0
ورود به پنل کاربری

منبع تحت فشار

تیوپ 80 لیتری ایتالیایی Se.Fa

تیوپ 80 لیتری ایتالیایی Se.Fa

استعلام موجودی

گروه: منبع تحت فشار

جنس بدنه: بهداشتی EPDM

مشخصات کامل

تیوپ 100 لیتری ایتالیایی Se.Fa

تیوپ 100 لیتری ایتالیایی Se.Fa

استعلام موجودی

گروه: منبع تحت فشار

جنس بدنه: بهداشتی EPDM

مشخصات کامل

تیوپ 24 لیتری ایتالیایی Se.Fa

تیوپ 24 لیتری ایتالیایی Se.Fa

استعلام موجودی

گروه: منبع تحت فشار

جنس بدنه: بهداشتی EPDM

مشخصات کامل

مخزن تحت فشار 24 لیتری واتس

مخزن تحت فشار 24 لیتری واتس

550,000 تومان

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 24

درجه: ندارد

جنس بدنه: آهن

مشخصات کامل

مخزن تحت فشار 60 لیتری واتس

مخزن تحت فشار 60 لیتری واتس

1,550,000 تومان

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 60

درجه: دارد

جنس بدنه: آهن

مشخصات کامل

مخزن تحت فشار 80 لیتری واتس

مخزن تحت فشار 80 لیتری واتس

2,050,000 تومان

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 80

درجه: دارد

جنس بدنه: آهن

مشخصات کامل

مخزن تحت فشار 100 لیتری واتس

مخزن تحت فشار 100 لیتری واتس

2,280,000 تومان

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 100

درجه: دارد

جنس بدنه: آهن

مشخصات کامل

مخزن تحت فشار 200 لیتری واتس

مخزن تحت فشار 200 لیتری واتس

5,300,000 تومان

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 200

درجه: دارد

جنس بدنه: آهن

مشخصات کامل

مخزن تحت فشار 8 لیتری وارم

مخزن تحت فشار 8 لیتری وارم

204,600 تومان

استعلام موجودی

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 8

مشخصات کامل

مخزن تحت فشار 24 لیتری وارم

مخزن تحت فشار 24 لیتری وارم

258,500 تومان

استعلام موجودی

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 24

مشخصات کامل

مخزن تحت فشار 60 لیتری وارم

مخزن تحت فشار 60 لیتری وارم

1,159,400 تومان

استعلام موجودی

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 60

مشخصات کامل

مخزن تحت فشار 80 لیتری وارم

مخزن تحت فشار 80 لیتری وارم

1,520,200 تومان

استعلام موجودی

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 80

مشخصات کامل

مخزن تحت فشار 100 لیتری وارم

مخزن تحت فشار 100 لیتری وارم

1,958,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 100

مشخصات کامل

مخزن تحت فشار 200 لیتری وارم

مخزن تحت فشار 200 لیتری وارم

3,575,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 200

مشخصات کامل

مخزن تحت فشار 100 لیتری وارم-16

مخزن تحت فشار 100 لیتری وارم-16

4,081,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 100

مشخصات کامل

مخزن تحت فشار 300 لیتری وارم

مخزن تحت فشار 300 لیتری وارم

4,384,600 تومان

استعلام موجودی

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 300

مشخصات کامل

مخزن تحت فشار 300 لیتری وارم-16

مخزن تحت فشار 300 لیتری وارم-16

7,136,800 تومان

استعلام موجودی

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 300

مشخصات کامل

مخزن تحت فشار 500 لیتری وارم

مخزن تحت فشار 500 لیتری وارم

7,161,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 500

مشخصات کامل

مخزن تحت فشار 500 لیتری وارم 16

مخزن تحت فشار 500 لیتری وارم 16

8,162,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 500

مشخصات کامل

منبع تحت فشار و کاربرد آن

منبع یا مخزن تحت فشار آب را با فشار مناسب دخیره می کند و نیاز پمپ آب را به خاموش و روشن شدن زیاد کاهش می دهد.

 

021-22683706 تماس
تماس
بالا