منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 10 آمپر

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ : 220v
 • جریان نامی : 10A
0 از 0

21,220 تومان

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 16 آمپر

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 16A
0 از 0

21,220 تومان

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 25 آمپر

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 25A
0 از 0

21,220 تومان

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 32 آمپر

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 32A
0 از 0

21,220 تومان

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 40 آمپر

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 40A
0 از 0

21,730 تومان

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 63 آمپر

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 63A
0 از 0

21,730 تومان

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 2 پل 10 آمپر

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 2
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 10A
0 از 0

43,450 تومان

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 2 پل 16 آمپر

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 2
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 16A
0 از 0

43,450 تومان

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 2 پل 25 آمپر

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 2
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 25A
0 از 0

43,450 تومان

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 2 پل 32 آمپر

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 2
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 32A
0 از 0

43,450 تومان

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 2 پل 40 آمپر

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 2
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 40A
0 از 0

43,450 تومان

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 2 پل 50 آمپر

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 2
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 50A
0 از 0

43,450 تومان

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 2 پل 63 آمپر

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 2
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 63A
0 از 0

43,450 تومان

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 10 آمپر

 • فاز : سه فاز
 • تعداد پل : 3
 • ولتاژ : 380V
 • جریان نامی : 10A
0 از 0

64,170 تومان

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 16 آمپر

 • فاز : سه فاز
 • تعداد پل : 3
 • ولتاژ : 380V
 • جریان نامی : 16A
0 از 0

64,170 تومان

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 25 آمپر

 • فاز : سه فاز
 • تعداد پل : 3
 • ولتاژ : 380V
 • جریان نامی : 25A
0 از 0

64,170 تومان

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 32 آمپر

 • فاز : سه فاز
 • تعداد پل : 3
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 32
0 از 0

64,170 تومان

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 40 آمپر

 • فاز : سه فاز
 • تعداد پل : 3
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 40A
0 از 0

64,170 تومان

کلید خشک MSD قابل قطع هیوندای زیربار 3 پل 63 آمپر

 • فاز : سه فاز
 • تعداد پل : 3
 • ولتاژ : 380V
 • جریان نامی : 63A
0 از 0

71,200 تومان

کلید خشک MSD قابل قطع هیوندای زیربار 3 پل 100 آمپر

 • فاز : سه فاز
 • تعداد پل : 3
 • ولتاژ : 380V
 • جریان نامی : 100A
0 از 0

89,400 تومان

کلید خشک MSD قابل قطع هیوندای زیربار 3 پل 125 آمپر

 • فاز : سه فاز
 • تعداد پل : 3
 • ولتاژ : 380V
 • جریان نامی : 125A
0 از 0

95,000 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 9 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 9A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

99,700 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 12 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 12A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

102,400 تومان

کلید محافظ جان RCCB هیوندای 2 پل 30 میلی آمپر 25 آمپر

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 2
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 25A
0 از 0

120,760 تومان

کلید محافظ جان RCCB هیوندای 2 پل 30 میلی آمپر 32 آمپر

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 2
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 32A
0 از 0

120,760 تومان

کلید محافظ جان RCCB هیوندای 2 پل 30 میلی آمپر 40 آمپر

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 2
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 40A
0 از 0

120,760 تومان

کلید محافظ جان RCCB هیوندای 2 پل 30 میلی آمپر 63 آمپر

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 2
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 63A
0 از 0

120,760 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 18 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 18A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

137,400 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 25 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 25A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

149,500 تومان

کنتاکتور DC هیوندای- 9 آمپر

 • جریان نامی : 9A
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

151,100 تومان

کنتاکتور DC هیوندای- 12 آمپر

 • جریان نامی : 12A
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

173,600 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 32 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 32A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

216,800 تومان

کنتاکتور DC هیوندای- 18 آمپر

 • جریان نامی : 18A
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

221,300 تومان

کنتاکتور DC هیوندای- 25 آمپر

 • جریان نامی : 25A
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

239,100 تومان

کلید محافظ جان RCCB هیوندای 4 پل 30 میلی آمپر 25 آمپر

 • فاز : سه فاز
 • تعداد پل : 4
 • ولتاژ : 380V
 • جریان نامی : 25A
0 از 0

283,280 تومان

کلید محافظ جان RCCB هیوندای 4 پل 30 میلی آمپر 32 آمپر

 • فاز : سه فاز
 • تعداد پل : 4
 • ولتاژ : 380V
 • جریان نامی : 32A
0 از 0

283,280 تومان

کلید محافظ جان RCCB هیوندای 4 پل 30 میلی آمپر 40 آمپر

 • فاز : سه فاز
 • تعداد پل : 4
 • ولتاژ : 380V
 • جریان نامی : 40A
0 از 0

283,280 تومان

کلید محافظ جان RCCB هیوندای 4 پل 30 میلی آمپر 63 آمپر

 • فاز : سه فاز
 • تعداد پل : 4
 • ولتاژ : 380V
 • جریان نامی : 63A
0 از 0

288,840 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 40 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 40A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

318,600 تومان

کلید اتوماتیک کمپکت فیکس هیوندای فریم کوچک

 • ویژگی : غیر قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل :
0 از 0

371,100 تومان

کلید اتوماتیک کمپکت فیکس هیوندای 20 تا 100 آمپر

 • ویژگی : غیر قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل :
0 از 0

422,300 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 50 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 50A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

522,500 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 65 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 65A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

542,800 تومان

کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم هیوندای 16 تا 100 آمپر

 • ویژگی : قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل :
0 از 0

546,500 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 75 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 75A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

572,500 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 85 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 85A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

610,100 تومان

کلید اتوماتیک کمپکت فیکس هیوندای 125 تا 225 آمپر

 • ویژگی : غیر قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل :
0 از 0

708,300 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 100 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 100A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

804,500 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 115 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 115A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

832,300 تومان

کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم هیوندای 125 تا 250 آمپر

 • ویژگی : قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل :
0 از 0

869,700 تومان