جستجوی پیشرفته

پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA CEAM70/3

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : استیل
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 4.8
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 22
 • قدرت موتور : 0.37kw
0 از 0

2,102,100 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA CEAM70/5

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : استیل
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 4.8
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 31.1
 • قدرت موتور : 0.55kw
0 از 0

2,206,050 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA CEAM80/5

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : استیل
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 32
 • قدرت موتور : 0.75kw
0 از 0

2,263,800 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA CEAM120/5

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 9.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 31.8
 • قدرت موتور : 0.9kw
0 از 0

2,608,200 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA CEAM210/2

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 18
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 17.7
 • قدرت موتور : 0.75kw
0 از 0

2,991,450 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA CEAM210/4

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : استیل
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 18
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 25.5
 • قدرت موتور : 1.5kw
0 از 0

3,799,950 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA CEAM210/5

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : استیل
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 18
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 29
 • قدرت موتور : 1.85kw
0 از 0

تومان

پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA CEAM370/1

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : استیل
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 26
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 16.3
 • قدرت موتور : 1.1kw
0 از 0

4,261,950 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA CEAM370/2

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : استیل
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 29
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 20.4
 • قدرت موتور : 1.5kw
0 از 0

4,504,500 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA CEAM370/3

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : استیل
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 31
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 24.4
 • قدرت موتور : 1.85kw
0 از 0

4,723,950 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA COF350/103

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : استیل
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 10.5
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 2.9
 • قدرت موتور : 0.08kw
0 از 0

تومان

پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA COF350/110

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : استیل
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 11.22
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 3.3
 • قدرت موتور : 0.09kw
0 از 0

تومان

پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA COF350/128

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : استیل
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 13.5
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 4.6
 • قدرت موتور : 0.17kw
0 از 0

تومان

پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA COF350/135

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : استیل
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 15
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 4.9
 • قدرت موتور : 0.20kw
0 از 0

تومان

پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA COF500/125

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : استیل
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 24
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 4.7
 • قدرت موتور : 0.27
0 از 0

تومان

پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA COF500/138

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : استیل
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 27
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 5.8
 • قدرت موتور : 0.41kw
0 از 0

تومان

پمپ سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA COF350/103K

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : استیل
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 10.5
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 2.9
 • قدرت موتور : 0.08kw
0 از 0

تومان

پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA COF350/110K

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : استیل
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 11.22
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 3.3
 • قدرت موتور : 0.09kw
0 از 0

تومان

پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA COF350/128K

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : استیل
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 13.5
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 4.6
 • قدرت موتور : 0.17kw
0 از 0

تومان

پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA COF350/135K

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : استیل
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 15
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 4.9
 • قدرت موتور : 0.20kw
0 از 0

تومان

پمپ سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA COF500/125K

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : استیل
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 24
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 4.7
 • قدرت موتور : 0.27kw
0 از 0

تومان

پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA COF500/138K

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : استیل
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 27
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 5.8
 • قدرت موتور : 0.41kw
0 از 0

تومان

پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA CO350/07A

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : استیل
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 22.5
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 13.7
 • قدرت موتور : 0.75kw
0 از 0

4,215,750 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA CO350/11A

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : استیل
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 27
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 17.3
 • قدرت موتور : 1.1kw
0 از 0

4,481,400 تومان

پمپ سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA CO350/15A

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : استیل
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 30
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 20.3
 • قدرت موتور : 1.5kw
0 از 0

4,747,050 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA CO500/15A

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : استیل
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 42
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 16
 • قدرت موتور : 1.5kw
0 از 0

4,816,350 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA CO500/22A

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : استیل
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 48
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 19.6
 • قدرت موتور : 2.2kw
0 از 0

4,931,850 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA CO500/30A

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : استیل
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 54
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 24.1
 • قدرت موتور : 3kw
0 از 0

5,798,100 تومان

پمپ سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA COM350/05

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : استیل
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 21
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 12
 • قدرت موتور : 0.55kw
0 از 0

3,742,200 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA COM350/07

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : استیل
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 22.5
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 13.7
 • قدرت موتور : 0.75kw
0 از 0

تومان

پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA COM350/11A

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : استیل
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 27
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 17.3
 • قدرت موتور : 1.1kw
0 از 0

4,238,850 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA COM350/15A

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : استیل
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 30
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 20.3
 • قدرت موتور : 1.5kw
0 از 0

4,481,400 تومان

پمپ سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA COM500/15A

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : استیل
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 42
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 16
 • قدرت موتور : 1.5kw
0 از 0

4,550,700 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA COM500/22A

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : استیل
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 48
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 19.6
 • قدرت موتور : 2.2kw
0 از 0

5,740,350 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA COM350/07K

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : استیل
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 22.5
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 13.7
 • قدرت موتور : 0.75kw
0 از 0

4,377,450 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA COM500/15K

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : استیل
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 42
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 16
 • قدرت موتور : 1.5kw
0 از 0

4,954,950 تومان

پمپ سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA COM500/22K

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : استیل
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 48
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 19.6
 • قدرت موتور : 2.2kw
0 از 0

تومان

پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA CO350/03K

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : استیل
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 18
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 9.5
 • قدرت موتور : 0.37kw
0 از 0

تومان

پمپ آب سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA CO500/22K

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : استیل
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 48
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 17.3
 • قدرت موتور : 2.2kw
0 از 0

5,613,300 تومان

پمپ سانتریفیوژ تمام استیل LOWARA CO500/30K

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : استیل
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 54
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 24.1
 • قدرت موتور : 3kw
0 از 0

6,294,750 تومان

پمپ آب کفکش تمام استیل لوارا DOC3

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.25kw
 • میزان آبدهی : 8.1
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 6.9m
0 از 0

1,686,300 تومان

پمپ آب کفکش تمام استیل لوارا DOC7

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 0.55kw
 • میزان آبدهی : 13.5m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 11.1m
0 از 0

1,882,650 تومان

پمپ آب کفکش تمام استیل لوارا کفکش 0.75کیلووات تکفاز DIWA05

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.75 کیلووات
 • میزان آبدهی : 15
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 3.8
0 از 0

4,469,850 تومان

پمپ آب کفکش تمام استیل لوارا کفکش 1کیلووات تکفاز DIWA07

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1 کیلووات
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 6.6
0 از 0

4,851,000 تومان

پمپ کفکش تمام استیل لوارا کفکش 1.5کیلووات تکفاز DIWA11/B

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.5کیلووات
 • میزان آبدهی : 18
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 7,6
0 از 0

5,567,100 تومان

پمپ کف کش تمام استیل لوارا کفکش 0.75کیلووات سه فاز DIWA05T

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 0.75 کیلووات
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 3.8
0 از 0

4,296,600 تومان

پمپ کف کش تمام استیل لوارا کفکش 1.5کیلووات سه فاز DIWA11T/B

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 1.5کیلووات
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 4
0 از 0

4,781,700 تومان

پمپ کف کش تمام استیل لوارا کفکش 2کیلووات سه فاز DIWA15T

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 2 کیلووات
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 12.2
0 از 0

5,428,500 تومان

پمپ لجنکش استیل لوارا لجنکش تکفاز 0.75کیلووات DOMO7

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 14/5
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 14/5
0 از 0

2,860,000 تومان

پمپ لجنکش استیل لوارا لجنکش تکفاز 1کیلووات DOMO10

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 14/5
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 14/5
0 از 0

3,817,000 تومان