0
ورود به پنل کاربری

چراغ سرلوله

چراغ سرلوله شب تاب مدل رومنا پایه ترنج

چراغ سرلوله شب تاب مدل رومنا پایه ترنج

1,400,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس حباب : شیشه

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل اطلس پایه ترنج

چراغ سرلوله شب تاب مدل اطلس پایه ترنج

420,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 12 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل مشبک پایه ترنج

چراغ سرلوله شب تاب مدل مشبک پایه ترنج

550,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل تابش و پایه ترنج

چراغ سرلوله شب تاب مدل تابش و پایه ترنج

655,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 12 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل رومی پایه ترنج

چراغ سرلوله شب تاب مدل رومی پایه ترنج

670,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه دورتراش

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 15 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل سلطنتی پایه ترنج

چراغ سرلوله شب تاب مدل سلطنتی پایه ترنج

690,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل چتری پایه ترنج

چراغ سرلوله شب تاب مدل چتری پایه ترنج

715,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه دورتراش

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 15 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل توپی پایه ترنج

چراغ سرلوله شب تاب مدل توپی پایه ترنج

715,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : pc

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل تابش ماژول دار و پایه ترنج

چراغ سرلوله شب تاب مدل تابش ماژول دار و پایه ترنج

720,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 12 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل لاله پایه ترنج

چراغ سرلوله شب تاب مدل لاله پایه ترنج

735,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل پاتریس پایه ترنج

چراغ سرلوله شب تاب مدل پاتریس پایه ترنج

740,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه دورتراش

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 20 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل شونیز پایه ترنج

چراغ سرلوله شب تاب مدل شونیز پایه ترنج

795,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 12 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل دیاموند پایه ترنج

چراغ سرلوله شب تاب مدل دیاموند پایه ترنج

805,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : pc

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل روشا پایه ترنج

چراغ سرلوله شب تاب مدل روشا پایه ترنج

840,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل مرواید پایه ترنج

چراغ سرلوله شب تاب مدل مرواید پایه ترنج

860,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : pc

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل لونا پایه ترنج

چراغ سرلوله شب تاب مدل لونا پایه ترنج

865,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل وندا پایه ترنج

چراغ سرلوله شب تاب مدل وندا پایه ترنج

865,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 28 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل آبنوس پایه ترنج

چراغ سرلوله شب تاب مدل آبنوس پایه ترنج

910,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 20 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل پاسارگاد پایه ترنج

چراغ سرلوله شب تاب مدل پاسارگاد پایه ترنج

995,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 28 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل ونیز پایه ترنج

چراغ سرلوله شب تاب مدل ونیز پایه ترنج

1,010,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 28 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل ماهنوس پایه ترنج

چراغ سرلوله شب تاب مدل ماهنوس پایه ترنج

1,030,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 20 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل انگلیسی پایه ارغوان

چراغ سرلوله شب تاب مدل انگلیسی پایه ارغوان

2,430,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس حباب : شیشه

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 35 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل آروین پایه ارغوان

چراغ سرلوله شب تاب مدل آروین پایه ارغوان

2,460,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 40 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل اسپانیایی پایه کاج

چراغ سرلوله شب تاب مدل اسپانیایی پایه کاج

3,540,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس حباب : شیشه

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 35 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل امپراطور پایه افرا

چراغ سرلوله شب تاب مدل امپراطور پایه افرا

4,405,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 40 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل روژان پایه افرا

چراغ سرلوله شب تاب مدل روژان پایه افرا

4,440,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 40 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل برنارد پایه نارون

چراغ سرلوله شب تاب مدل برنارد پایه نارون

4,475,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس حباب : شیشه

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 40 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل امپراطور پایه درباری

چراغ سرلوله شب تاب مدل امپراطور پایه درباری

8,790,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 40 وات

مشخصات کامل

آشنایی با انواع چراغ سر لوله ای و کاربرد آن ها

021-22683706 تماس
تماس
بالا