0
ورود به پنل کاربری

سوئیچ کنترل

شاستی استارت سبز آتونیکس مدل S2PR-P1GA

شاستی استارت سبز آتونیکس مدل S2PR-P1GA

استعلام موجودی

قطر سوراخ: 22-25

تیپ ظاهری: برجسته معمولی

مشخصات کامل

شاستی استپ قرمز آتونیکس مدل S2PR-P1RB

شاستی استپ قرمز آتونیکس مدل S2PR-P1RB

استعلام موجودی

قطر سوراخ: 22-25

تیپ ظاهری: برجسته معمولی

مشخصات کامل

شاسی استارت سبز آتونیکس مدل S3PR-P1GA

شاسی استارت سبز آتونیکس مدل S3PR-P1GA

استعلام موجودی

قطر سوراخ: 30

تیپ ظاهری: شاستی استارت برجسته

زیردسته ها: پوش باتون دوبل

مشخصات کامل

شاسی استپ قرمز آتونیکس مدل S3PR-P1RB

شاسی استپ قرمز آتونیکس مدل S3PR-P1RB

استعلام موجودی

قطر سوراخ: 30

تیپ ظاهری: شاستی استاپ برجسته

زیردسته ها: پوش باتون دوبل

مشخصات کامل

شاستی استارت سبز آتونیکس مدل S3PF-P1GA

شاستی استارت سبز آتونیکس مدل S3PF-P1GA

استعلام موجودی

قطر سوراخ: 30

تیپ ظاهری: شاستی استارت تخت

مشخصات کامل

شاستی استپ قرمز آتونیکس مدل S3PF-P1RB

شاستی استپ قرمز آتونیکس مدل S3PF-P1RB

استعلام موجودی

قطر سوراخ: 30

تیپ ظاهری: شاستی استاپ تخت

مشخصات کامل

شاستی استارت سبز آتونیکس مدل S2PR-P3GAL

شاستی استارت سبز آتونیکس مدل S2PR-P3GAL

استعلام موجودی

قطر سوراخ: 22-25

تیپ ظاهری: برجسته معمولی چراغدار

مشخصات کامل

شاستی استپ قرمز آتونیکس مدل S2PR-P3RBL

شاستی استپ قرمز آتونیکس مدل S2PR-P3RBL

استعلام موجودی

قطر سوراخ: 22-25

تیپ ظاهری: برجسته معمولی چراغدار

مشخصات کامل

سوئیچ کنترل و کاربر آن

سوئیچ کنترل ها برای اطلاع از میزان سطح و انجام اعمال کنترلی استفاده می شوند. و در هنگام رسیدن سطح به مقدار مورد نیازشان دستور سوئیچ می دهند.

021-22683706 تماس
تماس
بالا