فروش ویژه
منو
جستجوی پیشرفته

پمپ کفکش آکوا مدل A-2-30

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 5.5hp
 • میزان آبدهی : 20m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 30m
0 از 0

2,250,000 تومان

پمپ کفکش آکوا مدل A-2-60

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 10hp
 • میزان آبدهی : 20m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 60m
0 از 0

2,800,000 تومان

پمپ کفکش Aqua مدل A-2-90

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 12hp
 • میزان آبدهی : 20m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 90m
0 از 0

3,200,000 تومان

پمپ کفکش آکوا مدل A-2-120

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 12.5hp
 • میزان آبدهی : 20m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 120m
0 از 0

3,700,000 تومان

پمپ کفکش آکوا مدل A-2-150

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 17.5hp
 • میزان آبدهی : 20m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 140m
0 از 0

4,200,000 تومان

پمپ کفکش آکوا مدل A-2-170

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 20hp
 • میزان آبدهی : 20m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 160m
0 از 0

4,675,000 تومان

پمپ کفکش Aqua مدل A-3-30

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 5.5hp
 • میزان آبدهی : 35m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 30m
0 از 0

2,350,000 تومان

پمپ کفکش آکوا مدل A-3-60

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 10hp
 • میزان آبدهی : 35m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 60m
0 از 0

3,000,000 تومان

پمپ کفکش آکوا مدل A-3-90

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 12hp
 • میزان آبدهی : 35m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 90m
0 از 0

3,500,000 تومان

پمپ کفکش Aqua مدل A-3-120

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 17.5hp
 • میزان آبدهی : 35m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 118m
0 از 0

4,180,000 تومان

پمپ کفکش آکوا مدل A-3-150

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 20hp
 • میزان آبدهی : 35m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 140m
0 از 0

4,650,000 تومان

پمپ کفکش آکوا مدل A-4-30

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 10hp
 • میزان آبدهی : 55m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 30m
0 از 0

2,550,000 تومان

پمپ کفکش آکوا مدل A-4-60

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 12.5hp
 • میزان آبدهی : 55m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 60m
0 از 0

3,150,000 تومان

پمپ کفکش Aqua مدل A-4-90

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 17.5hp
 • میزان آبدهی : 55m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 90m
0 از 0

4,160,000 تومان

پمپ کفکش آکوا مدل A-4-120

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 20hp
 • میزان آبدهی : 55m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 115m
0 از 0

4,600,000 تومان

پمپ کفکش آکوا مدل A-5-30

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 12hp
 • میزان آبدهی : 100m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 30m
0 از 0

3,150,000 تومان

پمپ کفکش آکوا مدل A-5-50

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 20hp
 • میزان آبدهی : 130m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 50m
0 از 0

4,050,000 تومان

پمپ کفکش Aqua مدل A-6-30

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 12.5hp
 • میزان آبدهی : 140m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 29m
0 از 0

3,550,000 تومان

پمپ کفکش آکوا مدل A-6-50

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 20hp
 • میزان آبدهی : 140m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 50m
0 از 0

4,550,000 تومان

پمپ لجنکش آکوا مدل A-4-27

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 80m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 27m
0 از 0

2,600,000 تومان

پمپ لجنکش Aqua مدل A-4S-27

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 80m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 27m
0 از 0

2,600,000 تومان

پمپ لجنکش آکوا مدل A-4SM-27

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 80m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 27m
0 از 0

2,900,000 تومان

پمپ لجنکش آکوا مدل A-3B-22

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 50m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 22m
0 از 0

2,600,000 تومان

پمپ لجنکش Aqua مدل A-3BM-22

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 50m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 22m
0 از 0

2,900,000 تومان