راد پمپ

پمپ کف کش راد 68 متری مدل 10SS06-178 پمپ کف کش راد 68 متری مدل 10SS06-178

17,170,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 13.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 68 متر

مشخصات کامل
پمپ صنعتی عمودی (تصفیه استخر) راد 22 متری مدل AVS1802 پمپ صنعتی عمودی (تصفیه استخر) راد 22 متری مدل AVS1802

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 25.2 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 25 متری مدل 2ASN 4/2 پمپ کف کش راد 25 متری مدل 2ASN 4/2

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 25متر

مشخصات کامل
پمپ سانتریفیوژ افقی راد 42 متری مدل 9SS04 پمپ سانتریفیوژ افقی راد 42 متری مدل 9SS04

استعلام موجودی

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 10.8 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 42متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش شناور راد 19 متری مدل 5SS02-137 پمپ کف کش شناور راد 19 متری مدل 5SS02-137

استعلام موجودی

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 19 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 28 متری مدل 2AS 6/2 پمپ کف کش راد 28 متری مدل 2AS 6/2

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 16.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 28 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 90 متری فلوتردار مدل 2ASB 4/8 پمپ کف کش راد 90 متری فلوتردار مدل 2ASB 4/8

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 33 متری فلوتردار مدل 2VS18 9/3 پمپ کف کش راد 33 متری فلوتردار مدل 2VS18 9/3

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 33 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

مشخصات کامل
پمپ سانترفیوژافقی راد 61 متری مدل 5PS06 پمپ سانترفیوژافقی راد 61 متری مدل 5PS06

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 64 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 55 متری مدل 2ASB 4/5 پمپ کف کش راد 55 متری مدل 2ASB 4/5

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 55 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش شناور راد 32 متری مدل 12SS03-137 پمپ کف کش شناور راد 32 متری مدل 12SS03-137

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 15 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 32 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش شناور راد 32 متری فلوتردار مدل 12SS03-137 پمپ کف کش شناور راد 32 متری فلوتردار مدل 12SS03-137

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 15 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 32 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 11 متری فلوتردار مدل 12TSS01 پمپ کف کش راد 11 متری فلوتردار مدل 12TSS01

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 10.8 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 11 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش شناور راد61 متری فلوتردارمدل 3PS06 پمپ کف کش شناور راد61 متری فلوتردارمدل 3PS06

استعلام موجودی

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 4.5 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 61 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش شناور راد 12 متری فلوتردار مدل 12SS01-137 پمپ کف کش شناور راد 12 متری فلوتردار مدل 12SS01-137

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 15 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 12 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 48 متری فلوتردار مدل 2AS 6/4 پمپ کف کش راد 48 متری فلوتردار مدل 2AS 6/4

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 16.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 48 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 35 متری مدل 2ASN 4/3 پمپ کف کش راد 35 متری مدل 2ASN 4/3

استعلام موجودی

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 35 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 13 متری مدل 2VS27 9/1 پمپ کف کش راد 13 متری مدل 2VS27 9/1

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 45 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 13 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 44 متری فلوتردار مدل 2VS13 9/5 پمپ کف کش راد 44 متری فلوتردار مدل 2VS13 9/5

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 25.8 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 44 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 34 متری مدل 5SS03-137 پمپ کف کش راد 34 متری مدل 5SS03-137

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 34 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش شناور راد 60 متری مدل 10SS06-137 پمپ کف کش شناور راد 60 متری مدل 10SS06-137

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 12 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 60 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش شناور راد فلوتر دار 110 متری مدل 3PS12K-137 پمپ کف کش شناور راد فلوتر دار 110 متری مدل 3PS12K-137

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 4.5 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 110 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 45 متری مدل 2ASB 4/4 پمپ کف کش راد 45 متری مدل 2ASB 4/4

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 45 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 22 متری مدل 2VS18 9/2 پمپ کف کش راد 22 متری مدل 2VS18 9/2

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 33 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 22متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش شناور راد 34 متری فلوتردار مدل 5SS03-137 پمپ کف کش شناور راد 34 متری فلوتردار مدل 5SS03-137

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 34 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 74 متری فلوتردار مدل 10SS07-137 پمپ کف کش  راد 74 متری فلوتردار مدل 10SS07-137

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 12 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 74 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 38 متری مدل 2AS 6/3 پمپ کف کش راد 38 متری مدل 2AS 6/3

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 16.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 38 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش شناور راد 19 متری فلوتردار مدل 5SS02-137 پمپ کف کش شناور راد 19 متری فلوتردار مدل 5SS02-137

استعلام موجودی

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 19 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش شناور راد 50 متری مدل 10SS05-137 پمپ کف کش شناور راد 50 متری مدل 10SS05-137

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 12 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 50 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 48 متری فلوتردار مدل 10SS05 پمپ کف کش راد 48 متری فلوتردار مدل 10SS05

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 16.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 48 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 78 متری مدل 10SS07-178 پمپ کف کش راد 78 متری مدل 10SS07-178

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 13.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 78 متر

مشخصات کامل
پمپ سانتریفیوژ افقی راد 38 متری مدل 3PS04 پمپ سانتریفیوژ افقی راد 38 متری مدل 3PS04

5,120,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 4.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 38 متر

مشخصات کامل
پمپ سانتریفیوژ افقی راد 40 متری مدل 5PS04 پمپ سانتریفیوژ افقی راد 40 متری مدل 5PS04

6,170,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 5.4 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
پمپ سانتریفیوژ افقی راد 40 متری مدل 3SS04 پمپ سانتریفیوژ افقی راد 40 متری مدل 3SS04

6,170,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 6 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
پمپ سانتریفیوژ افقی راد 53 متری مدل 3SS05 پمپ سانتریفیوژ افقی راد 53 متری مدل 3SS05

7,700,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 5.4 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 53 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش راد 29 متری مدل T10SS03 پمپ کف کش راد 29 متری مدل T10SS03

8,200,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 10.8 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 29 متر

مشخصات کامل
1 2 ... »

آشنای با شرکت راد پمپ و تنوع محصولات پمپ راد 

   شرکت راد پمپ در سال 1377 با هدف تولید و حضور در صنعت تولید پمپ در ایران تاسیس شد و با تولید پمپ کف کش پا در این مسیر گذاشت .

     راد پمپ با تولید و عرضه انواع پمپ کف کش و سانتریفیوژ گامی موثر در تولید پمپ با کیفید در صنعت ایران برداشته و طولی نکشید تا جایگاه خود را در این بازار بزرگ پیدا کند .

     تولیدات این شرکت به 2 دسته کلی تقسیم میشود.

  • پمپ کف کش استیل
  • پمپ سانتریفیوژ افقی طبقاطی

 

                 

   پمپ های کف کش بدنه استیل راد به دو دسته تقسیم میشود  :                                                                                            

  •                   تک جداره
  •                   دو جداره

                مزایای کف کش رادپمپ

                   از مهم ترین ویژگی های پمپ آب راد ، طراحی بومی سازی شده در داخل ایران  می باشد. به این معنی که برای خدمات و قطعات یدکی آن با مشکل مواجه نخواهید شد .

                   یکی دیگر از ویژگی های این محصول سازگاری با آب های سطحی ایرات با درجه سختی که دارد میباشد ، در نتیجه در مقابل خوردگی  قطعات مقاومت بالایی دارد . 

                    پمپ کف کش راد به شما این امکان را میدهد تا آب را با ذرات کوچک را از عمق به سطح برسانید .

                    متریال استفاده شده در پمپ های راد از جنس استیل 304 و چدن میباشد .

 

 

                                                                                           

 

 

                                                                                                                                                           

 

 

 

 

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا