروارد 1400 دور پردیس فن هواکش سانتریفیوژ 250 فوروارد 1400 دور پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ 350 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن هواکش سانتریفیوژ 350 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

توان: 3/4 اسب

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ 400 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن هواکش سانتریفیوژ 400 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان: 5.5اسب

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 500 بکوارد 900 دور تکفاز پردیس فن فن سانتریفیوژ 500 بکوارد 900 دور تکفاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان: 3 اسب

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 560 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن فن سانتریفیوژ 560 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 56 سانتیمتر

توان: 3 اسب

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل
باکس فن 500 بکوارد 1400 دور تکفاز پردیس فن باکس فن 500 بکوارد 1400 دور تکفاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

برق: تک فاز

مشخصات کامل
پلاگ فن فولی تسمه مدل 400 پردیس فن پلاگ فن فولی تسمه مدل 400 پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان: 3 اسب

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 4500

جنس پروانه: استیل

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ 310 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن هواکش سانتریفیوژ 310 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان: 3/4 اسب

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ 350 بکوارد 2800 دور سه فاز پردیس فن هواکش سانتریفیوژ 350 بکوارد 2800 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

توان: 4 اسب

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 630 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن فن سانتریفیوژ 630 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 63 سانتیمتر

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 710 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن فن سانتریفیوژ 710 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 71 سانتیمتر

توان: 10 اسب

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ 250 بکوارد 2800 دور سه فاز پردیس فن هواکش سانتریفیوژ 250 بکوارد 2800 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان: 0.5 اسب

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ 280 بکوارد 2800 دور سه فاز پردیس فن هواکش سانتریفیوژ 280 بکوارد 2800 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 28 سانتیمتر

توان: 1 اسب

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ 400 بکوارد 900 دور تکفاز پردیس فن هواکش سانتریفیوژ 400 بکوارد 900 دور تکفاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان: 1.5

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 500 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن فن سانتریفیوژ 500 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان: 3 اسب

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 800 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن فن سانتریفیوژ 800 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 80 سانتیمتر

توان: 15 اسب

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ 500 بکوارد 1400 دور تکفاز پردیس فن هواکش سانتریفیوژ 500 بکوارد 1400 دور تکفاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان: 3 اسب

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 7200

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 500 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن فن سانتریفیوژ 500 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان: 3 اسب

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 7200

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ 450 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن هواکش سانتریفیوژ 450 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان: 7.5اسب

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ 450 بکوارد 900 دور تکفاز پردیس فن هواکش سانتریفیوژ 450 بکوارد 900 دور تکفاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان: 2 اسب

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل
باکس فن 500 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن باکس فن 500 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

برق: سه فاز

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ 350 بکوارد 2800 دور تکفاز پردیس فن هواکش سانتریفیوژ 350 بکوارد 2800 دور تکفاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

توان: 4 اسب

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ 350 بکوارد 1400 دور تکفاز پردیس فن هواکش سانتریفیوژ 350 بکوارد 1400 دور تکفاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

توان: 3/4 اسب

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 560 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن فن سانتریفیوژ 560 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 56 سانتیمتر

توان: 3 اسب

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 710 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن فن سانتریفیوژ 710 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 71 سانتیمتر

توان: 4 اسب

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ 280 بکوارد 2800 دور تکفاز پردیس فن هواکش سانتریفیوژ 280 بکوارد 2800 دور تکفاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 28 سانتیمتر

توان: 1 اسب

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ 310 بکوارد 2800 دور تکفاز پردیس فن هواکش سانتریفیوژ 310 بکوارد 2800 دور تکفاز پردیس فن

استعلام موجودی

توان: 3 اسب

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ 310 بکوارد 1400 دور تکفاز پردیس فن هواکش سانتریفیوژ 310 بکوارد 1400 دور تکفاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان: 3/4 اسب

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 800 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن فن سانتریفیوژ 800 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 80 سانتیمتر

توان: 7/5 اسب

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل
1 2 3 ... 5 »

آشنایی با برند پردیس فن

پردیس فن یک برند ایرانی است که در زمینه انواع فن و هواکش به فعالیت می پردازد و طی سالها فعالیت توانسته است محصولات با کیفیتی را به بازار وارد کند.

نظرات

صبا کیمیا فرد
/ 24 - شهریور - 1401

سلام برای یک محیط 100 متری فنی میخوام که تهویه هوا را برایم انجام دهد و ترجیحا 30سانتی متری باشد چون میخوام بین کانال نصب کنم چی پیشنهاد میدید

ویدفکتور
/ 24 - شهریور - 1401

با عرض سلام و احترام 
شما میتوانید از هواکش های بین کانالی 31 زیلابگ  استفاده بفرماید

هاشم محمدی
/ 27 - شهریور - 1401

سلام برای سرویس بهداشتی هواکش بین کانالی میخواستم با سایز 10

ویدفکتور
/ 27 - شهریور - 1401

با عرض سلام و احترام 
شما میتوانید از هواکش های بین کانالی10 سانت  دمنده با هوادهی (متر مکعب بر ساعت) :280 استفاده بفرماید

احمد نیازی
/ 17 - دی - 1401

سلام.برای خروجی دودکش بخاری گازسوز - یک فن میخوام.پذیرایی منزلم دودکش مناسب نداره و ناچار هستم با پیچ و خم دودکش رو به بخاری متصل کنم.

ویدفکتور
/ 17 - دی - 1401

سلام در پاسخ به سوال شما :
با توجه به گرمای هوای خروجی از بخاری مجبور استفاده از فن های هستیم که در مسیر اتصال الکتروموتور به پروانه از یک خنک کننده شفت استفاده میشود .
پیشنهاد ما به شما  استفاده از فن پکیج میباشد 

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا