ال اس

کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P C6A کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P C6A

84,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 6

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P B/C16A کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P B/C16A

84,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 16

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P C2A کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P C2A

84,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 2

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P B/C25A کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P B/C25A

84,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 25

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P B/C10A کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P B/C10A

84,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 10

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P B/C32A کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P B/C32A

84,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 32

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل LS BKN 1P C1A کلید مینیاتوری LS مدل LS BKN 1P C1A

84,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 1

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P C4A کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P C4A

84,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 4

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل LS BKN 1P C20A کلید مینیاتوری LS مدل LS BKN 1P C20A

84,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 20

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P C50A کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P C50A

85,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 50

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل LS BKN 1P C63A کلید مینیاتوری LS مدل LS BKN 1P C63A

85,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 63

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P C40A کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P C40A

85,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 40

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKP 1P+N C25A کلید مینیاتوری LS مدل BKP 1P+N C25A

90,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 25

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل LS BKP 1P+N C32A کلید مینیاتوری LS مدل LS BKP 1P+N C32A

90,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 32

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C1A کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C1A

91,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 1 آمپر

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C25A کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C25A

91,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 25 آمپر

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C63A کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C63A

91,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 63

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C2A کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C2A

91,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 2 آمپر

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C6A کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C6A

91,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 40 آمپر

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C16A کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C16A

91,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 16 آمپر

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C4A کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C4A

91,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 4 آمپر

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C40A کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C40A

91,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 40

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل LS BKN-b 1P C10A کلید مینیاتوری LS مدل LS BKN-b 1P C10A

91,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 10 آمپر

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C32A کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C32A

91,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 32

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل LS BKN-b 1P C50A کلید مینیاتوری LS مدل LS BKN-b 1P C50A

91,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 50

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P+N C10A کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P+N C10A

133,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 10

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P+N B/C32A کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P+N B/C32A

133,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 32 آمپر

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوریLS مدل BKN 1P+N C6A کلید مینیاتوریLS مدل BKN 1P+N C6A

133,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 6

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P N B/C25A کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P N B/C25A

133,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 25

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P+N C16A کلید مینیاتوری LS مدل BKN 1P+N C16A

133,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 16

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید خشک (ایزولاتور) LS مدل BKD 3P 63A کلید خشک (ایزولاتور) LS مدل BKD 3P 63A

212,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 63

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید خشک (ایزولاتور)  کلید خشک (ایزولاتور)

212,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 50

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN 3P B/C25A کلید مینیاتوری LS مدل BKN 3P B/C25A

252,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 25 آمپر

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل LS BKN 3P C40A کلید مینیاتوری LS مدل LS BKN 3P C40A

252,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 40 آمپر

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN 3P C63A کلید مینیاتوری LS مدل BKN 3P C63A

252,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 63 آمپر

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN 3P C6A کلید مینیاتوری LS مدل BKN 3P C6A

252,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 6 آمپر

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
1 2 3 ... 9 »

معرفی برند ال اس

برند ال اس از شرکت هایی است که در حوزه سیستم های اتوماسیون صنعتی به فعالیت می پردازد.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا