0
ورود به پنل کاربری

پیچ

پیچ پرچی لبه دار STF-M040520-10

پیچ پرچی لبه دار STF-M040520-10

استعلام موجودی

مدل: لبه دار

گروه: پیچ پرچی

مشخصات کامل

پیچ پرچی لبه دار STF-M040520-15

پیچ پرچی لبه دار STF-M040520-15

استعلام موجودی

مدل: لبه دار

گروه: پیچ پرچی

مشخصات کامل

پیچ پرچی لبه دار STF-M040530-10

پیچ پرچی لبه دار STF-M040530-10

استعلام موجودی

مدل: لبه دار

گروه: پیچ پرچی

مشخصات کامل

پیچ پرچی لبه دار STF-M040530-15

پیچ پرچی لبه دار STF-M040530-15

استعلام موجودی

مدل: لبه دار

گروه: پیچ پرچی

مشخصات کامل

پیچ پرچی لبه دار STF-M050520-10

پیچ پرچی لبه دار STF-M050520-10

استعلام موجودی

مدل: لبه دار

گروه: پیچ پرچی

مشخصات کامل

پیچ پرچی لبه دار STF-M050520-15

پیچ پرچی لبه دار STF-M050520-15

استعلام موجودی

مدل: لبه دار

گروه: پیچ پرچی

مشخصات کامل

پیچ پرچی لبه دار STF-M050535-10

پیچ پرچی لبه دار STF-M050535-10

استعلام موجودی

مدل: لبه دار

گروه: پیچ پرچی

مشخصات کامل

پیچ پرچی لبه دار STF-M050535-15

پیچ پرچی لبه دار STF-M050535-15

استعلام موجودی

مدل: لبه دار

گروه: پیچ پرچی

مشخصات کامل

پیچ پرچی لبه دار STF-M060525-10

پیچ پرچی لبه دار STF-M060525-10

استعلام موجودی

مدل: لبه دار

گروه: پیچ پرچی

مشخصات کامل

پیچ پرچی لبه دار STF-M060540-10

پیچ پرچی لبه دار STF-M060540-10

استعلام موجودی

مدل: لبه دار

گروه: پیچ پرچی

مشخصات کامل

پیچ پرچی لبه دار STF-M060540-15

پیچ پرچی لبه دار STF-M060540-15

استعلام موجودی

مدل: لبه دار

گروه: پیچ پرچی

مشخصات کامل

پیچ پرچی لبه دار STF-M081030-15

پیچ پرچی لبه دار STF-M081030-15

استعلام موجودی

مدل: لبه دار

گروه: پیچ پرچی

مشخصات کامل

پیچ پرچی لبه دار STF-M081030-20

پیچ پرچی لبه دار STF-M081030-20

استعلام موجودی

مدل: لبه دار

گروه: پیچ پرچی

مشخصات کامل

پیچ پرچی لبه دار STF-M083050-15

پیچ پرچی لبه دار STF-M083050-15

استعلام موجودی

مدل: لبه دار

گروه: پیچ پرچی

مشخصات کامل

پیچ پرچی لبه دار STF-M083050-20

پیچ پرچی لبه دار STF-M083050-20

استعلام موجودی

مدل: لبه دار

گروه: پیچ پرچی

مشخصات کامل

پیچ و کاربرد آن

از پیچ برای اتصال و محکم کردن دو قطعه با جنس یکسان و متفاوت استفاده می شود. 

 
021-22683706 تماس
تماس
بالا