فدک

پمپ کف کش 3 اینچ فدک مدل F 22/1 پمپ کف کش 3 اینچ فدک مدل F 22/1

11,250,000 تومان

توان: 5 اسب -3.7kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش 3 اینچ فدک مدل F 27/1 پمپ کف کش 3 اینچ فدک مدل F 27/1

11,250,000 تومان

توان: 5 اسب -3.7kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش 2 اینچ فدک مدل F 42/2 پمپ کف کش 2 اینچ فدک مدل F 42/2

11,750,000 تومان

توان: 5 اسب -3.7kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 42 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش 4 اینچ مدل F 32/1 پمپ کف کش 4 اینچ مدل F 32/1

12,750,000 تومان

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 32 متر

حداکثر آبدهی: 50

مشخصات کامل
پمپ کف کش 4 اینچ مدل F 22/1B پمپ کف کش 4 اینچ مدل F 22/1B

12,750,000 تومان

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

حداکثر آبدهی: 90

مشخصات کامل
پمپ کف کش 4 اینچ فدک مدل F 32/1B پمپ کف کش 4 اینچ فدک مدل F 32/1B

13,450,000 تومان

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 32 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش 2 اینچ فدک مدل F 54/2 پمپ کف کش 2 اینچ فدک مدل F 54/2

13,500,000 تومان

توان: 7 اسب _ 5.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 54 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش 3 اینچ فدک مدل F 54/2 پمپ کف کش 3 اینچ فدک مدل F 54/2

14,600,000 تومان

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 54 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش 2 اینچ فدک مدل F 72/3 پمپ کف کش 2 اینچ فدک مدل F 72/3

14,760,000 تومان

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 72 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش 4 اینچ فدک مدل F 54/2 پمپ کف کش 4 اینچ فدک مدل F 54/2

15,300,000 تومان

توان: 12 اسب_9.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 54 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش 6 اینچ فدک مدل F 32/1 پمپ کف کش 6 اینچ فدک مدل F 32/1

15,550,000 تومان

توان: 14 اسب -10.4kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 6 اینچ_150mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 32 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش 6 اینچ فدک مدل F 22/1B پمپ کف کش 6 اینچ فدک مدل F 22/1B

15,550,000 تومان

توان: 14 اسب -10.4kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 6 اینچ_150mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش 2 اینچ فدک مدل F 92/3 پمپ کف کش 2 اینچ فدک مدل F 92/3

15,550,000 تومان

توان: 12 اسب_9.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 92 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش 3 اینچ فدک مدل F 72/3 پمپ کف کش 3 اینچ فدک مدل F 72/3

15,700,000 تومان

توان: 12.5 اسب_ 9.3kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 72 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش 3 اینچ مدل F 92/3 پمپ کف کش 3 اینچ مدل F 92/3

16,200,000 تومان

توان: 14 اسب -10.4kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 92 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش 4 اینچ فدک مدل F 72/3 پمپ کف کش 4 اینچ فدک مدل F 72/3

16,250,000 تومان

توان: 14 اسب -10.4kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 72 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش 2 اینچ فدک مدل F 120/4 پمپ کف کش 2 اینچ فدک مدل F 120/4

16,750,000 تومان

توان: 14 اسب -10.4kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 120 متر

مشخصات کامل
پمپ آب کف کش 6 اینچ فدک مدل F 32/1B پمپ آب کف کش 6 اینچ فدک مدل F 32/1B

18,550,000 تومان

توان: 20 اسب_15kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 6 اینچ_150mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 32 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش 4 اینچ فدک مدل F 92/3 پمپ کف کش 4 اینچ فدک مدل F 92/3

18,550,000 تومان

توان: 17.5 اسب_ 13kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 92 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش 4 اینچ فدک مدل F 54/2B پمپ کف کش 4 اینچ فدک مدل F 54/2B

18,660,000 تومان

توان: 17.5 اسب_ 13kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 54 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش 3 اینچ مدل F 120/4 پمپ کف کش 3 اینچ مدل F 120/4

19,200,000 تومان

توان: 17.5 اسب_ 13kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 120 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش 2 اینچ فدک مدل F 150/5 پمپ کف کش 2 اینچ فدک مدل F 150/5

19,350,000 تومان

توان: 17.5 اسب_ 13kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 150 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش 4 اینچ فدک مدل F 120/4 پمپ کف کش 4 اینچ فدک مدل F 120/4

21,550,000 تومان

توان: 20 اسب_15kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 120 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش 2 اینچ فدک مدل F 180/6 پمپ کف کش 2 اینچ فدک مدل F 180/6

21,600,000 تومان

توان: 20 اسب_15kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 180 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش 3 اینچ مدل F 150/5 پمپ کف کش 3 اینچ مدل F 150/5

22,100,000 تومان

توان: 20 اسب_15kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 150 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش 6 اینچ فدک مدل F 50/2 پمپ کف کش 6 اینچ فدک مدل F 50/2

22,500,000 تومان

توان: 20 اسب_15kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 6 اینچ_150mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 50 متر

مشخصات کامل

آشنایی و معرفی کارخانه ( شرکت ) فدک پمپ  

قبل از هر چیز شاید بای شما جالب باشد که بدانید فدک پمپ چه سالی و در کجا تاسسیس شد ؟!
برای پاسخ به این سوال باید بگوییم پمپ فدک در سال 1360 در تهران با توجه به نیاز ایران به تولید انواع پمپ تاسیس شد , به عبارتی تا به امروز در سال 1401 بیش از 41 سال تجربه ساخت و تولید انواع پمپ کف کش و لجن کش را در پیشینه خود دارد .

کارخانه تولیدی فدک پمپ در 41 سال قبل کار خود را با تولید پمپ های کف کش چدنی در مدل های صنعتی و کشاورزی با دبی و لیتراژ بالا شروع کرد .

در سالهایی که تجربه و تولید کننده چندانی در بازار ایران نبود .


    آشنایی با محصولات تولیدی شرکت فدک پمپ 

      اگر بخواهیم محصولات تولیدی شرکت پمپ فدک را به صورت مختصر و مفید معرفی کنیم , باید آنهارا به 4 دسته اصلی تقسیم کنیم :

     

         متریال:

 • جنس پروانه: چدن ضد سایش
 • پمپ کامل: چدن ضد سایش
 • بدنه پمپ: فولادی
 • یاتاقان های تحتانی و فوقانی موتور: استیل و برنز، استیل و گرافیت
 • سیستم کف گرد: گرافیت و استیل

 

 •   جدول مشخصات فنی پمپ  کفکش ۳ اینچ فدک

مشخصات الکتروموتور:

 • کلاس عایق بندی: F
 • درجه حفاظت: IP68
 • خنک کننده موتور: آب صاف
 • ولتاژ: ۳۸۰/۴۰۰ ولت
 • فرکانس: ۵۰ هرتز
 • دور موتور: ۲۹۰۰ دور در دقیقه

متریال:

 • جنس پروانه: چدن ضد سایش
 • پمپ کامل: چدن ضد سایش
 • بدنه پمپ: فولادی
 • یاتاقان های تحتانی و فوقانی موتور: استیل و برنز، استیل و گرافیت
 • سیستم کف گرد: گرافیت و استیل

جدول مشخصات فنی پمپ های کفکش ۴ اینچ فدک


 

شخصات فنی کفکش های ۶ اینچ فدک پمپ

مشخصات الکتروموتور:

 • کلاس عایق بندی: F
 • درجه حفاظت: IP68
 • خنک کننده موتور: آب صاف
 • ولتاژ: ۳۸۰/۴۰۰ ولت
 • فرکانس: ۵۰ هرتز
 • دور موتور: ۲۹۰۰ دور در دقیقه

متریال:

 • جنس پروانه: چدن ضد سایش
 • پمپ کامل: چدن ضد سایش
 • بدنه پمپ: فولادی
 • یاتاقان های تحتانی و فوقانی موتور: استیل و برنز، استیل و گرافیت
 • سیستم کف گرد: گرافیت و استیل

جدول مشخصات فنی پمپ  کفکش ۶ اینچ فدک

            خلاصه کلام در مورد محصولات فدک پمپ

  فدک پمپ شرکتی است با سابقه و تجربه 40 ساله در زمینه ساخت و تولید پمپ  کف کش که محصولات آن عموما در :

 • جهت پمپاژ آب تمیز
 • مناسب برای مصارف صنعتی و کشاورزی
 • فواره ها و انتقال آب صاف
 • آب های آلوده و فاضلاب

  و در پایان شما میتوانید محصولات با کیفیت فدک پمپ را از فروشگاه آنلاین وید فکتور خرید کرده و به آسانی و در سریعترین زمان ممکن پمپ کف کش فدک خود را درمحل کار و یا منزل دریافت نمایید.


 

              

نظر خود را ارسال کنید

021-22204900 تماس
تماس
بالا