0
ورود به پنل کاربری

پمپیران

پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 125-40

0 از 0
پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 125-40

1,834,000 تومان

استعلام موجودی

توان:

برق:

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل

پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 160-32

0 از 0
پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 160-32

2,023,000 تومان

استعلام موجودی

توان:

برق:

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل

پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 160-40

0 از 0
پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 160-40

2,087,000 تومان

استعلام موجودی

توان:

برق:

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل

پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 200-32

0 از 0
پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 200-32

2,245,000 تومان

استعلام موجودی

توان:

برق:

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل

پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 160-50

0 از 0
پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 160-50

2,308,000 تومان

استعلام موجودی

توان:

برق:

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل

پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 200-40

0 از 0
پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 200-40

2,434,000 تومان

استعلام موجودی

توان:

برق:

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل

پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 200-50

0 از 0
پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 200-50

2,624,000 تومان

استعلام موجودی

توان:

برق:

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل

پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 250-32

0 از 0
پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 250-32

2,751,000 تومان

استعلام موجودی

توان:

برق:

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل

پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 250-50

0 از 0
پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 250-50

3,098,000 تومان

استعلام موجودی

توان:

برق:

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل

پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 315-40

0 از 0
پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 315-40

3,857,000 تومان

استعلام موجودی

توان:

برق:

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.1-2.2kw

0 از 0
پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.1-2.2kw

3,936,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

برق:

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 18 متر

مشخصات کامل

پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 315-50

0 از 0
پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 315-50

4,333,000 تومان

استعلام موجودی

توان:

برق:

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 40.1

0 از 0
پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 40.1

4,432,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق:

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 11 متر

مشخصات کامل

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.2-4kw

0 از 0
پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.2-4kw

4,465,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب_4kw

برق:

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 18 متر

مشخصات کامل

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 40.2

0 از 0
پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 40.2

5,013,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق:

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 21 متر

مشخصات کامل

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.3-5.5kw

0 از 0
پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.3-5.5kw

5,016,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 7 اسب _ 5.5kw

برق:

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 54 متر

مشخصات کامل

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 50.1-1.1kw

0 از 0
پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 50.1-1.1kw

5,467,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق:

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 10 متر

مشخصات کامل

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.4-7.5kw

0 از 0
پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.4-7.5kw

5,595,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق:

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 72 متر

مشخصات کامل

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 40.3

0 از 0
پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 40.3

5,689,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

برق:

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 32 متر

مشخصات کامل

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 65.1-2.2kw

0 از 0
پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 65.1-2.2kw

6,020,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

برق:

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_63mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 13 متر

مشخصات کامل

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 50.2-2.2kw

0 از 0
پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 50.2-2.2kw

6,179,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

برق:

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 19 متر

مشخصات کامل

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.5-11kw

0 از 0
پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.5-11kw

6,197,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 15 اسب_11kw

برق:

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 40.4

0 از 0
پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 40.4

6,248,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

برق:

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 42 متر

مشخصات کامل

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.6-11kw

0 از 0
پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.6-11kw

6,826,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 15 اسب_11kw

برق:

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 127 متر

مشخصات کامل

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 40.5

0 از 0
پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 40.5

6,909,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 4 اسب_ 3kw

برق:

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 53 متر

مشخصات کامل

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 65.2-4kw

0 از 0
پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 65.2-4kw

6,948,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب_4kw

برق:

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_63mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 25 متر

مشخصات کامل

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 50.3-3kw

0 از 0
پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 50.3-3kw

7,015,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 4 اسب_ 3kw

برق:

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 29 متر

مشخصات کامل

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.7-11kw

0 از 0
پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.7-11kw

7,478,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 15 اسب_11kw

برق:

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 127 متر

مشخصات کامل

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 40.6

0 از 0
پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 40.6

7,600,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 4 اسب_ 3kw

برق:

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 63 متر

مشخصات کامل

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 50.4-4kw

0 از 0
پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 50.4-4kw

7,696,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب_4kw

برق:

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 38 متر

مشخصات کامل

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 65.3-5.5kw

0 از 0
پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 65.3-5.5kw

7,949,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 7 اسب _ 5.5kw

برق:

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_63mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 38 متر

مشخصات کامل

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.8-15kw

0 از 0
پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.8-15kw

8,154,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 20 اسب_15kw

برق:

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 145 متر

مشخصات کامل

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 50.5-4kw

0 از 0
پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 50.5-4kw

8,239,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب_4kw

برق:

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 48 متر

مشخصات کامل

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 40.7

0 از 0
پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 40.7

8,317,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب_4kw

برق:

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 74 متر

مشخصات کامل

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.9-15kw

0 از 0
پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.9-15kw

8,856,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 20 اسب_15kw

برق:

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 163 متر

مشخصات کامل

پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 65.4-7.5kw

0 از 0
پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 65.4-7.5kw

8,939,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق:

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_63mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 51 متر

مشخصات کامل

آشنایی بابرند پمپیران

پمپ ایران یا صنایع پمپ سازی ایران یک شرکت ایرانی واقع در تبریز است که با تولید پمپ ها و الکترو موتورهای شناور مختلف کار خود را آغاز کرد. شرکت پمپ ایران یکی از  پیشتازان صنعت تولید پمپ سیالات در ایران است.

در حال حاضر پمپ ایران یکی از بزرگترین تولید کننگان پمپ در خاورمیانه است که توانسته با به کارگیری علم روز در حوزه صنعت آب نیاز صنایع مختلف را برآورده کند. این شرکت تقریبا بعد از دو دهه توانست وارد بازار بورس و اوراق بهادار ایران شود. با داشتن سابقه کار 40 ساله در زمینه تولید پمپ، پمپ ایران توانسته که در این حوزه محصولاتش را بر طبق استانداردهای بین المللی API 610, ISO 5199, NFPA 20, ISO 9908  به مشتریان ارائه دهد.

 از دیگر شرکت های پمپ ایران می توان به شرکت نوید موتور سازنده الکتروپمپ های مستغرق لجن کش، کف کش و الکترو پمپ های فولادی، شرکت نوید موتور سازنده الکتروموتورهای صنعتی و خانگی، سیرکولاتور و...، شرکت تلمبه سازان تبریز تامین کنده قطعات یدکی بسته بندی شده، فروش و تعمیر پمپ و الکتروپمپ، سازنده بوستر پمپ و ...، شرکت راشا تامین کننده قطعات ریخته گری و آذر فولاد گداز فعال در زمینه ریخته گری قطعات استیل، فولاد و...اشاره کرد.

از  جمله محصولات این برند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

موتور های شناور، موتور های فشار قوی، پمپ های گریز از مرکز حلزونی، پمپ های دو مکشه و .... .

پمپ ایران از پیشتازان  صنعت  پمپ های فشار قوی طبقاتی به شمار می آید که این پمپ ها جزو پر کاربرد ترین پمپ های آب محسوب می شوند. پمپ های  طبقاتی فشار قوی پمپ ایران برای استفاده های متعددی از قبیل تهیه آب شهرها، پمپاژ آب در مصارف صنعتی، فعالیت های مربوط به آبرسانی، به عنوان بوستر پمپ ، مصارف آبیاری بارانی و ... کاربرد دارند.

021-22683706 بالا