0
ورود به پنل کاربری
VEM
جستجوی پیشرفته

الکتروموتور سه فاز VEM-0.6KW-1500rpm

 • توان موتور (کیلووات) : 0.06
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • توان الکتروموتور(hp) : 1.12
 • سایز بدنه SIZE FRAME : -
 • rpm-دور موتور : 1500
 • توان HP : -
0 از 0

650,000 تومان

الکتروموتور سه فاز VEM-0.12KW-1500rpm

 • توان موتور (کیلووات) : 0.12
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • توان الکتروموتور(hp) : 1.6
 • سایز بدنه SIZE FRAME : -
 • rpm-دور موتور : 1500
 • توان HP : -
0 از 0

650,000 تومان

الکتروموتور سه فاز VEM-0.18KW-1500rpm

 • توان موتور (کیلووات) : 0.18
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • توان الکتروموتور(hp) : 1.4
 • سایز بدنه SIZE FRAME : -
 • rpm-دور موتور : 1500
 • توان HP : -
0 از 0

682,000 تومان

الکتروموتور سه فاز VEM-0.25KW-1500rpm

 • توان موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • توان الکتروموتور(hp) : 1.3
 • سایز بدنه SIZE FRAME : -
 • rpm-دور موتور : 1500
 • توان HP : -
0 از 0

692,000 تومان

الکتروموتور سه فاز VEM-0.37KW-1500rpm

 • توان موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • توان الکتروموتور(hp) : 1.2
 • سایز بدنه SIZE FRAME : -
 • rpm-دور موتور : 1500
 • توان HP : -
0 از 0

759,000 تومان

الکتروموتور سه فاز VEM-0.55KW-1500rpm

 • توان موتور (کیلووات) : 0.55
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • توان الکتروموتور(hp) : 3.4
 • سایز بدنه SIZE FRAME : -
 • rpm-دور موتور : 1500
 • توان HP : -
0 از 0

869,000 تومان

الکتروموتور سه فاز VEM-0.75KW-1500rpm

 • توان موتور (کیلووات) : 0.75
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • توان الکتروموتور(hp) : 1
 • سایز بدنه SIZE FRAME : -
 • rpm-دور موتور : 1500
 • توان HP : -
0 از 0

957,000 تومان

الکتروموتور سه فاز VEM-1.1KW-1500rpm

 • توان موتور (کیلووات) : 1.1
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • توان الکتروموتور(hp) : 1.5
 • سایز بدنه SIZE FRAME : -
 • rpm-دور موتور : 1500
 • توان HP : -
0 از 0

1,133,000 تومان

الکتروموتور سه فاز VEM-1.5KW-1500rpm

 • توان موتور (کیلووات) : 1.5
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • توان الکتروموتور(hp) : 2
 • سایز بدنه SIZE FRAME : -
 • rpm-دور موتور : 1500
 • توان HP : -
0 از 0

1,342,000 تومان

الکتروموتور سه فاز VEM-2.2KW-1500rpm

 • توان موتور (کیلووات) : 2.2
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • توان الکتروموتور(hp) : 3
 • سایز بدنه SIZE FRAME : -
 • rpm-دور موتور : 1500
 • توان HP : -
0 از 0

1,705,000 تومان

الکتروموتور سه فاز VEM-3KW-1500rpm

 • توان موتور (کیلووات) : 3
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • توان الکتروموتور(hp) : 4
 • سایز بدنه SIZE FRAME : -
 • rpm-دور موتور : 1500
 • توان HP : -
0 از 0

2,013,000 تومان

الکتروموتور سه فاز VEM-4KW-1500rpm

 • توان موتور (کیلووات) : 4
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • توان الکتروموتور(hp) : 5.5
 • سایز بدنه SIZE FRAME : -
 • rpm-دور موتور : 1500
 • توان HP : -
0 از 0

2,475,000 تومان

الکتروموتور سه فاز VEM-5.5KW-1500rpm

 • توان موتور (کیلووات) : 5.5
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • توان الکتروموتور(hp) : 7.5
 • سایز بدنه SIZE FRAME : -
 • rpm-دور موتور : 1500
 • توان HP : -
0 از 0

3,278,000 تومان

الکتروموتور سه فاز VEM-7.5KW-1500rpm

 • توان موتور (کیلووات) : 7.5
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • توان الکتروموتور(hp) : 10
 • سایز بدنه SIZE FRAME : -
 • rpm-دور موتور : 1500
 • توان HP : -
0 از 0

4,147,000 تومان

الکتروموتور سه فاز VEM-11KW-1500rpm

 • توان موتور (کیلووات) : 11
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • توان الکتروموتور(hp) : 15
 • سایز بدنه SIZE FRAME : -
 • rpm-دور موتور : 1500
 • توان HP : -
0 از 0

5,533,000 تومان

الکتروموتور سه فاز VEM-15KW-1500rpm

 • توان موتور (کیلووات) : 15
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • توان الکتروموتور(hp) : 20
 • سایز بدنه SIZE FRAME : -
 • rpm-دور موتور : 1500
 • توان HP : -
0 از 0

7,326,000 تومان

الکتروموتور سه فاز VEM-18.5KW-1500rpm

 • توان موتور (کیلووات) : 18.5
 • IP-رده حفاظتی :
 • روش استقرار :
 • توان الکتروموتور(hp) : 25
 • سایز بدنه SIZE FRAME : -
 • rpm-دور موتور : 1500
 • توان HP : -
0 از 0

8,767,000 تومان

الکتروموتور سه فاز VEM-22KW-1500rpm

 • توان موتور (کیلووات) : 22
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • توان الکتروموتور(hp) : 30
 • سایز بدنه SIZE FRAME : -
 • rpm-دور موتور : 1500
 • توان HP : -
0 از 0

10,241,000 تومان

الکتروموتور سه فاز VEM-30KW-1500rpm

 • توان موتور (کیلووات) : 30
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • توان الکتروموتور(hp) : 40
 • سایز بدنه SIZE FRAME : -
 • rpm-دور موتور : 1500
 • توان HP : -
0 از 0

13,607,000 تومان

الکتروموتور سه فاز VEM-37KW-1500rpm

 • توان موتور (کیلووات) : 37
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • توان الکتروموتور(hp) : 50
 • سایز بدنه SIZE FRAME : -
 • rpm-دور موتور : 1500
 • توان HP : -
0 از 0

16,522,000 تومان

الکتروموتور سه فاز VEM-45KW-1500rpm

 • توان موتور (کیلووات) : 45
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • توان الکتروموتور(hp) : 60
 • سایز بدنه SIZE FRAME : -
 • rpm-دور موتور : 1500
 • توان HP : -
0 از 0

20,119,000 تومان

الکتروموتور سه فاز VEM-55KW-1500rpm

 • توان موتور (کیلووات) : 55
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • توان الکتروموتور(hp) :
 • سایز بدنه SIZE FRAME : -
 • rpm-دور موتور : 1500
 • توان HP : -
0 از 0

24,398,000 تومان

الکتروموتور سه فاز VEM-75KW-1500rpm

 • توان موتور (کیلووات) : 75
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • توان الکتروموتور(hp) : 100
 • سایز بدنه SIZE FRAME : -
 • rpm-دور موتور : 1500
 • توان HP : -
0 از 0

32,428,000 تومان

الکتروموتور سه فاز VEM-90KW-1500rpm

 • توان موتور (کیلووات) : 90
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • توان الکتروموتور(hp) : 125
 • سایز بدنه SIZE FRAME : -
 • rpm-دور موتور : 1500
 • توان HP : -
0 از 0

38,434,000 تومان

الکتروموتور سه فاز VEM-113KW-1500rpm

 • توان موتور (کیلووات) : 113
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • توان الکتروموتور(hp) : -
 • سایز بدنه SIZE FRAME : -
 • rpm-دور موتور : 1500
 • توان HP :
0 از 0

46,838,000 تومان

الکتروموتور سه فاز VEM-132KW-1500rpm

 • توان موتور (کیلووات) : 132
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • توان الکتروموتور(hp) : 180
 • سایز بدنه SIZE FRAME : -
 • rpm-دور موتور : 1500
 • توان HP : -
0 از 0

57,354,000 تومان

الکتروموتور سه فاز VEM-160KW-1500rpm

 • توان موتور (کیلووات) : 160
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • توان الکتروموتور(hp) : 220
 • سایز بدنه SIZE FRAME : -
 • rpm-دور موتور : 1500
 • توان HP : -
0 از 0

71,159,000 تومان

الکتروموتور سه فاز VEM-200KW-1500rpm

 • توان موتور (کیلووات) : 200
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • توان الکتروموتور(hp) : 270
 • سایز بدنه SIZE FRAME : -
 • rpm-دور موتور : 1500
 • توان HP : -
0 از 0

87,670,000 تومان

الکتروموتور سه فاز VEM-250KW-1500rpm

 • توان موتور (کیلووات) : 250
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • توان الکتروموتور(hp) : 340
 • سایز بدنه SIZE FRAME : -
 • rpm-دور موتور : 1500
 • توان HP : -
0 از 0

112,310,000 تومان

الکتروموتور سه فاز VEM-315KW-1500rpm

 • توان موتور (کیلووات) : 315
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • توان الکتروموتور(hp) : 430
 • سایز بدنه SIZE FRAME : -
 • rpm-دور موتور : 1500
 • توان HP : -
0 از 0

142,923,000 تومان

الکتروموتور سه فاز VEM-0.12KW-3000rpm

 • توان موتور (کیلووات) : 0.09
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • توان الکتروموتور(hp) : 1.8
 • سایز بدنه SIZE FRAME : -
 • rpm-دور موتور : 3000
 • توان HP : -
0 از 0

644,000 تومان

الکتروموتور سه فاز VEM-0.18KW-3000rpm

 • توان موتور (کیلووات) : 0.12
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • توان الکتروموتور(hp) : 1.6
 • سایز بدنه SIZE FRAME : -
 • rpm-دور موتور : 3000
 • توان HP : -
0 از 0

644,000 تومان

الکتروموتور سه فاز VEM-0.25KW-3000rpm

 • توان موتور (کیلووات) : 0.18
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • توان الکتروموتور(hp) : 1.4
 • سایز بدنه SIZE FRAME : -
 • rpm-دور موتور : 3000
 • توان HP : -
0 از 0

682,000 تومان

الکتروموتور سه فاز VEM-0.37KW-3000rpm

 • توان موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • توان الکتروموتور(hp) : 1.3
 • سایز بدنه SIZE FRAME : -
 • rpm-دور موتور : 3000
 • توان HP : -
0 از 0

704,000 تومان

الکتروموتور سه فاز VEM-0.55KW-3000rpm

 • توان موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • توان الکتروموتور(hp) : 1.2
 • سایز بدنه SIZE FRAME : -
 • rpm-دور موتور : 3000
 • توان HP : -
0 از 0

781,000 تومان

الکتروموتور سه فاز VEM-0.75KW-3000rpm

 • توان موتور (کیلووات) : 0.55
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • توان الکتروموتور(hp) : 3.4
 • سایز بدنه SIZE FRAME : -
 • rpm-دور موتور : 3000
 • توان HP : -
0 از 0

902,000 تومان

الکتروموتور سه فاز VEM-1.1KW-3000rpm

 • توان موتور (کیلووات) : 0.75
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • توان الکتروموتور(hp) : 1
 • سایز بدنه SIZE FRAME : -
 • rpm-دور موتور : 3000
 • توان HP : -
0 از 0

1,023,000 تومان

الکتروموتور سه فاز VEM-1.5KW-3000rpm

 • توان موتور (کیلووات) : 1.1
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • توان الکتروموتور(hp) : 1.5
 • سایز بدنه SIZE FRAME : -
 • rpm-دور موتور : 3000
 • توان HP : -
0 از 0

1,254,000 تومان

الکتروموتور سه فاز VEM-2.2KW-3000rpm

 • توان موتور (کیلووات) : 1.5
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • توان الکتروموتور(hp) : 2
 • سایز بدنه SIZE FRAME : -
 • rpm-دور موتور : 3000
 • توان HP : -
0 از 0

1,584,000 تومان

الکتروموتور سه فاز VEM-3KW-3000rpm

 • توان موتور (کیلووات) : 2.2
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • توان الکتروموتور(hp) :
 • سایز بدنه SIZE FRAME : -
 • rpm-دور موتور : 3000
 • توان HP : -
0 از 0

1,925,000 تومان

الکتروموتور سه فاز VEM-4KW-3000rpm

 • توان موتور (کیلووات) :
 • IP-رده حفاظتی :
 • روش استقرار :
 • توان الکتروموتور(hp) :
 • سایز بدنه SIZE FRAME :
 • rpm-دور موتور :
 • توان HP :
0 از 0

2,376,000 تومان

الکتروموتور سه فاز VEM-4KW-3000rpm

 • توان موتور (کیلووات) : 4
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • توان الکتروموتور(hp) : 5.5
 • سایز بدنه SIZE FRAME : -
 • rpm-دور موتور : 3000
 • توان HP : -
0 از 0

3,124,000 تومان

الکتروموتور سه فاز VEM-7.5KW-3000rpm

 • توان موتور (کیلووات) : 5.5
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • توان الکتروموتور(hp) : 7.5
 • سایز بدنه SIZE FRAME : -
 • rpm-دور موتور : 3000
 • توان HP : -
0 از 0

4,004,000 تومان

الکتروموتور سه فاز VEM-11KW-3000rpm

 • توان موتور (کیلووات) : 7.5
 • IP-رده حفاظتی :
 • روش استقرار :
 • توان الکتروموتور(hp) : 10
 • سایز بدنه SIZE FRAME : -
 • rpm-دور موتور : 3000
 • توان HP : -
0 از 0

5,434,000 تومان

الکتروموتور سه فاز VEM-15KW-3000rpm

 • توان موتور (کیلووات) : 11
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • توان الکتروموتور(hp) : 15
 • سایز بدنه SIZE FRAME : -
 • rpm-دور موتور : 3000
 • توان HP : -
0 از 0

7,029,000 تومان

الکتروموتور سه فاز VEM-18.5KW-3000rpm

 • توان موتور (کیلووات) : 15
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • توان الکتروموتور(hp) : 20
 • سایز بدنه SIZE FRAME : -
 • rpm-دور موتور : 3000
 • توان HP : -
0 از 0

8,294,000 تومان

الکتروموتور سه فاز VEM-22KW-3000rpm

 • توان موتور (کیلووات) : 18.5
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • توان الکتروموتور(hp) : 25
 • سایز بدنه SIZE FRAME : -
 • rpm-دور موتور : 3000
 • توان HP : -
0 از 0

10,010,000 تومان

الکتروموتور سه فاز VEM-30KW-3000rpm

 • توان موتور (کیلووات) : 22
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • توان الکتروموتور(hp) : 30
 • سایز بدنه SIZE FRAME : -
 • rpm-دور موتور : 3000
 • توان HP : -
0 از 0

13,068,000 تومان

الکتروموتور سه فاز VEM-37KW-3000rpm

 • توان موتور (کیلووات) : 30
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • توان الکتروموتور(hp) : 40
 • سایز بدنه SIZE FRAME : -
 • rpm-دور موتور : 3000
 • توان HP : -
0 از 0

16,995,000 تومان

الکتروموتور سه فاز VEM-45KW-3000rpm

 • توان موتور (کیلووات) : 37
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • توان الکتروموتور(hp) : 50
 • سایز بدنه SIZE FRAME : -
 • rpm-دور موتور : 3000
 • توان HP : -
0 از 0

20,361,000 تومان