0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته

پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور مدل K 24FF

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 25/7 _ 22/102
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 26 _ 20/640
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 3bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 5m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0

تومان

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل K 24CF

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 26/3 _ 22/620
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 24 _ 20640
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 3bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 5m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0

تومان

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل ES 28FF

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 30 _ 25800
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 28 _ 24080
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 3bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 6m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0

تومان

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل E 24FF

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 26 _22360
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 24 _ 20640
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 3bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 5m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0

تومان

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل M 24FF

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 25/7 _ 22/102
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 26 _ 20/640
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 3bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 5m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0

4,300,000 تومان

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل M 24CF

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 26 _ 22/360
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 24 _ 20640
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 3bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 5m.b.c
 • نوع : دیواری
0 از 0

تومان

پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور مدل LR 24FF

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 25 _ 21500
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 24 _ 20640
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 3bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 6m.b.c
 • نوع : دیواری
0 از 0

تومان

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل L 36FF

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 38 _ 32/640
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 36 _ 30/960
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 3bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 6m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0

6,300,000 تومان

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل L 28FF

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) :
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) :
 • حداقل فشار آب سرد ورودی :
 • حداکثر ارتفاع پمپ :
 • نوع :
1 از 3

5,800,000 تومان

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل L 28CF

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 30/3 _ 26085
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 28 _ 24080
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 3bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 6m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0

تومان

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل L 24FF

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 26 _ 22/360
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 24 _ 20640
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 3bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 5m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0

4,930,000 تومان

پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور مدل L 24CF

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 26 _ 22/360
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 24 _ 20640
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 3bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 5m.b.c
 • نوع : دیواری
0 از 0

تومان

پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور مدل BM 24FF

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 26 _ 22/360
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 24 _ 20640
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 3bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 5m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0

3,450,000 تومان

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل OL 36FF

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 38 _ 32/640
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 36 _ 30/960
 • حداقل فشار آب سرد ورودی :
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 6m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0

تومان

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل OL 28FF

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 30 _ 25800
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 28 _ 24080
 • حداقل فشار آب سرد ورودی :
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 6m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0

تومان

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل OL 24FF

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 26 _ 22/360
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 24 _ 20640
 • حداقل فشار آب سرد ورودی :
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 5m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0

تومان

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل OM 24FF

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 25/7 _ 22/102
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 24 _ 20640
 • حداقل فشار آب سرد ورودی :
 • حداکثر ارتفاع پمپ : 5m.w.c
 • نوع : دیواری
0 از 0

تومان

پکیج زمینی ایران رادیاتور مدل Z36FF

 • ظرفیت حرارتی ورودی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 15/5_
 • ظرفیت حرارتی خروجی (کیلووات_کیلو کالری بر ساعت) : 13/5_
 • حداقل فشار آب سرد ورودی : 3bar
 • حداکثر ارتفاع پمپ : __
 • نوع : زمینی
0 از 0

تومان