ساید چنل

ساید چنل 0.4 کیلووات بلوتک 2RB 210-7AH16 ساید چنل 0.4 کیلووات بلوتک 2RB 210-7AH16

3,146,000 تومان

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 80

برق: سه فاز

مشخصات کامل
ساید چنل 0.37 کیلووات بلوتک 2RB 210-7AA11 ساید چنل 0.37 کیلووات بلوتک 2RB 210-7AA11

3,371,000 تومان

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 80

برق: تک فاز

مشخصات کامل
ساید چنل 0.37 کیلووات گرینکو2RB 210-7AA11 ساید چنل 0.37 کیلووات گرینکو2RB 210-7AA11

3,909,000 تومان

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 80

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل
ساید چنل 0.85 کیلووات بلوتک 2RB 410-7AH16 ساید چنل 0.85 کیلووات بلوتک 2RB 410-7AH16

4,494,000 تومان

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 145

برق: سه فاز

مشخصات کامل
ساید چنل 0.8 کیلووات بلوتک 2RB 410-7AA11 ساید چنل 0.8 کیلووات بلوتک 2RB 410-7AA11

4,494,000 تومان

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 145

برق: تک فاز

مشخصات کامل
ساید چنل 0.8 کیلووات گرینکو2RB 410-7AA11 ساید چنل 0.8 کیلووات گرینکو2RB 410-7AA11

5,336,000 تومان

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 145

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل
ساید چنل 0.85 کیلووات گرینکو 2RB 410-7AH16 ساید چنل 0.85 کیلووات گرینکو 2RB 410-7AH16

5,336,000 تومان

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 145

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: سه فاز

مشخصات کامل
ساید چنل 1.6 کیلووات بلوتک 2RB 510-7AH26 ساید چنل 1.6 کیلووات بلوتک 2RB 510-7AH26

6,741,000 تومان

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 210

برق: سه فاز

مشخصات کامل
ساید چنل 1.5 کیلووات بلوتک 2RB 510-7AA21 ساید چنل 1.5 کیلووات بلوتک 2RB 510-7AA21

6,741,000 تومان

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 210

برق: تک فاز

مشخصات کامل
ساید چنل 2.2 کیلووات بلوتک 2RB 610-7AH16 ساید چنل 2.2 کیلووات بلوتک 2RB 610-7AH16

7,752,000 تومان

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 265

برق: سه فاز

مشخصات کامل
ساید چنل 1.5 کیلووات گرینکو 2RB 510-7AA21 ساید چنل 1.5 کیلووات گرینکو 2RB 510-7AA21

8,033,000 تومان

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 210

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل
ساید چنل 1.6 کیلووات گرینکو2RB 510-7AH26 ساید چنل 1.6 کیلووات گرینکو2RB 510-7AH26

8,033,000 تومان

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 210

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: سه فاز

مشخصات کامل
ساید چنل 2.2 کیلووات گرینکو 2RB 610-7AH16 ساید چنل 2.2 کیلووات گرینکو 2RB 610-7AH16

9,772,000 تومان

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 265

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: سه فاز

مشخصات کامل
ساید چنل 4.0 کیلووات بلوتک 2RB 710-7AH37 ساید چنل 4.0 کیلووات بلوتک 2RB 710-7AH37

10,673,000 تومان

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 318

برق: سه فاز

مشخصات کامل
ساید چنل 2.2 کیلووات بلوتک 2RB 420-7HH46 ساید چنل 2.2 کیلووات بلوتک 2RB 420-7HH46

12,359,000 تومان

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 150

برق: سه فاز

مشخصات کامل
ساید چنل 4.0 کیلووات بلوتک 2RB 520-7HH57 ساید چنل 4.0 کیلووات بلوتک 2RB 520-7HH57

13,482,000 تومان

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 230

برق: سه فاز

مشخصات کامل
ساید چنل 2.2 کیلووات گرینکو 2RB 420-7HH46 ساید چنل 2.2 کیلووات گرینکو 2RB 420-7HH46

14,388,000 تومان

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 150

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: سه فاز

مشخصات کامل
ساید چنل 4.0 کیلووات گرینکو 2RB 710-7AH37 ساید چنل 4.0 کیلووات گرینکو 2RB 710-7AH37

15,827,000 تومان

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 318

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: سه فاز

مشخصات کامل
ساید چنل 4.0 کیلووات گرینکو 2RB 520-7HH57 ساید چنل 4.0 کیلووات گرینکو 2RB 520-7HH57

19,100,000 تومان

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 230

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: سه فاز

مشخصات کامل
ساید چنل 7.5 کیلووات بلوتک 2RB 810-7AH27 ساید چنل 7.5 کیلووات بلوتک 2RB 810-7AH27

19,100,000 تومان

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 530

برق: سه فاز

مشخصات کامل
ساید چنل 5.5 کیلووات بلوتک 2RB 810-7AH17 ساید چنل 5.5 کیلووات بلوتک 2RB 810-7AH17

21,516,600 تومان

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 530

برق: سه فاز

مشخصات کامل
ساید چنل 7.5 کیلووات بلوتک 2RB 720-7HH57 ساید چنل 7.5 کیلووات بلوتک 2RB 720-7HH57

29,211,000 تومان

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 320

برق: سه فاز

مشخصات کامل
ساید چنل 7.5 کیلووات گرینکو 2RB 810-7AH27 ساید چنل 7.5 کیلووات گرینکو 2RB 810-7AH27

30,694,000 تومان

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 530

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: سه فاز

مشخصات کامل
ساید چنل 7.5 کیلووات گرینکو 2RB 720-7HH57 ساید چنل 7.5 کیلووات گرینکو 2RB 720-7HH57

34,771,000 تومان

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 320

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: سه فاز

مشخصات کامل
ساید چنل 11 کیلووات بلوتک 2RB 820-7HH37 ساید چنل 11 کیلووات بلوتک 2RB 820-7HH37

39,323,000 تومان

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 520

برق: سه فاز

مشخصات کامل
ساید چنل 12.5 کیلووات بلوتک 2RB 910-7AH17 ساید چنل 12.5 کیلووات بلوتک 2RB 910-7AH17

39,323,000 تومان

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1050

برق: سه فاز

مشخصات کامل
ساید چنل 7.5 کیلووات بلوتک 4RB630-OAH67-8 ساید چنل 7.5 کیلووات بلوتک 4RB630-OAH67-8

41,965,000 تومان

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 170

برق: سه فاز

مشخصات کامل
سایدچنل سه فاز استریم HG-370SB سایدچنل سه فاز استریم HG-370SB

3,046,000 تومان

استعلام موجودی

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 60

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
ساید چنل تک فاز استریم HG-370B ساید چنل تک فاز استریم HG-370B

3,346,000 تومان

استعلام موجودی

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 60

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل
ساید چنل تک فاز استریم HG-550B ساید چنل تک فاز استریم HG-550B

3,996,000 تومان

استعلام موجودی

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 110

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل
سایدچنل سه فاز استریم HG-550SB سایدچنل سه فاز استریم HG-550SB

3,996,000 تومان

استعلام موجودی

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 110

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
سایدچنل سه فاز استریم HG-750SB سایدچنل سه فاز استریم HG-750SB

4,148,000 تومان

استعلام موجودی

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 120

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
ساید چنل تک فاز استریم HG-750B ساید چنل تک فاز استریم HG-750B

5,100,000 تومان

استعلام موجودی

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 120

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل
ساید چنل تک فاز استریم HG-1100B ساید چنل تک فاز استریم HG-1100B

5,671,000 تومان

استعلام موجودی

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 170

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل
سایدچنل سه فاز استریم HG-1100SB سایدچنل سه فاز استریم HG-1100SB

5,671,000 تومان

استعلام موجودی

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 170

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل

انتخاب و خرید ساید چنل با بهترین مشخصات فنی و مناسب ترین قیمت

ساید چنل که آن را بلوئر ساید چنل و وکیوم ساید چنل نیز می نامند، یک پمپ هواده است که برخلاف ساختار نسبتا ساده اش کاربرد بسیاری در صنعت دارد. به طور کلی کاربرد ساید چنل به عنوان یک هواکش در هر مکان و صنعتی است که نیاز به دمش و مکش هوا داشته باشد. ساید چنل ها در سایز های مختلفی ارائه می شود.

ساید چنل ها محصولاتی هستند که جزء کمپرسور ها بوده و از یک الکتروموتور کوپل شده به پروانه هایی آلومینیومی ساخته شده اند و از آن برای مکیدن و دمیدن هوا استفاده می شود که به آن ها بلوئر هوا نیز گفته می شود. ساید چنل فشار هوای زیادی تولید می کند، اما جریان هوای پایینی دارد. این محصولات کاربرد بسیار گسترده ای دارند که از میان آن ها می توان به کاربرد آن ها برای جا به جایی و انتقال مواد، وکیوم یا جارو برقی، پاشش رنگ و پودر و ... اشاره کرد.

ساید چنل یا بلوئر یا هواده ساید چنل می تواند هوا، گاز یا سیال را به طور مستقیم و غیر مستقیم و بدون واسطه در فشار و دبی های متفاوت، انتقال دهد. ساید چنل، فشاری که برای دمندگی ایجاد می کند 50 الی 700 میلی بار مثبت است. همچنین میزان فشار ایجاد شده توسط آن برای مکندگی بین 50 الی 450 میلی بار منفی است.

سایت چنل ها می توانند دبی برابر با 20 الی 600 متر مکعب در ساعت را ایجاد کنند که با توجه به پمپ های هواده دیگر مقدار قابل توجهی است. ساید چنل یک پمپ دمنده مکنده بسیار کاربردی در صنایع است. برای آشنایی و مطالعه بیشتر می توانید به مقاله جامع ساید چنل چیست مراجعه کند.

اجزای تشکیل دهنده ساید چنل ها

تصویری از اجزای تشکیل دهنده ساید چنل

  • الکتروموتور: الکتروموتورها از اجزای مهم در بیشتر دستگاه ها هستند که در ساید چنل نیروی محرکه موجود را برای به چرخش درآوردن پروانه های محصول ایجاد می کند.
  • پروانه: پروانه ها در ساید چنل معمولا جنسی از آلومینیوم داشته و نقش مهمی چون ایجاد فشار هوا و جا به جایی سیال را بر عهده دارند و بهتر است بدانید که هر چقدر تعداد پروانه های ساید چنل بیشتر باشد، فشار هوای بیشتری نیز ایجاد می کنند.
  • هوزینگ: در ساید چنل قسمتی که پروانه ها در آن قرار می گیرند را هوزینگ می گویند.
  • لوله ورودی: مجرای ورودی سیال تاثیر بسیاری در دبی تولیدی ساید چنل دارد و سیال از طریق آن وارد هوزینگ ساید چنل می شود و به پروانه ها می رسد.
  • لوله خروجی: مجرای خروجی هوا، تحت فشار ایجاد شده توسط ساید چنل نیز از اجزای مهم به شمار می آید که علاوه بر لوله خروجی به آن اگزوز نیز می گویند.

انواع ساید چنل

ساید چنل ها که هم به صورت دمنده و هم مکنده تولید می شوند، بر اساس تعداد پره ها به سه دسته مختلف تقسیم می شوند:

  1. بلوئر ساید چنل تک پره
  2. بلوئر ساید چنل دو پره
  3. بلوئر ساید چنل سه پره

به طور کلی ساید چنل ها در دو مدل تک فاز و سه فاز طراحی و تولید می شوند. این محصولات علاوه بر کاربرد بسیار مهم در صنایع مختلف، قیمت مناسبی داشته و بسیار مقرون به صرفه هستند.

تویر چند ساید چنل در کنار هم

چگونه ساید چنل مناسب برای خرید را انتخاب کنیم؟

قبل از خرید ساید چنل مناسب باید به این موضوع دقت کنید که هواکش را برای چه محیطی می خواهید استفاده کنید، زیرا همانطور که به آن اشاره شد ساید چنل ها در چند نوع یک یا چند پروانه تولید می شوند و حداکثر فشاری که تولید می کنند برابر با 1000 میلی بار است.

به طور کلی یک یا چند پروانه بودن ساید چنل تاثیر مستقیم در فشار کاری ساید چنل دارد.

از دیگر مسائلی که درهنگام خرید ساید چنل باید به آن توجه کنید، میزان هوادهی ساید چنل است به این صورت که میزان هوادهی با فشار ساید چنل ارتباط بر عکس دارد و هر چه میزان فشار بیشتر باشد میزان هوادهی کمتر است و بر عکس. از جمله اجزائی که در میزان هوادهی تاثیر مستقیم دارند می توان به توان موتور، تعداد پره ها و ابعاد ساید چنل اشاره کرد.

ساید چنل چیست؟
ساید چنل وسیله ای است که با وجود قرارگیری کانال ورودی و خروجی آن در کنار هم با استفاده از نیروی گریز از مرکز هوا را با فشار زیاد از دو کانال کنار هم انتقال می دهد که در جریان این نتقال هوا با دمای بالاتری خارج می شود.
کاربرد های ساید چنل چیست؟
هوادهی درون مایعات (پرورش ماهی)- سیستم های خشک کن هوا- سیستم های وکیوم- جا به جایی بسته هوا- انتقال مواد- کاربردهای پزشکی

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا