جستجوی پیشرفته

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 16 آمپر

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 16A
0 از 0

21,220 تومان

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 25 آمپر

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 25A
0 از 0

21,220 تومان

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 32 آمپر

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 32A
0 از 0

21,220 تومان

کلید اتوماتیک کمپکت فیکس هیوندای 20 تا 100 آمپر

 • ویژگی : غیر قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل :
0 از 0

469,300 تومان

کلید اتوماتیک کمپکت فیکس هیوندای 125 تا 225 آمپر

 • ویژگی : غیر قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل :
0 از 0

787,000 تومان

کلید اتوماتیک کمپکت فیکس هیوندای 300 آمپر

 • ویژگی : غیر قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل :
0 از 0

1,951,400 تومان

کلید اتوماتیک کمپکت فیکس هیوندای 350 آمپر

 • ویژگی : غیر قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل :
0 از 0

1,951,400 تومان

کلید اتوماتیک کمپکت فیکس هیوندای 400 آمپر

 • ویژگی : غیر قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل :
0 از 0

1,978,300 تومان

کلید اتوماتیک کمپکت فیکس هیوندای 500 آمپر

 • ویژگی : غیر قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل :
0 از 0

3,082,500 تومان

کلید اتوماتیک کمپکت فیکس هیوندای 630 آمپر

 • ویژگی : غیر قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل :
0 از 0

3,216,400 تومان

کلید اتوماتیک کمپکت فیکس هیوندای 800 آمپر

 • ویژگی : غیر قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل :
0 از 0

3,484,600 تومان

کلید اتوماتیک کمپکت فیکس هیوندای فریم کوچک

 • ویژگی : غیر قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل :
0 از 0

412,400 تومان

کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم هیوندای 16 تا 100 آمپر

 • ویژگی : قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل :
0 از 0

607,300 تومان

کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم هیوندای 125 تا 250 آمپر

 • ویژگی : قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل :
0 از 0

966,400 تومان

2,372,400 تومان

3,430,800 تومان

کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم هیوندای 800 آمپر

 • ویژگی : قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل :
0 از 0

4,339,400 تومان

کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم هیوندای 800 آمپر الکترونیکی

 • ویژگی : قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل :
0 از 0

8,364,500 تومان

کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم هیوندای 1000 آمپر الکترونیکی

 • ویژگی : قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل :
0 از 0

8,786,200 تومان

کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم هیوندای 1600 آمپر الکترونیکی

 • ویژگی : قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل :
0 از 0

13,535,700 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 9 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 9A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

110,800 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 12 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 12A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

113,800 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 18 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 18A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

152,700 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 25 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 25A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

166,200 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 32 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 32A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

240,900 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 40 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 40A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

354,000 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 50 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 50A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

580,600 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 65 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 65A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

603,200 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 75 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 75A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

636,200 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 85 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 85A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

678,000 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 100 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 100A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

894,000 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 115 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 115A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

924,800 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 130 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 130A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

1,048,200 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 150 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 150A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

1,208,400 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 185 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 185A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

1,787,800 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 225 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 225A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

2,096,200 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 265 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 265A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

2,367,300 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 300 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 300A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

2,697,200 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 400 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 400A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

3,884,000 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 500 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 500A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

5,486,800 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 630 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 630A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

7,336,000 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 800 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 800A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

7,860,200 تومان

کنتاکتور DC هیوندای- 9 آمپر

 • جریان نامی : 9A
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

167,900 تومان

کنتاکتور DC هیوندای- 12 آمپر

 • جریان نامی : 12A
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

193,000 تومان

کنتاکتور DC هیوندای- 18 آمپر

 • جریان نامی : 18A
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

246,000 تومان

کنتاکتور DC هیوندای- 25 آمپر

 • جریان نامی : 25A
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

265,700 تومان

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 10 آمپر

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ : 220v
 • جریان نامی : 10A
0 از 0

21,220 تومان