برق صنعتی

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 32 آمپر کلید مینیاتوری MCB  هیوندای 1 پل 32 آمپر

55,500 تومان

جریان نامی (آمپر): 32

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 10 آمپر کلید مینیاتوری MCB  هیوندای 1 پل 10 آمپر

56,500 تومان

جریان نامی (آمپر): 10

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 32 آمپر چینت مدل NH4-32A 1P کلید مینیاتوری 32 آمپر چینت مدل NH4-32A 1P

62,000 تومان

%4

59,520 تومان

جریان نامی (آمپر): 32

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 63 آمپر چینت مدل NH4-63A 1P کلید مینیاتوری 63 آمپر چینت مدل NH4-63A 1P

66,900 تومان

%4

64,224 تومان

جریان نامی (آمپر): 63

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 40 آمپر چینت مدل NH4-40A 1P کلید مینیاتوری 40 آمپر چینت مدل NH4-40A 1P

66,900 تومان

%4

64,224 تومان

جریان نامی (آمپر): 40

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 25 آمپر کلید مینیاتوری MCB  هیوندای 1 پل 25 آمپر

67,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 25

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 6 آمپر چینت مدل NXB-63H 1P C6 10kA کلید مینیاتوری 6 آمپر چینت مدل NXB-63H 1P C6 10kA

77,500 تومان

%4

74,400 تومان

جریان نامی (آمپر): 6

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 32 آمپر چینت مدل NXB-63H 1P C32 10kA کلید مینیاتوری 32 آمپر چینت مدل NXB-63H 1P C32 10kA

77,500 تومان

%4

74,400 تومان

جریان نامی (آمپر): 32

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 10 آمپر چینت مدل NXB-63H 1P C10 10kA کلید مینیاتوری 10 آمپر چینت مدل NXB-63H 1P C10 10kA

77,500 تومان

%4

74,400 تومان

جریان نامی (آمپر): 10

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 20 آمپر چینت مدل NXB-63H 1P C20 10kA کلید مینیاتوری 20 آمپر چینت مدل NXB-63H 1P C20 10kA

77,500 تومان

%4

74,400 تومان

جریان نامی (آمپر): 20

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 40 آمپر چینت مدل NXB-63H 1P C40 10kA کلید مینیاتوری 40 آمپر چینت مدل NXB-63H 1P C40 10kA

77,500 تومان

%4

74,400 تومان

جریان نامی (آمپر): 40

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 16 آمپر چینت مدل NXB-63H 1P C16 10kA کلید مینیاتوری 16 آمپر چینت مدل NXB-63H 1P C16 10kA

77,500 تومان

%4

74,400 تومان

جریان نامی (آمپر): 16

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 63 آمپر چینت مدل NXB-63H 1P C63 10kA کلید مینیاتوری 63 آمپر چینت مدل NXB-63H 1P C63 10kA

81,200 تومان

%4

77,952 تومان

جریان نامی (آمپر): 63

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 50 آمپر چینت مدل NXB-63H 1P C50 10kA کلید مینیاتوری 50 آمپر چینت مدل NXB-63H 1P C50 10kA

81,200 تومان

%4

77,952 تومان

جریان نامی (آمپر): 50

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P C2A کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P C2A

83,500 تومان

جریان نامی (آمپر): 2

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P B/C25A کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P B/C25A

83,500 تومان

جریان نامی (آمپر): 25

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P C6A کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P C6A

83,500 تومان

جریان نامی (آمپر): 6

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P B/C16A کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P B/C16A

83,500 تومان

جریان نامی (آمپر): 16

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل LS BKN 1P C1A کلید مینیاتوری LS مدل LS BKN 1P C1A

83,500 تومان

جریان نامی (آمپر): 1

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P C4A کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P C4A

83,500 تومان

جریان نامی (آمپر): 4

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل LS BKN 1P C20A کلید مینیاتوری LS مدل LS BKN 1P C20A

83,500 تومان

جریان نامی (آمپر): 20

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P B/C32A کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P B/C32A

83,500 تومان

جریان نامی (آمپر): 32

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P B/C10A کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P B/C10A

83,500 تومان

جریان نامی (آمپر): 10

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل LS BKN 1P C63A کلید مینیاتوری LS مدل LS BKN 1P C63A

85,400 تومان

جریان نامی (آمپر): 63

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P C50A کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P C50A

85,400 تومان

جریان نامی (آمپر): 50

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P C40A کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P C40A

85,400 تومان

جریان نامی (آمپر): 40

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKP 1P+N C25A کلید مینیاتوری LS مدل BKP 1P+N C25A

89,600 تومان

جریان نامی (آمپر): 25

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل LS BKP 1P+N C32A کلید مینیاتوری LS مدل LS BKP 1P+N C32A

89,600 تومان

جریان نامی (آمپر): 32

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C1A کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C1A

91,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 1 آمپر

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C25A کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C25A

91,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 25 آمپر

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C63A کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C63A

91,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 63

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C2A کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C2A

91,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 2 آمپر

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C6A کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C6A

91,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 40 آمپر

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C16A کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C16A

91,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 16 آمپر

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C4A کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C4A

91,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 4 آمپر

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C40A کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C40A

91,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 40

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل

برق صنعتی و انواع آن

وستیل بسیاری در برق صنایع مختلف استفاده می شوند که از میان آن ها می توان به کنتاکتور، اینورتر، کلید مینیاتوری، کلید اتوماتیک، فیوز، سوئیچ کنترل و .... اشاره کرد.

نظر خود را ارسال کنید

021-22204900 تماس
تماس
بالا