سوئیچ کنترل

سوئیچ کنترل و کاربر آن

سوئیچ کنترل ها برای اطلاع از میزان سطح و انجام اعمال کنترلی استفاده می شوند. و در هنگام رسیدن سطح به مقدار مورد نیازشان دستور سوئیچ می دهند.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا