پروانه فن

پروانه سبک فلزی 30 سانت با قالپاق دمنده پروانه سبک فلزی 30 سانت با قالپاق دمنده

90,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: فلز

سایز (سانتی متر): 30

مشخصات کامل
پروانه ایلکا پلاستیک 30 سانت دمنده پروانه ایلکا پلاستیک 30 سانت دمنده

98,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: پلاستیک

سایز (سانتی متر): 30

مشخصات کامل
پروانه ایلکا پلاستیک 35 سانت دمنده پروانه ایلکا پلاستیک 35 سانت دمنده

98,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: پلاستیک

سایز (سانتی متر): 35

مشخصات کامل
پروانه ایلکا پلاستیک 40 سانت موتور کوچک دمنده پروانه ایلکا پلاستیک 40 سانت موتور کوچک دمنده

98,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: پلاستیک

سایز (سانتی متر): 40

مشخصات کامل
پروانه سبک فلزی 35 سانت با قالپاق دمنده پروانه سبک فلزی 35 سانت با قالپاق دمنده

108,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: فلز

سایز (سانتی متر): 35

مشخصات کامل
پروانه ایلکا پلاستیک 40 سانت موتور بزرگ دمنده پروانه ایلکا پلاستیک 40 سانت موتور بزرگ دمنده

126,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: پلاستیک

سایز (سانتی متر): 40

مشخصات کامل
پروانه ایلکا پلاستیک 50 سانت دمنده پروانه ایلکا پلاستیک 50 سانت دمنده

126,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: پلاستیک

سایز (سانتی متر): 50

مشخصات کامل
پروانه سبک فلزی 45 سانت با قالپاق دمنده پروانه سبک فلزی 45 سانت با قالپاق دمنده

135,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: فلز

سایز (سانتی متر): 45

مشخصات کامل
پروانه سبک فلزی 40 سانت با قالپاق دمنده پروانه سبک فلزی 40 سانت با قالپاق دمنده

142,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: فلز

سایز (سانتی متر): 40

مشخصات کامل
پروانه سبک فلزی 50 سانت با قالپاق دمنده پروانه سبک فلزی 50 سانت با قالپاق دمنده

166,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: فلز

سایز (سانتی متر): 50

مشخصات کامل
پروانه سبک فلزی 60 سانت با قالپاق دمنده پروانه سبک فلزی 60 سانت با قالپاق دمنده

198,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: فلز

سایز (سانتی متر): 60

مشخصات کامل
پروانه سنگین فلزی 60 سانت با قالپاق دمنده پروانه سنگین فلزی 60 سانت با قالپاق دمنده

214,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: فلز

سایز (سانتی متر): 60

مشخصات کامل
پروانه سنگین فلزی 70 سانت با قالپاق دمنده پروانه سنگین فلزی 70 سانت با قالپاق دمنده

218,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: فلز

سایز (سانتی متر): 70

مشخصات کامل
پروانه سنگین فلزی 80 سانت با قالپاق دمنده پروانه سنگین فلزی 80 سانت با قالپاق دمنده

257,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: فلز

سایز (سانتی متر): 80

مشخصات کامل
پروانه ایلکا پلاستیک 60 سانت دمنده پروانه ایلکا پلاستیک 60 سانت دمنده

306,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: پلاستیک

سایز (سانتی متر): 60

مشخصات کامل
پروانه ایلکا پلاستیک 70 سانت دمنده پروانه ایلکا پلاستیک 70 سانت دمنده

456,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: پلاستیک

سایز (سانتی متر): 70

مشخصات کامل

نظر خود را ارسال کنید

021-22204900 تماس
تماس
بالا