کنتاکتور

کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل -0910 کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل -0910

312,000 تومان

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 9

ولتاژ بوبین: 220 ولت AC

مشخصات کامل
کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 24 ولت مدل -09A کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 24 ولت مدل -09A

312,000 تومان

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 72

ولتاژ بوبین: 220 ولت AC

مشخصات کامل
کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-0911 کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-0911

322,000 تومان

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 9

ولتاژ بوبین: 220 ولت AC

مشخصات کامل
کنتاکتور 12 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل -1210 کنتاکتور 12 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل -1210

324,000 تومان

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 12

ولتاژ بوبین: 220 ولت AC

مشخصات کامل
کنتاکتور 6 آمپر ال اس مدل MC-6a-AC220 کنتاکتور 6 آمپر ال اس مدل MC-6a-AC220

325,000 تومان

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 6

مشخصات کامل
کنتاکتور 12 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-1211 کنتاکتور 12 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-1211

334,000 تومان

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 12

ولتاژ بوبین: 110 ولت AC

مشخصات کامل
کنتاکتور 9 آمپر ال اس مدل MC-9b-AC220 کنتاکتور 9 آمپر ال اس مدل MC-9b-AC220

373,000 تومان

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 9

ولتاژ بوبین: 220

مشخصات کامل
مینی کنتاکتور 20 آمپر- 2 پل چینت 220 ولت مدل NCK3-20A مینی کنتاکتور 20 آمپر- 2 پل چینت 220 ولت مدل NCK3-20A

386,000 تومان

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 20-40

ولتاژ بوبین: 220 ولت AC

مشخصات کامل
مینی کنتاکتور 25 آمپر- 2 پل چینت 220 ولت مدل NCK3-25A مینی کنتاکتور 25 آمپر- 2 پل چینت 220 ولت مدل NCK3-25A

386,000 تومان

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 25

ولتاژ بوبین: 220 ولت AC

مشخصات کامل
کنتاکتور 18 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل -1810 کنتاکتور 18 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل -1810

406,000 تومان

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 18

ولتاژ بوبین: 220 ولت AC

مشخصات کامل
کنتاکتور 18 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-1811 کنتاکتور 18 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-1811

422,000 تومان

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 18

ولتاژ بوبین: 220 ولت AC

مشخصات کامل
کنتاکتور 25 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل -2510 کنتاکتور 25 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل -2510

478,000 تومان

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 25

ولتاژ بوبین: 220 ولت AC

مشخصات کامل
مینی کنتاکتور 40 آمپر- 2 پل چینت 220 ولت مدل NCK3-40A مینی کنتاکتور 40 آمپر- 2 پل چینت 220 ولت مدل NCK3-40A

482,000 تومان

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 40 آمپر

ولتاژ بوبین: 220 ولت AC

مشخصات کامل
کنتاکتور 25 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-2511 کنتاکتور 25 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-2511

490,000 تومان

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 25

ولتاژ بوبین: 220 ولت AC

مشخصات کامل
کنتاکتور 18 آمپر ال اس مدل MC-18b-AC220 کنتاکتور 18 آمپر ال اس مدل MC-18b-AC220

513,000 تومان

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 18

مشخصات کامل
کنتاکتور خازنی 12.5 کیلووات چینت 220 ولت مدل CJ19-2511 کنتاکتور خازنی 12.5 کیلووات چینت 220 ولت مدل CJ19-2511

556,000 تومان

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 18

ولتاژ بوبین: 220 ولت AC

مشخصات کامل
کنتاکتور 22 آمپر ال اس مدل MC-22b-AC220 کنتاکتور 22 آمپر ال اس مدل MC-22b-AC220

558,000 تومان

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 22

مشخصات کامل
کنتاکتور 9 آمپر ال اس مدل MC-9b-DC24,110-50 کنتاکتور 9 آمپر ال اس مدل MC-9b-DC24,110-50

594,000 تومان

ولتاژ: 24 ولت

جریان نامی (آمپر): 9

مشخصات کامل
کنتاکتور بی صدا دوپل 63 آمپر چینت مدل NCH8-63A کنتاکتور بی صدا دوپل 63 آمپر چینت مدل NCH8-63A

625,000 تومان

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 63

مشخصات کامل
مینی کنتاکتور 32 آمپر- 3 پل چینت 220 ولت مدل NCK3-32A مینی کنتاکتور 32 آمپر- 3 پل چینت 220 ولت مدل NCK3-32A

652,000 تومان

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 32

ولتاژ بوبین: 220 VAC

مشخصات کامل
کنتاکتور خازنی 20 کیلووار چینت 220 ولت مدل CJ19-3211 کنتاکتور خازنی 20 کیلووار چینت 220 ولت مدل CJ19-3211

658,000 تومان

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 32

ولتاژ بوبین: 220 ولت AC

مشخصات کامل
کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل -3210 کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل -3210

676,000 تومان

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 32

ولتاژ بوبین: 220 ولت AC

مشخصات کامل
کنتاکتور 12 آمپر ال اس مدل MC-12b-DC110-50 کنتاکتور 12 آمپر ال اس مدل MC-12b-DC110-50

682,000 تومان

ولتاژ: 110 ولت

جریان نامی (آمپر): 12

مشخصات کامل
کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-3211 کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-3211

699,000 تومان

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 32

ولتاژ بوبین: 220 ولت AC

مشخصات کامل
کنتاکتور 25 آمپر چینت با بوبین 110 ولت DC مدل NC8-2522-Z کنتاکتور 25 آمپر چینت با بوبین 110 ولت DC مدل NC8-2522-Z

806,000 تومان

ولتاژ: 110 ولت

جریان نامی (آمپر): 25

ولتاژ بوبین: 110 ولت DC

مشخصات کامل
کنتاکتور 32 آمپر ال اس مدل MC-32a-AC220 کنتاکتور 32 آمپر ال اس مدل MC-32a-AC220

809,000 تومان

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 32

مشخصات کامل
کنتاکتور 40 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل -4011 کنتاکتور 40 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل -4011

849,000 تومان

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 40

ولتاژ بوبین: 220 ولت AC

مشخصات کامل
کنتاکتور 18 آمپر ال اس مدل MC-18b-DC110-50 کنتاکتور 18 آمپر ال اس مدل MC-18b-DC110-50

869,000 تومان

ولتاژ: 110 ولت

جریان نامی (آمپر): 18

مشخصات کامل
کنتاکتور خازنی 25 کیلووار چینت 220 ولت مدل CJ19-4311 کنتاکتور خازنی 25 کیلووار چینت 220 ولت مدل CJ19-4311

876,000 تومان

ولتاژ: 220 ولت

ولتاژ بوبین: 220 ولت AC

مشخصات کامل
کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 110 ولت DC مدل NC8-3222-Z کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 110 ولت DC مدل NC8-3222-Z

934,000 تومان

ولتاژ: 690 ولت

جریان نامی (آمپر): 32

ولتاژ بوبین: 110 ولت DC

مشخصات کامل
کنتاکتور 22 آمپر ال اس مدل MC-22b-DC110-50 کنتاکتور 22 آمپر ال اس مدل MC-22b-DC110-50

938,000 تومان

ولتاژ: 110 ولت

جریان نامی (آمپر): 22

مشخصات کامل
کنتاکتور 32 آمپر ال اس مدل MC-32a-DC24,110-50 کنتاکتور 32 آمپر ال اس مدل MC-32a-DC24,110-50

1,094,000 تومان

ولتاژ: 110 ولت

جریان نامی (آمپر): 32

مشخصات کامل
کنتاکتور 38 آمپر چینت با بوبین 110 ولت DC مدل NC8-3822-Z کنتاکتور 38 آمپر چینت با بوبین 110 ولت DC مدل NC8-3822-Z

1,169,000 تومان

ولتاژ: 110 ولت

جریان نامی (آمپر): 38 آمپر

ولتاژ بوبین: 110 ولت DC

مشخصات کامل
کنتاکتور 40 آمپر ال اس مدل MC-40a-AC220 کنتاکتور 40 آمپر ال اس مدل MC-40a-AC220

1,187,000 تومان

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 40

مشخصات کامل
کنتاکتور 50 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل -5011 کنتاکتور 50 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل -5011

1,435,000 تومان

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 50

ولتاژ بوبین: 220 ولت AC

مشخصات کامل
1 2 3 4 ... »

کنتاکتور یست و چه کاربردی دارد

کنتاکتور وسیله ای کاربردی است که از ان برای خاموش و روشن کردن مدار الکتریکی استفاده می شود. در حقیقت این وسیله نوعی سوئیچینگ یا کلید زن است که دارای مدل های مختلفی است.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا