چراغ سرلوله

چراغ سرلوله شب تاب مدل تابش و پایه ترنج چراغ سرلوله شب تاب مدل تابش و پایه ترنج

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 12 وات

مشخصات کامل
چراغ سرلوله شب تاب مدل تابش ماژول دار و پایه ترنج چراغ سرلوله شب تاب مدل تابش ماژول دار و پایه ترنج

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 12 وات

مشخصات کامل
چراغ سرلوله شب تاب مدل اطلس پایه ترنج چراغ سرلوله شب تاب مدل اطلس پایه ترنج

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 12 وات

مشخصات کامل
چراغ سرلوله شب تاب مدل ماهنوس پایه ترنج چراغ سرلوله شب تاب مدل ماهنوس پایه ترنج

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 20 وات

مشخصات کامل
چراغ سرلوله شب تاب مدل آبنوس پایه ترنج چراغ سرلوله شب تاب مدل آبنوس پایه ترنج

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 20 وات

مشخصات کامل
چراغ سرلوله شب تاب مدل آروین پایه ارغوان چراغ سرلوله شب تاب مدل آروین پایه ارغوان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 40 وات

مشخصات کامل
چراغ سرلوله شب تاب مدل پاسارگاد پایه ترنج چراغ سرلوله شب تاب مدل پاسارگاد پایه ترنج

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 28 وات

مشخصات کامل
چراغ سرلوله شب تاب مدل امپراطور پایه افرا چراغ سرلوله شب تاب مدل امپراطور پایه افرا

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 40 وات

مشخصات کامل
چراغ سرلوله شب تاب مدل امپراطور پایه درباری چراغ سرلوله شب تاب مدل امپراطور پایه درباری

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 40 وات

مشخصات کامل
چراغ سرلوله شب تاب مدل شونیز پایه ترنج چراغ سرلوله شب تاب مدل شونیز پایه ترنج

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 12 وات

مشخصات کامل
چراغ سرلوله شب تاب مدل روشا پایه ترنج چراغ سرلوله شب تاب مدل روشا پایه ترنج

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل
چراغ سرلوله شب تاب مدل مشبک پایه ترنج چراغ سرلوله شب تاب مدل مشبک پایه ترنج

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل
چراغ سرلوله شب تاب مدل ونیز پایه ترنج چراغ سرلوله شب تاب مدل ونیز پایه ترنج

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 28 وات

مشخصات کامل
چراغ سرلوله شب تاب مدل وندا پایه ترنج چراغ سرلوله شب تاب مدل وندا پایه ترنج

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 28 وات

مشخصات کامل
چراغ سرلوله شب تاب مدل سلطنتی پایه ترنج چراغ سرلوله شب تاب مدل سلطنتی پایه ترنج

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل
چراغ سرلوله شب تاب مدل چتری پایه ترنج چراغ سرلوله شب تاب مدل چتری پایه ترنج

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه دورتراش

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 15 وات

مشخصات کامل
چراغ سرلوله شب تاب مدل رومی پایه ترنج چراغ سرلوله شب تاب مدل رومی پایه ترنج

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه دورتراش

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 15 وات

مشخصات کامل
چراغ سرلوله شب تاب مدل پاتریس پایه ترنج چراغ سرلوله شب تاب مدل پاتریس پایه ترنج

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه دورتراش

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 20 وات

مشخصات کامل
چراغ سرلوله شب تاب مدل لاله پایه ترنج چراغ سرلوله شب تاب مدل لاله پایه ترنج

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل
چراغ سرلوله شب تاب مدل لونا پایه ترنج چراغ سرلوله شب تاب مدل لونا پایه ترنج

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل
چراغ سرلوله شب تاب مدل رومنا پایه ترنج چراغ سرلوله شب تاب مدل رومنا پایه ترنج

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس حباب : شیشه

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل
چراغ سرلوله شب تاب مدل دیاموند پایه ترنج چراغ سرلوله شب تاب مدل دیاموند پایه ترنج

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : pc

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل
چراغ سرلوله شب تاب مدل مرواید پایه ترنج چراغ سرلوله شب تاب مدل مرواید پایه ترنج

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : pc

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23

مشخصات کامل
چراغ سرلوله شب تاب مدل توپی پایه ترنج چراغ سرلوله شب تاب مدل توپی پایه ترنج

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : pc

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل
چراغ سرلوله شب تاب مدل اسپانیایی پایه کاج چراغ سرلوله شب تاب مدل اسپانیایی پایه کاج

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس حباب : شیشه

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 35 وات

مشخصات کامل
چراغ سرلوله شب تاب مدل انگلیسی پایه ارغوان چراغ سرلوله شب تاب مدل انگلیسی پایه ارغوان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس حباب : شیشه

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 35 وات

مشخصات کامل
چراغ سرلوله شب تاب مدل روژان پایه افرا چراغ سرلوله شب تاب مدل روژان پایه افرا

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 40 وات

مشخصات کامل
چراغ سرلوله شب تاب مدل برنارد پایه نارون چراغ سرلوله شب تاب مدل برنارد پایه نارون

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس حباب : شیشه

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 40 وات

مشخصات کامل
1

آشنایی با انواع چراغ سر لوله ای و کاربرد آن ها

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا