0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته

سنسور القایی آتونیکس مدل AS80-50DN3

 • سری : AS
 • نوع تشخیص : القائی مربع شکل با تشخیص از بالا
 • تغذیه و نوع سیم بندی : 4 سیم DC
0 از 0

تومان

سنسور القایی آتونیکس مدل AS80-50DP3

 • سری : AS
 • نوع تشخیص : القایی مربع شکل
 • تغذیه و نوع سیم بندی : 4 سیم DC
0 از 0

تومان

سنسور القایی آتونیکس مدل CR18-8DN

 • سری : CR
 • نوع تشخیص : خازنی استوانه ای
 • تغذیه و نوع سیم بندی : 3 سیم DC
0 از 0

تومان

سنسور القایی آتونیکس مدل CR18-8DP

 • سری : CR
 • نوع تشخیص : خازنی استوانه ای
 • تغذیه و نوع سیم بندی : 3 سیم DC
0 از 0

تومان

سنسور القایی آتونیکس مدل CR18-8DN2

 • سری : CR
 • نوع تشخیص : خازنی استوانه ای
 • تغذیه و نوع سیم بندی : 3 سیم DC
0 از 0

تومان

سنسور القایی آتونیکس مدل CR30-15DN

 • سری : CR
 • نوع تشخیص : خازنی استوانه ای
 • تغذیه و نوع سیم بندی : 3 سیم DC
0 از 0

تومان

سنسور القایی آتونیکس مدل CR30-15DP

 • سری : CR
 • نوع تشخیص : خازنی استوانه ای
 • تغذیه و نوع سیم بندی : 3 سیم DC
0 از 0

تومان

سنسور القایی آتونیکس مدل CR30-15DM2

 • سری : CR
 • نوع تشخیص : خازنی استوانه ای
 • تغذیه و نوع سیم بندی : 3 سیم DC
0 از 0

تومان

سنسور القایی آتونیکس مدل CR18-8AO

 • سری : CR
 • نوع تشخیص : خازنی استوانه ای
 • تغذیه و نوع سیم بندی : 2 سیم AC
0 از 0

تومان

سنسور القایی آتونیکس مدل CR18-8AC

 • سری : CR
 • نوع تشخیص : خازنی استوانه ای
 • تغذیه و نوع سیم بندی : 2 سیم AC
0 از 0

تومان

سنسور القایی آتونیکس مدل CR30-15AO

 • سری : CR
 • نوع تشخیص : خازنی استوانه ای
 • تغذیه و نوع سیم بندی : 2 سیم AC
0 از 0

تومان

سنسور القایی آتونیکس مدل CR30-15AC

 • سری : CR
 • نوع تشخیص : خازنی استوانه ای
 • تغذیه و نوع سیم بندی : 2 سیم AC
0 از 0

تومان

سنسور نوری آتونیکس مدل BA2M-DDT

 • سری : BA
 • فاصله تشخیص : 2 متر
 • نوع تغذیه : 12-24VDC
0 از 0

تومان

سنسور نوری آتونیکس مدل BA2M-DDT-P

 • سری : BA
 • فاصله تشخیص : 2 متر
 • نوع تغذیه : 12-24VDC
0 از 0

تومان

سنسور نوری آتونیکس مدل BA2M-DDTD

 • سری : BA
 • فاصله تشخیص : 2 متر
 • نوع تغذیه : 12-24VDC
0 از 0

تومان

سنسور نوری آتونیکس مدل BA2M-DDTD-P

 • سری : BA
 • فاصله تشخیص : 2 متر
 • نوع تغذیه : 12-24VDC
0 از 0

تومان

سنسور نوری آتونیکس مدل BC15-LDT-C

 • سری : BC
 • فاصله تشخیص : 1 تا 15 میلیمتر
 • نوع تغذیه : 12-24VDC
0 از 0

تومان

سنسور نوری آتونیکس مدل BC15-LDT-C-P

 • سری : BC
 • فاصله تشخیص : 1 تا 15 میلیمتر
 • نوع تغذیه : 12-24VDC
0 از 0

تومان

سنسور نوری آتونیکس مدل BEN10M-TFR

 • سری : BEN
 • فاصله تشخیص : 10 متر
 • نوع تغذیه : 24-240VAC/VDC
0 از 0

تومان

سنسور نوری آتونیکس مدل BEN5M-MFR

 • سری : BEN
 • فاصله تشخیص : 5 متر
 • نوع تغذیه : 24-240VAC/VDC
0 از 0

تومان

سنسور نوری آتونیکس مدل BEN3M-PFR

 • سری : BEN
 • فاصله تشخیص : 3 متر
 • نوع تغذیه : 24-240VAC/VDC
0 از 0

تومان

سنسور نوری آتونیکس مدل BEN300-DFR

 • سری : BEN
 • فاصله تشخیص : 300 میلیمتر
 • نوع تغذیه : 24-240VAC/VDC
0 از 0

تومان

سنسور نوری آتونیکس مدل BEN10M-TDT

 • سری : BEN
 • فاصله تشخیص : 10 متر
 • نوع تغذیه : 12-24VDC
0 از 0

تومان

سنسور نوری آتونیکس مدل BEN5M-MDT

 • سری : BEN
 • فاصله تشخیص : 5 متر
 • نوع تغذیه : 12-24VDC
0 از 0

تومان

سنسور نوری آتونیکس مدل BEN3M-PDT

 • سری : BEN
 • فاصله تشخیص : 3 متر
 • نوع تغذیه : 12-24VDC
0 از 0

تومان

سنسور نوری آتونیکس مدل BEN300-DDT

 • سری : BEN
 • فاصله تشخیص : 300 میلیمتر
 • نوع تغذیه : 12-24VDC
0 از 0

تومان

کنترلر و سنسور فشار آتونیکس مدل PSAN-LV01CPV

 • سری : PSAN
 • سیال قابل استفاده : هوا ,گازهای فاقد خاصیت خورندگی
 • جهت پورت فشار : فیتینگ از پشت
0 از 0

تومان

کنترلر و سنسور فشار آتونیکس مدل PSAN-LV01CPA

 • سری : PSAN
 • سیال قابل استفاده : هوا ,گازهای فاقد خاصیت خورندگی
 • جهت پورت فشار : فیتینگ از پشت
0 از 0

تومان

کنترلر و سنسور فشار آتونیکس مدل PSAN-LV01CPH

 • سری : PSAN
 • سیال قابل استفاده : هوا ,گازهای فاقد خاصیت خورندگی
 • جهت پورت فشار : فیتینگ از پشت
0 از 0

تومان

کنترلر و سنسور فشار آتونیکس مدل PSAN-L01CPV

 • سری : PSAN
 • سیال قابل استفاده : هوا ,گازهای فاقد خاصیت خورندگی
 • جهت پورت فشار : فیتینگ از پشت
0 از 0

تومان

کنترلر و سنسور فشار آتونیکس مدل PSAN-L01CPA

 • سری : PSAN
 • سیال قابل استفاده : هوا ,گازهای فاقد خاصیت خورندگی ,مایعات فاقد خاصیت خورندگی
 • جهت پورت فشار : فیتینگ از زیر
0 از 0

تومان

کنترلر و سنسور فشار آتونیکس مدل PSAN-L01CPH

 • سری : PSAN
 • سیال قابل استفاده : هوا ,گازهای فاقد خاصیت خورندگی ,مایعات فاقد خاصیت خورندگی
 • جهت پورت فشار : فیتینگ از زیر
0 از 0

تومان

کنترلر و سنسور فشار آتونیکس مدل PSAN-L1CPV

 • سری : PSAN
 • سیال قابل استفاده : هوا ,گازهای فاقد خاصیت خورندگی
 • جهت پورت فشار : فیتینگ از پشت
0 از 0

تومان

کنترلر و سنسور فشار آتونیکس مدل PSAN-B1PV

 • سری : PSAN
 • سیال قابل استفاده : مایعات فاقد خاصیت خورندگی
 • جهت پورت فشار : فیتینگ از پشت
0 از 0

تومان

کنترلر و سنسور فشار آتونیکس مدل PSAN-L1CPA

 • سری : PSAN
 • سیال قابل استفاده : هوا ,گازهای فاقد خاصیت خورندگی ,مایعات فاقد خاصیت خورندگی
 • جهت پورت فشار : فیتینگ از زیر
0 از 0

تومان

کنترلر و سنسور فشار آتونیکس مدل PSAN-L1CPH

 • سری : PSAN
 • سیال قابل استفاده : هوا ,گازهای فاقد خاصیت خورندگی ,مایعات فاقد خاصیت خورندگی
 • جهت پورت فشار : فیتینگ از زیر
0 از 0

تومان

کنترلر و سنسور فشار آتونیکس مدل PSAN-B1PH

 • سری : PSAN
 • سیال قابل استفاده : هوا ,گازهای فاقد خاصیت خورندگی ,مایعات فاقد خاصیت خورندگی
 • جهت پورت فشار : فیتینگ از پشت
1 از 5

تومان

کنترلر و سنسور فشار آتونیکس مدل PSAN-LC01CPV

 • سری : PSAN
 • سیال قابل استفاده : هوا ,گازهای فاقد خاصیت خورندگی ,مایعات فاقد خاصیت خورندگی
 • جهت پورت فشار : فیتینگ از زیر
0 از 0

تومان

کنترلر و سنسور فشار آتونیکس مدل PSAN-BC01PV

 • سری : PSAN
 • سیال قابل استفاده : هوا ,گازهای فاقد خاصیت خورندگی ,مایعات فاقد خاصیت خورندگی
 • جهت پورت فشار : فیتینگ از پشت
0 از 0

تومان

کنترلر و سنسور فشار آتونیکس مدل PSAN-LC01CPA

 • سری : PSAN
 • سیال قابل استفاده : هوا ,گازهای فاقد خاصیت خورندگی ,مایعات فاقد خاصیت خورندگی
 • جهت پورت فشار : فیتینگ از زیر
0 از 0

تومان

کنترلر و سنسور فشار آتونیکس مدل PSAN-LC01CPH

 • سری : PSAN
 • سیال قابل استفاده : هوا ,گازهای فاقد خاصیت خورندگی ,مایعات فاقد خاصیت خورندگی
 • جهت پورت فشار : فیتینگ از زیر
0 از 0

تومان

کنترلر و سنسور فشار آتونیکس مدل PSAN-BC01PH

 • سری : PSAN
 • سیال قابل استفاده : هوا ,گازهای فاقد خاصیت خورندگی ,مایعات فاقد خاصیت خورندگی
 • جهت پورت فشار : فیتینگ از پشت
0 از 0

تومان

سنسور درب آتونیکس مدل ADS-AF

 • نوع تشخیص : یکطرفه (Diffuse Reflective)
 • فاصله تشخیص : -
 • منبع نور سنسور : LED مادون قرمز (850nm)
 • فاصله محور اپتیکال : -
0 از 0

تومان

سنسور درب آتونیکس مدل ADS-AE

 • نوع تشخیص : یکطرفه (Diffuse Reflective)
 • فاصله تشخیص : -
 • منبع نور سنسور : LED مادون قرمز (850nm)
 • فاصله محور اپتیکال : -
0 از 0

تومان

سنسور درب آتونیکس مدل ADS-SE

 • نوع تشخیص : دوطرفه (Through beam)
 • فاصله تشخیص : 0 تا 10 متر
 • منبع نور سنسور : LED مادون قرمز (850nm)
 • فاصله محور اپتیکال : -
0 از 0

تومان

سنسور درب آتونیکس مدل ADS-SE1-1channel

 • نوع تشخیص : دوطرفه (Through beam)
 • فاصله تشخیص : 0 تا 10 متر
 • منبع نور سنسور : LED مادون قرمز (850nm)
 • فاصله محور اپتیکال : -
0 از 0

تومان

سنسور درب آتونیکس مدل ADS-SE2-2channel

 • نوع تشخیص : دوطرفه (Through beam)
 • فاصله تشخیص : 0 تا 10 متر
 • منبع نور سنسور : LED مادون قرمز (850nm)
 • فاصله محور اپتیکال : -
0 از 0

تومان

سنسور پرده نوری آتونیکس مدل BW20-08

 • نوع تشخیص : دوطرفه تک پرتو (Through Beam)
 • فاصله تشخیص : 0.1 تا 7 متر
 • منبع نور سنسور : LED مادون قرمز (850nm)
 • فاصله محور اپتیکال : 20 میلیمتر
0 از 0

تومان

سنسور پرده نوری آتونیکس مدل BW20-12

 • نوع تشخیص : دوطرفه تک پرتو (Through Beam)
 • فاصله تشخیص : 0.1 تا 7 متر
 • منبع نور سنسور : LED مادون قرمز (850nm)
 • فاصله محور اپتیکال : 20 میلیمتر
0 از 0

تومان

سنسور پرده نوری آتونیکس مدل BW20-16

 • نوع تشخیص : دوطرفه تک پرتو (Through Beam)
 • فاصله تشخیص : 0.1 تا 7 متر
 • منبع نور سنسور : LED مادون قرمز (850nm)
 • فاصله محور اپتیکال : 20 میلیمتر
0 از 0

تومان