الکتروموتور

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 3KW-4HP الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 3KW-4HP

استعلام موجودی

توان: 4 اسب -3kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 0.75KW-1HP الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 0.75KW-1HP

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 3KW-4HP الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 3KW-4HP

استعلام موجودی

توان: 4 اسب -3kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 0.37KW-0.5HP الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 0.37KW-0.5HP

استعلام موجودی

توان: 0.5 اسب_0.37kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 5.5KW-7.5HP الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 5.5KW-7.5HP

استعلام موجودی

توان: 7.5 اسب -5.5kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.8hp B3-56fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.8hp B3-56fr

استعلام موجودی

توان: 1/8 اسب -0.09kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

قطر شفت: 9

مشخصات کامل
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.3hp B3-71 الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.3hp B3-71

استعلام موجودی

توان: 1/3 اسب -0.25kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HA630 الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HA630

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز چدنی الکتروژن مدل 1000 دور 60hp B3-280fr الکتروموتور سه فاز چدنی الکتروژن مدل 1000 دور 60hp B3-280fr

استعلام موجودی

توان: 60 اسب -45kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 4hp B3-132fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 4hp B3-132fr

استعلام موجودی

توان: 4 اسب -3kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز چدنی الکتروژن مدل 1000 دور 40hp B3-225fr الکتروموتور سه فاز چدنی الکتروژن مدل 1000 دور 40hp B3-225fr

استعلام موجودی

توان: 40 اسب -30kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز چدنی الکتروژن مدل 3000 دور 250hp B3-315fr الکتروموتور سه فاز چدنی الکتروژن مدل 3000 دور 250hp B3-315fr

استعلام موجودی

توان: 250 اسب -185kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور چدنی سه فاز 3000دور 315kw وم آلمان الکتروموتور چدنی سه فاز 3000دور 315kw وم آلمان

استعلام موجودی

توان: 430 اسب -315kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 0.75KW-1HP الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 0.75KW-1HP

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 1.1KW-1.5HP الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 1.1KW-1.5HP

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 7.5KW-10HP الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 7.5KW-10HP

استعلام موجودی

توان: 10 اسب -7.5kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز YE2 11KW-15HP الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز YE2 11KW-15HP

استعلام موجودی

توان: 15 اسب -11kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز YE2 15KW-20HP الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز YE2 15KW-20HP

استعلام موجودی

توان: 20 اسب -15kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز YE2 18.5KW-25HP الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز YE2 18.5KW-25HP

استعلام موجودی

توان: 25 اسب -18.5kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
موتور کولر آبی 1/8 اسب آلومینیوم موتوژن Motogen PSC 80/4-6p موتور کولر آبی 1/8 اسب آلومینیوم موتوژن Motogen PSC 80/4-6p

استعلام موجودی

توان: 1/8 اسب -0.09kw

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HN660 الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HN660

استعلام موجودی

توان: 0.5 اسب_0.37kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HN670 الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HN670

استعلام موجودی

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 1hp B3-90fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 1hp B3-90fr

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز چدنی الکتروژن مدل 1000 دور 120hp B3-315fr الکتروموتور سه فاز چدنی الکتروژن مدل 1000 دور 120hp B3-315fr

استعلام موجودی

توان: 120 اسب -89kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز چدنی الکتروژن مدل 3000 دور 175hp B3-315fr الکتروموتور سه فاز چدنی الکتروژن مدل 3000 دور 175hp B3-315fr

استعلام موجودی

توان: 175 اسب -131kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 1.1KW-1.5HP الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 1.1KW-1.5HP

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 2.2KW-3HP الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 2.2KW-3HP

استعلام موجودی

توان: 3 اسب -2.2kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز YE2 18.5KW-25HP الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز YE2 18.5KW-25HP

استعلام موجودی

توان: 25 اسب -18.5kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 0.75KW-1HP الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 0.75KW-1HP

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-2hp B3-90 الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-2hp B3-90

استعلام موجودی

توان: 2اسب_1.5kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز موتوژن چدنی 3000 دور 160kw-315fr الکتروموتور سه فاز موتوژن چدنی 3000 دور 160kw-315fr

استعلام موجودی

توان: 220 اسب -160kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: چدنی

سایز بدنه: 315

مشخصات کامل
الکتروموتور تکفاز 1 اسب استریم 1HPX4P الکتروموتور تکفاز 1 اسب استریم 1HPX4P

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HA635 الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HA635

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HA665 الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HA665

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکترو موتور فن کوئل 1/20 دو سر شفت الکتروژن الکترو موتور فن کوئل 1/20 دو سر شفت الکتروژن

استعلام موجودی

توان: 0.5 اسب_0.37kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
1 2 3 ... 17 »

انتخاب، بررسی و خرید بهترین نوع الکتروموتور

انتخاب و خرید یک الکتروموتور تابع بررسی عوامل و مشخصات فنی ویژه ای است تا بهترین عملکرد ممکن از آن در بکارگیری برای کوپل شدن با انواع پمپ آب و سایر تجهیزات صنعتی به شکل موثری به دست آید. فروشگاه ویدفکتور با عرضه مجموعه ای کامل و متنوع از گونه های مختلف الکتروموتورهای تکفاز، الکتروموتورهای سه فاز، موتور کولر آبی و الکتروموتور مشعل، بستر مناسبی برای بررسی و انتخاب انواع الکتروموتور موجود در بازار با برندهای معتبر است. در ادامه همراه با بررسی اجمالی تنوع موجود برای انتخاب انواع مختلف الکتروموتور، شما را برای خرید بهترین نوع مناسب آن نیز راهنمایی خواهیم کرد. همچنین برای دریافت توضیحات بیشتر می توانید به مقاله راهنمای خرید انواع الکتروموتور مراجعه کنید.

الکتروموتور چیست؟

الکتروموتور وسیله ای است که جهت ایجاد حرکت، انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند. عملکرد یک الکتروموتور به متناوب یا مستقیم بودن جریان الکتریکی بستگی دارد.

ساختار و نحوه ی کارکرد الکتروموتور:

به طور کلی یک الکتروموتور از دو جزء اصلی تشکیل شده است که نسبت به یکدیگر حرکت می کنند و باعث ایجاد میدان مغناطیسی می شوند:

 • آهنرباهای میدان: (جهت ایجاد میدان مغناطیسی عبوری از آرمیچر)
 • آرماتور: (جهت ایجاد نیرو از جریان الکتریکی)

سایر اجزای جزئی یک الکتروموتور عبارتند از:

 • جعبه تقسیم
 • فن خنک کننده
 • بلبرینگ
 • استاتور و سیم پیچ
 • یاتاقان
 • روتور
 • پوسته یا روکش

تفاوت الکتروموتور با ژنراتور

الکتروموتور و ژنراتورها هر دو دستگاه الکترومغناطیسی با سیم پیچ یا روتور آرماتور هستند که در داخل سیم پیچ میدانی یا استاتور می چرخند. اما عملکردهای متضادی دارند. ژنراتورها انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند در حالی که الکتروموتور انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کنند.

مشاهده اینفوگرافیک انواع الکتروموتور

انواع الکتروموتور

سیم پیچ میدان در موتورهای الکتریکی جریان الکتریکی را برای تولید یک میدان مغناطیسی ثابت، فراهم می کند که سیم پیچ آرماتور از آن برای تولید گشتاور چرخشی در شافت موتور استفاده می کند. تمایز بین انواع مختلف موتورهای الکتریکی به عملکرد منحصر به فرد، ولتاژ و کاربری های مختلف مربوط می شود. حداقل ده نوع مختلف موتور الکتریکی وجود دارد، اما در دو دسته اصلی طبقه بندی می شوند:

 1. موتورهای جریان متناوب (AC)
 2. موتورهای جریان مستقیم (DC)

چگونگی تعامل سیم پیچ های داخل الکتروموتور های AC و DC برای تولید نیروی مکانیکی با یکدیگر، باعث ایجاد تمایز بیشتر در هر یک از این طبقه بندی ها می شود.

الکتروموتورهای DC

اولین الکتروموتورDC حوالی سال1890 میلادی و توسط فرانک جولیان اسپراگ طراحی شد که باعث تغییرات عمده و گسترده ای در صنعت و تولیدات گردید. موتورهای DC بطور کلی به سه دسته تقسیم می شوند:

 • الکتروموتورDC متوالی (مورد استفاده در جرثقیل ها، آسانسورها، لوکوموتیوها)
 • الکتروموتورDC شانت (مورد استفاده در هواکش ها و خنک کننده های صنعتی)
 • الکتروموتورDC کامپوند (مورد استفاده در آزمایشگاه ها)

همانطور که ذکر شد موتورهای شانت، متوالی و کامپوند کاربرد بیشتری در صنعت و تولیدات گسترده دارند.قیمت الکتروموتورهایDC مورداستفاده در دستگاه خنک کننده و پمپ های هیدرولیک به نسبت نوعAC مقرون به صرفه تر و کاربردی تر می باشد.این دسته الکتروموتورها به دلیل ظرافت زیاد و سرعت مناسب و قیمت نسبتا متعادل، در اسباب بازی ها، ربات ها، ماشین های الکتریکی و... نیز مورد استفاده گسترده قرار می گیرند.

از معروف ترین الکتروموتورهایDC موجود در بازار جهانی می توان به برندهای معتبر RS PRO، MAXON وcrouzet اشاره کرد.

 

تصویر یک الکتروموتور جریان مستقیم DC

الکتروموتور براش: الکتروموتور براش، از چهار جز اصلی تشکیل شده اند:

 • استاتور
 • روتور یا آرماتور
 • براش
 • کموتاتور

بطور کلی چهار نوع الکتروموتور اصلی براش وجود دارد:

 1. سری موتورها: استاتور به صورت سری با روتور است و باعث می شود جریان های میدان آنها یکسان باشد. مشخصات سری موتورها: در جرثقیل ها و بالابر استفاده می شود، گشتاور با سرعت پایین کارایی بالا و گشتاور با سرعت بالای محدود.
 2. شنت موتور: سیم پیچ میدان با روتور موازی (شنت) است و جریان موتور را برابر با مجموع دو جریان می کند. مشخصات شنت موتور: در کاربردهای صنعتی و خودرویی، تراکشن قطار، کشتی و جاهایی که نیاز به گشتاور بالا و کنترل دور دقیق است، مورد استفاده قرار می گیرد.
 3. الکتروموتور کامپونت: این نوع موتورها ویژگی هر دو نوع سری و نوع شنت را با هم ترکیب می کند و باعث می شود جریان موتور برابر با مجموع هر دو جریان سری و جریان میدان شنت باشد. مشخصات کامپونت: در کاربردهای صنعتی و خودرویی مورد استفاده قرار می گیرد و دارای مزایای ترکیبی از موتورهای شانت و سری است.
 4. مغناطیس دائم: این موتورها از آهن رباهای دائمی برای تولید میدان استاتور استفاده می کنند. مشخصات مغناطبس دائم: در تولید تجاری اسباب بازی و لوازم خانگی استفاده می شود، ساخت آن ارزان تر، در نتیجه نسبت به قیمت مناسب کارایی خوبی دارند.

الکتروموتورهای AC

این دسته الکتروموتورها معمولا بیشترین کاربرد را در مصارف صنعتی و خانگی دارا هستند.دلیل استقبال بیشتر از این دسته موتورها به شرح زیر است:

 1. طراحی آسانتر موتورهای AC  نسبت به انواع دیگر
 2. قیمت مناسب تر این دست موتورها
 3. نصب و اتصال آسان
 4. هزینه نگهداری پایین
 5. دوام و ماندگاری زیاد
 6. قابلیت تغییر سرعت

الکتروموتورهای AC به دو نوع کلی تقسیم می شوند:

موتورهای القایی(آسنکرون) و موتورهای سنکرون، که هرکدام از این انواع شامل دسته های تک فاز و سه فاز هستند. موتور قفس سنجابی از پرکاربردترین الکتروموتورهای AC است که در انواع تک فاز و سه فاز القایی در بازار ارائه می شود. نوع تک فاز این محصولات باتوجه به قیمت مناسب و هزینه کم نگهداری دارای بیشترین کاربرد صنعتی و خانگی بین الکتروموتورها هستند، ساختمان الکتروموتور قفس سنجابی بسیار ساده و متشکل از یک پیچه و یک منبع تغذیه متناوب است.

از مزایای دیگر موتورقفس سنجابی میتوان به  تغییر و تنظیم سرعت گشتاور آن که با تنظیم میله های روتور قابل کنترل است و قابلیت خود راه اندازی اشاره کرد.این الکتروموتورها هم چنین بسیار سبک هستند و نگهداری از آنها بسیارآسان و کم هزینه است.

یکی دیگر از الکتروموتورهای به صرفه موجود در بازار، الکتروموتورهای سنکرون تک فاز هستند. خرید موتورهای سنکرون تک فاز به دلیل عدم نیاز به تبدیل کننده و جاروبک بسیار مقرون به صرفه است و هزینه نگهداری کمتری نیز دارد.یکی از اصلی ترین نمونه های این الکتروموتورها، موتور هایسترزیس است که در تولید ساعت های برقی، ابزار های ضبط و تولید صوت و دستگاه های زمان بندی کاربرد ویژه ای دارند.

بطور کلی این دو نوع الکتروکوتور AC با توجه به سرعت روتور نسبت به سرعت استاتور متمایز می شوند. سرعت موتور نسبت به مولد در الکتروموتور سنکرون برابر است اما سرعت روتور در موتور آسنکرون کم تر از سرعت روتور سنکرون است. علاوه بر این، موتورهای سنکرون دارای لغزش صفر هستند و به منبع تغذیه اضافی نیاز دارند، در حالی که الکتروموتور آسنکرون دارای لغزش بوده و نیازی به منبع تغذیه ثانویه ندارند.

نمایی از نقشه انفجاری یک الکتروموتور

انواع الکتروموتورهای AC

 1. الکتروموتور سنکرون: برانگیختگی الکتروموتور سنکرون دو برابر است، یعنی شامل دو ورودی الکتریکی است. یک موتور سنکرون سه فاز رایج شامل یک ورودی معمولاً الکتروموتور سه فاز AC و سیم پیچ استاتور برای تولید شار مغناطیسی سه فاز چرخان است. منبع تغذیه روتور معمولاً DC است که باعث تحریک یا شروع روتور می شود. هنگامی که میدان روتور با میدان استاتور قفل شد، موتور سنکرون می شود.
 2. الکتروموتور آسنکرون: برخلاف الکتروموتورهای سنکرون، القا باعث می شود که موتورهای آسنکرون با تأمین برق استاتور بدون تأمین منبع روتور کار کنند. از نظر ولتاژ به دو دسته الکتروموتور تکفاز (شامل قطب سایه، خازن راه انداز، قطب چاکدار و دو خازنه) و سه فاز (شامل روتور قفسی که تمام موتورهای موجود در ویدفکتور از این نوع هستند) و دسته بندی دیگر، موتورهای القایی (شامل روتور قفسی و روتور سیم پیچی) است که موتورهایی سایز بزرگ هستند.

به منظور مطالعه بیشتر در خصوص جریان راه اندازی موتور می توانید به مقاله مهمترین روش های راه اندازی موتور AC مراجعه کنید.

موتورهای مخصوص

این موتورها شامل سروو، استپرموتور، BLDC و رولوک تانسی هستند. کاربرد آن ها در دستگاه های CNC، ابعاد کامپیوتری CML و سیستم های کنترل مکان یابی است.


مطالعه بیشتر:


معرفی الکتروموتورهای تخصصی وبررسی انواع آن به نسبت کاربرد و قیمت:

این نوع الکتروموتورها، انواع اصلاح شده ی دیگر انواع هستند که برای مصارف خاص کاربرد دارند و به صورت زیر دسته بندی می شوند:

 • الکتروموتور سروو ( جهت کشیدن یا بلند کردن یا چرخاندن یک جسم در یک زاویه خاص )
 • الکتروموتور گشتاور ( جهت تولید گشتاور بالا در سرعت کم یا حتی حالت توقف )
 • الکتروموتور خطی ( جهت تغییر نیروی چرخشی به نیروی خطی)
 • الکتروموتور پله ای ( جهت استفاده در ابزار رباتیک)
 • الکتروموتور یونیورشال (جهت ارائه حداکثر گشتاور راه اندازی را با سرعت عملیاتی بالا)

از بین الکتروموتورهای ذکر شده، موتور گشتاور به دلیل عدم نیاز به گیربکس و نگهدارنده دارای قیمتی مقرون به صرفه جهت خرید و هم چنین نگهداری در بلند مدت است.

عوامل مورد توجه در انتخاب الکتروموتور مناسب

انتخاب بهترین الکتروموتور مناسب برای یک کاربرد خاص بستگی به چهار ویژگی دارد:

 1. اسب بخار و سرعت: توان و سرعت موتورها شامل دسته های مختلفی است، از جمله: موتورهای کسری (1/20 HP تا 1 HP)، موتورهای اسب بخار یکپارچه (1 HP تا 400 HP) و موتورهای بزرگ (100 HP تا 50،000 HP). درجه بندی دور در دقیقه شامل 3600 دور در دقیقه (2 قطب) ، 1800 دور در دقیقه (4 قطب) و 1200 دور در دقیقه (6 قطب) است.
 2. فریم موتور: اندازه فریم موتور مقدار عملکردی آن را نشان نمی دهد، خصوصاً درجه قدرت آن. انجمن ملی تولیدکنندگان برق (NEMA) تعداد فریم ها را متناسب با اندازه های نصب شده طراحی کرده است که رقم آنها مربوط به بعد "D" آنها یا فاصله از مرکز شافت تا پایین مرکز نصب است.
 3. الزامات ولتاژ: ولتاژ، فرکانس و فاز همه بخشی از ولتاژ مورد نیاز است. فرکانس استاندارد کار در بیشتر موتورهای الکتریکی 60 هرتز است.
 4. محفظه ها و موقعیت های نصب: اطلاعات محفظه به محیط نصب موتور بستگی دارد. محفظه ها دو دسته اصلی دارند: موتورهای باز و موتورهای محصور.
  1. الکتروموتورهای باز: برنامه های کاربردی برای موتورهای باز شامل مکان هایی در محیط داخلی است که نسبتاً تمیز و خشک هستند، از آنجا که محفظه های موتور باز امکان گردش هوا از طریق سیم پیچ ها را فراهم می کنند از اهمیت زیادی برخوردار است.

  2. الکتروموتورهای محصور: این نوع موتورها امکان تعویض هوای آزاد بین قسمت خارجی و داخلی موتور را ندارند.

یک پلاک فلزی متصل به موتور شامل اطلاعات مهم مربوط به این ویژگی ها به استثنای اطلاعات محفظه است.

نمایی برش خورده ازمتعلقات درون یک الکتروموتور

قیمت و خرید الکتروموتور

با توجه به موارد ذکر شده می توان نتیجه گرفت که بهترین و مناسب ترین گزینه ها برای خرید الکتروموتور مورد مصارف خانگی، الکتروموتورهای دسته ی AC هستند که هم از قیمت مناسبی برخوردارند و هم سهولت در نصب و نگهداری دارند. برای مصارف صنعتی و تولیداتی نیز الکتروموتورهای دسته ی DC هم از لحاظ قیمت و هم از لحاظ نگهداری در فضای صنعتی قابل اعتماد هستند. در دسته تخصصی نیز، الکتروموتورهای گشتاور قیمتی مناسب تر نسبت به دیگر گونه ها دارند.

برای خرید الکتروموتور مورد نظر خودتان طبق مشخصات فنی مورد نیاز و نوع کاربری آن می توانید طی تماس با کارشناسان فروش ویدفکتور ضمن دریافت مشاوره تخصصی خرید از قیمت الکتروموتور هم کسب اطلاع نمایید. تلاش خواهیم کرد مناسب ترین گزینه های خرید الکتروموتور را برای شما ارائه کنیم. ویدفکتور نمایندگی رسمی فروش انواع الکتروموتور از برندهای معتبر اروپایی و ایرانی و چینی است که در ارائه ضمانت برای اصالت کالا و ارسال سریع الکتروموتور به شما خدمت رسانی خواهد کرد.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا