0
ورود به پنل کاربری

قیچی باغبانی

قیچی باغبانی نووا مدل سوپر NTS-2311

0 از 0
قیچی باغبانی نووا مدل سوپر NTS-2311

استعلام موجودی

نوع دسته: روکش دار

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار: کروم

مشخصات کامل

قیچی باغبانی برگر 1760

0 از 0
قیچی باغبانی برگر 1760

510,000 تومان

نوع دسته: روکش دار

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

شمشاد زن نووا NTS-2381

0 از 0
شمشاد زن نووا NTS-2381

661,290 تومان

نوع دسته: فلزی

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی شمشاد زن برگر 4590

0 از 0
قیچی شمشاد زن برگر 4590

1,040,000 تومان

نوع دسته: روکش دار

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی باغبانی برگر با دستگیره های چرخشی 1010

1 از 5
قیچی باغبانی برگر با دستگیره های چرخشی 1010

2,000,000 تومان

نوع دسته: روکش دار

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی دسته بلند برگر 4260

0 از 0
قیچی دسته بلند برگر 4260

استعلام موجودی

نوع دسته: محافظ

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی باغبانی برگر انگور چینی 1600

0 از 0
قیچی باغبانی برگر انگور چینی 1600

193,000 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته: روکش دار

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی شمشاد زن برگر 4520

0 از 0
قیچی شمشاد زن برگر 4520

245,000 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته: روکش دار

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی پشم چین برگر 2711

0 از 0
قیچی پشم چین برگر 2711

414,000 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته:

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی باغبانی برگر 1700

0 از 0
قیچی باغبانی برگر 1700

526,000 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته: روکش دار

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی چمن زنی برگر 2200

0 از 0
قیچی چمن زنی برگر 2200

556,000 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته: روکش دار

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی پیرایش باغبانی برگر 27310

0 از 0
قیچی پیرایش باغبانی برگر 27310

566,000 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته: روکش دار

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی باغبانی برگر 1050

0 از 0
قیچی باغبانی برگر 1050

572,000 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته:

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی چمن برگر 2100

0 از 0
قیچی چمن برگر 2100

652,000 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته: روکش دار

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی باغبانی برگر 1744

0 از 0
قیچی باغبانی برگر 1744

675,000 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته: روکش دار

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی سندانی برگر 1902

0 از 0
قیچی سندانی برگر 1902

719,000 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته: روکش دار

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی باغبانی برگر دستگیره ارگونومیک 1746

0 از 0
قیچی باغبانی برگر دستگیره ارگونومیک 1746

747,000 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته: روکش دار

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی باغبانی برگر دستگیره از مواد ترکیبی 1766

0 از 0
قیچی باغبانی برگر دستگیره از مواد ترکیبی 1766

747,000 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته: روکش دار

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی باغبانی برگر با تیغه های قابل تعویض 1200

0 از 0
قیچی باغبانی برگر با تیغه های قابل تعویض 1200

750,000 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته: روکش دار

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی باغبانی برگر با تیغه قابل تعویض 1110

0 از 0
قیچی باغبانی برگر با تیغه قابل تعویض 1110

989,000 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته: روکش دار

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی شمشاد زن برگر 4490

0 از 0
قیچی شمشاد زن برگر 4490

1,040,000 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته: روکش دار

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی هرس برگر دسته بلند 4195

0 از 0
قیچی هرس برگر دسته بلند 4195

1,230,000 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته: محافظ

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی هرس برگر دسته بلند 4200

0 از 0
قیچی هرس برگر دسته بلند 4200

1,260,000 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته: محافظ

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی هرس برگر دسته بلند 4204

0 از 0
قیچی هرس برگر دسته بلند 4204

1,340,000 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته: محافظ

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی هرس برگر دسته بلند 4360

0 از 0
قیچی هرس برگر دسته بلند 4360

1,520,000 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته: محافظ

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی دسته بلند کامفورت برگر 800 میلیمتر 4272

0 از 0
قیچی دسته بلند کامفورت برگر 800 میلیمتر 4272

1,530,000 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته: محافظ

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی هرس برگر دسته بلند حرفه ای 4170

0 از 0
قیچی هرس برگر دسته بلند حرفه ای 4170

1,670,000 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته: محافظ

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی برگر دسته بلند 4255

0 از 0
قیچی برگر دسته بلند 4255

2,200,000 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته: دسته بلند

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی برگر دسته بلند 4280

0 از 0
قیچی برگر دسته بلند 4280

2,410,000 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته: محافظ

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی باغبانی نووا مدل اکو NTS-2310

0 از 0
قیچی باغبانی نووا مدل اکو NTS-2310

استعلام موجودی

نوع دسته:

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی باغبانی نووا مدل انزو NTS-2312

0 از 0
قیچی باغبانی نووا مدل انزو NTS-2312

استعلام موجودی

نوع دسته:

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی میوه چینی سرکج نووا NTS-2390

0 از 0
قیچی میوه چینی سرکج نووا NTS-2390

استعلام موجودی

نوع دسته:

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی چمن زن نووا NTS-2395

0 از 0
قیچی چمن زن نووا NTS-2395

استعلام موجودی

نوع دسته:

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

شاخه زن دنده ای نووا NTS-2370

0 از 0
شاخه زن دنده ای نووا NTS-2370

استعلام موجودی

نوع دسته:

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

شاخه زن نووا NTS-2371

0 از 0
شاخه زن نووا NTS-2371

استعلام موجودی

نوع دسته:

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

شمشاد زن نووا NTS-2380

0 از 0
شمشاد زن نووا NTS-2380

451,290 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته:

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی باغبانی و کاربرد آن 

حتی اگر صاحب یک گلخانه کوچک نیز هستید به قیچی باغبانی نیاز پیدا خواهید کرد. از این ابزار پر کاربرد برای هرس کردن شاخه گل، گیاهان و درختان استفاده می شود.

021-22683706 بالا