0
ورود به پنل کاربری

کانال

لوله کومبی 6 متری سایز 10cm-4in پردیس فن

0 از 0
لوله کومبی 6 متری سایز 10cm-4in پردیس فن

155,000 تومان

جنس:

نوع: کومبی

مشخصات کامل

لوله فویلی 10 متری سایز 10cm-4in پردیس فن

0 از 0
لوله فویلی 10 متری سایز 10cm-4in پردیس فن

194,000 تومان

جنس:

نوع: فویلی

مشخصات کامل

لوله کومبی 6 متری سایز 15cm-6in پردیس فن

0 از 0
لوله کومبی 6 متری سایز 15cm-6in پردیس فن

197,000 تومان

جنس:

نوع: کومبی

مشخصات کامل

لوله فویلی 10 متری سایز 12cm-5in پردیس فن

0 از 0
لوله فویلی 10 متری سایز 12cm-5in پردیس فن

201,000 تومان

جنس:

نوع: فویلی

مشخصات کامل

لوله کومبی 6 متری سایز 20cm-8in پردیس فن

0 از 0
لوله کومبی 6 متری سایز 20cm-8in پردیس فن

257,000 تومان

جنس:

نوع: کومبی

مشخصات کامل

لوله IFD عایقدار 6 متری سایز 10cm-4in پردیس فن

0 از 0
لوله IFD عایقدار 6 متری سایز 10cm-4in پردیس فن

311,000 تومان

جنس:

نوع: IFD عایقدار

مشخصات کامل

کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 10cm-4in پردیس فن

0 از 0
کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 10cm-4in پردیس فن

445,000 تومان

جنس:

نوع: خرطومی pvc

مشخصات کامل

کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 12cm-5in پردیس فن

0 از 0
کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 12cm-5in پردیس فن

540,000 تومان

جنس:

نوع: خرطومی pvc

مشخصات کامل

کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 20cm-8in پردیس فن

0 از 0
کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 20cm-8in پردیس فن

698,000 تومان

جنس:

نوع: خرطومی pvc

مشخصات کامل

کانال خرطومی برزنتی 6 متری سایز 20cm-8in پردیس فن

0 از 0
کانال خرطومی برزنتی 6 متری سایز 20cm-8in پردیس فن

758,000 تومان

جنس:

نوع: خرطومی برزنتی

مشخصات کامل

کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 25cm-10in پردیس فن

0 از 0
کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 25cm-10in پردیس فن

810,000 تومان

جنس:

نوع: خرطومی pvc

مشخصات کامل

کانال خرطومی برزنتی 6 متری سایز 90cm-36in پردیس فن

0 از 0
کانال خرطومی برزنتی 6 متری سایز 90cm-36in پردیس فن

استعلام موجودی

جنس:

نوع: خرطومی برزنتی

مشخصات کامل

کانال خرطومی برزنتی 6 متری سایز 120cm-48in پردیس فن

0 از 0
کانال خرطومی برزنتی 6 متری سایز 120cm-48in پردیس فن

استعلام موجودی

جنس:

نوع: خرطومی برزنتی

مشخصات کامل

کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 110cm-44in پردیس فن

0 از 0
کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 110cm-44in پردیس فن

استعلام موجودی

جنس:

نوع: خرطومی معدنی

مشخصات کامل

کانال خرطومی هایفلکس-آبنما 20 متری سایز 8cm-3in پردیس فن

0 از 0
کانال خرطومی هایفلکس-آبنما 20 متری سایز 8cm-3in پردیس فن

استعلام موجودی

جنس:

نوع: خرطومی هایفلکس

مشخصات کامل

کانال خرطومی هایفلکس-آبنما 20 متری سایز 25cm-10in پردیس فن

0 از 0
کانال خرطومی هایفلکس-آبنما 20 متری سایز 25cm-10in پردیس فن

استعلام موجودی

جنس:

نوع: خرطومی هایفلکس

مشخصات کامل

لوله کومبی 6 متری سایز 12cm-5in پردیس فن

0 از 0
لوله کومبی 6 متری سایز 12cm-5in پردیس فن

179,000 تومان

استعلام موجودی

جنس:

نوع: کومبی

مشخصات کامل

لوله فویلی 10 متری سایز 15cm-6in پردیس فن

0 از 0
لوله فویلی 10 متری سایز 15cm-6in پردیس فن

226,000 تومان

استعلام موجودی

جنس:

نوع: فویلی

مشخصات کامل

لوله فویلی 10 متری سایز 20cm-8in پردیس فن

0 از 0
لوله فویلی 10 متری سایز 20cm-8in پردیس فن

291,000 تومان

استعلام موجودی

جنس:

نوع: فویلی

مشخصات کامل

کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 3.4 سانتیمتر پردیس فن

0 از 0
کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 3.4 سانتیمتر پردیس فن

294,000 تومان

استعلام موجودی

جنس:

نوع: خرطومی pvc

مشخصات کامل

لوله کومبی 6 متری سایز 25cm-10in پردیس فن

0 از 0
لوله کومبی 6 متری سایز 25cm-10in پردیس فن

327,000 تومان

استعلام موجودی

جنس:

نوع: کومبی

مشخصات کامل

کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 5cm-2in پردیس فن

0 از 0
کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 5cm-2in پردیس فن

334,000 تومان

استعلام موجودی

جنس:

نوع: خرطومی pvc

مشخصات کامل

کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 6cm-2.4in پردیس فن

0 از 0
کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 6cm-2.4in پردیس فن

361,000 تومان

استعلام موجودی

جنس:

نوع: خرطومی pvc

مشخصات کامل

لوله IFD عایقدار 6 متری سایز 12cm-5in پردیس فن

0 از 0
لوله IFD عایقدار 6 متری سایز 12cm-5in پردیس فن

361,000 تومان

استعلام موجودی

جنس:

نوع: IFD عایقدار

مشخصات کامل

کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 10cm-4in پردیس فن

0 از 0
کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 10cm-4in پردیس فن

364,000 تومان

استعلام موجودی

جنس:

نوع: خرطومی معدنی

مشخصات کامل

کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 11cm-4.3in پردیس فن

0 از 0
کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 11cm-4.3in پردیس فن

390,000 تومان

استعلام موجودی

جنس:

نوع: خرطومی معدنی

مشخصات کامل

کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 7cm-2.8in پردیس فن

0 از 0
کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 7cm-2.8in پردیس فن

410,000 تومان

استعلام موجودی

جنس:

نوع: خرطومی pvc

مشخصات کامل

لوله IFD عایقدار 6 متری سایز 15cm-6in پردیس فن

0 از 0
لوله IFD عایقدار 6 متری سایز 15cm-6in پردیس فن

410,000 تومان

استعلام موجودی

جنس:

نوع: IFD عایقدار

مشخصات کامل

لوله کومبی 6 متری سایز 30cm-12in پردیس فن

0 از 0
لوله کومبی 6 متری سایز 30cm-12in پردیس فن

413,000 تومان

استعلام موجودی

جنس:

نوع: کومبی

مشخصات کامل

لوله فویلی 10 متری سایز 25cm-10in پردیس فن

0 از 0
لوله فویلی 10 متری سایز 25cm-10in پردیس فن

418,000 تومان

استعلام موجودی

جنس:

نوع: فویلی

مشخصات کامل

کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 8cm-3in پردیس فن

0 از 0
کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 8cm-3in پردیس فن

429,000 تومان

استعلام موجودی

جنس:

نوع: خرطومی pvc

مشخصات کامل

کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 12cm-5in پردیس فن

0 از 0
کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 12cm-5in پردیس فن

436,000 تومان

استعلام موجودی

جنس:

نوع: خرطومی معدنی

مشخصات کامل

کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 9cm-3.5in پردیس فن

0 از 0
کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 9cm-3.5in پردیس فن

437,000 تومان

استعلام موجودی

جنس:

نوع: خرطومی pvc

مشخصات کامل

کانال خرطومی برزنتی 6 متری سایز 7cm-2.8in پردیس فن

0 از 0
کانال خرطومی برزنتی 6 متری سایز 7cm-2.8in پردیس فن

446,000 تومان

استعلام موجودی

جنس:

نوع: خرطومی برزنتی

مشخصات کامل

کانال خرطومی برزنتی 6 متری سایز 8cm-3in پردیس فن

0 از 0
کانال خرطومی برزنتی 6 متری سایز 8cm-3in پردیس فن

446,000 تومان

استعلام موجودی

جنس:

نوع: خرطومی برزنتی

مشخصات کامل

کانال خرطومی برزنتی 6 متری سایز 9cm-3.5in پردیس فن

0 از 0
کانال خرطومی برزنتی 6 متری سایز 9cm-3.5in پردیس فن

446,000 تومان

استعلام موجودی

جنس:

نوع: خرطومی برزنتی

مشخصات کامل

کانال یکی از اجزای مهم در هر ساختمان به شمار می رود و اگر در حال ساخت و ساز هستید کانال کشی از مهم ترین کارهایی است که باید انجام دهید. در هنگام ساخت ساختمان ممکن است به کانال فکر نکنید تا زمانی که به آن نیاز پیدا کنید. سیستم کانال کشی باید با دقت بسیاری انجام شود به این صورت که حتی 100 تا 200 فوت مربع فضای اضافی در اتاق می تواند بر روی کانال یا مجاری گرمایش و سرمایش تاثیر داشته باشد.

به طور کلی از کانال کشی برای توزیع جریان هوا از سیستم گرمایش یا سرمایش در سراسر خانه شما استفاده می شود. از موارد استفاده کانال ها می توان به استفاده از آن ها برای کانال کشی کولر ها و بخاری ها اشاره کرد.

به طور مثال اگر برای بخاری ها کانال یا مجرای خروجی وجود نداشت، فشار هوا و تعادل سیستم های سرمایشی و گرمایشی به هم می خورد و کیفیت هوای داخل منزل پایین می آمد. با روی کار آمدن سیستم های برودتی جدید برای گرمایش و سرمایش مانند سیستم های اسپلیت و کولرهای گازی و پمپ های حرارتی و ... نیاز به استفاده از کانال ها بیش از پیش افزایش پیدا کرد و خود این موضوع باعث پیشرفت در ساختار و انواع کانال ها شد.

کانال ها بخش مهمی از سیستم تهویه هستند که برای انتقال هوا و تهویه مطبوع به داخل ساختمان و خارج کردن آلودگی ها از محیط داخل به بیرون کاربرد دارند. به طور مثال دودکش شومینه یک کانال ابتدایی و ساده است که دود حاصل از سوخت شومینه را به بیرون انتقال می دهد.

انواع کانال ها

کانال ها از نظر شکل ظاهری و جنس بدنه به دسته بندی های مختلفی تقسیم می شوند که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم:

انواع کانال ها از نظر شکل ظاهری یا هندسی

کانال چهار گوش

این نوع کانال ها همانطور که از نامشان پیداست شکلی مربع شکل یا چهار گوش دارند و از اولین کانال های تولید شده هستند که در دو مدل فلنچی و بند کشویی ساخته می شوند که فلنچی آن انگلیسی و بند کشویی آن آمریکایی است. از مزایای استفاده از این نوع کانال این است که: تجهیزات گران قیمتی نمی خواهد، قیمت مناسبی داشته و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است، به راحتی می توان آن را نصب و اجرا کرد.

کانال چهار گوش

این مدل علاوه بر مزایای فوق، دارای معایبی نیز هستند، از جمله اینکه فضای زیادی را اشغال می کند، حجم و وزن بالایی دارد، هنگام استفاده آلودگی صوتی ایجاد می کند و و گرد و غبار در داخل آن انباشته می شود.

کانال گرد

نوع دیگر کانال ها از لحاظ ظاهر کانال گرد است که اصطلاحا به آن کانال اسپیرال نیز گفته می شود و همانطور که از نامش پیداست شکلی دایره وار دارد. در مقایسه با کانال های چهارگوشکاربردی تر هستند و راندمان بالاتری دارند. این کانال ها معمولا در کارخانه ها و سوله ها مورد استفاده قرار می گیرند و همچنین مزایای بسیاری دارند از جمله: هوا را با سرعت بالایی انتقال می دهند، حجم و وزن پایینی دارند، صدای کمتری نسبت به کانال های چهار گوش داشته هم چنین ظاهر زیباتری نیز دارند. از معایب این گونه کانال این است که در صورت خرابی تعمیرات آن کار نسبتا سختی است و سرعت اجرای پایینی دارد.

کانال گرد

انواع کانال ها از نظر جنس

کانال های گالوانیزه

کانال های گالوانیزه از ابتدایی ترین نسل کانال ها به شمار می آیند و جنس آن ها به گونه ای است که به دلیل پوشش روی از زنگ زدگی جلوگیری می کند.

کانال های پیش عایق

این مدل از انواع کانال ها جزو کانال های چهار گوش هستند و از فوم پلی اورتان به همراه ورق آلومینیومی ساخته شده اند و استحکام بالایی دارند.

کانال های فلکسیبل بالا

این مدل از کانال ها که جایگزین مناسبی برای کانال های گالوانیزه هستند و از پلاستیک انعطاف پذیر روی سیم پیچ فلزی ساخته شده اند.

کانال های پارچه ای

این مدل از انواع کانال قابلیت استفاده در بسیاری از مکان ها را دارد و روز به روز استفاده از آن رو به افزایش است. کانال های پارچه ای از نوعی الیاف خاص ساخته شده اند.

کانال های پارچه ای

کانال های پلاستیکی

این کانال ها از جنس پلاستیک ساخته می شوند و بسیار شبیه به کانال های پارچه ای هستند.

کانال های جوشی

این نوع کانال از جنس ورق آهنی یا ورق سیاه ساخته شده اند.

کانال های سیمانی

این نوع کانال از جنس سیمان ساخته می شود.

021-22683706 بالا