0
ورود به پنل کاربری

فدک

پمپ کف کش 2 اینچ فدک مدل F 42/2

پمپ کف کش 2 اینچ فدک مدل F 42/2

7,650,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 42 متر

توان: 5 اسب -3.7kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل

پمپ کف کش 2 اینچ فدک مدل F 54/2

پمپ کف کش 2 اینچ فدک مدل F 54/2

8,850,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 54 متر

توان: 7 اسب _ 5.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل

پمپ کف کش 2 اینچ فدک مدل F 72/3

پمپ کف کش 2 اینچ فدک مدل F 72/3

9,650,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 72 متر

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل

پمپ کف کش 2 اینچ فدک مدل F 92/3

پمپ کف کش 2 اینچ فدک مدل F 92/3

10,150,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 92 متر

توان: 12 اسب_9.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل

پمپ کف کش 2 اینچ فدک مدل F 120/4

پمپ کف کش 2 اینچ فدک مدل F 120/4

10,600,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 120 متر

توان: 14 اسب -10.4kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل

پمپ کف کش 2 اینچ فدک مدل F 150/5

پمپ کف کش 2 اینچ فدک مدل F 150/5

12,600,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 150 متر

توان: 17.5 اسب_ 13kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل

پمپ کف کش 2 اینچ فدک مدل F 180/6

پمپ کف کش 2 اینچ فدک مدل F 180/6

14,100,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 180 متر

توان: 20 اسب_15kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل

پمپ کف کش 3 اینچ فدک مدل F 22/1

پمپ کف کش 3 اینچ فدک مدل F 22/1

7,300,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

حداکثر آبدهی: 50

توان: 5 اسب -3.7kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش 3 اینچ فدک مدل F 27/1

پمپ کف کش 3 اینچ فدک مدل F 27/1

7,300,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

حداکثر آبدهی: 35

توان: 5 اسب -3.7kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش 4 اینچ مدل F 22/1B

پمپ کف کش 4 اینچ مدل F 22/1B

8,300,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

حداکثر آبدهی: 90

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

مشخصات کامل

پمپ کف کش 4 اینچ مدل F 32/1

پمپ کف کش 4 اینچ مدل F 32/1

8,300,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 32 متر

حداکثر آبدهی: 50

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

مشخصات کامل

پمپ کف کش 4 اینچ فدک مدل F 32/1B

پمپ کف کش 4 اینچ فدک مدل F 32/1B

8,700,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 32 متر

حداکثر آبدهی: 90

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش 3 اینچ فدک مدل F 54/2

پمپ کف کش 3 اینچ فدک مدل F 54/2

9,500,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 54 متر

حداکثر آبدهی: 35

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش 3 اینچ مدل F 72/3

پمپ کف کش 3 اینچ مدل F 72/3

10,000,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 72 متر

حداکثر آبدهی: 35

توان: 12.5 اسب_ 9.3kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش 4 اینچ فدک مدل F 54/2

پمپ کف کش 4 اینچ فدک مدل F 54/2

10,000,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 54 متر

حداکثر آبدهی: 50

توان: 12 اسب_9.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش 6 اینچ فدک مدل F 32/1

پمپ کف کش 6 اینچ فدک مدل F 32/1

10,100,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 32 متر

حداکثر آبدهی: 140

توان: 14 اسب -10.4kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش 6 اینچ فدک مدل F 22/1B

پمپ کف کش 6 اینچ فدک مدل F 22/1B

10,100,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

حداکثر آبدهی: 180

توان: 14 اسب -10.4kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش 3 اینچ مدل F 92/3

پمپ کف کش 3 اینچ مدل F 92/3

10,600,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 92 متر

حداکثر آبدهی: 35

توان: 14 اسب -10.4kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش 4 اینچ فدک مدل F 72/3

پمپ کف کش 4 اینچ فدک مدل F 72/3

10,600,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 72 متر

حداکثر آبدهی: 50

توان: 14 اسب -10.4kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب کف کش 6 اینچ فدک مدل F 32/1B

پمپ آب کف کش 6 اینچ فدک مدل F 32/1B

12,100,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 32 متر

حداکثر آبدهی: 180

توان: 20 اسب_15kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش 4 اینچ فدک مدل F 54/2B

پمپ کف کش 4 اینچ فدک مدل F 54/2B

12,150,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 54 متر

حداکثر آبدهی: 90

توان: 17.5 اسب_ 13kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش 3 اینچ مدل F 120/4

پمپ کف کش 3 اینچ مدل F 120/4

12,150,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 120 متر

حداکثر آبدهی: 35

توان: 17.5 اسب_ 13kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش 4 اینچ فدک مدل F 92/3

پمپ کف کش 4 اینچ فدک مدل F 92/3

12,150,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 92 متر

حداکثر آبدهی: 50

توان: 17.5 اسب_ 13kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش 4 اینچ فدک مدل F 120/4

پمپ کف کش 4 اینچ فدک مدل F 120/4

14,000,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 120 متر

حداکثر آبدهی: 50

توان: 20 اسب_15kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش 3 اینچ مدل F 150/5

پمپ کف کش 3 اینچ مدل F 150/5

14,100,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 150 متر

حداکثر آبدهی: 35

توان: 20 اسب_15kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش 6 اینچ فدک مدل F 50/2

پمپ کف کش 6 اینچ فدک مدل F 50/2

15,200,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 50 متر

حداکثر آبدهی: 140

توان: 20 اسب_15kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

آشنایی با برند فدک

یکی از تولید کنندگان با سابقه انواع پمپ کفکش و لجنکش در کشور، شرکت فدک است. فدک توانسته با بیش از 50 سال سابقه و به کارگیری پرسنل متخصص و مجرب و همینطور ماشین آلات مدرن و مرتبط برای ساخت انواع محصولاتش، مجموعه ای از پمپ های مستغرق با آبدهی و ارتفاع بالا را تولید کند. کیفیت خوب محصولات، موجب کسب جایگاه ویژه ای در صنعت پمپ سازی توسط مجموعه پمپ فدک شده است. هدف گروه صنعتی فدک تولید بهترین کیفیت و ارائه آن ها با بهترین قیمت است که همه پرسنل آن سعی کرده اند در راستای پیروزی در صحنه رقابت داخلی و خارجی نهایت تلاش خود را نمایند.

فدک با تولید محصولاتی همچون کفکش فدک و لجنکش فدک که دارای روتور و استاتور استاندارد بوده و در عین حال بالاترین راندمان کاری در کنار مصرف کمتر آمپر و کاهش استهلاک را دارد، توانسته رضایت و توجه مشتریان داخلی را جلب نماید. ویژگی محصولات لجنکش و کفکش تولیدی فدک اینگونه است: دارای رنج خروجی 2 تا 6 اینچ، حداکثر ارتفاع 180 متر، جنس بدنه پمپ چدن و انواع آلیاژ برنز و استنلس استیل، مناسب برای انواع سیالاتی مانند آب تمیز و شور و سیالات شیمیایی

021-22683706 تماس
تماس
بالا