0
ورود به پنل کاربری

منبع تحت فشار

مخزن تحت فشار 8 لیتری وارم

0 از 0
مخزن تحت فشار 8 لیتری وارم
مشاهده جزئیات

204,600تومان

استعلام موجودی

مخزن تحت فشار 24 لیتری وارم

0 از 0
مخزن تحت فشار 24 لیتری وارم
مشاهده جزئیات

258,500تومان

استعلام موجودی

مخزن تحت فشار 60 لیتری وارم

0 از 0
مخزن تحت فشار 60 لیتری وارم
مشاهده جزئیات

1,159,400تومان

استعلام موجودی

مخزن تحت فشار 80 لیتری وارم

0 از 0
مخزن تحت فشار 80 لیتری وارم
مشاهده جزئیات

1,520,200تومان

استعلام موجودی

مخزن تحت فشار 100 لیتری وارم

0 از 0
مخزن تحت فشار 100 لیتری وارم
مشاهده جزئیات

1,958,000تومان

استعلام موجودی

مخزن تحت فشار 200 لیتری وارم

0 از 0
مخزن تحت فشار 200 لیتری وارم
مشاهده جزئیات

3,575,000تومان

استعلام موجودی

مخزن تحت فشار 100 لیتری وارم-16

0 از 0
مخزن تحت فشار 100 لیتری وارم-16
مشاهده جزئیات

4,081,000تومان

استعلام موجودی

مخزن تحت فشار 300 لیتری وارم

0 از 0
مخزن تحت فشار 300 لیتری وارم
مشاهده جزئیات

4,384,600تومان

استعلام موجودی

مخزن تحت فشار 300 لیتری وارم-16

0 از 0
مخزن تحت فشار 300 لیتری وارم-16
مشاهده جزئیات

7,136,800تومان

استعلام موجودی

مخزن تحت فشار 500 لیتری وارم

0 از 0
مخزن تحت فشار 500 لیتری وارم
مشاهده جزئیات

7,161,000تومان

استعلام موجودی

مخزن تحت فشار 500 لیتری وارم 16

0 از 0
مخزن تحت فشار 500 لیتری وارم 16
مشاهده جزئیات

8,162,000تومان

استعلام موجودی

منبع تحت فشار و کاربرد آن

منبع یا مخزن تحت فشار آب را با فشار مناسب دخیره می کند و نیاز پمپ آب را به خاموش و روشن شدن زیاد کاهش می دهد.

 

نمایش بیشتر