0
ورود به پنل کاربری

کلید مینیاتوری

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 32 آمپر

0 از 0
کلید مینیاتوری MCB  هیوندای 1 پل 32 آمپر

55,500 تومان

تعداد پل: 1 پل

جریان نامی (آمپر): 32

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 10 آمپر

0 از 0
کلید مینیاتوری MCB  هیوندای 1 پل 10 آمپر

56,500 تومان

تعداد پل: 1 پل

جریان نامی (آمپر): 10

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 25 آمپر

0 از 0
کلید مینیاتوری MCB  هیوندای 1 پل 25 آمپر

67,000 تومان

تعداد پل: 1 پل

جریان نامی (آمپر): 25

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 16 آمپر

0 از 0
کلید مینیاتوری MCB  هیوندای 3 پل 16 آمپر

169,000 تومان

تعداد پل: 3 پل

جریان نامی (آمپر): 16

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 25 آمپر

0 از 0
کلید مینیاتوری MCB  هیوندای 3 پل 25 آمپر

169,500 تومان

تعداد پل: 3 پل

جریان نامی (آمپر): 16

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 32 آمپر

0 از 0
کلید مینیاتوری MCB  هیوندای 3 پل 32 آمپر

169,500 تومان

تعداد پل:

جریان نامی (آمپر):

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 40 آمپر

0 از 0
کلید مینیاتوری MCB  هیوندای 3 پل 40 آمپر

171,000 تومان

تعداد پل:

جریان نامی (آمپر):

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 50 آمپر

0 از 0
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 50 آمپر

171,000 تومان

تعداد پل: 3 پل

جریان نامی (آمپر): 1

مشخصات کامل

کلید محافظ جان RCCB هیوندای 2 پل 30 میلی آمپر 25 آمپر

1 از 5
کلید محافظ جان RCCB هیوندای 2 پل 30 میلی آمپر 25 آمپر

319,000 تومان

تعداد پل:

جریان نامی (آمپر):

مشخصات کامل

کلید محافظ جان RCCB هیوندای 2 پل 30 میلی آمپر 40 آمپر

0 از 0
کلید محافظ جان RCCB هیوندای 2 پل 30 میلی آمپر 40 آمپر

319,000 تومان

تعداد پل: 2 پل

جریان نامی (آمپر): 40

مشخصات کامل

کلید محافظ جان RCCB هیوندای 4 پل 30 میلی آمپر 40 آمپر

0 از 0
کلید محافظ جان RCCB هیوندای 4 پل 30 میلی آمپر 40 آمپر

440,995 تومان

تعداد پل: 4 پل

جریان نامی (آمپر): 40

مشخصات کامل

کلید محافظ جان RCCB هیوندای 4 پل 30 میلی آمپر 25 آمپر

0 از 0
کلید محافظ جان RCCB هیوندای 4 پل 30 میلی آمپر 25 آمپر

751,800 تومان

تعداد پل: 4 پل

جریان نامی (آمپر): 25

مشخصات کامل

کلید خشک MSD قابل قطع هیوندای زیربار 3 پل 63 آمپر

0 از 0
کلید خشک MSD قابل قطع هیوندای زیربار 3 پل 63 آمپر

استعلام موجودی

تعداد پل:

جریان نامی (آمپر):

مشخصات کامل

فیوز مینیاتوری LS BKN 1P C20A

0 از 0
فیوز مینیاتوری LS BKN 1P C20A

21,200 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 1 پل

جریان نامی (آمپر): 20

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P B/C25A

0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P B/C25A

21,200 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 1 پل

جریان نامی (آمپر): 25

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P B/C32A

0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P B/C32A

21,200 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 1 پل

جریان نامی (آمپر): 32

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری LS BKN 1P C1A

0 از 0
کلید مینیاتوری LS BKN 1P C1A

21,200 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 1 پل

جریان نامی (آمپر): 1

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P C2A

0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P C2A

21,200 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 1 پل

جریان نامی (آمپر): 2

مشخصات کامل

فیوز مینیاتوری ال اس BKN 1P C4A

0 از 0
فیوز مینیاتوری ال اس BKN 1P C4A

21,200 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 1 پل

جریان نامی (آمپر): 4

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P C6A

0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P C6A

21,200 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 1 پل

جریان نامی (آمپر): 6

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P B/C10A

0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P B/C10A

21,200 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 1 پل

جریان نامی (آمپر): 10

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P B/C16A

0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P B/C16A

21,200 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 1 پل

جریان نامی (آمپر): 16

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P C40A

0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P C40A

21,700 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 1 پل

جریان نامی (آمپر): 40

مشخصات کامل

فیوز مینیاتوری ال اس BKN 1P C50A

0 از 0
فیوز مینیاتوری ال اس BKN 1P C50A

21,700 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 1 پل

جریان نامی (آمپر): 50

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری LS BKN 1P C63A

0 از 0
کلید مینیاتوری LS BKN 1P C63A

21,700 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 1 پل

جریان نامی (آمپر): 63

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری ال اس BKP 1P+N C25A

0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKP 1P+N C25A

23,800 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 1 پل

جریان نامی (آمپر):

مشخصات کامل

فیوز مینیاتوری LS BKP 1P+N C32A

0 از 0
فیوز مینیاتوری LS BKP 1P+N C32A

23,800 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل:

جریان نامی (آمپر):

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 16 آمپر

0 از 0
کلید مینیاتوری MCB  هیوندای 1 پل 16 آمپر

31,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 1 پل

جریان نامی (آمپر): 16

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 40 آمپر

0 از 0
کلید مینیاتوری MCB  هیوندای 1 پل 40 آمپر

31,800 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 1 پل

جریان نامی (آمپر): 40

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 63 آمپر

0 از 0
کلید مینیاتوری MCB  هیوندای 1 پل 63 آمپر

31,800 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 1 پل

جریان نامی (آمپر): 63

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری ال اس BKN-b 1P C32A

0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKN-b 1P C32A

34,950 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل:

جریان نامی (آمپر):

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری ال اس BKN-b 1P C40A

0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKN-b 1P C40A

34,950 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل:

جریان نامی (آمپر):

مشخصات کامل

فیوز مینیاتوری ال اس BKN 1P N B/C25A

0 از 0
فیوز مینیاتوری ال اس BKN 1P N B/C25A

36,400 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 1 پل

جریان نامی (آمپر):

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P+N C6A

0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P+N C6A

36,400 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 1 پل

جریان نامی (آمپر):

مشخصات کامل

فیوز مینیاتوری ال اس BKN 1P+N C10A

0 از 0
فیوز مینیاتوری ال اس BKN 1P+N C10A

36,400 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 1 پل

جریان نامی (آمپر): 10

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P+N C16A

0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P+N C16A

36,400 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 1 پل

جریان نامی (آمپر): 16

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری و انواع آن

کلید مینیاتوری یک کلید الکترومکانیکی خودکار است و به دودسته تند کار و کند کار تقسیم می شود.

021-22683706 بالا