0
ورود به پنل کاربری

هواکش صنعتی

هواکش هفت پر فلزی 30 سانت دمنده VIK-30V2S

هواکش هفت پر فلزی 30 سانت دمنده VIK-30V2S

666,080 تومان

724,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان : 140

هوادهی: 2000

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش دمنده صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی VIK-35L4S

هواکش دمنده صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی VIK-35L4S

827,080 تومان

899,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

توان : 155

هوادهی: 2800

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش پروانه آلومینیوم زیلابگ دو دور بدون قاب FTP 4D-500S-145/65

هواکش پروانه آلومینیوم زیلابگ دو دور بدون قاب FTP 4D-500S-145/65

3,175,500 تومان

3,650,000 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان : 800

هوادهی: 9530

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل

هواکش تاسیساتی 45 سانت 900 دور بدون قاب زیلابگ FTP 6D-450S

هواکش تاسیساتی 45 سانت 900 دور بدون قاب زیلابگ FTP 6D-450S

استعلام موجودی

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان : 150

هوادهی: 4270

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش تاسیساتی 60 سانت 900 دور بدون قاب زیلابگ FTP 6D-600S

هواکش تاسیساتی 60 سانت 900 دور بدون قاب زیلابگ FTP 6D-600S

استعلام موجودی

قطر پروانه: 60 سانتیمتر

توان : 500

هوادهی: 10285

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش تاسیساتی 63 سانت 900 دور بدون قاب زیلابگ FTP 6D-630S

هواکش تاسیساتی 63 سانت 900 دور بدون قاب زیلابگ FTP 6D-630S

استعلام موجودی

قطر پروانه: 63 سانتیمتر

توان : 550

هوادهی: 11785

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش تاسیساتی 91 سانت 900 دور بدون قاب زیلابگ FTP 6D-910S

هواکش تاسیساتی 91 سانت 900 دور بدون قاب زیلابگ FTP 6D-910S

استعلام موجودی

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 2620

هوادهی: 30500

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش 50 سانت هفت پر فلزی دندان اره ای بدون قاب دمنده VIT-50Z6S

هواکش 50 سانت هفت پر فلزی دندان اره ای بدون قاب دمنده VIT-50Z6S

استعلام موجودی

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

هوادهی: 5000

جنس پروانه: فلزی

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش صنعتی دمنده 40 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIK-40T4S

هواکش صنعتی دمنده 40 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIK-40T4S

استعلام موجودی

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان : 230

هوادهی: 4100

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش 30 سانت صنعتی فلزی دمنده با پروانه فلزی VIA-30C4S

هواکش 30 سانت صنعتی فلزی دمنده با پروانه فلزی VIA-30C4S

495,880 تومان

539,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان : 46

هوادهی: 1300

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش 20 سانت آکسیال طرح آلمان مدل چهارگوش دمنده VIF-20V2S

هواکش 20 سانت آکسیال طرح آلمان مدل چهارگوش دمنده VIF-20V2S

503,240 تومان

547,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 54

هوادهی: 750

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش دمنده صنعتی 20 سانت آکسیال طرح آلمان VIF-20V2S

هواکش دمنده صنعتی 20 سانت آکسیال طرح آلمان VIF-20V2S

514,180 تومان

547,000 تومان %6 تخفیف

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 54

هوادهی: 750

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش دمنده صنعتی 25 سانت آکسیال طرح آلمان VIF-25V2S

هواکش دمنده صنعتی 25 سانت آکسیال طرح آلمان VIF-25V2S

567,640 تومان

617,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان : 90

هوادهی: 1500

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش 25 سانت آکسیال طرح آلمان مدل چهارگوش دمنده VIF-25V2S

هواکش 25 سانت آکسیال طرح آلمان مدل چهارگوش دمنده VIF-25V2S

567,640 تومان

617,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان : 90

هوادهی: 1500

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش 30 سانت صنعتی فلزی دمنده با پروانه فلزی VIA-30C2S

هواکش 30 سانت صنعتی فلزی دمنده با پروانه فلزی VIA-30C2S

581,440 تومان

632,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان : 155

هوادهی: 2000

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش 35 سانت صنعتی فلزی دمنده با پروانه فلزی VIA-35C4S

هواکش 35 سانت صنعتی فلزی دمنده با پروانه فلزی VIA-35C4S

589,000 تومان

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

توان : 82

هوادهی: 1950

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل

هواکش 30 سانت آکسیال طرح آلمان مدل چهارگوش دمنده VIF-30V4S

هواکش 30 سانت آکسیال طرح آلمان مدل چهارگوش دمنده VIF-30V4S

608,120 تومان

661,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان : 73

هوادهی: 1350

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش دمنده صنعتی 30 سانت آکسیال طرح آلمان VIF-30V4S

هواکش دمنده صنعتی 30 سانت آکسیال طرح آلمان VIF-30V4S

608,120 تومان

661,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان : 73

هوادهی: 1350

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش 40 سانت صنعتی فلزی دمنده با پروانه فلزی VIA-40C4S

هواکش 40 سانت صنعتی فلزی دمنده با پروانه فلزی VIA-40C4S

611,520 تومان

637,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش صنعتی دمنده 30 سانت ایلکا VIE-30L4S

هواکش صنعتی دمنده 30 سانت ایلکا VIE-30L4S

644,000 تومان

700,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان : 92

هوادهی: 1400

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش صنعتی دمنده 30 سانت ایلکا VIE-30L4T

هواکش صنعتی دمنده 30 سانت ایلکا VIE-30L4T

644,000 تومان

700,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان : 96

هوادهی: 1420

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش دمنده صنعتی 30 سانت صنعتی سبک فلزی VID-30D4S

هواکش دمنده صنعتی 30 سانت صنعتی سبک فلزی VID-30D4S

664,240 تومان

722,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان : 115

هوادهی: 1500

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش دمنده صنعتی 35 سانت صنعتی سبک فلزی VID-35D4S

هواکش دمنده صنعتی 35 سانت صنعتی سبک فلزی VID-35D4S

684,480 تومان

744,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

توان : 140

هوادهی: 2100

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش دمنده صنعتی 40 سانت صنعتی سبک فلزی VID-40D4S

هواکش دمنده صنعتی 40 سانت صنعتی سبک فلزی VID-40D4S

715,760 تومان

778,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان : 165

هوادهی: 3100

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

فن دمنده صنعتی 40 سانت صنعتی سبک فلزی VID-40D4T

فن دمنده صنعتی 40 سانت صنعتی سبک فلزی VID-40D4T

715,760 تومان

778,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان : 190

هوادهی: 3300

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

فن دمنده صنعتی 45 سانت صنعتی سبک فلزی VID-45D4S

فن دمنده صنعتی 45 سانت صنعتی سبک فلزی VID-45D4S

715,760 تومان

778,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان : 155

هوادهی: 3300

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

فن دمنده صنعتی 45 سانت صنعتی سبک فلزی VID-45D4T

فن دمنده صنعتی 45 سانت صنعتی سبک فلزی VID-45D4T

736,000 تومان

800,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان : 170

هوادهی: 3600

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش صنعتی دمنده 35 سانت ایلکا VIE-35L4S

هواکش صنعتی دمنده 35 سانت ایلکا VIE-35L4S

747,040 تومان

812,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

توان : 120

هوادهی: 2600

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش صنعتی دمنده 35 سانت ایلکا VIE-35L4T

هواکش صنعتی دمنده 35 سانت ایلکا VIE-35L4T

747,040 تومان

812,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

توان : 130

هوادهی: 2650

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش دمنده صنعتی 30 سانت صنعتی سبک فلزی VID-30D2S

هواکش دمنده صنعتی 30 سانت صنعتی سبک فلزی VID-30D2S

754,400 تومان

820,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان : 140

هوادهی: 1900

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش تاسیساتی 20 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-200S

هواکش تاسیساتی 20 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-200S

756,900 تومان

870,000 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 40

هوادهی: 415

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

فن دمنده صنعتی 50 سانت صنعتی سبک فلزی VID-50D4S

فن دمنده صنعتی 50 سانت صنعتی سبک فلزی VID-50D4S

778,320 تومان

846,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان : 180

هوادهی: 4300

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

فن دمنده صنعتی 50 سانت صنعتی سبک فلزی VID-50D4T

فن دمنده صنعتی 50 سانت صنعتی سبک فلزی VID-50D4T

778,320 تومان

846,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان : 215

هوادهی: 4700

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

فن دمنده صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی VIK-30L6S

فن دمنده صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی VIK-30L6S

785,680 تومان

854,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان : 78w

هوادهی: 1500

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش صنعتی دمنده 30 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIK-30L4S

هواکش صنعتی دمنده 30 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIK-30L4S

785,680 تومان

854,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان : 120

هوادهی: 2100

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش صنعتی دمنده 30 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIK-30L6S

هواکش صنعتی دمنده 30 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIK-30L6S

785,680 تومان

854,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان : 78

هوادهی: 1500

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش صنعتی

هواکش صنعتی وسیله ای است که از آن برای تهویه یا جا به جایی هوا در محیط های بزرگ صنعتی همانند کار خانه ها، سوله ها، محیط های صنعتی و ... استفاده می شود. محصولات تهویه صنعتی به این دلیل که باید هوای یک محیط بزرگ تر را تهویه کنند بسیار تخصصی تر از هواکش های خانگی ساخته می شوند و قدرت بیشتری نیز نسبت به دیگر دستگاه های تهویه دارند.

همانطور که می دانید دستگاه های تهویه هوا یک وسیله ی بسیار مهم در محیط های کار و ... به حساب می آیند و بسیار مهم است که هوای محیطی که در آن قرار داریم پاکیزه و عاری از هر گونه آلودگی باشد.

هر ساله با پیشرفت علم و تکنولوژی بسیاری از روش های سنتی از بین می رود و جای خود را به یک روش صنعتی می دهد. در رابطه با هواکش ها نیز این موضوع صدق می کند. در گذشته هوا را با یک روش طبیعی انجام می دادند به این گونه که راه هایی برای ورود و خروج هوا قرار داده می شد، اما اکنون استفاده از هواکش های صنعتی و هواکش های خانگی بسیار افزایش یافته است.

این وسیله ی بسیار کاربردی می تواند هوای آلوده که شامل گاز، دود و یا هر آلاینده دیگر است را با هوای تازه جا به جا کند. هواکش صنعتی از لحاظ ظاهری بسیار شبیه به هواکش های خانگی هستند و همانند آن ها از قاب یا محفظه پروانه ها و یک الکتروموتور ساخته شده اند که ابعاد و اندازه آنها از هواکش های خانگی بزرگ تر است.

در کار خانه ها و محیط های صنعتی که با توجه به نوع شغل و محصول تولیدی، آلودگی بیشتری در هوا تولید می شود و سلامت کار کنان را به خطر می اندازد، هوای پاک و تمیز بسیار مهم است و هواکش صنعتی که در این محیط ها نصب می شود باید بتواند حجم بیشتری از هوا را جا به جا کند به همین دلیل در این هواکش ها از الکتروموتور قوی تری استفاده می شود.

انواع هواکش صنعتی

این دسته از هواکش های صنعتی دارای دسته بندی متفاوتی از قبیل:

هواکش آکسیال صنعتی بر اساس نوع پروانه و هواکش آکسیال صنعتی بر اساس نوع قاب (قابدار و بدون قاب) دارند که در ادامه به بررسی دقیق تر آن ها می پردازیم.

هواکش های صنعتی با توجه به نوع مدل خود کاربردهای مختلفی دارند و هر کدام برای یک محیط خاص طراحی شده اند.

هواکش صنعتی بر اساس نوع پروانه

پروانه ها در هواکش مهم ترین نقش را ایفا می کنند و به طور کلی کار تهویه هوا توسط پروانه ها انجام می شود. پروانه ها معمولا با تعداد پره های متفاوت عرضه می شوند و هر هواکش پروانه ای متفاوت دارد. هواکش های صنعتی بر اساس نوع پروانه به 4 دسته تقسیم می شوند.

  • هواکش صنعتی پروانه پلاستیکی

معمولا برای مکان هایی که آلودگی هایی با چسبندگی بالا دارند از هواکش های پروانه پلاستیک استفاده می شود تا در صورت لزوم به راحتی بتوان آن را تعویض کرد.

  • هواکش صنعتی پروانه فلزی

  • هواکش صنعتی پروانه آهنی

هواکش صنعتی که از جنس آهن ساخته شده اند برای مکان هایی که خورندگی بالایی دارند، استفاده می شوند که دوام بالاتری داشته باشند. بهتر است بدانید برای آن که از زنگ زدگی پروانه های آهنی جلوگیری شود، آن ها با یک رنگ الکترو استاتیک پوشش داده شده اند.

  • هواکش صنعتی پروانه آلومینیومی

هواکش صنعتی بر اساس نوع قاب (قابدار و بدون قاب)

به طور کلی قابدار بودن یا بدون قاب بودن هواکش ها تاثیری در کارکرد آن ها ندارد و شما می توانید با توجه به محل مورد نظر یکی از آن ها را برای خرید انتخاب کنید.

هواکش آکسیال صنعتی قابل نصب بر روی دیوار و سقف است.  این محصول کاربردی دارای تنوع بسیار بالایی از لحاظ سایز و ابعاد و دیگر ویژگی های مهم هواکش است.

برند های معتبر زیادی به تولید این محصولات می پردازند که از میان آن ها می توان به برند دمنده، زیلابگ، اس اند پی، پردیس فن و ... اشاره کرد.

اگزاست فن چیست و چگونه کار می کند؟
فن اگزاست یک اصطلاح متداول می باشد که می توان به هر نوع فنی که عمل اگزاست و یا تخلیه را انجام می دهد گفت.
کاربردهای هواکش صنعتی چیست؟
فن ها و دمنده های صنعتی دستگاه هایی هستند که عملکرد اصلی آنها تأمین و جا به جایی جریان هوا یا بخار به قسمت های مختلف ساختمان یا سازه های دیگر است. این جا به جایی توسط پره هایی که توسط نافی به شفت الکتروموتور متصل شده است محقق می گردد.
قیمت هواکش های صنعتی چقدر است؟
هواکش های صنعتی نسبت به اندازه و توان جا به جایی هوا قیمت های متفاوتی دارند که به صورت میانگین از یک میلیون تومان تا هشت میلیون تومان می باشند.
بهترین و پر کاربردترین هواکش صنعتی کدام است؟
هواکش صنعتی 50 سانت قابدار زیلابگ FTP 4E-500Bساخت ایران- هواکش 30 سانت VIK-30V2Sایلکا هفت پر فلزی دمنده ساخت ایران - هواکش صنعتی 71 سانت قابدار زیلابگ ساخت ایران FTP 6D-710B- هواکش سردخانه ای ساخت اسپانیا S-P مدل HRST6/710/24-هواکش آکسیال 22 سانت 2550 ساخت آلمان EBM W2E200HK 38
021-22683706 تماس
تماس
بالا