0
ورود به پنل کاربری

ال اس

کلید اتوماتیک استریم PC-2

0 از 0
کلید اتوماتیک استریم PC-2

استعلام موجودی

ویژگی: قابل تنظیم

مشخصات کامل

کنتاکتور AC220 ولت 3 آمپر موتوری

0 از 0
کنتاکتور AC220 ولت 3 آمپر موتوری

9,700 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر):

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری LS BKN 1P C1A

0 از 0
کلید مینیاتوری LS BKN 1P C1A

21,200 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 1 پل

جریان نامی (آمپر): 1

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P C2A

0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P C2A

21,200 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 1 پل

جریان نامی (آمپر): 2

مشخصات کامل

فیوز مینیاتوری ال اس BKN 1P C4A

0 از 0
فیوز مینیاتوری ال اس BKN 1P C4A

21,200 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 1 پل

جریان نامی (آمپر): 4

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P C6A

0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P C6A

21,200 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 1 پل

جریان نامی (آمپر): 6

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P B/C10A

0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P B/C10A

21,200 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 1 پل

جریان نامی (آمپر): 10

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P B/C16A

0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P B/C16A

21,200 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 1 پل

جریان نامی (آمپر): 16

مشخصات کامل

فیوز مینیاتوری LS BKN 1P C20A

0 از 0
فیوز مینیاتوری LS BKN 1P C20A

21,200 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 1 پل

جریان نامی (آمپر): 20

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P B/C25A

0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P B/C25A

21,200 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 1 پل

جریان نامی (آمپر): 25

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P B/C32A

0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P B/C32A

21,200 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 1 پل

جریان نامی (آمپر): 32

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P C40A

0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P C40A

21,700 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 1 پل

جریان نامی (آمپر): 40

مشخصات کامل

فیوز مینیاتوری ال اس BKN 1P C50A

0 از 0
فیوز مینیاتوری ال اس BKN 1P C50A

21,700 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 1 پل

جریان نامی (آمپر): 50

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری LS BKN 1P C63A

0 از 0
کلید مینیاتوری LS BKN 1P C63A

21,700 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 1 پل

جریان نامی (آمپر): 63

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری ال اس BKP 1P+N C25A

0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKP 1P+N C25A

23,800 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 1 پل

جریان نامی (آمپر):

مشخصات کامل

فیوز مینیاتوری LS BKP 1P+N C32A

0 از 0
فیوز مینیاتوری LS BKP 1P+N C32A

23,800 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل:

جریان نامی (آمپر):

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری ال اس BKN-b 1P C32A

0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKN-b 1P C32A

34,950 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل:

جریان نامی (آمپر):

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری ال اس BKN-b 1P C40A

0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKN-b 1P C40A

34,950 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل:

جریان نامی (آمپر):

مشخصات کامل

فیوز مینیاتوری ال اس BKN 1P N B/C25A

0 از 0
فیوز مینیاتوری ال اس BKN 1P N B/C25A

36,400 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 1 پل

جریان نامی (آمپر):

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P+N C6A

0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P+N C6A

36,400 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 1 پل

جریان نامی (آمپر):

مشخصات کامل

فیوز مینیاتوری ال اس BKN 1P+N C10A

0 از 0
فیوز مینیاتوری ال اس BKN 1P+N C10A

36,400 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 1 پل

جریان نامی (آمپر): 10

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P+N C16A

0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P+N C16A

36,400 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 1 پل

جریان نامی (آمپر): 16

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری LS BKN-b 1P C50A

0 از 0
کلید مینیاتوری LS BKN-b 1P C50A

38,570 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل:

جریان نامی (آمپر):

مشخصات کامل

فیوز مینیاتوری ال اس BKN-b 1P C63A

0 از 0
فیوز مینیاتوری ال اس BKN-b 1P C63A

38,570 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل:

جریان نامی (آمپر):

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری ال اس BKN-b 2P C10A

0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKN-b 2P C10A

65,500 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل:

جریان نامی (آمپر):

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری LS BKN-b 2P C16A

0 از 0
کلید مینیاتوری LS BKN-b 2P C16A

65,500 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل:

جریان نامی (آمپر):

مشخصات کامل

کنتاکتور AC220 ولت 6 آمیر موتوری

0 از 0
کنتاکتور AC220 ولت 6 آمیر موتوری

83,600 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر):

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور AC220 ولت 12 امپر موتوری

0 از 0
کنتاکتور AC220 ولت 12 امپر موتوری

102,400 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر):

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

فیوز مینیاتوری ال اس BKN-b 3P C4A

0 از 0
فیوز مینیاتوری ال اس BKN-b 3P C4A

107,370 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل:

جریان نامی (آمپر):

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری ال اس BKN-b 3P C6A

0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKN-b 3P C6A

107,370 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل:

جریان نامی (آمپر):

مشخصات کامل

فیوز مینیاتوری ال اس BKN-b 3P C10A

0 از 0
فیوز مینیاتوری ال اس BKN-b 3P C10A

107,370 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل:

جریان نامی (آمپر):

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری ال اس BKN-b 3P C16A

0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKN-b 3P C16A

107,370 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل:

جریان نامی (آمپر):

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری ال اس LS BKN-b 3P C20A

0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس LS BKN-b 3P C20A

107,370 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل:

جریان نامی (آمپر):

مشخصات کامل

فیوز مینیاتوری ال اس BKN-b 3P C25A

0 از 0
فیوز مینیاتوری ال اس BKN-b 3P C25A

107,370 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل:

جریان نامی (آمپر):

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری ال اس BKN-b 3P C32A

0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKN-b 3P C32A

107,370 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل:

جریان نامی (آمپر):

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری ال اس BKN-b 3P C40A

0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKN-b 3P C40A

107,370 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل:

جریان نامی (آمپر):

مشخصات کامل

معرفی برند ال اس

برند ال اس از شرکت هایی است که در حوزه سیستم های اتوماسیون صنعتی به فعالیت می پردازد.

021-22683706 بالا