لئو

پمپ محیطی لئو مدل XQM50 پمپ محیطی لئو مدل XQM50

1,221,000 تومان

%4

1,172,160 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 23 متر

مشخصات کامل
پمپ سیرکولاتور لئو LRP15-60/130 پمپ سیرکولاتور لئو LRP15-60/130

1,790,000 تومان

%10

1,611,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 5.5

مشخصات کامل
پمپ کف کش لئو مدل LKS300P پمپ کف کش لئو مدل LKS300P

1,758,000 تومان

%4

1,687,680 تومان

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 3/4 اینچ

حداکثر ارتفاع یا هد: 11 متر

حداکثر آبدهی: 2/2 متر مکعب بر ساعت

مشخصات کامل
پمپ کف کش لئو مدل XKS-500P پمپ کف کش لئو مدل XKS-500P

1,789,000 تومان

%4

1,717,440 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 8 متر

مشخصات کامل
پمپ سیرکولاتور لیو LRP15-50/130 پمپ سیرکولاتور لیو LRP15-50/130

1,760,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 2.5 - 3.8 - 4.5 متر

مشخصات کامل
پمپ خود مکش محیطی لیو مدل APSM37 پمپ خود مکش محیطی لیو مدل APSM37

1,801,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش لئو مدل XKS-750PW پمپ کف کش لئو مدل XKS-750PW

1,915,000 تومان

%4

1,838,400 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 8.2 متر

مشخصات کامل
پمپ سیرکولاتور لئو LRP25-40/180 پمپ سیرکولاتور لئو LRP25-40/180

2,055,000 تومان

%10

1,849,500 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 4

مشخصات کامل
پمپ کف کش لئو مدل LKS750P پمپ کف کش لئو مدل LKS750P

1,945,000 تومان

%4

1,867,200 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 9 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش لئو مدل LKS750PA پمپ کف کش لئو مدل LKS750PA

1,950,000 تومان

%4

1,872,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 9

مشخصات کامل
پمپ کف کش لئو مدل LKS-750PW پمپ کف کش لئو مدل LKS-750PW

1,976,000 تومان

%4

1,896,960 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 8 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش لئو مدل XKS250S پمپ کف کش لئو مدل XKS250S

1,987,000 تومان

%4

1,907,520 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 6متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش لئو مدل LKS756PD پمپ کف کش لئو مدل LKS756PD

2,072,000 تومان

%4

1,989,120 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 8.5 متر

مشخصات کامل
پمپ سیرکولاتور لئو LRP25-60/180 پمپ سیرکولاتور لئو LRP25-60/180

2,250,000 تومان

%10

2,025,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 5.5

مشخصات کامل
پمپ سیرکولاتور لیو LRP25-60/130 پمپ سیرکولاتور لیو LRP25-60/130

2,065,000 تومان

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 5.5

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل ACM37 پمپ بشقابی لئو مدل ACM37

2,212,000 تومان

%4

2,123,520 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 23 متر

مشخصات کامل
پمپ سیرکولاتور لئو LRP32-60/180 پمپ سیرکولاتور لئو LRP32-60/180

2,395,000 تومان

%10

2,155,500 تومان

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 4.1 - 5.5 - 5.9 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش لئو مدل XKS-750S پمپ کف کش لئو مدل XKS-750S

2,336,000 تومان

%4

2,242,560 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 9 متر

مشخصات کامل
پمپ محیطی لئو مدل APM75 پمپ محیطی لئو مدل APM75

2,374,000 تومان

%4

2,279,040 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 75 متر

مشخصات کامل
پمپ محیطی لئو مدل AQM75 پمپ محیطی لئو مدل AQM75

2,374,000 تومان

%4

2,279,040 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 75 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش لیو مدل QDX1.5-12-0.25LA پمپ کف کش لیو مدل QDX1.5-12-0.25LA

2,383,000 تومان

%4

2,287,680 تومان

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 13 متر

مشخصات کامل
پمپ آب لئو مدل LKJ-901P پمپ آب لئو مدل LKJ-901P

2,389,000 تومان

%4

2,293,440 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 42.6 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش لئو مدل LKS-1000PW پمپ کف کش لئو مدل LKS-1000PW

2,408,000 تومان

%4

2,311,680 تومان

توان: 1.4 اسب -1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 12 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش لیو مدل QDX1.5-15-0.37LA پمپ کف کش لیو مدل QDX1.5-15-0.37LA

2,446,000 تومان

%4

2,348,160 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 16

مشخصات کامل
پمپ کف کش لئو مدل QDX1.5-12-025A پمپ کف کش لئو مدل QDX1.5-12-025A

2,500,000 تومان

%4

2,400,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 12 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش لیو مدل SPm37A پمپ کف کش لیو مدل SPm37A

2,541,000 تومان

%4

2,439,360 تومان

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 42 متر

مشخصات کامل
پمپ آب لئو مدل LKJ-805P پمپ آب لئو مدل LKJ-805P

2,581,000 تومان

%4

2,477,760 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش لئو مدل XKS750SW پمپ کف کش لئو مدل XKS750SW

2,673,000 تومان

%4

2,566,080 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 8.4متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش لئو مدل LKS-758PSW پمپ کف کش لئو مدل LKS-758PSW

2,691,000 تومان

%4

2,583,360 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 9 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش لیو مدل QDX1.5-15-0.37A پمپ کف کش لیو مدل QDX1.5-15-0.37A

2,749,000 تومان

%4

2,639,040 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 16 متر

مشخصات کامل
پمپ آب لئو مدل LKJ-1101 S پمپ آب لئو مدل LKJ-1101 S

2,811,000 تومان

%4

2,698,560 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 48 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش لیو مدل XSP9-7.5/0.25 I پمپ لجن کش لیو مدل XSP9-7.5/0.25 I

2,839,000 تومان

%4

2,725,440 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 7.5 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش لیو مدل QDX3-18-0.55LA پمپ کف کش لیو مدل QDX3-18-0.55LA

2,954,000 تومان

%4

2,835,840 تومان

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 19.2 متر

مشخصات کامل
پمپ خود مکش محیطی لئو مدل APSM75 پمپ  خود مکش محیطی لئو مدل APSM75

2,860,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 55 متر

مشخصات کامل
پمپ استخری لئو XKP356 پمپ استخری لئو XKP356

3,080,000 تومان

%4

2,956,800 تومان

توان: کمتر از 0.5 اسب

حداکثر ارتفاع یا هد: 9.5 متر

حداکثر آبدهی: 15 مترمکعب بر ساعت

مشخصات کامل
پمپ محیطی استیل لئو مدل LBM20-304 پمپ محیطی استیل لئو مدل LBM20-304

3,159,000 تومان

%4

3,032,640 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

حداکثر آبدهی: 1.5 متر مکعب در ساعت

مشخصات کامل

نمایندگی فروش پمپ های برند لئو

اطمینان از اصالت کالا و ارسال سریع در کنار قیمت مناسب از مهمترین مزیت های خرید یک پمپ آب از نمایندگی های رسمی است. فروشگاه ویدفکتور به عنوان نمایندگی فروش محصولات لئو در ایران علاوه بر ارائه ضمانت اصالت کالا، شما را در انتخاب و خرید پمپ آب برند لیو با مناسبترین قیمت، از طریق ارائه خدمات رایگان مشاوره خرید راهنمایی خواهد کرد. برای خرید پمپ آب leo با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید.

پمپ لئو

لئو یکی از بزرگ ترین شرکت های چینی است که در زمینه تحقیق و توسعه، طراحی، ساخت، فروش و سرویس انواع پمپ ها و سیستم های آب رسانی فعالیت دارد. این برند فعالیت خود را از سال 1955 شروع کرده است. لئو اولین شرکت مطرح شده در صنعت پمپ چین است که با توجه به رشد روز افزون خود در سال ها اخیر به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان در صنعت پمپ تبدیل شده است.

امروزه شرکت لئو محصولات خود را به بیش از 120 کشور ارسال می کند، که نقش مهمی در صرفه جویی در مصرف آب، منابع آبی، تولید برق، صنایع پتروشیمی، معدنی، متالوژی، آتش نشانی، تهویه مطبوع (گرمایش، تهویه و تهویه هوا)، آبیاری کشاورزی و تامین آب ایفا می کند.

پمپ لئو در طراحی و ساخت محصولات آبرسانی بسیار موفق عمل کرده است و از محصولات تولیدی آن می توان به پمپ آب خانگی که به آن ها مینی پمپ نیز گفته می شود و برای تقویت فشار آب منازل و مصارف خانگی تولید شده اند و پمپ آب صنعتی که برای مصارف صنعتی مانند کارخانجات و ... طراحی و تولید شده اند اشاره کرد.

لئو از تنوع محصولی بسیار بالایی برخوردار است. این برند در سال های اخیر توانسته بخش قابل توجهی از بازار پمپ کف کش، پمپ طبقاتی، پمپ شناور و پمپ لجن کش را به خود اختصاص دهد. به عبارتی  دیگر علاوه بر پمپ های خانگی و صنعتی، لئو توانسته در بخش کشاورزی نیز فعالیت گسترده ای داشته باشد.

از دیگر محصولاتی که لئو در تولید آن نقش مهمی دارد پمپ های سیرکولاتور هستند که از آن ها برای سیستم های گرمایش و گردش آب گرم استفاده می شود.

پمپ اب دستگاه بسیار کاربردی و مهمی است و به طور کلی انواع و اقسام آن در قسمت های مختلفی اعم از تامین آب خانگی، پشتیبانی تجهیزات، فشار لوله، آبیاری باغ، آبیاری گلخانه ای سبزیجات،  پرورش ماهی و مرغداری، کشاورزی، صنعتی و معدنی، تأمین آب و زه کشی شرکت ها و ساختمان های بلند مرتبه، سیستم تهویه مطبوع مرکزی و ... کاربرد دارند.

 

 

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا