پمپ شناور

پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0508 پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0508

3,722,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 25-38

حداکثر آبدهی: 2-4.2

مشخصات کامل
پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0309 پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0309

3,819,000 تومان

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 24-45

حداکثر آبدهی: 2-4.2

مشخصات کامل
پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0312 پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0312

5,009,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 28-61

حداکثر آبدهی: 2.4.2

مشخصات کامل
پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0512 پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0512

5,080,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 35-58

حداکثر آبدهی: 3.6-6

مشخصات کامل
پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0213 پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0213

5,208,000 تومان

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 31-69

حداکثر آبدهی: 1-2.7

مشخصات کامل
پمپ شناور لئو مدل 4xrm 4/10-0.75 پمپ شناور لئو مدل 4xrm 4/10-0.75

5,522,000 تومان

%5

5,245,900 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 73 متر

مشخصات کامل
پمپ شناور لئو مدل 4DWPm 750S پمپ شناور لئو مدل 4DWPm 750S

5,614,000 تومان

%4

5,389,440 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 58 متر

مشخصات کامل
پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0805 پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0805

5,685,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 8-25

حداکثر آبدهی: 5.4-12

مشخصات کامل
پمپ شناور لئو مدل 3.5xrm 3/20-1.1 پمپ شناور لئو مدل 3.5xrm 3/20-1.1

6,142,000 تومان

%5

5,834,900 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 115

مشخصات کامل
پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0807 پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0807

5,955,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 10-33

حداکثر آبدهی: 5.4-12

مشخصات کامل
پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0218 پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0218

5,955,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40-96

حداکثر آبدهی: 1-2.7

مشخصات کامل
پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0318 پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0318

6,000,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 43-93

حداکثر آبدهی: 2-4.2

مشخصات کامل
پمپ شناور لئو مدل 3.5xrm 3/26-1.5 پمپ شناور لئو مدل 3.5xrm 3/26-1.5

6,502,000 تومان

%5

6,176,900 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 150

مشخصات کامل
پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0517 پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0517

6,426,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 47-80

حداکثر آبدهی: 3.6-6

مشخصات کامل
پمپ شناور لئو مدل 4XRm 10/10-1.5 پمپ شناور لئو مدل 4XRm 10/10-1.5

6,767,000 تومان

%4

6,496,320 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 62 متر

مشخصات کامل
الکتروموتور پمپ شناور ابارا OYM 0.75 الکتروموتور پمپ شناور ابارا OYM 0.75

6,671,000 تومان

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل
پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0223 پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0223

6,856,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 56-121

حداکثر آبدهی: 1-2.7

مشخصات کامل
پمپ شناور لئو مدل 4XRM8/12-1.5 پمپ شناور لئو مدل 4XRM8/12-1.5

7,329,000 تومان

%4

7,035,840 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 76 متر

مشخصات کامل
موتور شناور ابارا OYM 1.00 موتور شناور ابارا OYM 1.00

7,088,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل
پمپ شناور لئو مدل 4DWPm1500S پمپ شناور لئو مدل 4DWPm1500S

7,437,000 تومان

%4

7,139,520 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 108 متر

مشخصات کامل
پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1405 پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1405

7,155,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 13-29

مشخصات کامل
پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0325 پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0325

7,647,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 58-127

حداکثر آبدهی: 2-4.2

مشخصات کامل
پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0810 پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0810

7,707,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 18-46

حداکثر آبدهی: 5.4-12

مشخصات کامل
پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0525 پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0525

7,756,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 66-117

حداکثر آبدهی: 3.6-6

مشخصات کامل
الکتروموتور پمپ شناور ابارا OYT 1.50 الکتروموتور پمپ شناور ابارا OYT 1.50

7,877,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل
الکتروموتور پمپ شناور ابارا OYM 1.50 الکتروموتور پمپ شناور ابارا OYM 1.50

8,159,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل
پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0333 پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0333

8,534,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 80-168

حداکثر آبدهی: 2-4.2

مشخصات کامل
پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1407 پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1407

8,777,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 19-41

مشخصات کامل
پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0233 پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0233

8,777,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 61-172

حداکثر آبدهی: 1-2.7

مشخصات کامل
الکتروموتور پمپ شناور ابارا OYT 2.00 الکتروموتور پمپ شناور ابارا OYT 2.00

9,057,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل
پمپ شناور لئو مدل 4xrm 10/13-2.2 پمپ شناور لئو مدل 4xrm 10/13-2.2

9,544,000 تومان

%5

9,066,800 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 88 متر

مشخصات کامل
پمپ شناور لئو مدل 4xrm 8/17-2.2 پمپ شناور لئو مدل 4xrm 8/17-2.2

9,761,000 تومان

%5

9,272,950 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 107 متر

مشخصات کامل
پمپ تک شناور استیل ابارا ONK 100M پمپ تک شناور استیل ابارا ONK 100M

9,459,000 تومان

برق: تک فاز_220 ولت

حداکثر ارتفاع یا هد: 62 متر

مشخصات کامل
پمپ شناور لئو مدل 4xrm 4/24-2.2 پمپ شناور لئو مدل 4xrm 4/24-2.2

10,114,000 تومان

%5

9,608,300 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 174 متر

مشخصات کامل
الکتروموتور پمپ شناور ابارا OYM 2.00 الکتروموتور پمپ شناور ابارا OYM 2.00

9,688,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل
پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0533 پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0533

9,730,000 تومان

توان: 5 اسب -3.7kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 98-154

حداکثر آبدهی: 3.6-6

مشخصات کامل

انتخاب، قیمت و خرید پمپ آب شناور

فروشگاه اینترنتی ویدفکتور به عنوان نمایندگی رسمی برندهای مطرح داخلی و خارجی در زمینه فروش و عرضه انواع پمپ های آب شناور، شما را در انتخاب و بررسی دقیق مشخصات فنی انواع پمپ ها، مطابق با نیاز مصرفی محل مورد نظرتان راهنمایی خواهد کرد. کارشناسان فروش ما با ارائه خدمات رایگان مشاوره تخصصی خرید، در انتخاب و خرید پمپ آب شناور در تنوع مدل و مشخصات فنی مختلف از بین انواع برندهای ایرانی و اروپایی در کنار شما خواهند بود و مناسب ترین قیمت پمپ آب شناور مورد نیاز شما در انطباق با نیازهای مصرفی تان را ارائه خواهند کرد. نمایندگی رسمی عرضه محصولات برندهای مطرح جهانی، ضمانت اصالت محصول و ارسال و تحویل سریع کالا از مزیت های اصلی خرید پمپ آب شناور از فروشگاه ویدفکتور است.

پمپ شناور چیست و چه کاربردی دارد؟

یکی از پر کاربردترین پمپ های سانتریفیوژ، پمپ شناور است که برای انتقال آب چاه مورد استفاده قرار می گیرند. حتما تا به حال با خود فکر کرده اید که چگونه آب را از چاه های عمیق بالا می کشند؟ یا در هنگام وقوع سیل و آبگرفتگی معابر و منازل مسکونی چگونه آب را تخلیه و از تخریب ساختمان جلوگیری می کنند؟
جهت رفع این مشکل، به یک پمپ آب قوی نیاز داریم که بتوانیم، سیال و مایعات را از مکان هایی با عمق زیاد به مکان های دیگر منتقل کنیم. پمپ شناور، در اصل برای چنین مقاصد و اهدافی مورد استفاده قرار می گیرد.

نمایی از پمپ های آب شناور نصب شده

از پمپ های آب شناور در: کشاورزی؛ مراکز تصفیه آب؛ آتش نشانی و همچنین در صنایع نفت و گاز به صورت گسترده استفاده می شود.

جنس بدنه پمپ شناور، معمولا از چدن و استیل است و نوع استیل به دلیل خاصیت ضد زنگ بودن آن دوام بیشتری دارد. یکی از مواردی که باید هنگام استفاده از پمپ شناور به آن توجه کنیم، میزان وجود شن و ماسه درون آب چاه است، زیرا این وسیله در دو نوع خمره ای و تخت وجود دارند که نوع خمره ای آن امکان پمپاژ سیال با شن و ماسۀ بیشتر را فراهم می کند.

نحوه انتخاب پمپ شناور

اگر قصد خرید پمپ شناور را دارید، باید ارتفاع پمپاژ آب را محاسبه کنید. برای محاسبه ارتفاع پمپاژ باید به برخی نکات توجه فرمایید:

  • اندازه عمق چاه
  • تعداد اتصالات
  • سطح ایستایی آب داخل چاه
  • جنس و سایز لوله
  • اختلاف سطح از دهانه چاه تا محل تخلیه
  • طول مسیر پمپاژ

نحوه نصب پمپ شناور

پمپ شناور، ترکیب پمپ و الکتروموتور است به همین دلیل برخی از افراد به آن الکتروپمپ شناور نیز می گویند. پمپ شناور به دو روش نصب می شود. شما می توانید این پمپ ها را هم به صورت عمودی و هم به صورت افقی نصب کنید. نصب به صورت افقی در آب نماها و آبیاری های قطره ای کاربرد دارد، اما در بیشتر موارد (به جز موارد نام برده) و کاربری ها از روش نصب عمودی استفاده می کنند.

انواع پمپ شناور و کاربرد آن

قبل از خرید پمپ شناور، بهتر است بدانید این پمپ ها به سه دسته تقسیم می شوند:

  1. پمپ شفت غلافی: یکی از انواع پمپ های سیال پمپ شفت غلافی است، نحوه کار پمپ شفت غلافی به این صورت است که، سیال در ابتدا پمپ می شود و سپس از طریق لوله که در محور قرار دارد به سمت خروجی هدایت می شود. اگر سیال خاصیت روانکاری نداشته باشد، باید با یک محفظه از تماس سیال با شفت جلوگیری کرد، در غیر این صورت سیال می تواند با شفت در تماس باشد.

  2. پمپ توربینی: از پمپ های توربینی برای تامین آب مورد نیاز صنایع بزرگ کشاورزی و ... استفاده می شود. پمپ های توربینی دارای فشار کاری متوسط و آبدهی بالایی هستند. در پمپ های توربینی از پروانه های جریان مختلط استفاده می شود.

  3. پمپ جریان محوری: پمپ های جریان محوری یکی دیگر از زیر مجموعه های پمپ شناور هستند، این پمپ ها برای تولید دبی های زیاد و با ارتفاع کم کاربرد دارند. سیال در این پمپ ها به صورت موازی با محور وارد پمپ می شود و به طور موازی نسبت به محور از پروانه خارج می گردد. در پمپ های جریان محور، فشار مایع را نیروی پرتاب پره های پروانه تامین می کند.

خرید پمپ شناور

شما می توانید در صورت نیاز به این نوع پمپ به راحتی قیمت خرید انواع پمپ شناور را از فروشگاه اینترنتی ویدفکتور درخواست نمایید. فروشگاه اینترنتی ویدفکتور؛ ارائه دهنده انواع پمپ شناور از معتبر ترین برندهای داخلی و خارجی (پنتاکس، ابارا و ...) است که تمامی پمپ های شناور، در دو نوع تکفاز و سه فاز را با قیمت مناسب عرضه می کند.

پمپ شناور چیست و چه کاربردی دارد؟
پمپ های شناور برای انتقال آب چاه مورد استفاده قرار می گیرند. حالت غرق شدن پمپ شناور در درون سیال به علت یاد بودن عمق چاه از مهمترین ویژگی های این نوع پمپ است که در بخش های مختلفی نظیر کشاورزی، مراکز تصفیه، آتشنشانی و صنایع نفت و گاز نیز کاربرد دارد.
نحوه نصب پمپ شناور به چه صورت است؟
پمپ های شناور مجموعه ای تشکیل یافته از یک پمپ و یک الکتروموتور هستند که معمولا بصورت عمودی در درون سیال قرار می گیرند و در برخی کاربری ها نظیر آبنماها و آبیاری قطره‌ای بصورت افقی نصب می شوند.

نظرات

نادر جوادی فر
/ 25 - مرداد - 1401

سلام یه شناور طبقاتی استیل میخواستم که 150به بالا ارتفاع داشته باشه چه پمپی میتونم استفاده کنم

ویدفکتور
/ 25 - مرداد - 1401

با  عرض سلام و احترام 

شما میتوانید  پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-3021  استفاده نماید

جلال نادری
/ 27 - مرداد - 1401

پمپ شناوری میخواستم که ارتفاع 77 الی 67 متر باشه و 2 اینچ تک فاز باشه چه پیشنهادی میدید

ویدفکتور
/ 27 - مرداد - 1401

با عرض سلام و احترام 
پیشنهاد ما پمپ شناور لئو مدل 4XRM8/12-1.5 میباشد

نظر خود را ارسال کنید

021-22204900 تماس
تماس
بالا