0
ورود به پنل کاربری

کلید اتوماتیک

کلید اتوماتیک استریم PC-2

کلید اتوماتیک استریم PC-2

استعلام موجودی

ویژگی: قابل تنظیم

مشخصات کامل

کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم TD160N FTU 100 1

کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم TD160N FTU 100 1

266,200 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 1 پل

ویژگی: غیر قابل تنظیم

مشخصات کامل

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN103C- 40

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN103C- 40

469,300 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: غیر قابل تنظیم

مشخصات کامل

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN103C - 50

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN103C - 50

469,300 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: غیر قابل تنظیم

مشخصات کامل

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN103C - 60

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN103C - 60

469,300 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: غیر قابل تنظیم

مشخصات کامل

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN103C - 75

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN103C - 75

469,300 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: غیر قابل تنظیم

مشخصات کامل

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN103C - 100

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN103C - 100

469,300 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: غیر قابل تنظیم

مشخصات کامل

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN203C - 125

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN203C - 125

787,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: غیر قابل تنظیم

مشخصات کامل

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN203C - 150

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN203C - 150

787,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: غیر قابل تنظیم

مشخصات کامل

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN203C - 175

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN203C - 175

787,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: غیر قابل تنظیم

مشخصات کامل

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN203C - 200

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN203C - 200

787,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: غیر قابل تنظیم

مشخصات کامل

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN203C - 225

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN203C - 225

787,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: غیر قابل تنظیم

مشخصات کامل

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN203C - 250

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN203C - 250

787,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: غیر قابل تنظیم

مشخصات کامل

کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 16 3

کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 16 3

814,600 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

مشخصات کامل

کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 25 3

کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 25 3

814,600 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

مشخصات کامل

کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 32 3

کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 32 3

814,600 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

مشخصات کامل

کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 40 3

کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 40 3

814,600 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

مشخصات کامل

کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 50 3

کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 50 3

814,600 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

مشخصات کامل

کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 63 3

کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 63 3

814,600 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

مشخصات کامل

کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 80 3

کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 80 3

814,600 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

مشخصات کامل

کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 100 3

کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 100 3

814,600 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

مشخصات کامل

کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 16 4

کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 16 4

993,700 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 4 پل

ویژگی: قابل تنظیم

مشخصات کامل

کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 25 4

کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 25 4

993,700 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 4 پل

ویژگی: قابل تنظیم

مشخصات کامل

کلید اتوماتیک چیست و چه کاربردی دارد؟

کلید های اتوماتیک تجهیزاتی هستند که از آن ها برای حفاظت از تجهیزات و دستگاه های برقی استفاده می شود.

021-22683706 تماس
تماس
بالا