پمپ شناور

پمپ شناور لئو مدل 4XRS8/25 4 پمپ شناور لئو مدل 4XRS8/25 4

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب_4kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 10.8 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 144 متر

مشخصات کامل
پمپ شناور لئو مدل 4DWPm 750S پمپ شناور لئو مدل 4DWPm 750S

7,945,000 تومان

%5

7,548,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 2.7 متر مکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 58 متر

مشخصات کامل
پمپ شناور لئو مدل 4xrm 4/10-0.75 پمپ شناور لئو مدل 4xrm 4/10-0.75

9,559,000 تومان

%5

9,081,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 6 متر مکعب در ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 73 متر

مشخصات کامل
پمپ شناور لئو مدل 4DWPm1500S پمپ شناور لئو مدل 4DWPm1500S

10,525,000 تومان

%5

9,999,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 110 متر

مشخصات کامل
پمپ شناور لئو مدل 3.5xrm 3/20-1.1 پمپ شناور لئو مدل 3.5xrm 3/20-1.1

10,527,000 تومان

%5

10,001,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 5

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 115

مشخصات کامل
پمپ شناور لئو مدل 3.5xrm 3/26-1.5 پمپ شناور لئو مدل 3.5xrm 3/26-1.5

12,221,000 تومان

%5

11,610,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 5

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 150

مشخصات کامل
پمپ شناور لئو مدل 4XRm 10/10-1.5 پمپ شناور لئو مدل 4XRm 10/10-1.5

12,463,000 تومان

%5

11,840,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 240 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 62 متر

مشخصات کامل
پمپ شناور لئو مدل 4XRM8/12-1.5 پمپ شناور لئو مدل 4XRM8/12-1.5

12,584,000 تومان

%5

11,955,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 10.8 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 76 متر

مشخصات کامل
پمپ شناور لئو مدل 4xrm 10/13-2.2 پمپ شناور لئو مدل 4xrm 10/13-2.2

16,335,000 تومان

%5

15,518,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 14 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 88 متر

مشخصات کامل
پمپ شناور لئو مدل 4xrm 8/17-2.2 پمپ شناور لئو مدل 4xrm 8/17-2.2

16,698,000 تومان

%5

15,863,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 11 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 107 متر

مشخصات کامل
پمپ شناور لئو مدل 4xrm 4/24-2.2 پمپ شناور لئو مدل 4xrm 4/24-2.2

17,303,000 تومان

%5

16,438,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 6 متر مکعب در ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 174 متر

مشخصات کامل
پمپ شناور لئو مدل 4XR 12/16-3 پمپ شناور لئو مدل 4XR 12/16-3

20,691,000 تومان

%5

19,656,000 تومان

توان: 4 اسب_ 3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 16.2

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 96 متر

مشخصات کامل
پمپ شناور لئو مدل 4XRS8/36 5.5 پمپ شناور لئو مدل 4XRS8/36 5.5

57,233,000 تومان

%5

54,371,000 تومان

توان: 7.5 اسب_ 5.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 10.8 متر مکعب ببر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 216 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-14 الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-14

استعلام موجودی

توان: 14.5اسب-10.8kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 27

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 210 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-18 الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-18

استعلام موجودی

توان: 20 اسب_15kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 27

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 270 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-18 الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-18

استعلام موجودی

توان: 30 اسب_22kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 40

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 257 متر

مشخصات کامل
پمپ شناور لئو مدل 5DWm4/6-1.1 پمپ شناور لئو مدل 5DWm4/6-1.1

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 8 مترمکعب در ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 66

مشخصات کامل
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-12 الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-12

استعلام موجودی

توان: 12 اسب_9.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 27

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 180 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-13 الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-13

استعلام موجودی

توان: 17.5 اسب_ 13kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 40

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 192 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-10 الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-10

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 72

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 122 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-13 الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-13

استعلام موجودی

توان: 14.5اسب-10.8kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 27

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 187 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-15 الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-15

استعلام موجودی

توان: 20 اسب_15kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 40

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 221 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-13 الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-13

استعلام موجودی

توان: 40 اسب _ 30kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 72

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 159 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-10 الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-10

استعلام موجودی

توان: 10 اسب_ 7.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 27

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 150 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-11 الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-11

استعلام موجودی

توان: 14.5اسب-10.8kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 40

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 163 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-9 الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-9

استعلام موجودی

توان: 30 اسب_22kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 72

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 110 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-9 الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-9

استعلام موجودی

توان: 10 اسب_ 7.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 27

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 135 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-8 الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-8

استعلام موجودی

توان: 10 اسب_ 7.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 40

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 118 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-7 الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-7

استعلام موجودی

توان: 20 اسب_15kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 72

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 85 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-7 الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-7

استعلام موجودی

توان: 7.5 اسب_ 5.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 27

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 105 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-6 الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-6

استعلام موجودی

توان: 7.5 اسب_ 5.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 40

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

مشخصات کامل
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-5 الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-5

استعلام موجودی

توان: 14.5اسب-10.8kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 72

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 61 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-5 الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-5

استعلام موجودی

توان: 4 اسب_ 3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 27

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 75 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-19 الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-19

استعلام موجودی

توان: 20 اسب_15kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 27

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 280 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-21 الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-21

استعلام موجودی

توان: 30 اسب_22kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 40

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 300 متر

مشخصات کامل
پمپ شناور لئو مدل 5DWm4/8-1.5 پمپ شناور لئو مدل 5DWm4/8-1.5

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 8 مترمکعب در ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 88 متر

مشخصات کامل
1 2 3 ... 6 »

انتخاب، قیمت و خرید پمپ آب شناور

فروشگاه اینترنتی ویدفکتور به عنوان نمایندگی رسمی برندهای مطرح داخلی و خارجی در زمینه فروش و عرضه انواع پمپ های آب شناور، شما را در انتخاب و بررسی دقیق مشخصات فنی انواع پمپ ها، مطابق با نیاز مصرفی محل مورد نظرتان راهنمایی خواهد کرد. کارشناسان فروش ما با ارائه خدمات رایگان مشاوره تخصصی خرید، در انتخاب و خرید پمپ آب شناور در تنوع مدل و مشخصات فنی مختلف از بین انواع برندهای ایرانی و اروپایی در کنار شما خواهند بود و مناسب ترین قیمت پمپ آب شناور مورد نیاز شما در انطباق با نیازهای مصرفی تان را ارائه خواهند کرد. نمایندگی رسمی عرضه محصولات برندهای مطرح جهانی، ضمانت اصالت محصول و ارسال و تحویل سریع کالا از مزیت های اصلی خرید پمپ آب شناور از فروشگاه ویدفکتور است.

پمپ شناور چیست و چه کاربردی دارد؟

یکی از پر کاربردترین پمپ های سانتریفیوژ، پمپ شناور است که برای انتقال آب چاه مورد استفاده قرار می گیرند. حتما تا به حال با خود فکر کرده اید که چگونه آب را از چاه های عمیق بالا می کشند؟ یا در هنگام وقوع سیل و آبگرفتگی معابر و منازل مسکونی چگونه آب را تخلیه و از تخریب ساختمان جلوگیری می کنند؟
جهت رفع این مشکل، به یک پمپ آب قوی نیاز داریم که بتوانیم، سیال و مایعات را از مکان هایی با عمق زیاد به مکان های دیگر منتقل کنیم. پمپ شناور، در اصل برای چنین مقاصد و اهدافی مورد استفاده قرار می گیرد.

نمایی از پمپ های آب شناور نصب شده

از پمپ های آب شناور در: کشاورزی؛ مراکز تصفیه آب؛ آتش نشانی و همچنین در صنایع نفت و گاز به صورت گسترده استفاده می شود.

جنس بدنه پمپ شناور، معمولا از چدن و استیل است و نوع استیل به دلیل خاصیت ضد زنگ بودن آن دوام بیشتری دارد. یکی از مواردی که باید هنگام استفاده از پمپ شناور به آن توجه کنیم، میزان وجود شن و ماسه درون آب چاه است، زیرا این وسیله در دو نوع خمره ای و تخت وجود دارند که نوع خمره ای آن امکان پمپاژ سیال با شن و ماسۀ بیشتر را فراهم می کند.

نحوه انتخاب پمپ شناور

اگر قصد خرید پمپ شناور را دارید، باید ارتفاع پمپاژ آب را محاسبه کنید. برای محاسبه ارتفاع پمپاژ باید به برخی نکات توجه فرمایید:

  • اندازه عمق چاه
  • تعداد اتصالات
  • سطح ایستایی آب داخل چاه
  • جنس و سایز لوله
  • اختلاف سطح از دهانه چاه تا محل تخلیه
  • طول مسیر پمپاژ

نحوه نصب پمپ شناور

پمپ شناور، ترکیب پمپ و الکتروموتور است به همین دلیل برخی از افراد به آن الکتروپمپ شناور نیز می گویند. پمپ شناور به دو روش نصب می شود. شما می توانید این پمپ ها را هم به صورت عمودی و هم به صورت افقی نصب کنید. نصب به صورت افقی در آب نماها و آبیاری های قطره ای کاربرد دارد، اما در بیشتر موارد (به جز موارد نام برده) و کاربری ها از روش نصب عمودی استفاده می کنند.

انواع پمپ شناور و کاربرد آن

قبل از خرید پمپ شناور، بهتر است بدانید این پمپ ها به سه دسته تقسیم می شوند:

  1. پمپ شفت غلافی: یکی از انواع پمپ های سیال پمپ شفت غلافی است، نحوه کار پمپ شفت غلافی به این صورت است که، سیال در ابتدا پمپ می شود و سپس از طریق لوله که در محور قرار دارد به سمت خروجی هدایت می شود. اگر سیال خاصیت روانکاری نداشته باشد، باید با یک محفظه از تماس سیال با شفت جلوگیری کرد، در غیر این صورت سیال می تواند با شفت در تماس باشد.

  2. پمپ توربینی: از پمپ های توربینی برای تامین آب مورد نیاز صنایع بزرگ کشاورزی و ... استفاده می شود. پمپ های توربینی دارای فشار کاری متوسط و آبدهی بالایی هستند. در پمپ های توربینی از پروانه های جریان مختلط استفاده می شود.

  3. پمپ جریان محوری: پمپ های جریان محوری یکی دیگر از زیر مجموعه های پمپ شناور هستند، این پمپ ها برای تولید دبی های زیاد و با ارتفاع کم کاربرد دارند. سیال در این پمپ ها به صورت موازی با محور وارد پمپ می شود و به طور موازی نسبت به محور از پروانه خارج می گردد. در پمپ های جریان محور، فشار مایع را نیروی پرتاب پره های پروانه تامین می کند.

خرید پمپ شناور

شما می توانید در صورت نیاز به این نوع پمپ به راحتی قیمت خرید انواع پمپ شناور را از فروشگاه اینترنتی ویدفکتور درخواست نمایید. فروشگاه اینترنتی ویدفکتور؛ ارائه دهنده انواع پمپ شناور از معتبر ترین برندهای داخلی و خارجی (پنتاکس، ابارا و ...) است که تمامی پمپ های شناور، در دو نوع تکفاز و سه فاز را با قیمت مناسب عرضه می کند.

پمپ شناور چیست و چه کاربردی دارد؟
پمپ های شناور برای انتقال آب چاه مورد استفاده قرار می گیرند. حالت غرق شدن پمپ شناور در درون سیال به علت یاد بودن عمق چاه از مهمترین ویژگی های این نوع پمپ است که در بخش های مختلفی نظیر کشاورزی، مراکز تصفیه، آتشنشانی و صنایع نفت و گاز نیز کاربرد دارد.
نحوه نصب پمپ شناور به چه صورت است؟
پمپ های شناور مجموعه ای تشکیل یافته از یک پمپ و یک الکتروموتور هستند که معمولا بصورت عمودی در درون سیال قرار می گیرند و در برخی کاربری ها نظیر آبنماها و آبیاری قطره‌ای بصورت افقی نصب می شوند.

نظرات

نادر جوادی فر
/ 25 - مرداد - 1401

سلام یه شناور طبقاتی استیل میخواستم که 150به بالا ارتفاع داشته باشه چه پمپی میتونم استفاده کنم

ویدفکتور
/ 25 - مرداد - 1401

با  عرض سلام و احترام 

شما میتوانید  پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-3021  استفاده نماید

جلال نادری
/ 27 - مرداد - 1401

پمپ شناوری میخواستم که ارتفاع 77 الی 67 متر باشه و 2 اینچ تک فاز باشه چه پیشنهادی میدید

ویدفکتور
/ 27 - مرداد - 1401

با عرض سلام و احترام 
پیشنهاد ما پمپ شناور لئو مدل 4XRM8/12-1.5 میباشد

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا