منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:

پمپ آب صنعتی گریز از مرکز چدنی 125-40

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 40
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 25
 • قدرت موتور : 3kw
0 از 0

477,000 تومان

پمپ آب صنعتی گریز از مرکز چدنی 160-32

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 28
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 39
 • قدرت موتور : 4kw
0 از 0

526,000 تومان

پمپ آب صنعتی گریز از مرکز چدنی 160-40

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 40
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 39
 • قدرت موتور : 5.5kw
0 از 0

545,000 تومان

پمپ آب صنعتی گریز از مرکز چدنی 200-32

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 16
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 59
 • قدرت موتور : 5.5kw
0 از 0

585,000 تومان

پمپ آب صنعتی گریز از مرکز چدنی 160-50

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 70
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 36
 • قدرت موتور : 11kw
0 از 0

600,000 تومان

پمپ آب صنعتی گریز از مرکز چدنی 200-40

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 35
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 57.5
 • قدرت موتور : 11kw
0 از 0

633,000 تومان

پمپ آب صنعتی گریز از مرکز چدنی 200-50

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 90
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 57
 • قدرت موتور : 18.5
0 از 0

685,000 تومان

پمپ آب صنعتی گریز از مرکز چدنی 250-32

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 22
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 86
 • قدرت موتور : 15kw
0 از 0

715,000 تومان

پمپ آب صنعتی گریز از مرکز چدنی 250-40

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 55
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 92
 • قدرت موتور : 22kw
0 از 0

733,000 تومان

پمپ آب صنعتی گریز از مرکز چدنی 250-50

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 90
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 80
 • قدرت موتور : 30kw
0 از 0

810,000 تومان

پمپ آب صنعتی گریز از مرکز چدنی 315-40

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 16
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 37.5
 • قدرت موتور : 4kw
0 از 0

1,030,000 تومان

پمپ آب صنعتی گریز از مرکز چدنی 315-50

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 40
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 35
 • قدرت موتور : 7.5kw
0 از 0

1,098,000 تومان

WKL32.1پمپ فشار قوی چدنی

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 4
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 18
 • قدرت موتور : 2.2kw
0 از 0

1,537,000 تومان

WKL40.1پمپ فشار قوی چدنی

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 12
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 11
 • قدرت موتور : 0.55kw
0 از 0

1,731,000 تومان

WKL32.2پمپ فشار قوی چدنی

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 4
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 32
 • قدرت موتور : 4kw
0 از 0

1,744,000 تومان

WKL40.2پمپ فشار قوی چدنی

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 12
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 21
 • قدرت موتور : 1.1kw
0 از 0

1,957,500 تومان

WKL32.3پمپ فشار قوی چدنی

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 4
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 54
 • قدرت موتور : 5.5kw
0 از 0

1,959,000 تومان

WKL50.1پمپ فشار قوی چدنی

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 27
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 10
 • قدرت موتور : 1.1kw
0 از 0

2,135,000 تومان

WKL32.4پمپ فشار قوی چدنی

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 4
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 72
 • قدرت موتور : 7.5kw
0 از 0

2,185,000 تومان

WKL40.3پمپ فشار قوی چدنی

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 12
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 32
 • قدرت موتور : 2.2kw
0 از 0

2,221,500 تومان

WKL65.1پمپ فشار قوی چدنی

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 45
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 13
 • قدرت موتور : 2.2kw
0 از 0

2,351,000 تومان

WKL50.2پمپ فشار قوی چدنی

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 27
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 19
 • قدرت موتور : 2.2kw
0 از 0

2,413,000 تومان

WKL32.5پمپ فشار قوی چدنی

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 4
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 90
 • قدرت موتور : 11kw
0 از 0

2,420,000 تومان

WKL40.4پمپ فشار قوی چدنی

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 12
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 42
 • قدرت موتور : 2.2kw
0 از 0

2,439,500 تومان

WKL32.6پمپ فشار قوی چدنی

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 4
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 108
 • قدرت موتور : 11kw
0 از 0

2,665,000 تومان

WKL40.5پمپ فشار قوی چدنی

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 12
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 53
 • قدرت موتور : 3kw
0 از 0

2,698,000 تومان

WKL65.2پمپ فشار قوی چدنی

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 45
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 25
 • قدرت موتور : 4kw
0 از 0

2,713,000 تومان

WKL50.3پمپ فشار قوی چدنی

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 27
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 29
 • قدرت موتور : 3kw
0 از 0

2,739,000 تومان

WKL32.7پمپ فشار قوی چدنی

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 4
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 127
 • قدرت موتور : 11kw
0 از 0

2,920,000 تومان

WKL40.6پمپ فشار قوی چدنی

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 12
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 63
 • قدرت موتور : 3kw
0 از 0

2,968,000 تومان

WKL50.4پمپ فشار قوی چدنی

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 27
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 38
 • قدرت موتور : 4kw
0 از 0

3,000,000 تومان

WKL65.3پمپ فشار قوی چدنی

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 45
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 38
 • قدرت موتور : 5.5kw
0 از 0

3,104,000 تومان

WKL32.8پمپ فشار قوی چدنی

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 4
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 145
 • قدرت موتور : 15kw
0 از 0

3,184,000 تومان

WKL50.5پمپ فشار قوی چدنی

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 27
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 48
 • قدرت موتور : 4kw
0 از 0

3,217,000 تومان

WKL40.7پمپ فشار قوی چدنی

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 12
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 74
 • قدرت موتور : 4kw
0 از 0

3,248,000 تومان

WKL32.9پمپ فشار قوی چدنی

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 4
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 163
 • قدرت موتور : 15kw
0 از 0

3,458,000 تومان

WKL65.4پمپ فشار قوی چدنی

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 45
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 51
 • قدرت موتور : 7.5kw
0 از 0

3,491,000 تومان

WKL80.1پمپ فشار قوی چدنی

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 100
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 18
 • قدرت موتور : 5.5kw
0 از 0

3,506,000 تومان

WKL50.6پمپ فشار قوی چدنی

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 27
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 57
 • قدرت موتور : 5.5kw
0 از 0

3,518,000 تومان

WKL40.8پمپ فشار قوی چدنی

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 12
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 84
 • قدرت موتور : 4kw
0 از 0

3,537,500 تومان

WKL32.10پمپ فشار قوی چدنی

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 4
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 181
 • قدرت موتور : 18.5kw
0 از 0

3,742,000 تومان

WKL50.7پمپ فشار قوی چدنی

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 27
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 67
 • قدرت موتور : 5.5kw
0 از 0

3,831,000 تومان

WKL40.9پمپ فشار قوی چدنی

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 12
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 95
 • قدرت موتور : 5.5kw
0 از 0

3,839,000 تومان

WKL65.5پمپ فشار قوی چدنی

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 45
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 63
 • قدرت موتور : 11kw
0 از 0

3,954,000 تومان

WKL32.11پمپ فشار قوی چدنی

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 80
 • قدرت موتور : 2.2kw
0 از 0

4,035,000 تومان

WKL80.2پمپ فشار قوی چدنی

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 100
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 36
 • قدرت موتور : 11kw
0 از 0

4,078,000 تومان

WKL40.10پمپ فشار قوی چدنی

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 12
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 105
 • قدرت موتور : 5.5kw
0 از 0

4,152,000 تومان

WKL50.8پمپ فشار قوی چدنی

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 27
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 77
 • قدرت موتور : 7.5kw
0 از 0

4,155,000 تومان

WKL32.12پمپ فشار قوی چدنی

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 88
 • قدرت موتور : 3kw
0 از 0

4,338,000 تومان

WKL100.1پمپ فشار قوی چدنی

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 200
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 27
 • قدرت موتور : 15kw
0 از 0

4,352,000 تومان