کلید اتوماتیک

کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم TD160N FTU 100 1 کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم TD160N FTU 100 1

872,000 تومان

تعداد پل: 1 پل

ویژگی: غیر قابل تنظیم

آمپر: 100

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN103C- 40 کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN103C- 40

1,537,000 تومان

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: غیر قابل تنظیم

آمپر: 40

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN103C - 60 کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN103C - 60

1,537,000 تومان

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: غیر قابل تنظیم

آمپر: 60

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN103C - 75 کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN103C - 75

1,537,000 تومان

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: غیر قابل تنظیم

آمپر: 75

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN103C - 50 کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN103C - 50

1,537,000 تومان

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: غیر قابل تنظیم

آمپر: 50

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN103C - 100 کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN103C - 100

1,537,000 تومان

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: غیر قابل تنظیم

آمپر: 100

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 32 کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 32

2,045,000 تومان

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

آمپر: 32

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 40 کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 40

2,045,000 تومان

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

آمپر: 40

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 16 کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 16

2,045,000 تومان

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

آمپر: 16

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 80 کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 80

2,045,000 تومان

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

آمپر: 80

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 20 کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 20

2,045,000 تومان

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

آمپر: 20

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 100 کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 100

2,045,000 تومان

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

آمپر: 100

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 50 کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 50

2,045,000 تومان

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

آمپر: 50

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 63 کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 63

2,045,000 تومان

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

آمپر: 63

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 25 کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 25

2,045,000 تومان

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

آمپر: 25

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 32 3 کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 32 3

2,668,000 تومان

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

آمپر: 32

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 80 3 کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 80 3

2,668,000 تومان

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

آمپر: 80

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 25 3 کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 25 3

2,668,000 تومان

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

آمپر: 25

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 40 3 کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 40 3

2,668,000 تومان

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

آمپر: 40

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 63 3 کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 63 3

2,668,000 تومان

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

آمپر: 60

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 16 3 کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 16 3

2,668,000 تومان

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

آمپر: 16

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 50 3 کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 50 3

2,668,000 تومان

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

آمپر: 50

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 100 3 کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 100 3

2,668,000 تومان

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

آمپر: 100

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN203C - 200 کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN203C - 200

2,780,000 تومان

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: غیر قابل تنظیم

آمپر: 200

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN203C - 250 کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN203C - 250

2,780,000 تومان

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: غیر قابل تنظیم

آمپر: 250

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN203C - 125 کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN203C - 125

2,780,000 تومان

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: غیر قابل تنظیم

آمپر: 125

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN203C - 175 کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN203C - 175

2,780,000 تومان

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: غیر قابل تنظیم

آمپر: 175

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN203C - 225 کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN203C - 225

2,780,000 تومان

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: غیر قابل تنظیم

آمپر: 225

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN203C - 150 کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN203C - 150

2,780,000 تومان

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: غیر قابل تنظیم

آمپر: 150

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 50 4 کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 50 4

3,255,000 تومان

تعداد پل: 4 پل

ویژگی: قابل تنظیم

آمپر: 50

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 80 4 کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 80 4

3,255,000 تومان

تعداد پل: 4 پل

ویژگی: قابل تنظیم

آمپر: 80

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 63 4 کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 63 4

3,255,000 تومان

تعداد پل: 4 پل

ویژگی: قابل تنظیم

آمپر: 63

مشخصات کامل
1 2 3 ... 5 »

کلید اتوماتیک چیست و چه کاربردی دارد؟

کلید های اتوماتیک یا کلید کامپکت که به اختصار به آن MCCB گفته می شود  تجهیزاتی هستند که از آن ها برای کنترل و  حفاظت از تجهیزات و دستگاه ها و مدارات برقی با جریان هایی نامی از 10 تا 1200 آمپر مورد استفاده قرار می گیرند . دارای دو نوع کلی ثابت و قابل تنظیم هستند . این کلید ها همچنین قابلیت ماژولار بوده که می تواند حفاظت هایی مانند اضافه ولتاژ ، کاهش ولتاؤ و ..... اضافه نمود . این کلید ها دارای انواع مختلف از جهت تعداد پل شامل یک پل دو پل وسه پل و چهار پل می باشد . در انواعی از این کلید ها می توان یک واحد حفاظتی دیجیتال یا میکرو پسسوری به آن متصل نمود . این ویژگی امکان های بسیار گسترده ای برای حفاظت از مدار یا تجهیزات الکتریکی در اختیار استفاده کنندگان از آن قرار می دهد .

نظرات

طاهر فرجی پور
/ 25 - مرداد - 1401

سلام خوبین کلید اتوماتیک سه پل میخوام 630 آمپر نمیدونم چه مدلی میشه راهنمایم میکنید

ویدفکتور
/ 25 - مرداد - 1401

با عرض سلام واحترام
پیشنهاد ما برای شما کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS الکترونیکی قابل تنظیم TS630N ETS 630 3 میباشد 

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا