لوازم جانبی تهویه

پروانه ایلکا پلاستیک 30 سانت دمنده پروانه ایلکا پلاستیک 30 سانت دمنده

180,000 تومان

جنس: پلاستیک

سایز (سانتی متر): 30

مشخصات کامل
پروانه ایلکا پلاستیک 40 سانت موتور کوچک دمنده پروانه ایلکا پلاستیک 40 سانت موتور کوچک دمنده

180,000 تومان

جنس: پلاستیک

سایز (سانتی متر): 40

مشخصات کامل
پروانه ایلکا پلاستیک 35 سانت دمنده پروانه ایلکا پلاستیک 35 سانت دمنده

180,000 تومان

جنس: پلاستیک

سایز (سانتی متر): 35

مشخصات کامل
پروانه سبک فلزی 30 سانت با قالپاق دمنده پروانه سبک فلزی 30 سانت با قالپاق دمنده

195,000 تومان

جنس: فلز

سایز (سانتی متر): 30

مشخصات کامل
پروانه سبک فلزی 35 سانت با قالپاق دمنده پروانه سبک فلزی 35 سانت با قالپاق دمنده

230,000 تومان

جنس: فلز

سایز (سانتی متر): 35

مشخصات کامل
پروانه سبک فلزی 40 سانت با قالپاق دمنده پروانه سبک فلزی 40 سانت با قالپاق دمنده

254,000 تومان

جنس: فلز

سایز (سانتی متر): 40

مشخصات کامل
پروانه ایلکا پلاستیک 40 سانت موتور بزرگ دمنده پروانه ایلکا پلاستیک 40 سانت موتور بزرگ دمنده

271,000 تومان

جنس: پلاستیک

سایز (سانتی متر): 40

مشخصات کامل
پروانه ایلکا پلاستیک 50 سانت دمنده پروانه ایلکا پلاستیک 50 سانت دمنده

271,000 تومان

جنس: پلاستیک

سایز (سانتی متر): 50

مشخصات کامل
پروانه سبک فلزی 45 سانت با قالپاق دمنده پروانه سبک فلزی 45 سانت با قالپاق دمنده

290,000 تومان

جنس: فلز

سایز (سانتی متر): 45

مشخصات کامل
پروانه سبک فلزی 50 سانت با قالپاق دمنده پروانه سبک فلزی 50 سانت با قالپاق دمنده

296,000 تومان

جنس: فلز

سایز (سانتی متر): 50

مشخصات کامل
پروانه سبک فلزی 60 سانت با قالپاق دمنده پروانه سبک فلزی 60 سانت با قالپاق دمنده

370,000 تومان

جنس: فلز

سایز (سانتی متر): 60

مشخصات کامل
پروانه سنگین فلزی 60 سانت با قالپاق دمنده پروانه سنگین فلزی 60 سانت با قالپاق دمنده

470,000 تومان

جنس: فلز

سایز (سانتی متر): 60

مشخصات کامل
پروانه سنگین فلزی 70 سانت با قالپاق دمنده پروانه سنگین فلزی 70 سانت با قالپاق دمنده

480,000 تومان

جنس: فلز

سایز (سانتی متر): 70

مشخصات کامل
پروانه سنگین فلزی 80 سانت با قالپاق دمنده پروانه سنگین فلزی 80 سانت با قالپاق دمنده

560,000 تومان

جنس: فلز

سایز (سانتی متر): 80

مشخصات کامل
پروانه ایلکا پلاستیک 60 سانت دمنده پروانه ایلکا پلاستیک 60 سانت دمنده

653,000 تومان

جنس: پلاستیک

سایز (سانتی متر): 60

مشخصات کامل
پروانه ایلکا پلاستیک 70 سانت دمنده پروانه ایلکا پلاستیک 70 سانت دمنده

986,000 تومان

جنس: پلاستیک

سایز (سانتی متر): 70

مشخصات کامل
1

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا