راد

پمپ کف کش راد 13 متری مدل 2VS27 9/1 پمپ کف کش راد 13 متری مدل 2VS27 9/1

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 13 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 68 متری فلوتردار مدل 2AS 6/6 پمپ کف کش راد 68 متری فلوتردار مدل 2AS 6/6

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 68 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 44 متری فلوتردار مدل 2VS13 9/5 پمپ کف کش راد 44 متری فلوتردار مدل 2VS13 9/5

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 44 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 45 متری مدل 2ASB 4/4 پمپ کف کش راد 45 متری مدل 2ASB 4/4

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 45 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 48 متری فلوتردار مدل 2AS 6/4 پمپ کف کش راد 48 متری فلوتردار مدل 2AS 6/4

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر آبدهی: 15

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 90 متری فلوتردار مدل 2ASB 4/8 پمپ کف کش راد 90 متری فلوتردار مدل 2ASB 4/8

استعلام موجودی

توان: 2.2 اسب _ 1.65kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 33 متری فلوتردار مدل 2VS18 9/3 پمپ کف کش راد 33 متری فلوتردار مدل 2VS18 9/3

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

مشخصات کامل
پمپ سانترفیوژ راد 40 متری مدل 5PS04 پمپ سانترفیوژ راد 40 متری مدل 5PS04

3,850,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
پمپ سانترفیوژ راد 38 متری مدل 3PS04 پمپ سانترفیوژ راد 38 متری مدل 3PS04

3,990,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
پمپ سانترفیوژ راد 40 متری مدل 3SS04 پمپ سانترفیوژ راد 40 متری مدل 3SS04

4,800,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 42 متر

مشخصات کامل
پمپ سانترفیوژ راد 42 متری مدل 9SS04 پمپ سانترفیوژ راد 42 متری مدل 9SS04

6,250,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 42

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 19 متری مدل 5SS02-137 پمپ کف کش راد 19 متری مدل 5SS02-137

6,800,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 19 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 12 متری مدل 12SS01-137 پمپ کف کش راد 12 متری مدل 12SS01-137

6,800,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 12 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 25 متری مدل 2ASN 4/2 پمپ کف کش راد 25 متری مدل 2ASN 4/2

7,000,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 25متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 12 متری فلوتردار مدل 12SS01-137 پمپ کف کش راد 12 متری فلوتردار مدل 12SS01-137

7,250,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 12 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 19 متری فلوتردار مدل 5SS02-137 پمپ کف کش راد 19 متری فلوتردار مدل 5SS02-137

7,250,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 19 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 25 متری فلوتردار مدل 2ASN 4/2 پمپ کف کش راد 25 متری فلوتردار مدل 2ASN 4/2

7,450,000 تومان

استعلام موجودی

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 25 متر

حداکثر آبدهی: 7.2

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 20 متری مدل 12SS02-137 پمپ کف کش راد 20 متری مدل 12SS02-137

7,900,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.4 اسب -1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20 متر

مشخصات کامل
پمپ سانترفیوژ راد 54 متری مدل A9SS05 پمپ سانترفیوژ راد 54 متری مدل A9SS05

7,990,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 54متر

مشخصات کامل
پمپ سانترفیوژ راد 54 متری مدل 9SS05 پمپ سانترفیوژ راد 54 متری مدل 9SS05

7,990,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 56 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 35 متری مدل 2ASN 4/3 پمپ کف کش راد 35 متری مدل 2ASN 4/3

8,000,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 35 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 43 متری مدل 5SS04-137 پمپ کف کش راد 43 متری مدل 5SS04-137

8,330,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 43 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 20 متری فلوتردار مدل 12SS02-137 پمپ کف کش راد 20 متری فلوتردار مدل 12SS02-137

8,350,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.4 اسب -1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 28 متری مدل 2AS 6/2 پمپ کف کش راد 28 متری مدل 2AS 6/2

8,410,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 28 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 13 متری فلوتردار مدل 2VS27 9/1 پمپ کف کش راد 13 متری فلوتردار مدل 2VS27 9/1

8,440,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 13 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 35 متری فلوتردار مدل 2ASN 4/3 پمپ کف کش راد 35 متری فلوتردار مدل 2ASN 4/3

8,450,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 35 متر

مشخصات کامل
پمپ سانترفیوژ راد 56 متری مدل 10SS05 پمپ سانترفیوژ راد 56 متری مدل 10SS05

8,580,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 56 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 45 متری فلوتردار مدل 2ASB 4/4 پمپ کف کش راد 45 متری فلوتردار مدل 2ASB 4/4

8,780,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 45 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 43 متری فلوتردار مدل 5SS04-137 پمپ کف کش راد 43 متری فلوتردار مدل 5SS04-137

8,780,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر آبدهی: 7.2

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 28 متری فلوتردار مدل 2AS 6/2 پمپ کف کش راد 28 متری فلوتردار مدل 2AS 6/2

8,860,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 28 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 55 متری مدل 2ASB 4/5 پمپ کف کش راد 55 متری مدل 2ASB 4/5

9,070,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 7 اسب _ 5.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 55 متر

مشخصات کامل
پمپ سانترفیوژ راد 56 متری مدل A10SS05 پمپ سانترفیوژ راد 56 متری مدل A10SS05

9,440,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 56 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 55 متری فلوتردار مدل 2ASB 4/5 پمپ کف کش راد 55 متری فلوتردار مدل 2ASB 4/5

9,520,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 7 اسب _ 5.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 55 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 38 متری مدل 2AS 6/3 پمپ کف کش راد 38 متری مدل 2AS 6/3

9,620,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 38 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 65 متری مدل 2ASB 4/6 پمپ کف کش راد 65 متری مدل 2ASB 4/6

9,920,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 65 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 64 متری مدل 5SS06-137 پمپ کف کش راد 64 متری  مدل 5SS06-137

9,920,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 64 متر

مشخصات کامل

آشنای با شرکت راد پمپ و تنوع محصولات پمپ راد 

   شرکت راد پمپ در سال 1377 با هدف تولید و حضور در صنعت تولید پمپ در ایران تاسیس شد و با تولید پمپ کف کش پا در این مسیر گذاشت .

     راد پمپ با تولید و عرضه انواع پمپ کف کش و سانتریفیوژ گامی موثر در تولید پمپ با کیفید در صنعت ایران برداشته و طولی نکشید تا جایگاه خود را در این بازار بزرگ پیدا کند .

     تولیدات این شرکت به 2 دسته کلی تقسیم میشود.

  • پمپ کف کش استیل
  • پمپ سانتریفیوژ افقی طبقاطی

 

                 

   پمپ های کف کش بدنه استیل راد به دو دسته تقسیم میشود  :                                                                                            

  •                   تک جداره
  •                   دو جداره

                مزایای کف کش رادپمپ

                   از مهم ترین ویژگی های پمپ آب راد ، طراحی بومی سازی شده در داخل ایران  می باشد. به این معنی که برای خدمات و قطعات یدکی آن با مشکل مواجه نخواهید شد .

                   یکی دیگر از ویژگی های این محصول سازگاری با آب های سطحی ایرات با درجه سختی که دارد میباشد ، در نتیجه در مقابل خوردگی  قطعات مقاومت بالایی دارد . 

                    پمپ کف کش راد به شما این امکان را میدهد تا آب را با ذرات کوچک را از عمق به سطح برسانید .

                    متریال استفاده شده در پمپ های راد از جنس استیل 304 و چدن میباشد .

 

 

                                                                                           

 

 

                                                                                                                                                           

 

 

 

 

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا