راد پمپ

پمپ کف کش شناور راد 32 متری فلوتردار مدل 12SS03-137 پمپ کف کش شناور راد 32 متری فلوتردار مدل 12SS03-137

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 15 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 32 متر

مشخصات کامل
پمپ سانتریفیوژ افقی راد 38 متری مدل 3PS04 پمپ سانتریفیوژ افقی راد 38 متری مدل 3PS04

6,820,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 4.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 38 متر

مشخصات کامل
پمپ سانتریفیوژ افقی راد 40 متری مدل 5PS04 پمپ سانتریفیوژ افقی راد 40 متری مدل 5PS04

6,820,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 5.4 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 41 متری فلوتردار مدل T5SS04 پمپ کف کش راد 41 متری فلوتردار مدل T5SS04

9,020,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 41 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 29 متری مدل T10SS03 پمپ کف کش راد 29 متری مدل T10SS03

9,020,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 10.8 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 29 متر

مشخصات کامل
پمپ سانتریفیوژ افقی راد 53 متری مدل 3SS05 پمپ سانتریفیوژ افقی راد 53 متری مدل 3SS05

9,317,000 تومان

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 5.4 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 53 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش شناور راد 12 متری مدل 12SS01-137 پمپ کف کش شناور راد 12 متری مدل 12SS01-137

9,614,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 15 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 12 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 25 متری فلوتردار مدل 2ASN 4/2 پمپ کف کش راد 25 متری فلوتردار مدل 2ASN 4/2

10,725,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 25 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش شناور راد 20 متری مدل 12SS02-137 پمپ کف کش شناور راد 20 متری مدل 12SS02-137

11,154,000 تومان

توان: 1.4 اسب -1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 15 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20 متر

مشخصات کامل
پمپ سانترفیوژ راد 54 متری مدل 5SS05 پمپ سانترفیوژ راد 54 متری مدل 5SS05

11,605,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 9.6 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 54 متری

مشخصات کامل
پمپ کف کش شناور راد 20 متری فلوتردار مدل 12SS02-137 پمپ کف کش شناور راد 20 متری فلوتردار مدل 12SS02-137

11,924,000 تومان

توان: 1.4 اسب -1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 15 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش شناور راد 43 متری مدل 5SS04-137 پمپ کف کش شناور راد 43 متری مدل 5SS04-137

12,936,000 تومان

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 43 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 35 متری فلوتردار مدل 2ASN 4/3 پمپ کف کش راد 35 متری فلوتردار مدل 2ASN 4/3

13,200,000 تومان

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 35 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش شناور راد 43 متری فلوتردار مدل 5SS04-137 پمپ کف کش شناور راد 43 متری فلوتردار مدل 5SS04-137

13,706,000 تومان

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 43 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 45 متری فلوتردار مدل 2ASB 4/4 پمپ کف کش راد 45 متری فلوتردار مدل 2ASB 4/4

13,706,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 45 متر

مشخصات کامل
پمپ سانتریفیوژ افقی راد 56 متری مدل 10SS05 پمپ سانتریفیوژ افقی راد 56 متری مدل 10SS05

13,717,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 12 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 56 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 28 متری فلوتردار مدل 2AS 6/2 پمپ کف کش راد 28 متری فلوتردار مدل 2AS 6/2

13,838,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 16.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 28 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 13 متری فلوتردار مدل 2VS27 9/1 پمپ کف کش راد 13 متری فلوتردار مدل 2VS27 9/1

14,498,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 45 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 13 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 55 متری فلوتردار مدل 2ASB 4/5 پمپ کف کش راد 55 متری فلوتردار مدل 2ASB 4/5

14,872,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 55 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 22 متری فلوتردار مدل 2VS18 9/2 پمپ کف کش راد 22 متری فلوتردار مدل 2VS18 9/2

15,103,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 33 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

مشخصات کامل
پمپ سانترفیوژافقی راد 61 متری مدل 5PS06 پمپ سانترفیوژافقی راد 61 متری مدل 5PS06

15,675,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 64 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 48 متری مدل 2AS 6/4 پمپ کف کش راد 48 متری مدل 2AS 6/4

15,719,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 16.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 48 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 38 متری فلوتردار مدل 2AS 6/3 پمپ کف کش راد 38 متری فلوتردار مدل 2AS 6/3

15,719,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 16.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 38 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 65 متری فلوتردار مدل 2ASB 4/6 پمپ کف کش راد 65 متری فلوتردار مدل 2ASB 4/6

16,170,000 تومان

توان: 1.7 اسب -1.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 65 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش شناور راد 64 متری مدل 5SS06-137 پمپ کف کش شناور راد 64 متری  مدل 5SS06-137

16,170,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 64 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش شناور راد 64 متری فلوتردار مدل 5SS06K-137 پمپ کف کش شناور راد 64 متری فلوتردار مدل 5SS06K-137

16,170,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 64 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 48 متری فلوتردار مدل 10SS05 پمپ کف کش راد 48 متری فلوتردار مدل 10SS05

16,489,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 16.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 48 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش شناور راد 50 متری فلوتردار مدل 10SS05k-137 پمپ کف کش شناور راد 50 متری فلوتردار مدل 10SS05k-137

16,489,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 12 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 50 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 33 متری مدل 2VS18 9/3 پمپ کف کش راد 33 متری مدل 2VS18 9/3

17,380,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 33 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش شناور راد 74 متری مدل 10SS07-137 پمپ کف کش شناور راد 74 متری مدل 10SS07-137

18,084,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 12 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 74 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 44 متری مدل 2VS13 9/5 پمپ کف کش راد 44 متری مدل 2VS13 9/5

18,084,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 25.8 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 44 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 90 متری مدل 2ASB 4/8 پمپ کف کش راد 90 متری مدل 2ASB 4/8

18,084,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 33 متری فلوتردار مدل 2VS18 9/3 پمپ کف کش راد 33 متری فلوتردار مدل 2VS18 9/3

19,030,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 33 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 68 متری مدل 10SS06-178 پمپ کف کش راد 68 متری مدل 10SS06-178

19,734,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 13.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 68 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 44 متری فلوتردار مدل 2VS13 9/5 پمپ کف کش راد 44 متری فلوتردار مدل 2VS13 9/5

19,734,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 25.8 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 44 متر

مشخصات کامل
پمپ سانترفیوژ عمودی راد 66 متری مدل A10SS06K پمپ سانترفیوژ عمودی راد 66 متری مدل A10SS06K

19,965,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 12 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 66متر

مشخصات کامل
1 2 ... »

آشنای با شرکت راد پمپ و تنوع محصولات پمپ راد 

   شرکت راد پمپ در سال 1377 با هدف تولید و حضور در صنعت تولید پمپ در ایران تاسیس شد و با تولید پمپ کف کش پا در این مسیر گذاشت .

     راد پمپ با تولید و عرضه انواع پمپ کف کش و سانتریفیوژ گامی موثر در تولید پمپ با کیفید در صنعت ایران برداشته و طولی نکشید تا جایگاه خود را در این بازار بزرگ پیدا کند .

     تولیدات این شرکت به 2 دسته کلی تقسیم میشود.

  • پمپ کف کش استیل
  • پمپ سانتریفیوژ افقی طبقاطی

 

                 

   پمپ های کف کش بدنه استیل راد به دو دسته تقسیم میشود  :                                                                                            

  •                   تک جداره
  •                   دو جداره

                مزایای کف کش رادپمپ

                   از مهم ترین ویژگی های پمپ آب راد ، طراحی بومی سازی شده در داخل ایران  می باشد. به این معنی که برای خدمات و قطعات یدکی آن با مشکل مواجه نخواهید شد .

                   یکی دیگر از ویژگی های این محصول سازگاری با آب های سطحی ایرات با درجه سختی که دارد میباشد ، در نتیجه در مقابل خوردگی  قطعات مقاومت بالایی دارد . 

                    پمپ کف کش راد به شما این امکان را میدهد تا آب را با ذرات کوچک را از عمق به سطح برسانید .

                    متریال استفاده شده در پمپ های راد از جنس استیل 304 و چدن میباشد .

 

 

                                                                                           

 

 

                                                                                                                                                           

 

 

 

 

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا