بلابرگ

هواکش داخل لوله ای 10 سانت Blauberg Tubo 100 هواکش داخل لوله ای 10 سانت Blauberg Tubo 100

1,175,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 16 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 137

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش خانگی بلابرگ مدل Slim 100 هواکش خانگی بلابرگ مدل Slim 100

1,175,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 14 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 105

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش داخل لوله ای بلابرگ Tubo 125 هواکش داخل لوله ای بلابرگ Tubo 125

1,272,000 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان: 22 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 245

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش خانگی بلابرگ مدل Jet 100 هواکش خانگی بلابرگ مدل Jet 100

1,548,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 14 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 95

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش داخل لوله ای 15 سانت Blauberg Tubo 150 هواکش داخل لوله ای 15 سانت Blauberg Tubo 150

1,673,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 29 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 361

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش خانگی بلابرگ مدل Jet hi tech 100 هواکش خانگی بلابرگ مدل Jet hi tech 100

1,691,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 14 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 95

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش خانگی بلابرگ مدل Auto 100 هواکش خانگی بلابرگ مدل Auto 100

1,744,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 18 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 98

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش خانگی بلابرگ مدل Quatro 125 هواکش خانگی بلابرگ مدل Quatro 125

1,869,000 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان: 16 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 167

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش خانگی بلابرگ مدل Quatro Platinum 100 هواکش خانگی بلابرگ مدل Quatro Platinum 100

1,869,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 14 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 88

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Chrome 100 هواکش لوله ای 10سانت  Blauberg Quatro Hi-tech Chrome 100

1,869,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 14 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 88

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Gold 100 هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Gold 100

1,869,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 14 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 88

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش خانگی بلابرگ مدل Slim 150 هواکش خانگی بلابرگ مدل Slim 150

1,922,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 24 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 305

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش خانگی بلابرگ مدل Auto 150 هواکش خانگی بلابرگ مدل Auto 150

2,047,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 26 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 295

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش خانگی بلابرگ مدل Quatro 150 هواکش خانگی بلابرگ مدل Quatro 150

2,251,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 24 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 265

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 100 هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 100

4,538,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 32

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 300

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 125 هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 125

5,161,000 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان: 45ص

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 465

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش بین کانالی 10سانت Blauberg TURBO 100 هواکش بین کانالی 10سانت Blauberg TURBO 100

5,784,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 23-25 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 170-220

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO 125 هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO 125

6,585,000 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان: 25-29 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 230-345

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 150 هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 150

6,674,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 65

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 602

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش بین کانالی 15سانت Blauberg TURBO 150 هواکش بین کانالی 15سانت Blauberg TURBO 150

6,941,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 42-50 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 430-560

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 100 داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 100

7,296,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 80 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 250

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box 125 هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box 125

7,296,000 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان: 58 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 340

جنس پروانه: گالوانیزه

مشخصات کامل
داکت فن بلابرگ مدل Centro M 100 داکت فن بلابرگ مدل Centro M 100

7,563,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 80 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 250

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-D 100 هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-D 100

7,563,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 61-79 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 240-250

جنس پروانه: گالوانیزه

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Helix 140*60 2E هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Helix 140*60 2E

7,631,000 تومان

قطر پروانه: 14 سانتیمتر

توان: 148 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 515

جنس پروانه: فولاد

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-D 125 هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-D 125

8,097,000 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان: 61-81 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 310-320

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box 150 هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box 150

8,097,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 85 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 553

جنس پروانه: گالوانیزه

مشخصات کامل
داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 150 داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 150

9,165,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 80 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 460

برق: تک فاز

مشخصات کامل
داکت فن بلابرگ مدل Centro M 150 داکت فن بلابرگ مدل Centro M 150

9,788,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 80 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 460

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-R 100-100*2 هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-R 100-100*2

10,411,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 20-26-45 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 97-138-176

جنس پروانه: گالوانیزه

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-R 100-100*4 هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-R 100-100*4

10,589,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 20-26-45 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 97-138-176

جنس پروانه: گالوانیزه

مشخصات کامل
هواکش بین کانالی 20سانت Blauberg TURBO 200 هواکش بین کانالی 20سانت Blauberg TURBO 200

10,678,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 76-108 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 805-1080

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Helix 160*90 2E هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Helix 160*90 2E

11,299,000 تومان

قطر پروانه: 16 سانتیمتر

توان: 320 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 730

جنس پروانه: فولاد

مشخصات کامل
داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 200 داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 200

11,533,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 107 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 780

برق: تک فاز

مشخصات کامل
داکت فن بلابرگ مدل Centro M 200 داکت فن بلابرگ مدل Centro M 200

11,568,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 107 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 780

برق: تک فاز

مشخصات کامل
داکت فن بلابرگ مدل Centro 200 FR داکت فن بلابرگ مدل Centro 200 FR

12,012,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 107 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 780

برق: تک فاز

مشخصات کامل

آشنایی با برند معتبر بلابرگ

بلابرگ یک شرکت آلمانی است که به طور تخصصی و حرفه ای در تولید هواکش خانگی و صنعتی فعالیت می کند. مشتری مداری از خصوصیات بارز این برند است. این برند با فناوری نوآورانه و طراحی بی نظیر در صنعت تهویه به تولید محصولات با کیفیت می پردازد.

این برند طیف وسیعی از فن ها و لوازم جانبی تهویه را تولید می کند و با داشتن نمایندگی های بسیاری در بیش از 20 کشور جهان توانسته است محصولات خود را به بسیاری از کشور های جهان صادر کند.

بلا برگ یکی از پیشتازان در صنعت تهویه و یکی از بزرگ ترین تولید کنندگاه اتواع هواکش در جهان است. از مزیت های این برند این است که راهکار های مدرنی برای تهویه خانگی و صنعتی ارائه می دهد که با مصرف انرژی هر چه کمتر راندمان بالاتری را داشته باشد. هواکش خانگی بلابرگ با طراحی زیبا و کارآمدی بالا سهم بزرگی از بازار این مدل هواکش را از آن خود کرده است .همچنین این برند با تکیه بر نیروی متخصص و دانش فنی خود همواره آماده است تا پاسخگوی نیاز و تقاضای بازار باشد.

محصولاتی که توسط این برند شناخته شده تولید و عرضه می شوند عبارتند از: هواکش های خانگی، هواکش صنعتی، هواکش سانتریفیوژ، داکت فن ها و هواکش های سقفی. بلابرگ در زمینه تولید هواکش صنعتی فعالیت های گسترده ای دارد هواکش های بین کانالی این برند یکی از محبوب ترین مدلهای هواکش بین کانالی در جهان است .

برند بلابرگ همواره محصولات با کیفیتی را تولید می کند و این شرکت علاوه بر تولید فن و هواکش در  تولید قطعات و لوازم جانبی هواکش ها نیز خط تولید فعالی دارد.

این برند با تنوع بسیار خود در هواکش ها به مشتری کمک می کند تا به راحتی بهترین انتخاب را داشته باشد.

 

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا