دارکار

آویز سقفی مدل کلاب تک شعله دارکار کد 94 آویز سقفی مدل کلاب تک شعله دارکار کد 94

250,600 تومان

%30

175,420 تومان

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر دیواری مدل ویتو دارکار کد 412 لوستر دیواری مدل ویتو دارکار کد 412

252,000 تومان

%30

176,400 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

نوع سر پیچ: E14

مشخصات کامل
لوستر دیواری مدل آرک دارکار کد 478 لوستر دیواری مدل آرک دارکار کد 478

257,600 تومان

%30

180,320 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

نوع سر پیچ: E14

مشخصات کامل
لوستر دیواری مدل کسری-طرح کودک-دارکار کد 402 لوستر دیواری مدل کسری-طرح کودک-دارکار کد 402

291,200 تومان

%30

203,840 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

مشخصات کامل
لوستر دیواری مدل رومی دارکار کد 462 لوستر دیواری مدل رومی دارکار کد 462

302,400 تومان

%30

211,680 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل ملیکا تک شعله دارکار کد 70 آویز سقفی مدل ملیکا تک شعله دارکار کد 70

319,200 تومان

%30

223,440 تومان

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل منگو دارکار کد 88 آویز سقفی مدل منگو دارکار کد 88

366,800 تومان

%30

256,760 تومان

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر دیواری مدل نازنین دارکار کد 427 لوستر دیواری مدل نازنین دارکار کد 427

385,000 تومان

%30

269,500 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل مخروطی تک شعله دارکار کد 100 آویز سقفی مدل مخروطی تک شعله دارکار کد 100

396,200 تومان

%30

277,340 تومان

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر دیواری مدل ملیکا دارکار کد 424 لوستر دیواری مدل ملیکا دارکار کد 424

404,600 تومان

%30

283,220 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

مشخصات کامل
لوستر سقفی مدل سانی دارکار کد 324 لوستر سقفی مدل سانی دارکار کد 324

408,800 تومان

%30

286,160 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

نوع سر پیچ: E14

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل نپتون دارکار کد 124 آویز سقفی مدل نپتون دارکار کد 124

417,200 تومان

%30

292,040 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل اسپرت دارکار کد 116 آویز سقفی مدل اسپرت دارکار کد 116

417,200 تومان

%30

292,040 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل سپنتا دارکار کد 74 آویز سقفی مدل سپنتا دارکار کد 74

427,000 تومان

%30

298,900 تومان

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل کره دارکار کد r75 آویز سقفی مدل کره دارکار کد r75

429,800 تومان

%30

300,860 تومان

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل یونیکا دارکار کد 86 آویز سقفی مدل یونیکا دارکار کد 86

442,400 تومان

%30

309,680 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل الینا تک شعله دارکار کد 80 آویز سقفی مدل الینا تک شعله دارکار کد 80

442,400 تومان

%30

309,680 تومان

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر دیواری مدل سکان دارکار کد 406 لوستر دیواری مدل سکان دارکار کد 406

442,400 تومان

%30

309,680 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

نوع سر پیچ: E14

مشخصات کامل
لوستر دیواری مدل منگو دارکار کد 413 لوستر دیواری مدل منگو دارکار کد 413

442,400 تومان

%30

309,680 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر دیواری مدل پرستیژ دارکار کد 403 لوستر دیواری مدل پرستیژ دارکار کد 403

443,800 تومان

%30

310,660 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر دیواری مدل کره چوبی دارکار کد 421 لوستر دیواری مدل کره چوبی دارکار کد 421

460,600 تومان

%30

322,420 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل پنجره ای کوچک دارکار کد 178 آویز سقفی مدل پنجره ای کوچک دارکار کد 178

460,600 تومان

%30

322,420 تومان

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل ویتو دارکار کد 122 آویز سقفی مدل ویتو دارکار کد 122

488,600 تومان

%30

342,020 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل کلاب دو شعله دارکار کد 92 آویز سقفی مدل کلاب دو شعله دارکار کد 92

498,400 تومان

%30

348,880 تومان

جنس: چوبی

تعداد شعله: 2 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل کلاه چینی تک شعله دارکار کد 164 آویز سقفی مدل کلاه چینی تک شعله دارکار کد 164

512,400 تومان

%30

358,680 تومان

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر سقفی بزرگ مدل آفتاب دارکار کد 320 لوستر سقفی بزرگ مدل آفتاب دارکار کد 320

513,800 تومان

%30

359,660 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

نوع سر پیچ: E14

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل آرک دارکار کد 108 آویز سقفی مدل آرک دارکار کد 108

529,200 تومان

%30

370,440 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل سکان دارکار کد 118 آویز سقفی مدل سکان دارکار کد 118

553,000 تومان

%30

387,100 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر سقفی کوچک مدل توپاز دارکار کد 308 لوستر سقفی کوچک مدل توپاز دارکار کد 308

596,400 تومان

%30

417,480 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

مشخصات کامل
لوستر سقفی متوسط مدل کوروش دارکار کد 302 لوستر سقفی متوسط مدل کوروش دارکار کد 302

732,200 تومان

%30

512,540 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر سقفی بزرگ مدل کوروش دارکار کد 300 لوستر سقفی بزرگ مدل کوروش دارکار کد 300

771,400 تومان

%30

539,980 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر سقفی متوسط مدل توپاز دارکار کد 307 لوستر سقفی متوسط مدل توپاز دارکار کد 307

803,600 تومان

%30

562,520 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر چوبی مدل سکان کوچک دارکار کد 236 لوستر چوبی مدل سکان کوچک دارکار کد 236

942,200 تومان

%30

659,540 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E14

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل ملیکا سه شعله دارکار کد 72 آویز سقفی مدل ملیکا سه شعله دارکار کد 72

956,200 تومان

%30

669,340 تومان

جنس: چوبی

تعداد شعله: 3 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل کره سه شعله دارکار کد r79 آویز سقفی مدل کره سه شعله دارکار کد r79

992,600 تومان

%30

694,820 تومان

جنس: چوبی

تعداد شعله: 3 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E14

مشخصات کامل
لوستر چوبی مدل ترنج چهار شعله دارکار کد 299 لوستر چوبی مدل ترنج چهار شعله دارکار کد 299

1,097,600 تومان

%30

768,320 تومان

جنس: چوبی

تعداد شعله: 4 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل

آشنایی با برند دارکار

دارکار اولین تولیدکننده، طراح و مبتکر لوسترهای چوبی در ایران، با بیش از 37 سال تجربه، بزرگترین و موفق ترین تولیدکننده لوسترهای چوبی در ایران و خاورمیانه است که با ارائه بیش از 150 مدل لوستر چوبی و چراغ های تزئینی و طراحی های فوق العاده توانسته اکثر سلایق را در ایران و خاورمیانه به خود جذب کند. تنوع فوق العاده، کیفیت بالا، قیمت مناسب، گارانتی و خدمات پس از فروش از دارکار برندی بی نظیر ساخته است.

نظرات

نادر جوادی فر
/ 25 - مرداد - 1401

سلام یه شناور طبقاتی استیل میخواستم که 150به بالا ارتفاع داشته باشه چه پمپی میتونم استفاده کنم

ویدفکتور
/ 25 - مرداد - 1401

با  عرض سلام و احترام 

شما میتوانید  پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-3021  استفاده نماید

جلال نادری
/ 27 - مرداد - 1401

پمپ شناوری میخواستم که ارتفاع 77 الی 67 متر باشه و 2 اینچ تک فاز باشه چه پیشنهادی میدید

ویدفکتور
/ 27 - مرداد - 1401

با عرض سلام و احترام 
پیشنهاد ما پمپ شناور لئو مدل 4XRM8/12-1.5 میباشد

نظر خود را ارسال کنید

021-22204900 تماس
تماس
بالا