فروش ویژه
منو
جستجوی پیشرفته

الکتروموتور زیمنس تکفاز 1500 دور پایه دار 0.37kw

 • توان (کیلووات) : 0.37
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0

1,176,000 تومان

الکتروموتور زیمنس تکفاز 1500 دور فلنج دار 0.37kw

 • توان (کیلووات) : 0.37
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : فلنج بزرگ- B5
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0

1,328,250 تومان

الکتروموتور زیمنس تکفاز 1000 دور پایه دار 0.37kw

 • توان (کیلووات) : 0.37
 • rpm-دور موتور : 1000
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0

1,543,500 تومان

الکتروموتور زیمنس تکفاز 1500 دور پایه دار 0.55kw

 • توان (کیلووات) : 0.55
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0

1,417,500 تومان

الکتروموتور زیمنس تکفاز 1500 دور فلنج دار 0.55kw

 • توان (کیلووات) : 0.55
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : فلنج بزرگ- B5
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0

1,543,500 تومان

الکتروموتور زیمنس تکفاز 1500 دور فلنج کوچک 0.55kw

 • توان (کیلووات) : 0.55
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : فلنج کوچک- B14
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0

1,543,500 تومان

الکتروموتور زیمنس تکفاز 1500 دور پایه دار 0.75kw

 • توان (کیلووات) : 0.75
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0

1,543,500 تومان

الکتروموتور زیمنس تکفاز 1500 دور فلنج دار 0.75kw

 • توان (کیلووات) : 0.75
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : فلنج بزرگ- B5
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0

1,674,750 تومان

الکتروموتور زیمنس تکفاز 1500 دور فلنج کوچک 0.75kw

 • توان (کیلووات) : 0.75
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : فلنج کوچک- B14
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0

1,674,750 تومان

الکتروموتور زیمنس تکفاز 1000 دور پایه دار 0.75kw

 • توان (کیلووات) : 0.75
 • rpm-دور موتور : 1000
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0

1,879,500 تومان

الکتروموتور زیمنس تکفاز 1000 دور فلنج دار 0.75kw

 • توان (کیلووات) : 0.75
 • rpm-دور موتور : 1000
 • طریقه نصب : فلنج بزرگ- B5
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0

2,016,000 تومان

الکتروموتور زیمنس تکفاز 1500 دور پایه دار 1.1kw

 • توان (کیلووات) : 1.1
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0

1,748,250 تومان

الکتروموتور زیمنس تکفاز 1500 دور فلنج دار 1.1kw

 • توان (کیلووات) : 1.1
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : فلنج بزرگ- B5
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0

1,921,500 تومان

الکتروموتور زیمنس تکفاز 1500 دور فلنج کوچک 1.1kw

 • توان (کیلووات) : 1.1
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : فلنج کوچک- B14
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0

1,979,250 تومان

الکتروموتور زیمنس تکفاز 1000 دور پایه دار 1.1kw

 • توان (کیلووات) : 1.1
 • rpm-دور موتور : 1000
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0

2,262,750 تومان

الکتروموتور زیمنس تکفاز 1000 دور فلنج دار 1.1kw

 • توان (کیلووات) : 1.1
 • rpm-دور موتور : 1000
 • طریقه نصب : فلنج بزرگ- B5
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0

2,404,500 تومان

الکتروموتور زیمنس تکفاز 3000 دور پایه دار 1.5kw

 • توان (کیلووات) : 1.5
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0

1,800,750 تومان

الکتروموتور زیمنس تکفاز 1500 دور پایه دار 1.5kw

 • توان (کیلووات) : 1.5
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0

1,979,250 تومان

الکتروموتور زیمنس تکفاز 1500 دور فلنج دار 1.5kw

 • توان (کیلووات) : 1.5
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : فلنج بزرگ- B5
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0

2,121,000 تومان

الکتروموتور زیمنس تکفاز 1500 دور فلنج کوچیک 1.5kw

 • توان (کیلووات) : 1.5
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : فلنج کوچک- B14
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0

2,184,000 تومان

الکتروموتور زیمنس تکفاز 1000 دور پایه دار 1.5kw

 • توان (کیلووات) : 1.5
 • rpm-دور موتور : 1000
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0

2,357,250 تومان

الکتروموتور زیمنس تکفاز 1000 دور فلنج دار 1.5kw

 • توان (کیلووات) : 1.5
 • rpm-دور موتور : 1000
 • طریقه نصب : فلنج بزرگ- B5
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0

2,614,500 تومان

الکتروموتور زیمنس تکفاز 3000 دور پایه دار 2.2kw

 • توان (کیلووات) : 2.2
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0

2,315,250 تومان

الکتروموتور زیمنس تکفاز 1500 دور پایه دار 2.2kw

 • توان (کیلووات) : 2.2
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0

2,220,750 تومان

الکتروموتور زیمنس تکفاز 1500 دور فلنج دار 2.2kw

 • توان (کیلووات) : 2.2
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : فلنج بزرگ- B5
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0

2,478,000 تومان

الکتروموتور زیمنس تکفاز 1500 دور فلنج کوچک 2.2kw

 • توان (کیلووات) : 2.2
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : فلنج کوچک- B14
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0

2,478,000 تومان

الکتروموتور زیمنس تکفاز 1000 دور پایه دار 2.2kw

 • توان (کیلووات) : 2.2
 • rpm-دور موتور : 1000
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0

2,919,000 تومان

الکتروموتور زیمنس تکفاز 1000 دور فلنج دار 2.2kw

 • توان (کیلووات) : 2.2
 • rpm-دور موتور : 1000
 • طریقه نصب : فلنج بزرگ- B5
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0

3,239,250 تومان

الکتروموتور زیمنس تکفاز 3000 دور پایه دار 3kw

 • توان (کیلووات) : 3
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0

2,509,500 تومان

الکتروموتور زیمنس تکفاز 1500 دور پایه دار 3kw

 • توان (کیلووات) : 3
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0

2,541,000 تومان

الکتروموتور زیمنس تکفاز 1500 دور فلنج دار 3kw

 • توان (کیلووات) : 3
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : فلنج بزرگ- B5
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0

2,793,000 تومان

الکتروموتور زیمنس تکفاز 1500 دور فلنج کوچک 3kw

 • توان (کیلووات) : 3
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : فلنج کوچک- B14
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0

2,793,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 3kw

 • توان موتور (کیلووات) : 3
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : عمودی شفت بالا
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

4,063,500 تومان

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 4kw

 • توان موتور (کیلووات) : 4
 • IP-رده حفاظتی :
 • روش استقرار : عمودی شفت بالا
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

4,919,250 تومان

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 5.5kw

 • توان موتور (کیلووات) : 5.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : عمودی شفت بالا
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

6,100,500 تومان

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 7.5kw

 • توان موتور (کیلووات) : 7.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : عمودی شفت بالا
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

7,869,750 تومان

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 11kw

 • توان موتور (کیلووات) : 11
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : عمودی شفت بالا
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

10,631,250 تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 4kw

 • توان موتور (کیلووات) : 4
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : عمودی شفت بالا
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

3,512,250 تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 5.5kw

 • توان موتور (کیلووات) : 5.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : عمودی شفت بالا
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

4,488,750 تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 7.5kw

 • توان موتور (کیلووات) : 7.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : عمودی شفت بالا
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

5,575,500 تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 11kw

 • توان موتور (کیلووات) : 11
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : عمودی شفت بالا
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

7,539,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 15kw

 • توان موتور (کیلووات) : 15
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : عمودی شفت بالا
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

9,612,750 تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 18.5kw

 • توان موتور (کیلووات) : 18.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : عمودی شفت بالا
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

11,702,250 تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 22kw

 • توان موتور (کیلووات) : 22
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : عمودی شفت بالا
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

13,639,500 تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 30kw

 • توان موتور (کیلووات) : 30
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : عمودی شفت بالا
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

17,970,750 تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 37kw

 • توان موتور (کیلووات) : 37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : عمودی شفت بالا
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

21,903,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 55kw

 • توان موتور (کیلووات) : 55
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : عمودی شفت بالا
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

31,762,500 تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 75kw

 • توان موتور (کیلووات) : 75
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : عمودی شفت بالا
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

43,575,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 1000 دور پایه دار SIEMENSE 3kw

 • توان موتور (کیلووات) : 3
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

3,648,750 تومان

الکتروموتور سه فاز 1000 دور پایه دار SIEMENSE 4kw

 • توان موتور (کیلووات) : 4
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

4,504,500 تومان