0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته

10 سانت لوله ای توربو چراغ دار ET-100-2 خزر فن

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 16.2*16.2
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • نوع نصب : دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2300
 • توان : 21
 • شدت صدا : 499
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 91
 • برق : تکفاز- 220v
0 از 0

34,000 تومان

12 سانت لوله ای توربو چراغ دار ET-120-2 خزر فن

 • قطر پروانه : 12 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 18.3*18.3
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • نوع نصب : دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2110
 • توان : 17
 • شدت صدا : 500
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 163
 • برق : تکفاز- 220v
0 از 0

35,000 تومان

15 سانت لوله ای توربو چراغ دار ET-150-2 خزر فن

 • قطر پروانه : 15 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 21.1*21.1
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • نوع نصب : دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 1830
 • توان : 25
 • شدت صدا : 500
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 203
 • برق : تکفاز- 220v
0 از 0

37,000 تومان

12 سانت لوله ای توربو EET-120-2 خزر فن

 • قطر پروانه : 12 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 178*120
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • نوع نصب : دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2110
 • توان : 17
 • شدت صدا : 499
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 163
 • برق : تکفاز- 220v
0 از 0

30,000 تومان

15 سانت لوله ای توربو EET-150-2 خزر فن

 • قطر پروانه : 15 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 200*150
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری ,وسط شیشه ای ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2400
 • توان : 33
 • شدت صدا : 500
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 360
 • برق : تکفاز- 220v
0 از 0

34,000 تومان

20 سانت فلزی 1400 دور با توری محافظ پروانه ED-200-4 خزر فن

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 14.2*14.2
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : فلزی
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2520
 • توان : 24
 • شدت صدا : 499
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 85
 • برق :
0 از 0

82,200 تومان

25 سانت فلزی 1400 دور با توری محافظ پروانه ED-250-4 خزر فن

 • قطر پروانه : 12 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 17.4*17.4
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : فلزی
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2200
 • توان : 26
 • شدت صدا : 499
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 150
 • برق :
0 از 0

92,000 تومان

30 سانت فلزی 1400 دور با توری محافظ پروانه ED-300-4 خزر فن

 • قطر پروانه : 15 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 40*40
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : فلزی
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2610
 • توان : 68
 • شدت صدا : 500
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 1471
 • برق :
0 از 0

97,000 تومان

20 سانت فلزی 2800دور با توری محافظ پروانه ED-200-2 خزر فن

 • قطر پروانه : 20 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 27.5*27.5
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : فلزی
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 1373
 • توان : 34
 • شدت صدا : 499
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 630
 • برق :
0 از 0

82,000 تومان

25 سانت فلزی 2800دور با توری محافظ پروانه ED-250-2 خزر فن

 • قطر پروانه : 25 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 32.8*32.8
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : فلزی
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2650
 • توان : 55
 • شدت صدا : 499
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 1090
 • برق :
0 از 0

96,000 تومان

30 سانت فلزی 2800دور با توری محافظ پروانه ED-300-2 خزر فن

 • قطر پروانه : 30 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 40*40
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : فلزی
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2610
 • توان : 68
 • شدت صدا : 499
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 1471
 • برق :
0 از 0

120,000 تومان

10سانت فلزی 2400 دور با موتور قطعات ایتالیایی CKD- ED-100-2 خزر فن

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 14.2*14.2
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : فلزی
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2520
 • توان : 24
 • شدت صدا : 499
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 85
 • برق :
0 از 0

37,000 تومان

12سانت فلزی 2400 دور با موتور قطعات ایتالیایی CKD- ED-120-2 خزر فن

 • قطر پروانه : 12 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 17.4*17.4
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : فلزی
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2200
 • توان : 26
 • شدت صدا : 499
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 150
 • برق :
0 از 0

39,000 تومان

15سانت فلزی 2400 دور با موتور قطعات ایتالیایی CKD- ED-150-2 خزر فن

 • قطر پروانه : 15 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 21.5*21.5
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2200
 • توان : 26
 • شدت صدا : 499
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 222
 • برق :
0 از 0

43,000 تومان

20سانت فلزی 2400 دور با موتور قطعات ایتالیایی CKD- ED-200-2 خزر فن

 • قطر پروانه : 20 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 27.5*27.5
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : فلزی
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2050
 • توان : 32
 • شدت صدا : 499
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 394
 • برق :
0 از 0

67,000 تومان