پیچ

پیچ و کاربرد آن

از پیچ برای اتصال و محکم کردن دو قطعه با جنس یکسان و متفاوت استفاده می شود. 

 

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا