0
ورود به پنل کاربری

کلید اتوماتیک

کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم TD160N FTU 100 1

کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم TD160N FTU 100 1

590,500 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 1 پل

ویژگی: غیر قابل تنظیم

مشخصات کامل

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN103C- 40

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN103C- 40

1,041,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: غیر قابل تنظیم

مشخصات کامل

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN103C - 60

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN103C - 60

1,041,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: غیر قابل تنظیم

مشخصات کامل

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN103C - 75

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN103C - 75

1,041,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: غیر قابل تنظیم

مشخصات کامل

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN103C - 50

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN103C - 50

1,041,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: غیر قابل تنظیم

مشخصات کامل

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN103C - 100

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN103C - 100

1,041,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: غیر قابل تنظیم

مشخصات کامل

کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 32 3

کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 32 3

1,807,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

مشخصات کامل

کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 80 3

کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 80 3

1,807,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

مشخصات کامل

کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 25 3

کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 25 3

1,807,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

مشخصات کامل

کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 40 3

کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 40 3

1,807,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

مشخصات کامل

کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 63 3

کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 63 3

1,807,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

مشخصات کامل

کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 16 3

کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 16 3

1,807,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

مشخصات کامل

کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 50 3

کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 50 3

1,807,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

مشخصات کامل

کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 100 3

کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 100 3

1,807,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

مشخصات کامل

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN203C - 200

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN203C - 200

1,882,400 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: غیر قابل تنظیم

مشخصات کامل

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN203C - 250

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN203C - 250

1,882,400 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: غیر قابل تنظیم

مشخصات کامل

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN203C - 125

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN203C - 125

1,882,400 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: غیر قابل تنظیم

مشخصات کامل

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN203C - 175

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN203C - 175

1,882,400 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: غیر قابل تنظیم

مشخصات کامل

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN203C - 225

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN203C - 225

1,882,400 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: غیر قابل تنظیم

مشخصات کامل

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN203C - 150

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN203C - 150

1,882,400 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: غیر قابل تنظیم

مشخصات کامل

کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 50 4

کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 50 4

2,204,300 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 4 پل

ویژگی: قابل تنظیم

مشخصات کامل

کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 80 4

کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 80 4

2,204,300 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 4 پل

ویژگی: قابل تنظیم

مشخصات کامل

کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 63 4

کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 63 4

2,204,300 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 4 پل

ویژگی: قابل تنظیم

مشخصات کامل

کلید اتوماتیک چیست و چه کاربردی دارد؟

کلید های اتوماتیک تجهیزاتی هستند که از آن ها برای حفاظت از تجهیزات و دستگاه های برقی استفاده می شود.

021-22683706 تماس
تماس
بالا