بزرگترین فروشگاه آنلاین تجهیزات و ابزارآلات صنعتی، برق، اتوماسیون و لوازم خانگی

کلید اتوماتیک

کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم هیوندای 400 آمپر الکترونیکی کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم هیوندای 400 آمپر الکترونیکی

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

آمپر: 400

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم هیوندای 630 آمپر الکترونیکی کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم هیوندای 630 آمپر الکترونیکی

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

آمپر: 630

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کمپکت فیکس هیوندای فریم کوچک کلید اتوماتیک کمپکت فیکس هیوندای فریم کوچک

545,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: غیر قابل تنظیم

آمپر: 800

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کمپکت فیکس هیوندای 20 تا 100 آمپر کلید اتوماتیک کمپکت فیکس هیوندای 20 تا 100 آمپر

621,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: غیر قابل تنظیم

آمپر: 100

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم هیوندای 16 تا 100 آمپر کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم هیوندای 16 تا 100 آمپر

803,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

آمپر: 16-100

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کمپکت فیکس هیوندای 125 تا 225 آمپر کلید اتوماتیک کمپکت فیکس هیوندای 125 تا 225 آمپر

1,041,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: غیر قابل تنظیم

آمپر: 125 تا 225

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم TD160N FTU 100 1 کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم TD160N FTU 100 1

1,226,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 1 پل

ویژگی: غیر قابل تنظیم

آمپر: 100

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم هیوندای 125 تا 250 آمپر کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم هیوندای 125 تا 250 آمپر

1,278,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

آمپر: 250

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN103C - 60 کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN103C - 60

2,161,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: غیر قابل تنظیم

آمپر: 60

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN103C - 75 کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN103C - 75

2,161,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: غیر قابل تنظیم

آمپر: 75

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN103C- 40 کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN103C- 40

2,161,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: غیر قابل تنظیم

آمپر: 40

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN103C - 50 کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN103C - 50

2,161,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: غیر قابل تنظیم

آمپر: 50

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN103C - 100 کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN103C - 100

2,161,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: غیر قابل تنظیم

آمپر: 100

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کمپکت فیکس هیوندای 300 آمپر کلید اتوماتیک کمپکت فیکس هیوندای 300 آمپر

2,534,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: غیر قابل تنظیم

آمپر: 300

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کمپکت فیکس هیوندای 350 آمپر کلید اتوماتیک کمپکت فیکس هیوندای 350 آمپر

2,534,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: غیر قابل تنظیم

آمپر: 350

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کمپکت فیکس هیوندای 400 آمپر کلید اتوماتیک کمپکت فیکس هیوندای 400 آمپر

2,617,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: غیر قابل تنظیم

آمپر: 400

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 16 کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 16

2,876,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

آمپر: 16

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 80 کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 80

2,876,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

آمپر: 80

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 32 کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 32

2,876,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

آمپر: 32

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 40 کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 40

2,876,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

آمپر: 40

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 20 کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 20

2,876,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

آمپر: 20

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 100 کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 100

2,876,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

آمپر: 100

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 50 کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 50

2,876,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

آمپر: 50

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 63 کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 63

2,876,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

آمپر: 63

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 25 کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 25

2,876,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

آمپر: 25

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم هیوندای 400 آمپر کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم هیوندای 400 آمپر

3,138,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

آمپر: 400

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 50 3 کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 50 3

3,452,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

آمپر: 50

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 100 3 کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 100 3

3,452,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

آمپر: 100

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 16 3 کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 16 3

3,452,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

آمپر: 16

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 32 3 کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 32 3

3,452,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

آمپر: 32

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 80 3 کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 80 3

3,452,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

آمپر: 80

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 25 3 کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 25 3

3,452,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

آمپر: 25

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 40 3 کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 40 3

3,452,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

آمپر: 40

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 63 3 کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 63 3

3,452,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

آمپر: 60

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN203C - 125 کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN203C - 125

3,909,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: غیر قابل تنظیم

آمپر: 125

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN203C - 175 کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN203C - 175

3,909,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: غیر قابل تنظیم

آمپر: 175

مشخصات کامل
1 2 3 ... 5 »

کلید اتوماتیک چیست و چه کاربردی دارد؟

کلید های اتوماتیک یا کلید کامپکت که به اختصار به آن MCCB گفته می شود  تجهیزاتی هستند که از آن ها برای کنترل و  حفاظت از تجهیزات و دستگاه ها و مدارات برقی با جریان هایی نامی از 10 تا 1200 آمپر مورد استفاده قرار می گیرند . دارای دو نوع کلی ثابت و قابل تنظیم هستند . این کلید ها همچنین قابلیت ماژولار بوده که می تواند حفاظت هایی مانند اضافه ولتاژ ، کاهش ولتاؤ و ..... اضافه نمود . این کلید ها دارای انواع مختلف از جهت تعداد پل شامل یک پل دو پل وسه پل و چهار پل می باشد . در انواعی از این کلید ها می توان یک واحد حفاظتی دیجیتال یا میکرو پسسوری به آن متصل نمود . این ویژگی امکان های بسیار گسترده ای برای حفاظت از مدار یا تجهیزات الکتریکی در اختیار استفاده کنندگان از آن قرار می دهد .

نظرات

طاهر فرجی پور
/ 25 - مرداد - 1401

سلام خوبین کلید اتوماتیک سه پل میخوام 630 آمپر نمیدونم چه مدلی میشه راهنمایم میکنید

ویدفکتور
/ 25 - مرداد - 1401

با عرض سلام واحترام
پیشنهاد ما برای شما کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS الکترونیکی قابل تنظیم TS630N ETS 630 3 میباشد 

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا