کلید مینیاتوری

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 32 آمپر کلید مینیاتوری MCB  هیوندای 1 پل 32 آمپر

56,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 32

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 10 آمپر کلید مینیاتوری MCB  هیوندای 1 پل 10 آمپر

56,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 10

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 25 آمپر کلید مینیاتوری MCB  هیوندای 1 پل 25 آمپر

67,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 25

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 32 آمپر چینت مدل NH4-32A 1P کلید مینیاتوری 32 آمپر چینت مدل NH4-32A 1P

78,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 32

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل LS BKN 1P C1A کلید مینیاتوری LS مدل LS BKN 1P C1A

84,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 1

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P C4A کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P C4A

84,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 4

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل LS BKN 1P C20A کلید مینیاتوری LS مدل LS BKN 1P C20A

84,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 20

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P B/C32A کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P B/C32A

84,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 32

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P B/C10A کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P B/C10A

84,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 10

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P C6A کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P C6A

84,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 6

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P B/C16A کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P B/C16A

84,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 16

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P C2A کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P C2A

84,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 2

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P B/C25A کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P B/C25A

84,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 25

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 40 آمپر چینت مدل NH4-40A 1P کلید مینیاتوری 40 آمپر چینت مدل NH4-40A 1P

84,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 40

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 63 آمپر چینت مدل NH4-63A 1P کلید مینیاتوری 63 آمپر چینت مدل NH4-63A 1P

84,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 63

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P C50A کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P C50A

85,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 50

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل LS BKN 1P C63A کلید مینیاتوری LS مدل LS BKN 1P C63A

85,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 63

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P C40A کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P C40A

85,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 40

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKP 1P+N C25A کلید مینیاتوری LS مدل BKP 1P+N C25A

90,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 25

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل LS BKP 1P+N C32A کلید مینیاتوری LS مدل LS BKP 1P+N C32A

90,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 32

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C1A کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C1A

91,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 1 آمپر

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C25A کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C25A

91,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 25 آمپر

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C63A کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C63A

91,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 63

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C2A کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C2A

91,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 2 آمپر

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C6A کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C6A

91,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 40 آمپر

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C16A کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C16A

91,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 16 آمپر

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C4A کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C4A

91,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 4 آمپر

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C40A کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C40A

91,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 40

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل LS BKN-b 1P C10A کلید مینیاتوری LS مدل LS BKN-b 1P C10A

91,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 10 آمپر

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C32A کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C32A

91,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 32

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل LS BKN-b 1P C50A کلید مینیاتوری LS مدل LS BKN-b 1P C50A

91,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 50

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 10 آمپر چینت مدل NXB-63H 1P C10 10kA کلید مینیاتوری 10 آمپر چینت مدل NXB-63H 1P C10 10kA

97,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 10

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 20 آمپر چینت مدل NXB-63H 1P C20 10kA کلید مینیاتوری 20 آمپر چینت مدل NXB-63H 1P C20 10kA

97,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 20

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 32 آمپر چینت مدل NXB-63H 1P C32 10kA کلید مینیاتوری 32 آمپر چینت مدل NXB-63H 1P C32 10kA

97,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 32

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 6 آمپر چینت مدل NXB-63H 1P C6 10kA کلید مینیاتوری 6 آمپر چینت مدل NXB-63H 1P C6 10kA

97,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 6

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 40 آمپر چینت مدل NXB-63H 1P C40 10kA کلید مینیاتوری 40 آمپر چینت مدل NXB-63H 1P C40 10kA

97,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 40

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
1 2 3 ... 7 »

کلید مینیاتوری و انواع آن

کلید مینیاتوری نوع از  کلید الکترومکانیکی خودکار است با توجه به ابعاد کوچک آن مینیاتوری نام گرفته که جهت کنترل و حفاظت از  مدار و تجهیزات الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد . و به لحاظ سرعت عملکرد به انواع B,C,D  تقسیم می شود.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا