0
ورود به پنل کاربری

پروانه فن

پروانه ایلکا پلاستیک 30 سانت دمنده

پروانه ایلکا پلاستیک 30 سانت دمنده

82,000 تومان

%7

76,260 تومان

جنس: پلاستیک

سایز (سانتی متر): 30

مشخصات کامل

پروانه ایلکا پلاستیک 35 سانت دمنده

پروانه ایلکا پلاستیک 35 سانت دمنده

82,000 تومان

%7

76,260 تومان

جنس: پلاستیک

سایز (سانتی متر): 35

مشخصات کامل

پروانه ایلکا پلاستیک 40 سانت موتور کوچک دمنده

پروانه ایلکا پلاستیک 40 سانت موتور کوچک دمنده

82,000 تومان

%7

76,260 تومان

جنس: پلاستیک

سایز (سانتی متر): 40

مشخصات کامل

پروانه سبک فلزی 30 سانت با قالپاق دمنده

پروانه سبک فلزی 30 سانت با قالپاق دمنده

90,000 تومان

%7

83,700 تومان

جنس: فلز

سایز (سانتی متر): 30

مشخصات کامل

پروانه سبک فلزی 35 سانت با قالپاق دمنده

پروانه سبک فلزی 35 سانت با قالپاق دمنده

108,000 تومان

%7

100,440 تومان

جنس: فلز

سایز (سانتی متر): 35

مشخصات کامل

پروانه سبک فلزی 40 سانت با قالپاق دمنده

پروانه سبک فلزی 40 سانت با قالپاق دمنده

118,000 تومان

%7

109,740 تومان

جنس: فلز

سایز (سانتی متر): 40

مشخصات کامل

پروانه ایلکا پلاستیک 40 سانت موتور بزرگ دمنده

پروانه ایلکا پلاستیک 40 سانت موتور بزرگ دمنده

126,000 تومان

%7

117,180 تومان

جنس: پلاستیک

سایز (سانتی متر): 40

مشخصات کامل

پروانه ایلکا پلاستیک 50 سانت دمنده

پروانه ایلکا پلاستیک 50 سانت دمنده

126,000 تومان

%7

117,180 تومان

جنس: پلاستیک

سایز (سانتی متر): 50

مشخصات کامل

پروانه سبک فلزی 45 سانت با قالپاق دمنده

پروانه سبک فلزی 45 سانت با قالپاق دمنده

135,000 تومان

%7

125,550 تومان

جنس: فلز

سایز (سانتی متر): 45

مشخصات کامل

پروانه سبک فلزی 50 سانت با قالپاق دمنده

پروانه سبک فلزی 50 سانت با قالپاق دمنده

138,000 تومان

%7

128,340 تومان

جنس: فلز

سایز (سانتی متر): 50

مشخصات کامل

پروانه سبک فلزی 60 سانت با قالپاق دمنده

پروانه سبک فلزی 60 سانت با قالپاق دمنده

165,000 تومان

%7

153,450 تومان

جنس: فلز

سایز (سانتی متر): 60

مشخصات کامل

پروانه سنگین فلزی 60 سانت با قالپاق دمنده

پروانه سنگین فلزی 60 سانت با قالپاق دمنده

214,000 تومان

%7

199,020 تومان

جنس: فلز

سایز (سانتی متر): 60

مشخصات کامل

پروانه سنگین فلزی 70 سانت با قالپاق دمنده

پروانه سنگین فلزی 70 سانت با قالپاق دمنده

218,000 تومان

%7

202,740 تومان

جنس: فلز

سایز (سانتی متر): 70

مشخصات کامل

پروانه سنگین فلزی 80 سانت با قالپاق دمنده

پروانه سنگین فلزی 80 سانت با قالپاق دمنده

257,000 تومان

%7

239,010 تومان

جنس: فلز

سایز (سانتی متر): 80

مشخصات کامل

پروانه ایلکا پلاستیک 60 سانت دمنده

پروانه ایلکا پلاستیک 60 سانت دمنده

306,000 تومان

%7

284,580 تومان

جنس: پلاستیک

سایز (سانتی متر): 60

مشخصات کامل

پروانه ایلکا پلاستیک 70 سانت دمنده

پروانه ایلکا پلاستیک 70 سانت دمنده

456,000 تومان

%7

424,080 تومان

جنس: پلاستیک

سایز (سانتی متر): 70

مشخصات کامل
021-22683706 تماس
تماس
بالا