جستجوی پیشرفته

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 3-18-0.55

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 3
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 18 متر
0 از 0

1,726,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 3-24-0.75

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 3
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 24 متر
0 از 0

1,614,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 10-12-0.55

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/2 اینچ
 • میزان آبدهی : 10
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 12 متر
0 از 0

1,730,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 8-18-0.75

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/2 اینچ
 • میزان آبدهی : 8
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 18 متر
0 از 0

1,614,000 تومان

پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 15-7-0.55

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • میزان آبدهی : 15
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 7 متر
0 از 0

1,726,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 10-16-0.75

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • میزان آبدهی : 10
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 16 متر
0 از 0

1,612,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 15-10-0.75

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2.1/2 اینچ
 • میزان آبدهی : 15
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 10 متر
0 از 0

1,614,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 25-6-0.75

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • میزان آبدهی : 25
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 6 متر
0 از 0

1,614,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 40-6-1.1

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • میزان آبدهی : 40
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 6 متر
0 از 0

2,144,000 تومان

پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 15-14-1.1

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2.1/2 اینچ
 • میزان آبدهی : 15
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 14 متر
0 از 0

2,112,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 6-25-1.1

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/2 اینچ
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 25 متر
0 از 0

2,566,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SVQ 2200

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • میزان آبدهی : 42
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 17 متر
0 از 0

تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 1.5-17-0.37

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1 اینچ
 • میزان آبدهی : 1.5
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 17 متر
0 از 0

1,262,000 تومان

پمپ کف کش تکفاز فلوتردار استریم SQD 1.5-25-0.55

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1 اینچ
 • میزان آبدهی : 1.5
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 25 متر
0 از 0

1,750,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 1.5-32-0.75

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1 اینچ
 • میزان آبدهی : 1.5
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 32 متر
1 از 5

1,702,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 3-30-1.1

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1 اینچ
 • میزان آبدهی : 3
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 30 متر
1 از 5

2,202,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 3-18-0.55

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 3
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 18 متر
0 از 0

1,880,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 3-24-0.75

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 3
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 24 متر
0 از 0

1,704,000 تومان

پمپ کف کش تکفاز فلوتردار استریم SQD 10-12-0.55

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/2 اینچ
 • میزان آبدهی : 10
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 12 متر
0 از 0

1,842,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 8-18-0.75

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/2 اینچ
 • میزان آبدهی : 8
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 18 متر
0 از 0

1,704,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 10-16-0.75

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • میزان آبدهی : 10
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 16 متر
0 از 0

1,704,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 25-6-0.75

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • میزان آبدهی : 25
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 6 متر
0 از 0

1,704,000 تومان

پمپ کف کش تکفاز فلوتردار استریم SQD 40-6-1.1

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • میزان آبدهی : 40
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 6 متر
0 از 0

2,232,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 15-14-1.1

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • میزان آبدهی : 15
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 14 متر
0 از 0

2,200,000 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 3

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 37 متر
0 از 0

1,800,000 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 3F

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 37 متر
0 از 0

1,845,000 تومان

کف کش تمام استیل تکفاز استریم SCM 4

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 51 متر
0 از 0

2,620,000 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 4F

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 51 متر
0 از 0

2,025,000 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 5

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 63 متر
0 از 0

2,130,000 تومان

کف کش تمام استیل تکفاز استریم SCM 5F

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 63 متر
1 از 1

2,175,000 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 6

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 76 متر
0 از 0

4,200,000 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 6F

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 76 متر
0 از 0

2,340,000 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 7

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 88 متر
0 از 0

2,460,000 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 7F

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 88 متر
0 از 0

3,950,000 تومان

کف کش تمام استیل تکفاز استریم SCM 8

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 102 متر
0 از 0

2,595,000 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 8F

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 102 متر
0 از 0

2,640,000 تومان

کفکش تمام استیل استریم SQD 3-20-0.55A

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی :
 • میزان آبدهی : 3
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 20
0 از 0

1,410,000 تومان

کفکش تمام استیل استریم QDX 30-6-0.75A

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی :
 • میزان آبدهی : 30
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 6
0 از 0

1,496,000 تومان

پمپ کفکش سه فاز استریم SQD 6-25-1.1

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 2.1/2 اینچ
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 25
0 از 0

2,566,000 تومان

SQ55011 کفکش باغی استریم

 • برق :
 • سایزخروجی :
 • میزان آبدهی : 11
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 8.5
0 از 0

تومان

SQ750 کفکش باغی استریم

 • برق :
 • سایزخروجی :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

تومان

BL2524N کفکش استریم

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی :
 • میزان آبدهی : 3.9
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 6
0 از 0

تومان

SPS3-65-6-2.2 کفکش استریم

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 90
0 از 0

تومان

SPS5-60-4-2.2 کفکش استریم

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • میزان آبدهی : 10
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 64
0 از 0

تومان

QDX10-16-0.75A کفکش استریم

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • میزان آبدهی : 15
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 20
0 از 0

تومان

QDX1.5-32-0.75A کفکش استریم

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1 اینچ
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 32.5
0 از 0

تومان

کفکش استریم مدل QDX8-18-0.75F

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/2 اینچ
 • میزان آبدهی : 13
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 25
0 از 0

تومان

کفکش استریم مدل QDX3-25-0.75A

 • برق :
 • سایزخروجی :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

تومان

SQ75054 کفکش استریم

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی :
 • میزان آبدهی : 11
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 8.5
0 از 0

تومان

کفکش استریم مدل SPC6-39-3-1.5AF-S/S

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • میزان آبدهی : 14
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 42
0 از 0

تومان