0
ورود به پنل کاربری

هواکش سردخانه ای

هواکش پروانه آلومینیوم زیلابگ دو دور بدون قاب FTP 4D-500S-145/65

هواکش پروانه آلومینیوم زیلابگ دو دور بدون قاب FTP 4D-500S-145/65

3,175,500 تومان

3,650,000 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان : 800

هوادهی: 9530

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل

هواکش تاسیساتی 60 سانت 900 دور بدون قاب زیلابگ FTP 6D-600S

هواکش تاسیساتی 60 سانت 900 دور بدون قاب زیلابگ FTP 6D-600S

استعلام موجودی

قطر پروانه: 60 سانتیمتر

توان : 500

هوادهی: 10285

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش تاسیساتی 63 سانت 900 دور بدون قاب زیلابگ FTP 6D-630S

هواکش تاسیساتی 63 سانت 900 دور بدون قاب زیلابگ FTP 6D-630S

استعلام موجودی

قطر پروانه: 63 سانتیمتر

توان : 550

هوادهی: 11785

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش تاسیساتی 91 سانت 900 دور بدون قاب زیلابگ FTP 6D-910S

هواکش تاسیساتی 91 سانت 900 دور بدون قاب زیلابگ FTP 6D-910S

استعلام موجودی

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 2620

هوادهی: 30500

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش تاسیساتی 45 سانت 900 دور بدون قاب زیلابگ FTP 6D-450S

هواکش تاسیساتی 45 سانت 900 دور بدون قاب زیلابگ FTP 6D-450S

استعلام موجودی

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان : 150

هوادهی: 4270

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش 50 سانت هفت پر فلزی دندان اره ای بدون قاب دمنده VIT-50Z6S

هواکش 50 سانت هفت پر فلزی دندان اره ای بدون قاب دمنده VIT-50Z6S

استعلام موجودی

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

هوادهی: 5000

جنس پروانه: فلزی

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش صنعتی دمنده 40 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIK-40T4S

هواکش صنعتی دمنده 40 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIK-40T4S

استعلام موجودی

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان : 230

هوادهی: 4100

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش تاسیساتی 20 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-200S

هواکش تاسیساتی 20 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-200S

756,900 تومان

870,000 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 40

هوادهی: 415

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش صنعتی دمنده 30 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIK-30L4S

هواکش صنعتی دمنده 30 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIK-30L4S

785,680 تومان

854,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان : 120

هوادهی: 2100

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش صنعتی دمنده 30 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIK-30L6S

هواکش صنعتی دمنده 30 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIK-30L6S

785,680 تومان

854,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان : 78

هوادهی: 1500

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش صنعتی دمنده 30 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIK-30L4T

هواکش صنعتی دمنده 30 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIK-30L4T

785,680 تومان

854,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان : 125

هوادهی: 2200

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش صنعتی دمنده 35 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIK-35L4S

هواکش صنعتی دمنده 35 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIK-35L4S

827,080 تومان

899,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

توان : 155

هوادهی: 2800

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش صنعتی دمنده 35 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIK-35L6S

هواکش صنعتی دمنده 35 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIK-35L6S

827,080 تومان

899,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

توان : 105

هوادهی: 2050

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش صنعتی دمنده 35 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIK-35L4T

هواکش صنعتی دمنده 35 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIK-35L4T

827,080 تومان

899,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

توان : 170

هوادهی: 3000

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش تاسیساتی 25 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-250S

هواکش تاسیساتی 25 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-250S

861,300 تومان

990,000 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان : 50

هوادهی: 730

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

فن دمنده صنعتی 40 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIK-40L6S

فن دمنده صنعتی 40 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIK-40L6S

871,240 تومان

947,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان : 104

هوادهی: 2400

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

فن دمنده صنعتی 40 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIK-40L4T

فن دمنده صنعتی 40 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIK-40L4T

871,240 تومان

947,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان : 170

هوادهی: 3450

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

فن دمنده صنعتی 40 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIK-40L4S

فن دمنده صنعتی 40 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIK-40L4S

890,180 تومان

947,000 تومان %6 تخفیف

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان : 165

هوادهی: 3300

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

فن دمنده صنعتی 45 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIK-45L4S

فن دمنده صنعتی 45 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIK-45L4S

956,800 تومان

1,040,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان : 170

هوادهی: 3700

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

فن دمنده صنعتی 45 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIK-45L6S

فن دمنده صنعتی 45 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIK-45L6S

956,800 تومان

1,040,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان : 105

هوادهی: 2700

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

فن دمنده صنعتی 45 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIK-45L4T

فن دمنده صنعتی 45 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIK-45L4T

956,800 تومان

1,040,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان : 185

هوادهی: 4000

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش تاسیساتی 30 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-300S

هواکش تاسیساتی 30 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-300S

974,400 تومان

1,120,000 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان : 85

هوادهی: 1845

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش تاسیساتی 30 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-300S

هواکش تاسیساتی 30 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-300S

974,400 تومان

1,120,000 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان : 75

هوادهی: 1835

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

فن دمنده صنعتی 40 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIT-40T4S

فن دمنده صنعتی 40 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIT-40T4S

1,058,000 تومان

1,150,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان : 280

هوادهی: 3450

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

فن دمنده صنعتی 40 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIT-40T4T

فن دمنده صنعتی 40 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIT-40T4T

1,058,000 تومان

1,150,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان : 230

هوادهی: 4200

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

فن دمنده صنعتی 45 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIT-45T4S

فن دمنده صنعتی 45 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIT-45T4S

1,117,800 تومان

1,215,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان : 310

هوادهی: 5300

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

فن دمنده صنعتی 45 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIT-45T6S

فن دمنده صنعتی 45 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIT-45T6S

1,117,800 تومان

1,215,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان : 175

هوادهی: 4300

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

فن دمنده صنعتی 45 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIT-45T4T

فن دمنده صنعتی 45 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIT-45T4T

1,117,800 تومان

1,215,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان : 330

هوادهی: 5400

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش صنعتی دمنده 50 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIK-50T4S

هواکش صنعتی دمنده 50 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIK-50T4S

1,138,040 تومان

1,237,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان : 310

هوادهی: 5900

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش صنعتی دمنده 50 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIK-50T6S

هواکش صنعتی دمنده 50 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIK-50T6S

1,138,040 تومان

1,237,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان : 120

هوادهی: 4100

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش صنعتی دمنده 50 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIK-50T4T

هواکش صنعتی دمنده 50 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIK-50T4T

1,138,040 تومان

1,237,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان : 295

هوادهی: 6000

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش تاسیساتی 35 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-350S

هواکش تاسیساتی 35 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-350S

1,209,300 تومان

1,390,000 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

توان : 129

هوادهی: 2450

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش تاسیساتی 35 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-350S

هواکش تاسیساتی 35 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-350S

1,209,300 تومان

1,390,000 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

توان : 129

هوادهی: 2470

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش تاسیساتی 40 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-400S

هواکش تاسیساتی 40 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-400S

1,444,200 تومان

1,660,000 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان : 180

هوادهی: 3955

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش تاسیساتی 40 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-400S

هواکش تاسیساتی 40 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-400S

1,444,200 تومان

1,660,000 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان : 180

هوادهی: 3920

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش پروانه پلاستیکی 40 سانت زیلابگ FTP 4D-400S-137/43

هواکش پروانه پلاستیکی 40 سانت زیلابگ  FTP 4D-400S-137/43

1,600,000 تومان

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان : 180

هوادهی: 3850

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

آشنایی با فن سرد خانه ای

هواکش سردخانه ای وسیله ای است که امروزه می توان آن را در محل های مختلفی مانند کارگاه ها، تعمیرگاه ها، باشگاه های ورزشی، کارخانجات و غیره مشاهده کرد. فن سرد خانه ای در واقع سبب افزایش گردش و جریان هوا در محیط مورد نظر می شود و هوای محیط را با این کار تهویه می کند. هواکش سرد خانه ای امروزه در مدل های بسیار متنوعی توسط شرکت های مختلف تولید می شوند.

هواکش سرد خانه ای چیست؟

هواکش سرد خانه ای یک دستگاه الکتریکی می باشد که با متصل شدن به برق فعال می شود و با ایجاد چرخش در پره های خود موجب مکش هوا از یک سو و دمیدن آن از طرف دیگر می شود. این عمل باعث می شود که در محیط اطراف هواکش یک جریان گردشی هوا تشکیل شود و قدرت جریان عبور هوا در آن محیط افزایش یابد.

هواکش های سرد خانه ای  دارای مدل های بسیار مختلفی می باشند که هر یک از آن ها در ویژگی هایی نظیر قدرت موتور، سایز پروانه ها، توان مکش هوا و ... با یکدیگر تفاوت هایی دارند. به طور کلی هواکش سرد خانه ای برای محیط های بزرگ مناسب است و از آن برای محیط های کوچک و منازل استفاده نمی شود. این فن ها در واقع عمدتا در مکان هایی با فضای بزرگ مانند کارخانه ها، کارگاه ها، سوله های بزرگ، تعمیرگاه ها و به طور کلی مکان هایی که هوا آلوده و نیاز به تهویه دارد، مناسب می باشد.

فن های سرد خانه ای ظاهر پیچیده ای ندارند و بدنه آن ها متشکل از یک موتور و تعدادی پروانه می باشد. موتور این دستگاه با متصل شدن به جریان برق می تواند یک نیروی دورانی به وجود آورد و پروانه های متصل به خود را به گردش درآورد. با به گردش درآمدن پروانه ها، هوای موجود در اطراف هواکش شروع به گردش می کند و توسط فن مکیده می شوند . به این ترتیب هوای محیط مورد نظر جا به جا می شود.

فن های سرد خانه ای با توجه به سایز و قدرت موتور، برای استفاده در کار ها و محیط های مختلف مناسب هستند اما به طور کلی برای تهویه هوای کندانسور ها، تابلو های برق، مبدل های حرارتی و برودتی، اوپراتور ها و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. در حالت کلی هواکش سرد خانه ای در بیش از 10 مدل مختلف توسط شرکت ها تولید می شود و سایز پروانه های تعبیه شده در آن ها از 18 تا 80 سانتی متغیر است.

هواکش سرد خانه ای به صورت بدون قاب و همچنین کف گرد طراحی می شود. یکی از ویژگی های مهمی که در بین مدل های مختلف هواکش متفاوت است، دور موتور آن می باشد. در واقع هر چقدر که موتور تعبیه شده برای هواکش دارای قدرت و توان بالاتری باشد می تواند دور موتور بالاتری داشته باشد و پروانه ها را با سرعت بالاتری دوران دهد. این موضوع باعث می شود که هوای داخل محیط با شدت بالاتری تهویه شود و مواردی مانند رطوبت، بوی بد، دود و غیره به سرعت توسط هواکش مکیده شود.

در محیط های با مساحت بالا به دلیل این که فضا بسیار بزرگ است تهویه هوا برای هواکش های معمولی امکان پذیر نیست. لذا به همین جهت از فن های سرد خانه ای که قدرت بالاتری دارند برای تهویه هوا استفاده می شود.

ساختار هواکش سرد خانه ای چگونه است؟

فن سرد خانه ای همان طور که در بخش فوق نیز به آن اشاره شد از 2 بخش اصلی تشکیل شده است. مهم ترین بخش آن موتور می باشد. موتور تعبیه شده برای هواکش سرد خانه ای از نوع روتور بیرونی بوده و از مهم ترین ویژگی های آن می توان به راندمان بالا اشاره کرد. این موتور با ساختار فشرده تولید می شوند و نصب آن ها بسیار ساده و راحت است.

نکته قابل توجه در رابطه با این نوع از فن ها، سیستم محافظ حرارتی می باشد. در تمامی آن ها به منظور جلوگیری از بالا رفتن بیش از حد دمای موتور هواکش و سوختن آن یک محافظ حرارتی تعبیه شده است. در صورتی که فن برای مدت طولانی فعال باشد یا به هر دلیل دیگری  دمای آن به بیش از 110 درجه سانتی گراد افزایش یابد، این محافظ فعال شده و موجب خاموش شدن فن می شود تا دمای آن کاهش یابد. همچنین پس از پایین آمدن دما، دستگاه دوباره شروع به کار می کند. در حالت کلی مناسب ترین دما برای کارکرد این نوع از فن ها بین 30- و 60+ درجه می باشد.

بخش بعدی که در ساختار  هواکش ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، پروانه می باشد. پروانه های تعبیه شده برای فن ها ساختاری نازک با شکل منحنی هستند که با چرخش و دوران آن ها هوای موجود در اطراف شروع به گردش و جا به جایی می کند. جنس این پروانه ها و همچنین ساختار آن ها به گونه ای طراحی شده است که در حین چرخش کمترین صدا را تولید کنند.

مزیت های فن سرد خانه ای

هواکش سردخانه ای دارای مدل های بسیار متنوعی بوده و هر کدام ویژگی های منحصر به فردی دارد اما تمامی آن ها دارای چندین مورد مزیت خوب هستند که کاربران را از آن بهره مند می کنند.

به عنوان مثال از جمله مزیت های خوب این هواکش این است که هوای محیط مورد نظر را به بهترین شکل به گردش در می آورد و موجب تهویه هوای محل می شوند و این موضوع به خصوص برای کارگاه ها، تعمیرگاه ها و یا باشگاه های ورزشی که در آن ها هوا به سرعت آلوده می شود یا بوی نامطبوع وجود دارد بسیار مناسب است و موجب آسایش و همچنین حفظ سلامت افراد در محیط می شود.

مزیت بعدی کم مصرف بودن هواکش سرد خانه ای می باشد. مصرف برق آن چندان زیادی نیست واز نظر اقتصادی هزینه های زیادی را برای کاربر به وجود نمی آورد. لذا علاوه بر اقتصادی بودن آن، از نظر عملکرد و قدرت وضعیت بسیار خوبی را دارد.

سایت ویدفکتور از نظر تنوع مدل های هواکش سرد خانه ای بسیار مجهز است و دست کاربران برای انتخاب هواکش ایده آل خود بسیار باز است. بنابراین هر کاربر می تواند با در نظر داشتن نیاز خود، گزینه مناسب را برای خود انتخاب کند و در صورت نیاز به مشاوره با کارشناسان ویدفکتور تماس بگیرند تا در انتخاب خود دچار اشتباه نشود.

021-22683706 تماس
تماس
بالا