0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 16 آمپر

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 16A
0 از 0

31,000 تومان

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 25 آمپر

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 25A
0 از 0

31,000 تومان

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 32 آمپر

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 32A
0 از 0

31,000 تومان

کلید اتوماتیک کمپکت فیکس هیوندای 20 تا 100 آمپر

 • ویژگی : غیر قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل :
0 از 0

620,700 تومان

کلید اتوماتیک کمپکت فیکس هیوندای 125 تا 225 آمپر

 • ویژگی : غیر قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل :
0 از 0

1,041,000 تومان

کلید اتوماتیک کمپکت فیکس هیوندای 300 آمپر

 • ویژگی : غیر قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل :
0 از 0

2,533,800 تومان

کلید اتوماتیک کمپکت فیکس هیوندای 350 آمپر

 • ویژگی : غیر قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل :
0 از 0

2,533,800 تومان

کلید اتوماتیک کمپکت فیکس هیوندای 400 آمپر

 • ویژگی : غیر قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل :
0 از 0

2,617,000 تومان

کلید اتوماتیک کمپکت فیکس هیوندای 500 آمپر

 • ویژگی : غیر قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل :
0 از 0

4,077,700 تومان

کلید اتوماتیک کمپکت فیکس هیوندای 630 آمپر

 • ویژگی : غیر قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل :
0 از 0

4,254,700 تومان

کلید اتوماتیک کمپکت فیکس هیوندای 800 آمپر

 • ویژگی : غیر قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل :
0 از 0

4,609,600 تومان

کلید اتوماتیک کمپکت فیکس هیوندای فریم کوچک

 • ویژگی : غیر قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل :
0 از 0

545,300 تومان

کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم هیوندای 16 تا 100 آمپر

 • ویژگی : قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل :
0 از 0

803,200 تومان

کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم هیوندای 125 تا 250 آمپر

 • ویژگی : قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل :
0 از 0

1,278,200 تومان

3,138,200 تومان

4,538,300 تومان

کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم هیوندای 800 آمپر

 • ویژگی : قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل :
0 از 0

5,740,300 تومان

کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم هیوندای 800 آمپر الکترونیکی

 • ویژگی : قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل :
0 از 0

11,065,100 تومان

کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم هیوندای 1000 آمپر الکترونیکی

 • ویژگی : قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل :
0 از 0

11,623,000 تومان

کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم هیوندای 1600 آمپر الکترونیکی

 • ویژگی : قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل :
0 از 0

17,906,000 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 9 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 9A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

138,800 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 12 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 12A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

142,700 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 18 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 18A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

191,700 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 25 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 25A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

208,700 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 32 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 32A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

302,500 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 40 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 40A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

444,700 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 50 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 50A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

730,100 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 65 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 65A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

758,000 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 75 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 75A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

799,400 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 85 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 85A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

851,900 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 100 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 100A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

1,123,300 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 115 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 115A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

1,223,200 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 130 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 130A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

1,386,500 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 150 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 150A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

1,598,400 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 185 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 185A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

2,364,900 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 225 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 225A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

2,772,900 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 265 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 265A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

3,131,500 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 300 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 300A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

3,567,900 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 400 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 400A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

5,138,000 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 500 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 500A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

7,258,200 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 630 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 630A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

9,704,600 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 800 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 800A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

10,397,900 تومان

کنتاکتور DC هیوندای- 9 آمپر

 • جریان نامی : 9A
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

221,900 تومان

کنتاکتور DC هیوندای- 12 آمپر

 • جریان نامی : 12A
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

255,200 تومان

کنتاکتور DC هیوندای- 18 آمپر

 • جریان نامی : 18A
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

325,400 تومان

کنتاکتور DC هیوندای- 25 آمپر

 • جریان نامی : 25A
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

351,300 تومان

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 10 آمپر

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ : 220v
 • جریان نامی : 10A
0 از 0

31,000 تومان