بزرگترین فروشگاه آنلاین تجهیزات و ابزارآلات صنعتی، برق، اتوماسیون و لوازم خانگی

بیمتال

بیمتال کنتاکتور 1-0.63 ال اس مدل MT-12/3H بیمتال کنتاکتور 1-0.63 ال اس مدل MT-12/3H

661,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 380 ولت

جریان نامی (آمپر): 0.63-1

مناسب برای: کنتاکتور 6 آمپر

مشخصات کامل
بیمتال کنتاکتور 2.5-1.6 ال اس مدل MT-12/3H بیمتال کنتاکتور 2.5-1.6 ال اس مدل MT-12/3H

661,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 380 ولت

جریان نامی (آمپر): 1.6-2.5

مناسب برای: کنتاکتور 6 آمپر

مشخصات کامل
بیمتال کنتاکتور 6-4 ال اس مدل MT-12/3H بیمتال کنتاکتور 6-4 ال اس مدل MT-12/3H

661,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 380 ولت

جریان نامی (آمپر): 4-6

مناسب برای: کنتاکتور 6 آمپر

مشخصات کامل
بیمتال کنتاکتور 4-2.5 ال اس مدل MT-12/3H بیمتال کنتاکتور 4-2.5 ال اس مدل MT-12/3H

661,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 380 ولت

جریان نامی (آمپر): 2.5-4

مناسب برای: کنتاکتور6 آمپر

مشخصات کامل
بیمتال کنتاکتور 0.63-0.4 ال اس مدل MT-12/3H بیمتال کنتاکتور 0.63-0.4 ال اس مدل MT-12/3H

661,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 380 ولت

جریان نامی (آمپر): 0.4-0.63

مناسب برای: کنتاکتور 6 آمپر

مشخصات کامل
بیمتال کنتاکتور 1.6-1 ال اس مدل MT-12/3H بیمتال کنتاکتور 1.6-1 ال اس مدل MT-12/3H

661,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 380 ولت

جریان نامی (آمپر): 1-1.6

مناسب برای: کنتاکتور 6 آمپر

مشخصات کامل
بیمتال کنتاکتور 22-16 ال اس مدل MT-32/3H بیمتال کنتاکتور 22-16 ال اس مدل MT-32/3H

691,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 380 ولت

جریان نامی (آمپر): 16-22

مناسب برای: کنتاکتورهای 9 الی 40 آمپر

مشخصات کامل
بیمتال کنتاکتور 32-22 ال اس مدل MT-32/3H بیمتال کنتاکتور 32-22 ال اس مدل MT-32/3H

691,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 380 ولت

جریان نامی (آمپر): 22-32

مناسب برای: کنتاکتورهای 9 الی 40 آمپر

مشخصات کامل
بیمتال کنتاکتور 0.63-0.4 ال اس مدل MT-32/3H بیمتال کنتاکتور 0.63-0.4 ال اس مدل MT-32/3H

691,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 380 ولت

جریان نامی (آمپر): 0.4-0.63

مناسب برای: کنتاکتورهای 9 الی 40 آمپر

مشخصات کامل
بیمتال کنتاکتور 9-6 ال اس مدل MT-32/3H بیمتال کنتاکتور 9-6 ال اس مدل MT-32/3H

691,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 380 ولت

جریان نامی (آمپر): 6-9

مناسب برای: کنتاکتورهای 9 الی 40 آمپر

مشخصات کامل
بیمتال کنتاکتور 13-9 ال اس مدل MT-32/3H بیمتال کنتاکتور 13-9 ال اس مدل MT-32/3H

691,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 380 ولت

جریان نامی (آمپر): 9-13

مناسب برای: کنتاکتورهای 9 الی 40 آمپر

مشخصات کامل
بیمتال کنتاکتور 8-5 ال اس مدل MT-32/3H بیمتال کنتاکتور 8-5 ال اس مدل MT-32/3H

691,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 380 ولت

جریان نامی (آمپر): 5-8

مناسب برای: کنتاکتورهای 9 الی 40 آمپر

مشخصات کامل
بیمتال کنتاکتور 1.6-1 ال اس مدل MT-32/3H بیمتال کنتاکتور 1.6-1 ال اس مدل MT-32/3H

691,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 380 ولت

جریان نامی (آمپر): 1-1.6

مناسب برای: کنتاکتورهای 9 الی 40 آمپر

مشخصات کامل
بیمتال کنتاکتور 2.5-1.6 ال اس مدل MT-32/3H بیمتال کنتاکتور 2.5-1.6 ال اس مدل MT-32/3H

691,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 380 ولت

جریان نامی (آمپر): 1.6-2.5

مناسب برای: کنتاکتورهای 9 الی 40 آمپر

مشخصات کامل
بیمتال کنتاکتور 18-12 ال اس مدل MT-32/3H بیمتال کنتاکتور 18-12 ال اس مدل MT-32/3H

691,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 380 ولت

جریان نامی (آمپر): 12-18

مناسب برای: کنتاکتورهای 9 الی 40 آمپر

مشخصات کامل
بیمتال کنتاکتور 25-18 ال اس مدل MT-32/3H بیمتال کنتاکتور 25-18 ال اس مدل MT-32/3H

691,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 380 ولت

جریان نامی (آمپر): 18-25

مناسب برای: کنتاکتورهای 9 الی 40 آمپر

مشخصات کامل
بیمتال کنتاکتور 40-28 ال اس مدل MT-32/3H بیمتال کنتاکتور 40-28 ال اس مدل MT-32/3H

691,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 380 ولت

جریان نامی (آمپر): 28-40

مناسب برای: کنتاکتورهای 9 الی 40 آمپر

مشخصات کامل
بیمتال کنتاکتور 1-0.63 ال اس مدل MT-32/3H بیمتال کنتاکتور 1-0.63 ال اس مدل MT-32/3H

691,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 380 ولت

جریان نامی (آمپر): 0.63-1

مناسب برای: کنتاکتورهای 9 الی 40 آمپر

مشخصات کامل
بیمتال کنتاکتور 10-7 ال اس مدل MT-32/3H بیمتال کنتاکتور 10-7 ال اس مدل MT-32/3H

691,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 380 ولت

جریان نامی (آمپر): 7-10

مناسب برای: کنتاکتورهای 9 الی 40 آمپر

مشخصات کامل
بیمتال کنتاکتور 4-2.5 ال اس مدل MT-32/3H بیمتال کنتاکتور 4-2.5 ال اس مدل MT-32/3H

691,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 380 ولت

جریان نامی (آمپر): 2.5-4

مناسب برای: کنتاکتورهای 9 الی 40 آمپر

مشخصات کامل
بیمتال کنتاکتور 6-4 ال اس مدل MT-32/3H بیمتال کنتاکتور 6-4 ال اس مدل MT-32/3H

691,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 380 ولت

جریان نامی (آمپر): 4-6

مناسب برای: کنتاکتورهای 9 الی 40 آمپر

مشخصات کامل
بیمتال کنتاکتور 65-45 ال اس مدل MT-63/3H بیمتال کنتاکتور 65-45 ال اس مدل MT-63/3H

1,212,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 380 ولت

جریان نامی (آمپر): 45-65

مناسب برای: کنتاکتورهای 50 الی 65 آمپر

مشخصات کامل
بیمتال کنتاکتور 25-18 ال اس مدل MT-63/3H بیمتال کنتاکتور 25-18 ال اس مدل MT-63/3H

1,212,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 380 ولت

جریان نامی (آمپر): 18-25

مناسب برای: کنتاکتورهای 50 الی 65 آمپر

مشخصات کامل
بیمتال کنتاکتور 36-24 ال اس مدل MT-63/3H بیمتال کنتاکتور 36-24 ال اس مدل MT-63/3H

1,212,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 380 ولت

جریان نامی (آمپر): 24-36

مناسب برای: کنتاکتورهای 50 الی 65 آمپر

مشخصات کامل
بیمتال کنتاکتور 50-34 ال اس مدل MT-63/3H بیمتال کنتاکتور 50-34 ال اس مدل MT-63/3H

1,212,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 380 ولت

جریان نامی (آمپر): 34-50

مناسب برای: کنتاکتورهای 50 الی 65 آمپر

مشخصات کامل
بیمتال کنتاکتور 40-28 ال اس مدل MT-63/3H بیمتال کنتاکتور 40-28 ال اس مدل MT-63/3H

1,212,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 380 ولت

جریان نامی (آمپر): 28-40

مناسب برای: کنتاکتورهای 50 الی 65 آمپر

مشخصات کامل
بیمتال کنتاکتور 95-70 ال اس مدل MT-95/3H بیمتال کنتاکتور 95-70 ال اس مدل MT-95/3H

1,735,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 380 ولت

جریان نامی (آمپر): 70-95

مناسب برای: کنتاکتورهای 75 الی 100 آمپر

مشخصات کامل
بیمتال کنتاکتور 40-28 ال اس مدل MT-95/3H بیمتال کنتاکتور 40-28 ال اس مدل MT-95/3H

1,735,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 380 ولت

جریان نامی (آمپر): 28-40

مناسب برای: کنتاکتورهای 75 الی 100 آمپر

مشخصات کامل
بیمتال کنتاکتور 50-34 ال اس مدل MT-95/3H بیمتال کنتاکتور 50-34 ال اس مدل MT-95/3H

1,735,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 380 ولت

جریان نامی (آمپر): 34-50

مناسب برای: کنتاکتورهای 75 الی 100 آمپر

مشخصات کامل
بیمتال کنتاکتور 85-63 ال اس مدل MT-95/3H بیمتال کنتاکتور 85-63 ال اس مدل MT-95/3H

1,735,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 380 ولت

جریان نامی (آمپر): 63-85

مناسب برای: کنتاکتورهای 75 الی 100 آمپر

مشخصات کامل
بیمتال کنتاکتور 100-80 ال اس مدل MT-95/3H بیمتال کنتاکتور 100-80 ال اس مدل MT-95/3H

1,735,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 380 ولت

جریان نامی (آمپر): 80-100

مناسب برای: کنتاکتورهای 75 الی 100 آمپر

مشخصات کامل
بیمتال کنتاکتور 65-45 ال اس مدل MT-95/3H بیمتال کنتاکتور 65-45 ال اس مدل MT-95/3H

1,735,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 380 ولت

جریان نامی (آمپر): 45-65

مناسب برای: کنتاکتورهای 75 الی 100 آمپر

مشخصات کامل
بیمتال کنتاکتور 75-54 ال اس مدل MT-150/3H بیمتال کنتاکتور 75-54 ال اس مدل MT-150/3H

3,445,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 380 ولت

جریان نامی (آمپر): 54-75

مناسب برای: کنتاکتورهای 130 الی 150 آمپر

مشخصات کامل
بیمتال کنتاکتور 85-63 ال اس مدل MT-150/3H بیمتال کنتاکتور 85-63 ال اس مدل MT-150/3H

3,445,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 380 ولت

جریان نامی (آمپر): 63-85

مناسب برای: کنتاکتورهای 130 الی 150 آمپر

مشخصات کامل
بیمتال کنتاکتور 130-95 ال اس مدل MT-150/3H بیمتال کنتاکتور 130-95 ال اس مدل MT-150/3H

3,445,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 380 ولت

جریان نامی (آمپر): 95-130

مناسب برای: کنتاکتورهای 130 الی 150 آمپر

مشخصات کامل
بیمتال کنتاکتور 105-80 ال اس مدل MT-150/3H بیمتال کنتاکتور 105-80 ال اس مدل MT-150/3H

3,445,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 380 ولت

جریان نامی (آمپر): 80-105

مناسب برای: کنتاکتورهای 130 الی 150 آمپر

مشخصات کامل
1 2 3 ... »

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا