کلید مینیاتوری

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 32 آمپر کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 32 آمپر

56,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 32

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 25 آمپر کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 25 آمپر

67,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 25

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 16 آمپر کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 16 آمپر

169,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 16

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 25 آمپر کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 25 آمپر

170,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 16

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 32 آمپر کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 32 آمپر

170,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 32

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 50 آمپر کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 50 آمپر

171,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 50

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 40 آمپر کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 40 آمپر

171,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 40

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید محافظ جان RCCB هیوندای 2 پل 30 میلی آمپر 25 آمپر کلید محافظ جان RCCB هیوندای 2 پل 30 میلی آمپر 25 آمپر

319,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 25

تعداد پل: 2 پل

مشخصات کامل
کلید محافظ جان RCCB هیوندای 2 پل 30 میلی آمپر 40 آمپر کلید محافظ جان RCCB هیوندای 2 پل 30 میلی آمپر 40 آمپر

319,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 40

تعداد پل: 2 پل

مشخصات کامل
کلید محافظ جان RCCB هیوندای 4 پل 30 میلی آمپر 40 آمپر کلید محافظ جان RCCB هیوندای 4 پل 30 میلی آمپر 40 آمپر

749,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 40

تعداد پل: 4 پل

مشخصات کامل
کلید محافظ جان RCCB هیوندای 4 پل 30 میلی آمپر 25 آمپر کلید محافظ جان RCCB هیوندای 4 پل 30 میلی آمپر 25 آمپر

752,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 25

تعداد پل: 4 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C6A کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C6A

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 40 آمپر

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 3P C32A کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 3P C32A

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 32

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل LS BKN-b 3P C50A کلید مینیاتوری LS مدل LS BKN-b 3P C50A

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 50

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C2A کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C2A

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 2 آمپر

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید خشک (ایزولاتور) کلید خشک (ایزولاتور)

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 50

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 3P C4A کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 3P C4A

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 4

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 3P C6A کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 3P C6A

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 6

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل LS BKP 1P+N C32A کلید مینیاتوری LS مدل LS BKP 1P+N C32A

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 32

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید خشک MSD قابل قطع هیوندای زیربار 3 پل 63 آمپر کلید خشک MSD قابل قطع هیوندای زیربار 3 پل 63 آمپر

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 63

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C1A کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C1A

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 1 آمپر

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C63A کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C63A

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 63

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل LS BKN-b 3P C20A کلید مینیاتوری LS مدل LS BKN-b 3P C20A

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 20

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 2P C10A کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 2P C10A

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 10

تعداد پل: 2 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل LS BKN-b 2P C16A کلید مینیاتوری LS مدل LS BKN-b 2P C16A

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 16

تعداد پل: 2 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C4A کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C4A

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 4 آمپر

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C40A کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C40A

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 40

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKP 1P+N C25A کلید مینیاتوری LS مدل BKP 1P+N C25A

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 25

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 3P C40A کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 3P C40A

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 40

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 3P C63A کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 3P C63A

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 63

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل LS BKN-b 1P C50A کلید مینیاتوری LS مدل LS BKN-b 1P C50A

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 50

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 3P C16A کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 3P C16A

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 16

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 16 آمپر کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 16 آمپر

31,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 16

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 40 آمپر کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 40 آمپر

32,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 40

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 63 آمپر کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 63 آمپر

32,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 63

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 10 آمپر کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 10 آمپر

56,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 10

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
1 2 3 ... 7 »

کلید مینیاتوری و انواع آن

کلید مینیاتوری نوع از  کلید الکترومکانیکی خودکار است با توجه به ابعاد کوچک آن مینیاتوری نام گرفته که جهت کنترل و حفاظت از  مدار و تجهیزات الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد . و به لحاظ سرعت عملکرد به انواع B,C,D  تقسیم می شود.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا