بزرگترین فروشگاه آنلاین تجهیزات و ابزارآلات صنعتی، برق، اتوماسیون و لوازم خانگی

هواکش خانگی

هواکش 10 سانت آکسی لاین دمنده VBX-10S2S هواکش 10 سانت آکسی لاین دمنده VBX-10S2S

185,000 تومان

%4

178,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 15 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 70

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش 12 سانت آکسی لاین دمنده VBX-12S2S هواکش 12 سانت آکسی لاین دمنده VBX-12S2S

208,000 تومان

%4

200,000 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان: 16 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 120

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش فلزی خانگی 10 سانت دمنده VMA-10S2S هواکش فلزی خانگی 10 سانت دمنده VMA-10S2S

224,000 تومان

%4

215,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 15 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 75

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش 15 سانت آکسی لاین دمنده VBX-15S2S هواکش 15 سانت آکسی لاین دمنده VBX-15S2S

232,000 تومان

%4

223,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 19 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 150

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش فلزی خانگی 12 سانت دمنده VMA-12S2S هواکش فلزی خانگی 12 سانت دمنده VMA-12S2S

234,000 تومان

%4

225,000 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان: 16.5 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 140

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش فلزی خانگی 15 سانت دمنده VMA-15S2S هواکش فلزی خانگی 15 سانت دمنده VMA-15S2S

256,000 تومان

%4

246,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 16 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 170

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش 10 سانت آکسی لاین دمنده VBX-10S2S-IP هواکش 10 سانت آکسی لاین دمنده VBX-10S2S-IP

262,000 تومان

%4

252,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 10 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 65

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش 12 سانت آکسی لاین دمنده VBX-12S2S-IP هواکش 12 سانت آکسی لاین دمنده VBX-12S2S-IP

317,000 تومان

%4

304,000 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان: 14 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 115

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش خانگی 15 سانت لوکس دمنده VSL-15S2S هواکش خانگی 15 سانت لوکس دمنده VSL-15S2S

343,000 تومان

%4

329,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 19 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 190

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش 20 سانت آکسی لاین دمنده VBX-20S2S هواکش 20 سانت آکسی لاین دمنده VBX-20S2S

370,000 تومان

%4

355,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 28 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 240

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش خانگی اتوایر 15 سانت دمنده VAL-15S2S هواکش خانگی اتوایر 15 سانت دمنده VAL-15S2S

393,000 تومان

%8

362,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 24 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 250

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش 15 سانت آکسی لاین دمنده VBX-15S2S-IP هواکش 15 سانت آکسی لاین دمنده VBX-15S2S-IP

406,000 تومان

%4

390,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 15 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 135

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش خانگی 20 سانت لوکس دمنده VSL-20S2S هواکش خانگی 20 سانت لوکس دمنده VSL-20S2S

439,000 تومان

%4

421,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 28 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 270

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش خانگی 10 سانت هایلوکس دمنده VDI-10S2S هواکش خانگی 10 سانت هایلوکس دمنده VDI-10S2S

458,000 تومان

%4

440,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 18 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 80

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش دریچه دار 15 سانت اتولوکس دمنده VAL-15H2S هواکش دریچه دار 15 سانت اتولوکس دمنده VAL-15H2S

459,000 تومان

%4

441,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 35 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 310

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش فلزی خانگی 20 سانت دمنده VMA-20C4S هواکش فلزی خانگی 20 سانت دمنده VMA-20C4S

503,000 تومان

%4

483,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 36 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 360

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش فلزی خانگی 15 سانت دمنده VMA-15C2S هواکش فلزی خانگی 15 سانت دمنده VMA-15C2S

504,000 تومان

%4

484,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 41 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 285

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش خانگی 15 سانت هایلوکس دمنده VDI-15S2S هواکش خانگی 15 سانت هایلوکس دمنده VDI-15S2S

523,000 تومان

%4

502,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 25 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 250

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش خانگی اتوایر 20 سانت دمنده VAL-20H2S هواکش خانگی اتوایر 20 سانت دمنده VAL-20H2S

560,000 تومان

%8

515,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 36 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 450

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش فلزی خانگی 25 سانت دمنده VMA-25C4S هواکش فلزی خانگی 25 سانت دمنده VMA-25C4S

554,000 تومان

%4

532,000 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان: 42 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 600

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش فلزی خانگی 20 سانت دمنده VMA-20C2S هواکش فلزی خانگی 20 سانت دمنده VMA-20C2S

554,000 تومان

%4

532,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 51 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 685

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش خانگی 20 سانت لوکس دمنده VSL-20C4S هواکش خانگی 20 سانت لوکس دمنده VSL-20C4S

608,000 تومان

%4

584,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 35 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 430

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش فلزی خانگی 25 سانت دمنده VMA-25C2S هواکش فلزی خانگی 25 سانت دمنده VMA-25C2S

608,000 تومان

%4

584,000 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان: 52 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 950

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش فلزی خانگی 30 سانت دمنده VMA-30C4S هواکش فلزی خانگی 30 سانت دمنده VMA-30C4S

608,000 تومان

%4

584,000 تومان

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان: 45 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1000

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش دریچه دار 20 سانت اتولوکس دمنده VAL-20C4S هواکش دریچه دار 20 سانت اتولوکس دمنده VAL-20C4S

653,000 تومان

%4

627,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 34 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 420

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش خانگی 25 سانت لوکس دمنده VSL-25C4S هواکش خانگی 25 سانت لوکس دمنده VSL-25C4S

686,000 تومان

%4

659,000 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان: 43 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 680

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش دریچه دار 25 سانت اتولوکس دمنده VAL-25C4S هواکش دریچه دار 25 سانت اتولوکس دمنده VAL-25C4S

746,000 تومان

%4

716,000 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان: 45 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 770

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش خانگی 30 سانت لوکس دمنده VSG-30C4S هواکش خانگی 30 سانت لوکس دمنده VSG-30C4S

795,000 تومان

%4

763,000 تومان

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان: 46 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1000

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش دریچه دار 30 سانت اتولوکس دمنده VAL-30C4S هواکش دریچه دار 30 سانت اتولوکس دمنده VAL-30C4S

840,000 تومان

%4

806,000 تومان

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان: 55 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 950

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش خانگی بلابرگ مدل Slim 100 هواکش خانگی بلابرگ مدل Slim 100

2,310,000 تومان

%8

2,125,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 14 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 105

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش داخل لوله ای 10 سانت Blauberg Tubo 100 هواکش داخل لوله ای 10 سانت Blauberg Tubo 100

2,420,000 تومان

%8

2,226,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 16 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 137

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش خانگی بلابرگ مدل Jet 100 هواکش خانگی بلابرگ مدل Jet 100

3,080,000 تومان

%8

2,834,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 14 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 95

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش داخل لوله ای 15 سانت Blauberg Tubo 150 هواکش داخل لوله ای 15 سانت Blauberg Tubo 150

3,300,000 تومان

%8

3,036,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 29 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 361

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro 100 هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro 100

3,300,000 تومان

%8

3,036,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 14 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 88

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Chrome 100 هواکش لوله ای 10سانت  Blauberg Quatro Hi-tech Chrome 100

3,740,000 تومان

%8

3,441,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 14 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 88

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Gold 100 هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Gold 100

3,740,000 تومان

%8

3,441,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 14 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 88

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
1 2 3 ... »

راهنمای انتخاب و خرید هواکش خانگی

هواکش یا فن از جمله پر طرفدارترین هواکش ها است که در سراسر دنیا استفاده بسیار زیادی دارد. در گذشته خانه ها طوری ساخته می شدند که نیاز به هواکش نداشتند و خود دارای نمونه های سنتی (به طوری که در یک محیط راهی برای ورود و خروج هوا باز می گذاشتند تا هوا در جریان باشد.) همینطور هوا در گذشته پاکیزه تر بود، اما با پیشرفت علم و تکنولوژی روزانه وسایل نقلیه و کارخانه های متعدد افزوده شدند و هوا روز به روز آلوده تر می شود. به همین دلیل تولید کنندگان این محصولات می خواهند که مردم در خانه هایی زندگی کنند که ایمن، سالم و دارای کیفیت هوای داخلی مناسب باشند.

هواکش خانگی در کنار هواکش صنعتی، امروزه جزوی جدا ناپذیر از یک ساختمان محسوب می شوند به این صورت که هوای آلوده ای که بر اثر انجام فعالیت ها و یا وجود رطوبت در منازل به وجود می آید را به بیرون منتقل و هوای تازه بیرون را جایگزین آن می کند. به طور کلی هدف این نوع هواکش، جریان هوا و به ارمغان آوردن محیطی سالم برای خانه است که مثل یک پاک کننده عمل می کند.

انواع هواکش خانگی

هواکش خانگی خود دارای مدل های مختلفی هستد که در ادامه به بررسی دقیق تر آن ها می پردازیم.

انواع هواکش خانگی

  • هواکش خانگی پروانه ای: از ساده ترین مدل های هواکش محوری هواکش های خانگی پروانه ای هستند. در این مدل از هواکش ها پروانه ها معمولا سه تا شش پره هستند و جنس آن ها از فلز و یا پلاستیک ساخته شده است. این پروانه ها در یک قاب خارجی قرار می گیرند و به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به الکتروموتور وصل می شوند.
  • هواکش خانگی لوله محوری: این مدل از هواکش ها کاربرد بسیاری دارند اما بیشتر در صنعت از آن ها استفاده می شود و به عنوان هواکش خانگی استفاده کمتری دارند. این هواکش ها در کاربرد بسیار شبیه به هواکش های پروانه ای هستند ولی ساختار آن ها فرق می کند به طوری که پروانه ها و الکتروموتور در یک قاب خارجی قرار نمی گیرند و درون یک محفظه استوانه ای شکل قرار می دارند.
  • هواکش خانگی پره محوری: ساختار این مدل از هواکش خانگی بسیار شبیه به هواکش لوله ای محوری است و تنها تفاوت این دو در این است که تعداد پره های بیشتری نسبت به انواع دیگر دارد و قبل از هواکش پره های راهنما اضافه شده اند.

بیشتر بدانید:


عوامل مهم در خرید هواکش خانگی

از آن جایی که هواکش از جمله محصولات ضروری برای هر منزل است، بهتر است قبل از خرید آن به برخی از ویژگی های آن که در ادامه ذکر شده توجه کنید.

  • جنس هواکش: در حال حاضر هواکش‌های خانگی در انواع مختلفی طراحی و تولید می‌شوند و جنس‌های مختلفی هم دارند. از جمله انواع این محصولات می‌توان به هواکش‌های فلزی اشاره کرد و یا هواکش‌های خانگی پلاستیکی را نام برد. لازم به ذکر است که تفاوت اصلی هواکش‌های فلزی و یا پلاستیکی در نوع کاربری آن‌ها است.از طرف دیگر میزان سر و صدای تولید شده توسط هر کدام از این ابزار تهویه هوا، با دیگری، تفاوت‌هایی دارد. اما عملکرد هر دو سیستم، کاملا یکسان است. در بیشتر موارد از هواکش‌های فلزی برای فضاهای بزرگ‌تر استفاده می‌کنند. چراکه این سیستم‌ها، قدرت مکش بالاتری دارند و از طرف دیگر میزان سر و صدای آن‌ها نیز بیشتر است.این در حالی است که هواکش‌های پلاستیکی برای کاربرد در فضاهای کوچک، مناسب‌تر هستند و سر و صدای کم‌تری هم تولید می‌کنند. بنابراین می‌توانید با در نظر گرفتن فضا و اندازه محیط خود و توجه به جنس هواکش، نوع مناسب این محصولات را انتخاب و خریداری کنید.
  • حجم هوای خروجی هواکش‌: میزان حجم هوای خروجی در هواکش های خانگی متغیر است و اگر هواکش قدرت پایینی داشته باشد مدت زمان بیشتری طول می کشد تا هوای محیط را تهویه کند و برق مصرفی افزایش پیدا می کند. از این رو برای صرفه جویی در مصرف انرژی بهتر است که از هواکش های خانگی استفاده کنید که به نحو استاندارد تری ساخته شده و از رده مصرف انرژی کم‌تری هم برخوردارند.
  • اندازه و ابعاد هواکش: برای خرید هواکش مناسب خانگی، در نظر گرفتن ابعاد و اندازه این محصولات ضرورت دارد. لازم است این نکته را در نظر داشته باشید که ابعاد هواکش مورد نیاز شما، نباید بیش‌ از اندازه کوچک و یا بزرگ باشد تا بتواند وظیفه تهویه هوای محیط را به‌ خوبی انجام دهد.
  • اگه هواکش انتخابی سایز کوچکی داشته باشد این امکان وجود که توان کافی برای تهویه هوای نامطبوع از محیط را ندارد چرا که توان کافی برای انجام این کار را ندارد.
  • میزان سر و صدای هواکش: پیش‌ از خرید هواکش مناسب خانگی لازم است به میزان سر و صدای تولید شده توسط این سیستم‌ها توجه داشته باشید. میزان سر و صدای یک هواکش، به موتور آن بستگی دارد. از طرف دیگر مکان نصب این سیستم‌ها و روش نصب نیز در میزان صدای تولید شده اثر گذار است.
  • گارانتی و خدمات پس‌ از فروش: یکی از موارد بسیار مهم پیش‌ از خرید انواع مختلف هواکش خانگی در نظر گرفتن گارانتی این محصولات و خدمات پس‌ از فروش آن‌ها است. بنابراین سعی کنید سیستمی را انتخاب و خریداری کنید که گارانتی معتبر دارد. این عامل سبب می‌شود تا در صورت بروز هر گونه خرابی و اشکال، از خدمات پشتیبانی سیستم مورد نظر برخوردار شوید.

 انتخاب مناسب هواکش خانگی برای سرویس بهداشتی و آشپزخانه

انتخاب یک هواکش مناسب برای استفاده در مکان مورد نظر بسیار مهم است و باید در انتخاب آن بسیار دقت کنید و ملاک های مهمی برای آن وجود دارد. در هنگام خرید هواکش خانگی باید به این توجه کنید که آن را برای کدام قسمت از منزلتان می خواهید و چون خانه مکانی است که همه در آن به دنبال آرامش می گردند باید اطمینان حاصل کنید که هواکش مورد نظر سرو صدای زیادی ایجاد نمی کند و به طور کلی باید یک هواکش کم سرو صدا برای خانه تهیه کنید.

اگر هواکش خانگی را برای استفاده در آشپزخانه می خواهید به این دلیل که آشپزخانه چربی و رطوبت زیادی ایجاد می کند بهتر است پروانه های آن از جنس پلاستیک (هواکش خانگی پروانه پلاستیکی) باشد تا در صورت لزوم بتوانید به راحتی آن را با یک پروانه دیگر تعویض کنید.

هواکشی که برای استفاده در سرویس بهداشتی انتخاب می کنید اگر پروانه های آن از جنس فلز (هواکش خانگی پروانه فلزی) است به این نکته توجه کنید که ضد زنگ باشد که رطوبت باعث زنگ زدگی آن نشود. همچنین میزان متراژ نیز در انتخاب نوع هواکش بسیار مهم است و هواکش خانگی باید بتواند به راحتی هوای خانه را تهویه کند.

هواکش خانگی چیست؟
هواکش خانگی وسیله ای برای انتقال و جریان هوا با صدای کم و حجم کوچک با در نظر گرفتن زیبایی ظاهری آن
بهترین فن برای خانه شما کدام است؟
هواکش 10 سانت سری سایلنت s&p ساخت اسپانیا- هواکش لوله ای ورتیس مدل 11/260 ME 100-4 LL ساخت ایتالیا- هواکش 10 سانت هایلوکس دمنده ساخت ایران
چگونه یک فن خانگی مناسب انتخاب کنیم؟
در زمان انتخاب فن یا هواکش مناسب به نسبت حجم و میزان آلودگی محیط باید توجه کنیم- در زمان انتخاب هواکش برای منزل به میزان صدا و دائم کار بودن آن توجه کنید.

نظرات

شکیب
/ 22 - خرداد - 1401

سلام آیا فنی موجود هست مه تایمر داشته باشه و در صورد عدم استفاده خودکار خاموش بشه ؟ چون من چند دستگاه هواکش برای سرویس بهداشتیم گرفتم که چون فراموش کردم خاموش کنم سوخته

ویدفکتور
/ 22 - خرداد - 1401

سلام  روز بخیر
بله یک مدل فن در برند Vortice هست که مورد استفاده آن در سرویس  بهداشتی و داخل لوله هست  لینک هواکش تایمر دار : https://vidfactor.com/product/vf-639/vortice-wall-mount-axial-fan-mex-100-4ll-1s-t-me.html

نادر نجفی
/ 23 - مرداد - 1401

یک هواکش تایمر دار میخواستم سایز 10ممنون میشم راهنمایی کنید

ویدفکتور
/ 23 - مرداد - 1401

با عرض سلام و احترام
در حال حاضر فقط برند ورتیس تایمردار موجود میباشد.
https://vidfactor.com/product/vf-639/vortice-wall-mount-axial-fan-mex-100-4ll-1s-t-me.html

محسن خادمی
/ 23 - مرداد - 1401

سلام خسته نباشید هواکش سایلنت قاب 40*40میخواستم

ویدفکتور
/ 23 - مرداد - 1401

با عرض سلام و احترام 
اگر که هواکش بی صدا مد نظر میباشد از برندKDKمیتوانید استفاده کنید،قطر آن 30میباشدو لذا هواکش سایلنت کامل وجود ندارد و کم صدا هستند.برای مشاهد مشخصات هواکش کلیک کنید.

صدیقه رضایی
/ 23 - مرداد - 1401

سلام وقت بخیر هواکش دمپردار برای آشپزخونه میخواستم قطر لوله 30cmهست چی پیشنهاد میکنید

ویدفکتور
/ 23 - مرداد - 1401

 

با عرض سلام و احترام 
 پیشنهاد ما برای شما هواکش دریچه دار 30 سانت اتولوکس دمنده VAL-30C4S  میباشد

 

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا