جستجوی پیشرفته

پمپ کفکش آکوا مدل A-2-30

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • میزان آبدهی : 20m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 30m
0 از 0

3,350,000 تومان

پمپ کفکش آکوا مدل A-2-60

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • میزان آبدهی : 20m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 60m
0 از 0

4,300,000 تومان

پمپ کفکش Aqua مدل A-2-90

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • میزان آبدهی : 20m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 90m
0 از 0

4,750,000 تومان

پمپ کفکش آکوا مدل A-2-120

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • میزان آبدهی : 20m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 120m
0 از 0

5,250,000 تومان

پمپ کفکش آکوا مدل A-2-150

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • میزان آبدهی : 20m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 140m
0 از 0

6,100,000 تومان

پمپ کفکش آکوا مدل A-2-170

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • میزان آبدهی : 20m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 160m
0 از 0

% 106,650,000

5,950,000 تومان

پمپ کفکش Aqua مدل A-3-30

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • میزان آبدهی : 35m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 30m
0 از 0

3,480,000 تومان

پمپ کفکش آکوا مدل A-3-60

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • میزان آبدهی : 35m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 60m
0 از 0

4,570,000 تومان

پمپ کفکش آکوا مدل A-3-90

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • میزان آبدهی : 35m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 90m
0 از 0

5,250,000 تومان

پمپ کفکش Aqua مدل A-3-120

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • میزان آبدهی : 35m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 118m
0 از 0

5,850,000 تومان

پمپ کفکش آکوا مدل A-3-150

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • میزان آبدهی : 35m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 140m
0 از 0

6,550,000 تومان

پمپ کفکش آکوا مدل A-4-30

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 4 اینچ به بالا
 • میزان آبدهی : 55m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 30m
0 از 0

3,900,000 تومان

پمپ کفکش Aqua مدل A-4-90

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 4 اینچ به بالا
 • میزان آبدهی : 55m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 90m
0 از 0

5,850,000 تومان

پمپ کفکش آکوا مدل A-4-120

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 4 اینچ به بالا
 • میزان آبدهی : 55m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 115m
0 از 0

6,400,000 تومان

پمپ کفکش آکوا مدل A-5-30

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 5 اینچ به بالا
 • میزان آبدهی : 100m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 30m
0 از 0

4,550,000 تومان

پمپ کفکش آکوا مدل A-5-50

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 5 اینچ به بالا
 • میزان آبدهی : 130m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 50m
0 از 0

5,860,000 تومان

پمپ کفکش Aqua مدل A-6-30

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 6 اینچ به بالا
 • میزان آبدهی : 140m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 29m
0 از 0

4,990,000 تومان

پمپ کفکش آکوا مدل A-6-50

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 6 اینچ به بالا
 • میزان آبدهی : 140m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 50m
0 از 0

6,650,000 تومان

پمپ لجنکش آکوا مدل A-4-27

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 80m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 27m
0 از 0

3,850,000 تومان

پمپ لجنکش Aqua مدل A-4S-27

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 80m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 27m
0 از 0

3,850,000 تومان

پمپ لجنکش آکوا مدل A-4SM-27

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 80m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 27m
0 از 0

4,200,000 تومان

پمپ لجنکش آکوا مدل A-3B-22

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 50m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 22m
0 از 0

3,850,000 تومان

پمپ لجنکش Aqua مدل A-3BM-22

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 50m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 22m
0 از 0

4,200,000 تومان

پمپ لجنکش Aqua مدل A-6S-27

 • برق :
 • ظرفیت آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

4,990,000 تومان

پمپ لجنکش Aqua مدل A-6SM-27

 • برق :
 • ظرفیت آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

5,340,000 تومان

پمپ لجنکش Aqua مدل A-3BM-20

 • برق :
 • ظرفیت آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

3,550,000 تومان

پمپ لجنکش Aqua مدل A-3BM-20 خروجی بغل

 • برق :
 • ظرفیت آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

3,550,000 تومان