زیلابگ

فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-183 فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-183

530,000 تومان

%6

498,000 تومان

قطر پروانه: 6 سانتیمتر

توان: 32

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 140

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-240 فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-240

600,000 تومان

%6

564,000 تومان

قطر پروانه: 6 سانتیمتر

توان: 38 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 175

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-300 فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-300

750,000 تومان

%6

705,000 تومان

قطر پروانه: 6 سانتیمتر

توان: 29 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 230

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-360 فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-360

825,000 تومان

%6

776,000 تومان

قطر پروانه: 6 سانتیمتر

توان: 43 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 270

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
موتورپروانه 19 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-190/44-P92/15 موتورپروانه 19 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-190/44-P92/15

900,000 تومان

%6

846,000 تومان

قطر پروانه: 19 سانتیمتر

توان: 65 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 250

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-420 فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-420

900,000 تومان

%6

846,000 تومان

قطر پروانه: 6 سانتیمتر

توان: 45 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 310

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
هواکش تاسیساتی 20 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-200S هواکش تاسیساتی 20 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-200S

1,230,000 تومان

%6

1,156,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 40 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 415

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 20 سانت (قابدار چهارگوش) زیلابگ FTP 4E-200B هواکش صنعتی 20 سانت (قابدار چهارگوش) زیلابگ FTP 4E-200B

1,380,000 تومان

%6

1,297,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 40

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 415

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 20 سانت قابدار زیلابگ FTP 2E-200B هواکش صنعتی 20 سانت قابدار زیلابگ FTP 2E-200B

1,380,000 تومان

%6

1,297,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 55

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 780

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 20 سانت قابدار زیلابگ FTP 4E-200B هواکش صنعتی 20 سانت قابدار زیلابگ FTP 4E-200B

1,380,000 تومان

%6

1,297,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 40

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 415

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 20 سانت (قابدار چهارگوش) زیلابگ FTP 2E-200B هواکش صنعتی 20 سانت (قابدار چهارگوش) زیلابگ FTP 2E-200B

1,380,000 تومان

%6

1,297,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 55

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 780

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 10 سانت FTP LXFFG-2E108/60-M72/15 هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 10 سانت FTP LXFFG-2E108/60-M72/15

1,500,000 تومان

%6

1,410,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 45

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 180

جنس پروانه: گالوانیزه

مشخصات کامل
هواکش تاسیساتی 25 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-250S هواکش تاسیساتی 25 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-250S

1,500,000 تومان

%6

1,410,000 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان: 50 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 820

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
موتورپروانه 22 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-220/44-P92/25 موتورپروانه 22 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-220/44-P92/25

1,610,000 تومان

%6

1,513,000 تومان

قطر پروانه: 22 سانتیمتر

توان: 81 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 850

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 12 سانت FTP LXFFG-2E120/60-M92/15 هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 12 سانت FTP LXFFG-2E120/60-M92/15

1,620,000 تومان

%6

1,523,000 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان: 63 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 300

جنس پروانه: گالوانیزه

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 25 سانت قابدار زیلابگ FTP 4E-250B هواکش صنعتی 25 سانت قابدار زیلابگ FTP 4E-250B

1,690,000 تومان

%6

1,589,000 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان: 50

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 730

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 25 سانت قابدار زیلابگ FTP 2E-250B هواکش صنعتی 25 سانت قابدار زیلابگ FTP 2E-250B

1,690,000 تومان

%6

1,589,000 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان: 90

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 960

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 25 سانت (قابدار چهارگوش) زیلابگ FTP 4E-250B هواکش صنعتی 25 سانت (قابدار چهارگوش) زیلابگ FTP 4E-250B

1,690,000 تومان

%6

1,589,000 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان: 50

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 730

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 25 سانت (قابدار چهارگوش) زیلابگ FTP 2E-250B هواکش صنعتی 25 سانت (قابدار چهارگوش) زیلابگ FTP 2E-250B

1,690,000 تومان

%6

1,589,000 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان: 80

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1460

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش تاسیساتی 30 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-300S هواکش تاسیساتی 30 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-300S

1,750,000 تومان

%6

1,645,000 تومان

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان: 75 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1835

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش تاسیساتی 30 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-300S هواکش تاسیساتی 30 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-300S

1,750,000 تومان

%6

1,645,000 تومان

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان: 85 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1845

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
موتورپروانه 25 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-250/56-M92/35 موتورپروانه 25 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-250/56-M92/35

1,850,000 تومان

%6

1,739,000 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان: 150 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1370

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 30 سانت قابدار زیلابگ FTP 4E-300B هواکش صنعتی 30 سانت قابدار زیلابگ FTP 4E-300B

1,925,000 تومان

%6

1,810,000 تومان

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان: 85

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1845

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 30 سانت قابدار زیلابگ FTP 2E-300B هواکش صنعتی 30 سانت قابدار زیلابگ FTP 2E-300B

1,925,000 تومان

%6

1,810,000 تومان

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان: 145

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 2300

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
موتورپروانه 28 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-280/50-M92/45 موتورپروانه 28 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-280/50-M92/45

2,020,000 تومان

%6

1,899,000 تومان

قطر پروانه: 28 سانتیمتر

توان: 205 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1740

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 13 سانت FTP LXFFG-2E133/73-M92/35 هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 13 سانت FTP LXFFG-2E133/73-M92/35

2,025,000 تومان

%6

1,904,000 تومان

قطر پروانه: 13 سانتیمتر

توان: 123 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 400

جنس پروانه: گالوانیزه

مشخصات کامل
هواکش تاسیساتی 35 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-350S هواکش تاسیساتی 35 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-350S

2,150,000 تومان

%6

2,021,000 تومان

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

توان: 129 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 2450

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش تاسیساتی 35 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-350S هواکش تاسیساتی 35 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-350S

2,150,000 تومان

%6

2,021,000 تومان

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

توان: 129

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 2470

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 14 سانت FTP LXFFG-2E140/59-M92/45 هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 14 سانت FTP LXFFG-2E140/59-M92/45

2,300,000 تومان

%6

2,162,000 تومان

قطر پروانه: 14 سانتیمتر

توان: 168 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 460

جنس پروانه: گالوانیزه

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 35 سانت قابدار زیلابگ FTP 6E-350B هواکش صنعتی 35 سانت قابدار زیلابگ FTP 6E-350B

2,440,000 تومان

%6

2,294,000 تومان

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

توان: 74

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1615

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 35 سانت قابدار زیلابگ FTP 4E-350B هواکش صنعتی 35 سانت قابدار زیلابگ FTP 4E-350B

2,440,000 تومان

%6

2,294,000 تومان

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

توان: 129

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 2450

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 15 سانت FTP LXFFG-2E150/70-M92/45 هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 15 سانت FTP LXFFG-2E150/70-M92/45

2,465,000 تومان

%6

2,317,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 165 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 510

جنس پروانه: گالوانیزه

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ زیلابگ دوطرفه FTP LXFFD-2E120/145-M92/35-A145 فن سانتریفیوژ زیلابگ دوطرفه FTP LXFFD-2E120/145-M92/35-A145

2,520,000 تومان

%6

2,369,000 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان: 185

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 480

جنس پروانه: گالوانیزه

مشخصات کامل
هواکش پروانه پلاستیکی 40 سانت زیلابگ FTP 4D-400S-137/43 هواکش پروانه پلاستیکی 40 سانت زیلابگ  FTP 4D-400S-137/43

2,550,000 تومان

%6

2,397,000 تومان

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان: 180 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 3920

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش تاسیساتی 40 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-400S هواکش تاسیساتی 40 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-400S

2,565,000 تومان

%6

2,411,000 تومان

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان: 180 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 3955

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش تاسیساتی 40 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-400S هواکش تاسیساتی 40 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-400S

2,565,000 تومان

%6

2,411,000 تومان

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان: 180 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 3920

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

آشنایی با برند زیلابگ

  • <<  هواکش صنعتی زیلابگ   >>
  • <<  هواکش سانتریفیوژ زیلابگ   >>
  • <<  هواکش بین کانالی زیلابگ   >>
  • <<  هواکش سقفی زیلابگ   >>
  • <<  هواکش مرغداری زیلابگ   >>

شرکت زیلابگ به عنوان یکی از مطرح ترین تولیدکنندگان هواکش، در سال 1343 تاسیس گردید. داشتن استانداردهای لازم و نظارت افراد مجرب و متخصص در حوزه صنعت کیفیت محصولات این شرکت را تضمین می کند. این شرکت با رعایت استانداردهای جهانی موفق به کسب گواهینامه رضایتمندی مشتری ISO 9001  و ISO 9002، تندیس حمایت از مشتری، استاندارد ملی ایران، لوح تقدیر و گواهینماه CE گردیده است. لازم به ذکر است که زیلابگ با بکارگیری دانش تیم تخصصی اش رقیب سرسختی برای برندهای خارجی در زمینه تامین هواکش و فن در بازار داخلی کشور است.

نظرات

سهیل
/ 11 - خرداد - 1401

سلام پروانه فن سردخانه من خراب شده میتونم پروانشو عوض کنم ؟

ویدفکتور
/ 11 - خرداد - 1401

سلام روز بخیر هواکش های زیلابگ به توجه به این که پروانه و الکتروموتور و پروانه یک تکه و متصل ساخته شده است امکان تعویض پروانه به تنهایی وجود نداره

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا