0
ورود به پنل کاربری

هواکش صنعتی

هواکش صنعتی 30 سانت فلزی با پروانه فلزی دمنده VIA-30C4S

هواکش صنعتی 30 سانت فلزی با پروانه فلزی دمنده  VIA-30C4S

620,000 تومان

%7

576,600 تومان

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1300

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 20 سانت آکسیال طرح آلمان (چهارگوش)دمنده VIF-20V2S

هواکش صنعتی 20 سانت آکسیال طرح آلمان (چهارگوش)دمنده VIF-20V2S

630,000 تومان

%7

585,900 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 750

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 20 سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-20V2S

هواکش صنعتی 20 سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-20V2S

630,000 تومان

%7

585,900 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 750

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 35 سانت فلزی با پروانه فلزی دمنده VIA-35C4S

هواکش صنعتی 35 سانت فلزی با پروانه فلزی دمنده  VIA-35C4S

677,000 تومان

%7

629,610 تومان

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1950

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 25 سانت آکسیال طرح آلمان (چهارگوش)دمنده VIF-25V2S

هواکش صنعتی 25 سانت آکسیال طرح آلمان (چهارگوش)دمنده VIF-25V2S

710,000 تومان

%7

660,300 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1450

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 25 سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-25V2S

هواکش صنعتی 25 سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-25V2S

710,000 تومان

%7

660,300 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1450

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 25 سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-25V4S

هواکش صنعتی 25 سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-25V4S

710,000 تومان

%7

660,300 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 900

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 25 سانت آکسیال طرح آلمان (چهارگوش) دمنده VIF-25V4S

هواکش صنعتی 25 سانت آکسیال طرح آلمان (چهارگوش) دمنده VIF-25V4S

710,000 تومان

%7

660,300 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 900

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 30 سانت فلزی با پروانه فلزی دمنده VIA-30C2S

هواکش صنعتی 30 سانت فلزی با پروانه فلزی دمنده VIA-30C2S

727,000 تومان

%7

676,110 تومان

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 2000

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 40 سانت فلزی با پروانه فلزی دمنده VIA-40C4S

هواکش صنعتی 40 سانت فلزی با پروانه فلزی دمنده  VIA-40C4S

732,000 تومان

%7

680,760 تومان

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 2600

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 30 سانت آکسیال طرح آلمان (چهارگوش)دمنده VIF-30V4S

هواکش صنعتی 30 سانت آکسیال طرح آلمان (چهارگوش)دمنده VIF-30V4S

760,000 تومان

%7

706,800 تومان

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1350

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 30 سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-30V4S

هواکش صنعتی 30 سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-30V4S

760,000 تومان

%7

706,800 تومان

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1350

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا دمنده VIE-30A4S

هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا دمنده VIE-30A4S

840,000 تومان

%7

781,200 تومان

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1400

جنس پروانه: پلی آمید و ABS (پلاستیک)

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 30 سانت سبک فلزی دمنده VID-30D4S

هواکش صنعتی 30 سانت سبک فلزی دمنده VID-30D4S

860,000 تومان

%7

799,800 تومان

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1400

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 30 سانت سبک فلزی دمنده VID-30D4T

هواکش صنعتی 30 سانت سبک فلزی دمنده VID-30D4T

860,000 تومان

%7

799,800 تومان

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1450

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل

هواکش تاسیساتی 20 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-200S

هواکش تاسیساتی 20 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-200S

930,000 تومان

%13

809,100 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 415

جنس پروانه: فلزی

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 35 سانت سبک فلزی دمنده VID-35D4T

هواکش صنعتی 35 سانت سبک فلزی دمنده VID-35D4T

893,000 تومان

%7

830,490 تومان

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 2400

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 35 سانت سبک فلزی دمنده VID-35D4S

هواکش صنعتی 35 سانت سبک فلزی دمنده VID-35D4S

893,000 تومان

%7

830,490 تومان

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 2300

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 40 سانت سبک فلزی دمنده VID-40D4S

هواکش صنعتی 40 سانت سبک فلزی دمنده VID-40D4S

933,000 تومان

%7

867,690 تومان

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 3000

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 40 سانت سبک فلزی دمنده VID-40D4T

هواکش صنعتی 40 سانت سبک فلزی دمنده VID-40D4T

933,000 تومان

%7

867,690 تومان

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 3200

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 45 سانت سبک فلزی دمنده VID-45D4S

هواکش صنعتی 45 سانت سبک فلزی دمنده VID-45D4S

960,000 تومان

%7

892,800 تومان

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 3400

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 45 سانت سبک فلزی دمنده VID-45D4T

هواکش صنعتی 45 سانت سبک فلزی دمنده VID-45D4T

960,000 تومان

%7

892,800 تومان

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 3500

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا دمنده VIE-35A4S

هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا دمنده VIE-35A4S

975,000 تومان

%7

906,750 تومان

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 2500

جنس پروانه: پلی آمید و ABS (پلاستیک)

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30A4T2

هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30A4T2

980,000 تومان

%7

911,400 تومان

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 2200

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30A4S2

هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30A4S2

980,000 تومان

%7

911,400 تومان

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 2100

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A4S

هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A4S

980,000 تومان

%7

911,400 تومان

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 2100

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A6S

هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A6S

980,000 تومان

%7

911,400 تومان

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1500

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A4T

هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A4T

980,000 تومان

%7

911,400 تومان

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 2200

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 20 سانت (قابدار چهارگوش) زیلابگ FTP 2E-200B

هواکش صنعتی 20 سانت (قابدار چهارگوش) زیلابگ FTP 2E-200B

1,050,000 تومان

%13

913,500 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 780

جنس پروانه: فلزی

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 20 سانت (قابدار چهارگوش) زیلابگ FTP 4E-200B

هواکش صنعتی 20 سانت (قابدار چهارگوش) زیلابگ FTP 4E-200B

1,050,000 تومان

%13

913,500 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 415

جنس پروانه: فلزی

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 20 سانت قابدار زیلابگ FTP 2E-200B

هواکش صنعتی 20 سانت قابدار زیلابگ FTP 2E-200B

1,050,000 تومان

%13

913,500 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 780

جنس پروانه: فلزی

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 20 سانت قابدار زیلابگ FTP 4E-200B

هواکش صنعتی 20 سانت قابدار زیلابگ FTP 4E-200B

1,050,000 تومان

%13

913,500 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 415

جنس پروانه: فلزی

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش تاسیساتی 25 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-250S

هواکش تاسیساتی 25 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-250S

1,060,000 تومان

%13

922,200 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 820

جنس پروانه: فلزی

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 50 سانت سبک فلزی دمنده VID-50D4S

هواکش صنعتی 50 سانت سبک فلزی دمنده VID-50D4S

1,015,000 تومان

%7

943,950 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 4500

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 50 سانت سبک فلزی دمنده VID-50D4T

هواکش صنعتی 50 سانت سبک فلزی دمنده VID-50D4T

1,015,000 تومان

%7

943,950 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 4600

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل

هواکش صنعتي 30 سانت پروانه استیل دمنده VIS-30D4S

هواکش صنعتي 30 سانت پروانه استیل دمنده VIS-30D4S

1,023,000 تومان

%7

951,390 تومان

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1500

جنس پروانه: گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل

مشخصات فنی و انتخاب هواکش صنعتی

هواکش صنعتی وسیله ای است که از آن برای تهویه یا جا به جایی هوا در محیط های بزرگ صنعتی همانند کار خانه ها، سوله ها، محیط های صنعتی و ... استفاده می شود. محصولات تهویه صنعتی به این دلیل که باید هوای یک محیط بزرگ تر را تهویه کنند بسیار تخصصی تر از هواکش های خانگی ساخته می شوند و قدرت بیشتری نیز نسبت به دیگر دستگاه های تهویه دارند.

همانطور که می دانید دستگاه های تهویه هوا یک وسیله ی بسیار مهم در محیط های کار و ... به حساب می آیند و بسیار مهم است که هوای محیطی که در آن قرار داریم پاکیزه و عاری از هر گونه آلودگی باشد.

هر ساله با پیشرفت علم و تکنولوژی بسیاری از روش های سنتی از بین می رود و جای خود را به یک روش صنعتی می دهد. در رابطه با هواکش ها نیز این موضوع صدق می کند. در گذشته هوا را با یک روش طبیعی انجام می دادند به این گونه که راه هایی برای ورود و خروج هوا قرار داده می شد، اما اکنون استفاده از هواکش های صنعتی و هواکش های خانگی بسیار افزایش یافته است.

این وسیله ی بسیار کاربردی می تواند هوای آلوده که شامل گاز، دود و یا هر آلاینده دیگر است را با هوای تازه جا به جا کند. هواکش صنعتی از لحاظ ظاهری بسیار شبیه به هواکش های خانگی هستند و همانند آن ها از قاب یا محفظه پروانه ها و یک الکتروموتور ساخته شده اند که ابعاد و اندازه آنها از هواکش های خانگی بزرگ تر است.


بیشتر بدانید:


در کار خانه ها و محیط های صنعتی که با توجه به نوع شغل و محصول تولیدی، آلودگی بیشتری در هوا تولید می شود و سلامت کار کنان را به خطر می اندازد، هوای پاک و تمیز بسیار مهم است و هواکش صنعتی که در این محیط ها نصب می شود باید بتواند حجم بیشتری از هوا را جا به جا کند به همین دلیل در این هواکش ها از الکتروموتور قوی تری استفاده می شود.

نمایی از یک محیط صنعتی با یک هواکش صنعتی بزرگ در سقف آن

انواع هواکش صنعتی

این دسته از هواکش های صنعتی دارای دسته بندی متفاوتی از قبیل:

هواکش آکسیال صنعتی بر اساس نوع پروانه و هواکش آکسیال صنعتی بر اساس نوع قاب (قابدار و بدون قاب) دارند که در ادامه به بررسی دقیق تر آن ها می پردازیم.

هواکش های صنعتی با توجه به نوع مدل خود کاربردهای مختلفی دارند و هر کدام برای یک محیط خاص طراحی شده اند.

هواکش صنعتی بر اساس نوع پروانه

پروانه ها در هواکش مهم ترین نقش را ایفا می کنند و به طور کلی کار تهویه هوا توسط پروانه ها انجام می شود. پروانه ها معمولا با تعداد پره های متفاوت عرضه می شوند و هر هواکش پروانه ای متفاوت دارد. هواکش های صنعتی بر اساس نوع پروانه به 4 دسته تقسیم می شوند.

  • هواکش صنعتی پروانه پلاستیکی: معمولا برای مکان هایی که آلودگی هایی با چسبندگی بالا دارند از هواکش های پروانه پلاستیک استفاده می شود تا در صورت لزوم به راحتی بتوان آن را تعویض کرد.

  • هواکش صنعتی پروانه فلزی

  • هواکش صنعتی پروانه آهنی: هواکش صنعتی که از جنس آهن ساخته شده اند برای مکان هایی که خورندگی بالایی دارند، استفاده می شوند که دوام بالاتری داشته باشند. بهتر است بدانید برای آن که از زنگ زدگی پروانه های آهنی جلوگیری شود، آن ها با یک رنگ الکترو استاتیک پوشش داده شده اند.

  • هواکش صنعتی پروانه آلومینیومی

هواکش صنعتی بر اساس نوع قاب (قابدار و بدون قاب)

به طور کلی قابدار بودن یا بدون قاب بودن هواکش ها تاثیری در کارکرد آن ها ندارد و شما می توانید با توجه به محل مورد نظر یکی از آن ها را برای خرید انتخاب کنید.

هواکش آکسیال صنعتی قابل نصب بر روی دیوار و سقف است.  این محصول کاربردی دارای تنوع بسیار بالایی از لحاظ سایز و ابعاد و دیگر ویژگی های مهم هواکش است.

برند های معتبر زیادی به تولید این محصولات می پردازند که از میان آن ها می توان به برند دمنده، زیلابگ، اس اند پی، پردیس فن و ... اشاره کرد.

اگزاست فن چیست و چگونه کار می کند؟
فن اگزاست یک اصطلاح متداول می باشد که می توان به هر نوع فنی که عمل اگزاست و یا تخلیه را انجام می دهد گفت.
کاربردهای هواکش صنعتی چیست؟
فن ها و دمنده های صنعتی دستگاه هایی هستند که عملکرد اصلی آنها تأمین و جا به جایی جریان هوا یا بخار به قسمت های مختلف ساختمان یا سازه های دیگر است. این جا به جایی توسط پره هایی که توسط نافی به شفت الکتروموتور متصل شده است محقق می گردد.
قیمت هواکش های صنعتی چقدر است؟
هواکش های صنعتی نسبت به اندازه و توان جا به جایی هوا قیمت های متفاوتی دارند که به صورت میانگین از یک میلیون تومان تا هشت میلیون تومان می باشند.
بهترین و پر کاربردترین هواکش صنعتی کدام است؟
هواکش صنعتی 50 سانت قابدار زیلابگ FTP 4E-500Bساخت ایران- هواکش 30 سانت VIK-30V2Sایلکا هفت پر فلزی دمنده ساخت ایران - هواکش صنعتی 71 سانت قابدار زیلابگ ساخت ایران FTP 6D-710B- هواکش سردخانه ای ساخت اسپانیا S-P مدل HRST6/710/24-هواکش آکسیال 22 سانت 2550 ساخت آلمان EBM W2E200HK 38
021-22683706 تماس
تماس
بالا