0
ورود به پنل کاربری

پیچ

پیچ پرچی لبه دار STF-M040520-10

0 از 0
پیچ پرچی لبه دار STF-M040520-10
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

پیچ پرچی لبه دار STF-M040520-15

0 از 0
پیچ پرچی لبه دار STF-M040520-15
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

پیچ پرچی لبه دار STF-M040530-10

0 از 0
پیچ پرچی لبه دار STF-M040530-10
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

پیچ پرچی لبه دار STF-M040530-15

0 از 0
پیچ پرچی لبه دار STF-M040530-15
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

پیچ پرچی لبه دار STF-M050520-10

0 از 0
پیچ پرچی لبه دار STF-M050520-10
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

پیچ پرچی لبه دار STF-M050520-15

0 از 0
پیچ پرچی لبه دار STF-M050520-15
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

پیچ پرچی لبه دار STF-M050535-10

0 از 0
پیچ پرچی لبه دار STF-M050535-10
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

پیچ پرچی لبه دار STF-M050535-15

0 از 0
پیچ پرچی لبه دار STF-M050535-15
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

پیچ پرچی لبه دار STF-M060525-10

0 از 0
پیچ پرچی لبه دار STF-M060525-10
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

پیچ پرچی لبه دار STF-M060540-10

0 از 0
پیچ پرچی لبه دار STF-M060540-10
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

پیچ پرچی لبه دار STF-M060540-15

0 از 0
پیچ پرچی لبه دار STF-M060540-15
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

پیچ پرچی لبه دار STF-M081030-15

0 از 0
پیچ پرچی لبه دار STF-M081030-15
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

پیچ پرچی لبه دار STF-M081030-20

0 از 0
پیچ پرچی لبه دار STF-M081030-20
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

پیچ پرچی لبه دار STF-M083050-15

0 از 0
پیچ پرچی لبه دار STF-M083050-15
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

پیچ پرچی لبه دار STF-M083050-20

0 از 0
پیچ پرچی لبه دار STF-M083050-20
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

پیچ و کاربرد آن

از پیچ برای اتصال و محکم کردن دو قطعه با جنس یکسان و متفاوت استفاده می شود. 

 
نمایش بیشتر
021-22683706