0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته

پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 160-32

 • برق :
 • توان :
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 5 تا 1800
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 5 تا 90
 • قدرت موتور :
0 از 0

تومان

پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 200-32

 • برق :
 • توان :
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 5 تا 1800
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 5 تا 90
 • قدرت موتور :
0 از 0

تومان

پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 250-32

 • برق :
 • توان :
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 5 تا 1800
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 5 تا 90
 • قدرت موتور :
0 از 0

تومان

پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 125-40

 • برق :
 • توان :
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 2.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ , 40mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 5 تا 1800
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 5 تا 90
 • قدرت موتور :
0 از 0

تومان

پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 160-40

 • برق :
 • توان :
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 2.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ , 40mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 5 تا 1800
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 5 تا 90
 • قدرت موتور :
0 از 0

تومان

پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 200-40

 • برق :
 • توان :
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 2.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ , 40mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 5 تا 1800
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 5 تا 90
 • قدرت موتور :
0 از 0

تومان

پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 250-40

 • برق :
 • توان :
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 2.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ , 40mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 5 تا 1800
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 5 تا 90
 • قدرت موتور :
0 از 0

تومان

پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 315-40

 • برق :
 • توان :
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 2.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ , 40mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 5 تا 1800
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 5 تا 90
 • قدرت موتور :
0 از 0

تومان

پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 160-50

 • برق :
 • توان :
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 2.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 2 اینچ , 50mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 5 تا 1800
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 5 تا 90
 • قدرت موتور :
0 از 0

تومان

پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 200-50

 • برق :
 • توان :
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 2.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 2 اینچ , 50mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 5 تا 1800
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 5 تا 90
 • قدرت موتور :
0 از 0

تومان

پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 250-50

 • برق :
 • توان :
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 2.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 2 اینچ , 50mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 5 تا 1800
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 5 تا 90
 • قدرت موتور :
0 از 0

تومان

پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 315-50

 • برق :
 • توان :
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 2.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 2 اینچ , 50mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 5 تا 1800
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 5 تا 90
 • قدرت موتور :
0 از 0

تومان

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.1-2.2kw

 • برق :
 • توان : 3 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 1.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 4
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 18
 • قدرت موتور : 2.2kw
0 از 0

9,524,000 تومان

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.2-4kw

 • برق :
 • توان : 5.5 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 1.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 4
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 32
 • قدرت موتور : 4kw
0 از 0

11,359,000 تومان

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.3-5.5kw

 • برق :
 • توان : 7 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 1.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 4
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 54
 • قدرت موتور : 5.5kw
0 از 0

12,898,000 تومان

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.4-7.5kw

 • برق :
 • توان : 10 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 1.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 4
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 72
 • قدرت موتور : 7.5kw
0 از 0

14,258,000 تومان

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.5-11kw

 • برق :
 • توان : 15 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 1.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 4
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 90
 • قدرت موتور : 11kw
0 از 0

17,375,000 تومان

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.6-11kw

 • برق :
 • توان : 15 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 1.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 4
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 108
 • قدرت موتور : 11kw
0 از 0

18,029,000 تومان

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.7-11kw

 • برق :
 • توان : 15 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 1.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 4
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 127
 • قدرت موتور : 11kw
0 از 0

18,706,000 تومان

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.8-15kw

 • برق :
 • توان : 20 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 1.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 4
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 145
 • قدرت موتور : 15kw
0 از 0

20,695,000 تومان

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.9-15kw

 • برق :
 • توان : 20 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 1.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 4
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 163
 • قدرت موتور : 15kw
0 از 0

21,417,000 تومان

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.10-18.5kw

 • برق :
 • توان : 25 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 1.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 4
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 181
 • قدرت موتور : 18.5kw
0 از 0

23,209,000 تومان

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.11-2.2kw

 • برق :
 • توان : 3 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 1.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 80
 • قدرت موتور : 2.2kw
0 از 0

16,427,000 تومان

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.12-3kw

 • برق :
 • توان : 4 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 1.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 88
 • قدرت موتور : 3kw
0 از 0

17,920,000 تومان

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.13-3kw

 • برق :
 • توان : 4 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 1.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 95
 • قدرت موتور : 3kw
0 از 0

18,366,000 تومان

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.14-3kw

 • برق :
 • توان : 4 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 1.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 102
 • قدرت موتور : 3kw
0 از 0

19,215,000 تومان

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.15-3kw

 • برق :
 • توان : 4 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 1.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 109
 • قدرت موتور : 3kw
0 از 0

20,065,000 تومان

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.16-4kw

 • برق :
 • توان : 5.5 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 1.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 117
 • قدرت موتور : 4kw
0 از 0

21,636,000 تومان

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.17-4kw

 • برق :
 • توان : 5.5 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 1.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 124
 • قدرت موتور : 4kw
0 از 0

22,488,000 تومان

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 40.1

 • برق :
 • توان : 0.75 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ , 40mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 12
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 11
 • قدرت موتور : 0.55kw
0 از 0

تومان

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 40.2

 • برق :
 • توان : 1.5 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ , 40mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 12
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 21
 • قدرت موتور : 1.1kw
0 از 0

تومان

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 40.3

 • برق :
 • توان : 3 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ , 40mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 12
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 32
 • قدرت موتور : 2.2kw
0 از 0

تومان

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 40.4

 • برق :
 • توان : 3 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ , 40mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 12
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 42
 • قدرت موتور : 2.2kw
0 از 0

تومان

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 40.5

 • برق :
 • توان : 4 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ , 40mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 12
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 53
 • قدرت موتور : 3kw
0 از 0

تومان

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 40.6

 • برق :
 • توان : 4 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ , 40mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 12
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 63
 • قدرت موتور : 3kw
0 از 0

تومان

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 40.7

 • برق :
 • توان : 5.5 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ , 40mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 12
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 74
 • قدرت موتور : 4kw
0 از 0

تومان

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 40.8

 • برق :
 • توان : 5.5 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ , 40mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 12
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 84
 • قدرت موتور : 4kw
0 از 0

تومان

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 40.9

 • برق :
 • توان : 7 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ , 40mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 12
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 95
 • قدرت موتور : 5.5kw
0 از 0

تومان

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 40.10

 • برق :
 • توان : 7 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 12
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 105
 • قدرت موتور : 5.5kw
0 از 0

تومان

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 40.11

 • برق :
 • توان : 10 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ , 40mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 12
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 116
 • قدرت موتور : 7.5kw
0 از 0

تومان

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 40.12

 • برق :
 • توان : 10 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ , 40mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 12
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 126
 • قدرت موتور : 7.5kw
0 از 0

تومان

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 40.13

 • برق :
 • توان : 10 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ , 40mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 12
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 137
 • قدرت موتور : 7.5kw
0 از 0

تومان

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 40.14

 • برق :
 • توان : 15 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ , 40mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 12
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 148
 • قدرت موتور : 11kw
0 از 0

تومان

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 40.15

 • برق :
 • توان : 15 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 12
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 158
 • قدرت موتور : 11kw
0 از 0

تومان

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 40.16

 • برق :
 • توان : 15 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ , 40mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 12
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 169
 • قدرت موتور : 11kw
0 از 0

تومان

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 50.1-1.1kw

 • برق :
 • توان : 1.5 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 2.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 2 اینچ , 50mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 27
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 10
 • قدرت موتور : 1.1kw
0 از 0

10,685,000 تومان

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 50.2-2.2kw

 • برق :
 • توان : 3 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 2.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 2 اینچ , 50mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 27
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 19
 • قدرت موتور : 2.2kw
0 از 0

12,214,000 تومان

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 50.3-3kw

 • برق :
 • توان : 4 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 2.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 2 اینچ , 50mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 27
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 29
 • قدرت موتور : 3kw
0 از 0

13,431,000 تومان

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 50.4-4kw

 • برق :
 • توان : 5.5 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 2.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 2 اینچ , 50mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 27
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 38
 • قدرت موتور : 4kw
0 از 0

14,876,000 تومان

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 50.5-4kw

 • برق :
 • توان : 5.5 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 2.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 2 اینچ , 50mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 27
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 48
 • قدرت موتور : 4kw
0 از 0

15,464,000 تومان