فروش ویژه
منو
leo
جستجوی پیشرفته

پمپ محیطی لئو مدل APM37

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 40
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 2.4
 • ساخت : چین
0 از 0

514,000 تومان

پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM110

 • برق : تک فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 47
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 8.7
 • ساخت : چین
0 از 0

2,080,000 تومان

پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM150H

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • فشار یا هد-متر : 63.5
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 7.2
 • ساخت : چین
0 از 0

2,254,000 تومان

پمپ بشقابی لئو مدل ACM37

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 23
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 5.4
 • ساخت : چین
0 از 0

740,000 تومان

پمپ بشقابی لئو مدل ACM75

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 36
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 6
 • ساخت : چین
1 از 2

1,128,000 تومان

پمپ محیطی لیو مدل APSM37

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 40
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 1.8
 • ساخت : چین
0 از 0

550,850 تومان

پمپ محیطی لئو مدل APSM75

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 55
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 3
 • ساخت : چین
0 از 0

875,150 تومان

پمپ آب جتی لئو مدل AJM 75

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 40
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 3.9
 • ساخت : چین
0 از 0

1,081,000 تومان

پمپ آب جتی لیو ارتفاع بالا مدل AJM 110H

 • برق : تک فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 60
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 4.2
 • ساخت : چین
0 از 0

1,800,900 تومان

پمپ آب جتی لئو استیل مدل AJM 75S

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 46
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 3.3
 • ساخت : چین
0 از 0

1,150,000 تومان

پمپ جتی لئو ارتفاع بالا مدل AJM 75H

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 51
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 2.8
 • ساخت : چین
0 از 0

1,081,000 تومان

پمپ جتی لیو مدل AJM 150

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • فشار یا هد-متر : 60
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 4.8
 • ساخت : چین
0 از 0

1,944,650 تومان

پمپ جتی لئو ارتفاع بالا مدل AJM 150H

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • فشار یا هد-متر : 72
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 4.2
 • ساخت : چین
0 از 0

1,944,650 تومان

پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM75

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 45
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 4.8
 • ساخت : چین
0 از 0

1,244,300 تومان

پمپ محیطی لیو مدل APM75

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 72
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 3
 • ساخت : چین
0 از 0

793,500 تومان

پمپ محیطی لئو مدل XQM50

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.15 اسب
 • فشار یا هد-متر : 23
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 1.5
 • ساخت : چین
0 از 0

420,000 تومان

پمپ کفکش لئو مدل QDX1.5-12-025A

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.25kw
 • میزان آبدهی : 7
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 12
0 از 0

800,400 تومان

پمپ کفکش لئو مدل QDX15-20-1.1I

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 20
0 از 0

1,968,000 تومان

پمپ کفکش لئو مدل XKS1100S

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.1kw
 • میزان آبدهی : 6.5
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 45
0 از 0

1,753,200 تومان

پمپ کفکش لئو مدل XKS500S

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.5kw
 • میزان آبدهی : 8
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 7.5
0 از 0

750,000 تومان

پمپ کفکش لئو مدل XKS750P

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.75kw
 • میزان آبدهی : 12
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 8
0 از 0

تومان

پمپ کفکش لئو مدل XKS900S

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.2hp
 • میزان آبدهی : 6.5
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 34
0 از 0

1,552,800 تومان

پمپ کفکش لئو مدل XQS15-30-1.1I

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.1kw
 • میزان آبدهی : 15
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 30
0 از 0

2,030,400 تومان

پمپ لجنکش لئو مدل 50WQ15-20-2.2

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 40
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 22
0 از 0

3,352,800 تومان

پمپ لجنکش لئو مدل WQ80-40-13.3

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 80
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 40
0 از 0

4,212,000 تومان

پمپ لجنکش لئو مدل XSP16-22-1.5S

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 16.2
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 22
0 از 0

4,776,000 تومان

پمپ لجنکش لئو مدل XSP18-12-0.75I

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 0.3
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 12
0 از 0

1,616,400 تومان

پمپ لجنکش تکفاز لئو مدل XSP18-12-75S

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 0.3
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 12
0 از 0

4,393,200 تومان

پمپ لجنکش تکفاز لئو مدل XSP18-12-1.3ID

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 0.3
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 12
0 از 0

2,136,000 تومان

پمپ سیرکولاتور لیو LRP15-50/130

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.085kw
 • میزان آبدهی : 2.4m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 4.5m
0 از 0

642,000 تومان

پمپ سیرکولاتور لئو LRP15-60/130

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.095kw
 • میزان آبدهی : 2.4m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 5.5m
0 از 0

642,000 تومان

پمپ سیرکولاتور لئو LRP25-40/180

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.075kw
 • میزان آبدهی : 3.3m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 4m
0 از 0

756,000 تومان

پمپ سیرکولاتور لیو LRP25-60/130

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.055kw
 • میزان آبدهی : 3.4m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 5.5m
0 از 0

752,000 تومان

پمپ سیرکولاتور لئو LRP25-60/180

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.095kw
 • میزان آبدهی : 3.9m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 5.5m
0 از 0

756,000 تومان

پمپ سیرکولاتور لئو LRP25-80/180

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.2kw
 • میزان آبدهی : 7.2m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 7.1m
0 از 0

1,272,000 تومان

پمپ سیرکولاتور لئو LRP32-80/180

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.25kw
 • میزان آبدهی : 10m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 7.3m
0 از 0

1,192,000 تومان

پمپ سیرکولاتور لئو LRP36-80F/200

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.17kw
 • میزان آبدهی : -
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 7.3m
0 از 0

1,520,000 تومان

پمپ سیرکولاتور لیو LRP25-120/180

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.055kw
 • میزان آبدهی : 4.2m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 11.5m
0 از 0

1,352,000 تومان

پمپ سیرکولاتور لئو LRP32-60/180

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.095kw
 • میزان آبدهی : 0.66m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 5.5m
0 از 0

872,000 تومان

پمپ پکیج لئو LRP40-80F/250

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.17kw
 • میزان آبدهی : -
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 7.3m
0 از 0

1,672,000 تومان