محک

پمپ کف کش محک مدل M-2-30 پمپ کف کش محک مدل M-2-30

12,150,000 تومان

توان: 5.5 اسب_4kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 20 متر مکعب بر ساعت

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل
پمپ کف کش محک مدل M-3-30 پمپ کف کش محک مدل M-3-30

12,250,000 تومان

توان: 5.5 اسب_4kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 35 متر مکعب در ساعت

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

مشخصات کامل
پمپ لجن کش محک مدل M-4-27 پمپ لجن کش محک مدل M-4-27

14,300,000 تومان

توان: 10 اسب_ 7.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 80 مترمکعب برساعت

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

مشخصات کامل
پمپ لجن کش محک مدل M-4S-27 پمپ لجن کش محک مدل M-4S-27

14,300,000 تومان

توان: 10 اسب_ 7.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 80 مترمکعب برساعت

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

مشخصات کامل
پمپ کف کش محک مدل M-4-30 پمپ کف کش محک مدل M-4-30

14,850,000 تومان

توان: 10 اسب_ 7.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 55 مترمکعب بر ساعت

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

مشخصات کامل
پمپ کف کش محک مدل M-5-30 پمپ کف کش محک مدل M-5-30

14,900,000 تومان

توان: 12 اسب_9.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 100 مترمکعب بر ساعت

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 5 اینچ_125mm

مشخصات کامل
پمپ لجن کش محک مدل M-3B-22 پمپ لجن کش محک مدل M-3B-22

14,950,000 تومان

توان: 10 اسب_ 7.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 50 مترمکعب بر ساعت

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

مشخصات کامل
پمپ لجن کش محک مدل M-4SM-27 پمپ لجن کش محک مدل M-4SM-27

15,000,000 تومان

توان: 10 اسب_ 7.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 80 مترمکعب برساعت

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

مشخصات کامل
پمپ کف کش محک مدل M-2-60 پمپ کف کش محک مدل M-2-60

15,100,000 تومان

توان: 10 اسب_ 7.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 20 متر مکعب بر ساعت

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل
پمپ لجن کش محک مدل M-3BM-22 پمپ لجن کش محک مدل M-3BM-22

15,650,000 تومان

توان: 10 اسب_ 7.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 50 مترمکعب بر ساعت

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

مشخصات کامل
پمپ کف کش محک مدل M-3-60 پمپ کف کش محک مدل M-3-60

16,200,000 تومان

توان: 10 اسب_ 7.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 35 متر مکعب در ساعت

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

مشخصات کامل
پمپ کف کش محک مدل M-4-60 پمپ کف کش محک مدل M-4-60

17,150,000 تومان

توان: 12.5 اسب_ 9.3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 55 مترمکعب بر ساعت

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

مشخصات کامل
پمپ کف کش محک مدل M-6-30 پمپ کف کش محک مدل M-6-30

17,300,000 تومان

توان: 12.5 اسب_ 9.3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 140 مترمکعب برساعت

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 6 اینچ_150mm

مشخصات کامل
پمپ کف کش محک مدل M-2-90 پمپ کف کش محک مدل M-2-90

17,300,000 تومان

توان: 12 اسب_9.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 200 متر مکعب بر ساعت

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل
پمپ لجن کش محک مدل M-6S-27 پمپ لجن کش محک مدل M-6S-27

17,500,000 تومان

توان: 12.5 اسب_ 9.3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 200 متر مکعب بر ساعت

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 6 اینچ_150mm

مشخصات کامل
پمپ کف کش محک مدل M-3-90 پمپ کف کش محک مدل M-3-90

18,100,000 تومان

توان: 12 اسب_9.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 35 متر مکعب در ساعت

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

مشخصات کامل
پمپ لجن کش محک مدل M-6SM-27 پمپ لجن کش محک مدل M-6SM-27

18,200,000 تومان

توان: 12 اسب_9.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 200 متر مکعب بر ساعت

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 6 اینچ_150mm

مشخصات کامل
پمپ کف کش محک مدل M-5-50 پمپ کف کش محک مدل M-5-50

18,500,000 تومان

توان: 20 اسب_15kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 130 مترمکعب برساعت

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 5 اینچ_125mm

مشخصات کامل
پمپ کف کش محک مدل M-2-120 پمپ کف کش محک مدل M-2-120

18,550,000 تومان

توان: 12.5 اسب_ 9.3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 20 متر مکعب بر ساعت

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل
پمپ کف کش محک مدل M-4-90 پمپ کف کش محک مدل M-4-90

20,750,000 تومان

توان: 17.5 اسب_ 13kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 55 مترمکعب بر ساعت

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

مشخصات کامل
پمپ کف کش محک مدل M-3-120 پمپ کف کش محک مدل M-3-120

21,500,000 تومان

توان: 17.5 اسب_ 13kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 35 متر مکعب در ساعت

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

مشخصات کامل
پمپ کف کش محک مدل M-2-150 پمپ کف کش محک مدل M-2-150

21,650,000 تومان

توان: 17.5 اسب_ 13kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 20 متر مکعب بر ساعت

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل
پمپ کف کش محک مدل M-4-120 پمپ کف کش محک مدل M-4-120

23,000,000 تومان

توان: 20 اسب_15kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 55 مترمکعب بر ساعت

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

مشخصات کامل
پمپ کف کش محک مدل M-3-150 پمپ کف کش محک مدل M-3-150

23,400,000 تومان

توان: 20 اسب_15kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 35 متر مکعب در ساعت

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

مشخصات کامل
پمپ کف کش محک مدل M-2-170 پمپ کف کش محک مدل M-2-170

23,800,000 تومان

توان: 20 اسب_15kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 20 متر مکعب بر ساعت

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل
پمپ کف کش محک مدل M-6-50 پمپ کف کش محک مدل M-6-50

24,000,000 تومان

توان: 20 اسب_15kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 140 مترمکعب برساعت

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 6 اینچ_150mm

مشخصات کامل

آشنایی با پمپ محک

گــروه تولیدی - صنعتــی محــک  یکی از برند های معتبر در صنعـت پمـپ سـازی ایـران که  از 40 سـال تجربـه در زمینــه تولیــد انــواع شــناور، کفکــش و لجن کش هــای ســه فاز و تکفــاز بهره میبرد .
 محک پمپ برای ساخت و تولید انواع پمپ کف کش و لجن کش , از تکنولوژی ودانش روز صنعت پمپ سازی استفاده میکند .

محصولات تولیدی پمپ محک به 2 دسته اصلی :

تقسیم میشود که این دو دسته محصول اصلی خود به 2 دسته دیگر که از جهت جنس بدنه و نوع سیال , استیل و چدن تقسیم میشود .
         

             محصولات پمپ محک عموما برای برق سه فاز تولید میشود .

            کاربری اصلی آنها به صورت کلی در صنعت و کشاورزی میباشد . 

پمپ های کف کش تولیدی شرکت محک پمپ را میتوان از نظر سایز دهانه خروجی به 5 گروه کلی تقسیم کرد :

 

        آشنایی با لجن کش محک و مشخصات فنی آن

 

 

کلیه تولیدات این شرکت دارای یکسال گارانتی مکانیکی و 10 سال خدمات پس از فروش میباشد سـفارش کلیـه کفکشهـا و لجنکشهـای فـوق بـا متریـال اسـتیل 316L( نگیـر(، اسـتیل برنـز، اسـتیل چـدن، پروانـه برنـز پروانـه اسـتیل و تنـه باریـک پذیرفتـه میشـود

    

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا