بزرگترین فروشگاه آنلاین تجهیزات و ابزارآلات صنعتی، برق، اتوماسیون و لوازم خانگی

سهند

گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 30 نسبت 1 به 10 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 30 نسبت 1 به 10

517,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 11

خروجی: 14

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 30 نسبت 1 به 60 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 30 نسبت 1 به 60

517,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 11

خروجی: 14

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 30 نسبت 1 به 25 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 30 نسبت 1 به 25

517,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 11

خروجی: 14

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 30 نسبت 1 به 30 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 30 نسبت 1 به 30

517,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 11

خروجی: 14

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 30 نسبت 1 به 100 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 30 نسبت 1 به 100

517,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 11

خروجی: 14

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 30 نسبت 1 به 40 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 30 نسبت 1 به 40

517,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 11

خروجی: 14

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 30 نسبت 1 به 15 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 30 نسبت 1 به 15

517,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 11

خروجی: 14

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 30 نسبت 1 به 20 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 30 نسبت 1 به 20

517,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 11

خروجی: 14

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 30 نسبت 1 به 7.5 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 30 نسبت 1 به 7.5

517,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 11

خروجی: 14

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 30 نسبت 1 به 48 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 30 نسبت 1 به 48

517,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 11

خروجی: 14

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 30 نسبت 1 به 78 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 30 نسبت 1 به 78

517,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 11

خروجی: 14

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 40 نسبت 1 به 7.5 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 40 نسبت 1 به 7.5

654,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 14

خروجی: 18

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 40 نسبت 1 به 15 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 40 نسبت 1 به 15

654,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 14

خروجی: 18

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 40 نسبت 1 به 40 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 40 نسبت 1 به 40

654,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 14

خروجی: 18

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 40 نسبت 1 به 10 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 40 نسبت 1 به 10

654,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 14

خروجی: 18

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 40 نسبت 1 به 20 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 40 نسبت 1 به 20

654,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 14

خروجی: 18

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 40 نسبت 1 به 30 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 40 نسبت 1 به 30

654,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 14

خروجی: 18

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 40 نسبت 1 به 48 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 40 نسبت 1 به 48

654,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 14

خروجی: 18

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 40 نسبت 1 به 60 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 40 نسبت 1 به 60

654,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 14

خروجی: 18

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 40 نسبت 1 به 25 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 40 نسبت 1 به 25

654,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 14

خروجی: 18

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 50 نسبت 1 به 25 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 50 نسبت 1 به 25

792,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 19

خروجی: 25

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 50 نسبت 1 به 7.5 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 50 نسبت 1 به 7.5

792,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 19

خروجی: 25

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 50 نسبت 1 به 10 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 50 نسبت 1 به 10

792,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 19

خروجی: 25

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 50 نسبت 1 به 20 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 50 نسبت 1 به 20

792,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 19

خروجی: 25

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 50 نسبت 1 به 30 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 50 نسبت 1 به 30

792,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 19

خروجی: 25

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 50 نسبت 1 به 48 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 50 نسبت 1 به 48

792,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 19

خروجی: 25

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 50 نسبت 1 به 15 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 50 نسبت 1 به 15

792,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 19

خروجی: 25

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 50 نسبت 1 به 78 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 50 نسبت 1 به 78

792,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 19

خروجی: 25

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 50 نسبت 1 به 40 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 50 نسبت 1 به 40

792,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 19

خروجی: 25

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 50 نسبت 1 به 60 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 50 نسبت 1 به 60

792,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 19

خروجی: 25

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 50 نسبت 1 به 100 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 50 نسبت 1 به 100

792,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 19

خروجی: 25

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 63 نسبت 1 به 10 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 63 نسبت 1 به 10

1,094,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 24

خروجی: 25

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 63 نسبت 1 به 40 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 63 نسبت 1 به 40

1,094,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 24

خروجی: 25

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 63 نسبت 1 به 60 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 63 نسبت 1 به 60

1,094,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 24

خروجی: 25

مشخصات کامل
1 2 3 ... »

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا