فروش ویژه
منو
جستجوی پیشرفته

پمپ کفکش 2 اینچ فدک مدل F 42/2

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 3/7kw
 • میزان آبدهی : 20m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 42
0 از 0

2,700,000 تومان

پمپ کفکش 2 اینچ فدک مدل F 54/2

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 5/5kw
 • میزان آبدهی : 20m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 54m
0 از 0

3,150,000 تومان

پمپ کفکش 2 اینچ فدک مدل F 72/3

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 7/5kw
 • میزان آبدهی : 20m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 72m
0 از 0

3,450,000 تومان

پمپ کفکش 2 اینچ فدک مدل F 92/3

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 9/2kw
 • میزان آبدهی : 20m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 92m
0 از 0

3,800,000 تومان

پمپ کفکش 2 اینچ فدک مدل F 120/4

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 11kw
 • میزان آبدهی : 20m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 120m
0 از 0

4,150,000 تومان

پمپ کفکش 2 اینچ فدک مدل F 150/5

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 13kw
 • میزان آبدهی : 20m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 150m
0 از 0

4,750,000 تومان

پمپ کفکش 2 اینچ فدک مدل F 180/6

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 15kw
 • میزان آبدهی : 20m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 180m
0 از 0

5,370,000 تومان

پمپ کفکش 3 اینچ فدک مدل F 22/1

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 3/7kw
 • میزان آبدهی : 50m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 22m
0 از 0

2,550,000 تومان

پمپ کفکش 3 اینچ فدک مدل F 27/1

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 3/7kw
 • میزان آبدهی : 35m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 27m
0 از 0

2,550,000 تومان

پمپ کفکش 3 اینچ فدک مدل F 54/2

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 7/5kw
 • میزان آبدهی : 35m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 54m
0 از 0

3,400,000 تومان

پمپ کفکش 3 اینچ مدل F 72/3

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 9/2kw
 • میزان آبدهی : 35m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 72m
0 از 0

3,760,000 تومان

پمپ کفکش 3 اینچ مدل F 92/3

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 11kw
 • میزان آبدهی : 35m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 92m
0 از 0

4,140,000 تومان

پمپ کفکش 3 اینچ مدل F 120/4

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 13kw
 • میزان آبدهی : 35m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 120m
0 از 0

4,600,000 تومان

پمپ کفکش 3 اینچ مدل F 150/5

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 15kw
 • میزان آبدهی : 35m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 150m
0 از 0

5,370,000 تومان

پمپ کفکش 4 اینچ مدل F 22/1B

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 5/5kw
 • میزان آبدهی : 90m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 22m
0 از 0

2,940,000 تومان

پمپ کفکش 4 اینچ مدل F 32/1

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 5/5kw
 • میزان آبدهی : 50m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 32m
0 از 0

2,940,000 تومان

پمپ کفکش 4 اینچ فدک مدل F 32/1B

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 7/5kw
 • میزان آبدهی : 90m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 32m
0 از 0

3,060,000 تومان

پمپ کفکش 4 اینچ فدک مدل F 54/2

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 9/2kw
 • میزان آبدهی : 50m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 54m
0 از 0

3,760,000 تومان

پمپ کفکش 4 اینچ فدک مدل F 54/2B

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 13kw
 • میزان آبدهی : 90m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 54m
0 از 0

4,600,000 تومان

پمپ کف کش 4 اینچ فدک مدل F 72/3

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 11kw
 • میزان آبدهی : 50m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 72m
0 از 0

4,150,000 تومان

پمپ کف کش 4 اینچ فدک مدل F 92/3

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 13kw
 • میزان آبدهی : 50m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 92m
0 از 0

4,400,000 تومان

پمپ کف کش 4 اینچ فدک مدل F 120/4

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 15kw
 • میزان آبدهی : 50m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 120m
0 از 0

5,210,000 تومان

پمپ کف کش 6 اینچ فدک مدل F 32/1

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 11kw
 • میزان آبدهی : 140m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 32m
0 از 0

3,930,000 تومان

پمپ کفکش 6 اینچ فدک مدل F 22/1B

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 11kw
 • میزان آبدهی : 200m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 22m
0 از 0

3,930,000 تومان

پمپ آب کفکش 6 اینچ فدک مدل F 32/1B

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 15kw
 • میزان آبدهی : 240m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 32m
0 از 0

4,750,000 تومان

پمپ کفکش 6 اینچ فدک مدل F 50/2

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 15kw
 • میزان آبدهی : 160m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 50m
0 از 0

5,700,000 تومان