مهره

مهره پرچی گرد سرفلنچی M8-STF مهره پرچی گرد سرفلنچی M8-STF

استعلام موجودی

مدل: گرد سرفلنچی

گروه: مهر پرچی

dk: 15

مشخصات کامل
مهره پرچی گرد سرفلنچی M10-STF مهره پرچی گرد سرفلنچی M10-STF

استعلام موجودی

مدل: گرد سرفلنچی

گروه: مهر پرچی

dk: 17

مشخصات کامل
مهره پرچی گرد سرخزینه M3-STS-L مهره پرچی گرد سرخزینه M3-STS-L

استعلام موجودی

مدل: گرد بدون لبه

گروه: مهر پرچی

dk: 5.5

مشخصات کامل
مهره پرچی گرد سرخزینه M5-STS-L مهره پرچی گرد سرخزینه M5-STS-L

استعلام موجودی

مدل: گرد بدون لبه

گروه: مهر پرچی

dk: 8

مشخصات کامل
مهره پرچی نیمه شش گوش سرفلنچی M4-YAF مهره پرچی نیمه شش گوش سرفلنچی M4-YAF

استعلام موجودی

مدل: نیمه شش گوش سر فلنچی

گروه: مهر پرچی

dk: 9

مشخصات کامل
مهره پرچی نیمه شش گوش سرفلنچی M4-YAF-L مهره پرچی نیمه شش گوش سرفلنچی M4-YAF-L

استعلام موجودی

مدل: نیمه شش گوش سر فلنچی

گروه: مهر پرچی

dk: 9

مشخصات کامل
مهره پرچی نیمه شش گوش سرفلنچی M6-YAF-L مهره پرچی نیمه شش گوش سرفلنچی M6-YAF-L

استعلام موجودی

مدل: نیمه شش گوش سر فلنچی

گروه: مهر پرچی

dk: 13

مشخصات کامل
مهره پرچی نیمه شش گوش سرفلنچی M8-YAF مهره پرچی نیمه شش گوش سرفلنچی M8-YAF

استعلام موجودی

مدل: نیمه شش گوش سر فلنچی

گروه: مهر پرچی

مشخصات کامل
مهره پرچی نیمه شش گوش سرفلنچی M8-YAF-L مهره پرچی نیمه شش گوش سرفلنچی M8-YAF-L

استعلام موجودی

مدل: نیمه شش گوش سر فلنچی

گروه: مهر پرچی

مشخصات کامل
مهره پرچی نیمه شش گوش سرفلنچی M10-YAF مهره پرچی نیمه شش گوش سرفلنچی M10-YAF

استعلام موجودی

مدل: نیمه شش گوش سر فلنچی

گروه: مهر پرچی

dk: 18

مشخصات کامل
مهره پرچی نیمه شش گوش سرفلنچی M10-YAF-L مهره پرچی نیمه شش گوش سرفلنچی M10-YAF-L

استعلام موجودی

مدل: نیمه شش گوش سر فلنچی

گروه: مهر پرچی

dk: 18

مشخصات کامل
مهره پرچی نیمه شش گوش سرخزینه M4-YAS مهره پرچی نیمه شش گوش سرخزینه M4-YAS

استعلام موجودی

مدل: نیمه شش گوش سر خزینه

گروه: مهر پرچی

مشخصات کامل
مهره پرچی نیمه شش گوش سرخزینه M6-YAS مهره پرچی نیمه شش گوش سرخزینه M6-YAS

استعلام موجودی

مدل: نیمه شش گوش سر خزینه

گروه: مهر پرچی

مشخصات کامل
مهره پرچی نیمه شش گوش سرخزینه M8-YAS مهره پرچی نیمه شش گوش سرخزینه M8-YAS

استعلام موجودی

مدل: نیمه شش گوش سر خزینه

گروه: مهر پرچی

dk: 12.30

مشخصات کامل
مهره پرچی نیمه شش گوش سرخزینه M10-YAS مهره پرچی نیمه شش گوش سرخزینه M10-YAS

استعلام موجودی

مدل: نیمه شش گوش سر خزینه

گروه: مهر پرچی

dk: 14.5

مشخصات کامل
مهره پرچی گرد سرفلنچی ته بسته M4-KTF مهره پرچی گرد سرفلنچی ته بسته M4-KTF

استعلام موجودی

مدل: گرد سرفلنچی ته بسته

گروه: مهر پرچی

مشخصات کامل
مهره پرچی گرد سرفلنچی ته بسته M5-KTF مهره پرچی گرد سرفلنچی ته بسته M5-KTF

استعلام موجودی

مدل: گرد سرفلنچی ته بسته

گروه: مهر پرچی

مشخصات کامل
مهره پرچی گرد سرفلنچی ته بسته M6-KTF مهره پرچی گرد سرفلنچی ته بسته M6-KTF

استعلام موجودی

مدل: گرد سرفلنچی ته بسته

گروه: مهر پرچی

dk: 13

مشخصات کامل
مهره پرچی گرد سرفلنچی ته بسته M8-KTF مهره پرچی گرد سرفلنچی ته بسته M8-KTF

استعلام موجودی

مدل: گرد سرفلنچی ته بسته

گروه: مهر پرچی

dk: 15

مشخصات کامل
مهره پرچی گرد سرفلنچی ته بسته M10-KTF مهره پرچی گرد سرفلنچی ته بسته M10-KTF

استعلام موجودی

مدل: گرد سرفلنچی ته بسته

گروه: مهر پرچی

dk: 17

مشخصات کامل
مهره پرچی گرد سرخزینه ته بسته M5-KTS مهره پرچی گرد سرخزینه ته بسته M5-KTS

استعلام موجودی

گروه: مهر پرچی

dk: 8

مشخصات کامل
مهره پرچی گرد سرخزینه ته بسته M8-KTS مهره پرچی گرد سرخزینه ته بسته M8-KTS

استعلام موجودی

گروه: مهر پرچی

dk: 12.5

مشخصات کامل
مهره پرچی گرد سرخزینه ته بسته M10-KTS مهره پرچی گرد سرخزینه ته بسته M10-KTS

استعلام موجودی

گروه: مهر پرچی

dk: 14.5

مشخصات کامل
مهره پرچی شش گوش سرفلنچی ته بسته M4-KAF مهره پرچی شش گوش سرفلنچی ته بسته M4-KAF

استعلام موجودی

مدل: شش گوش سر فلنچی ته بسته

گروه: مهر پرچی

مشخصات کامل
مهره پرچی شش گوش سرفلنچی ته بسته M5-KAF مهره پرچی شش گوش سرفلنچی ته بسته M5-KAF

استعلام موجودی

مدل: شش گوش سر فلنچی ته بسته

گروه: مهر پرچی

مشخصات کامل
مهره پرچی شش گوش سرفلنچی ته بسته M6-KAF مهره پرچی شش گوش سرفلنچی ته بسته M6-KAF

استعلام موجودی

مدل: شش گوش سر فلنچی ته بسته

گروه: مهر پرچی

dk: 13

مشخصات کامل
مهره پرچی گرد سرفلنچی AKL001 مهره پرچی گرد سرفلنچی AKL001

استعلام موجودی

مدل: گرد سرفلنچی

گروه: مهر پرچی

dk: 9.90

مشخصات کامل
مهره پرچی گرد سرفلنچی AKL-L-002 مهره پرچی گرد سرفلنچی AKL-L-002

استعلام موجودی

مدل: گرد سرفلنچی

گروه: مهر پرچی

dk: 9.90

مشخصات کامل
مهره پرچی گرد سرفلنچی AKL-003 مهره پرچی گرد سرفلنچی AKL-003

استعلام موجودی

مدل: گرد سرفلنچی

گروه: مهر پرچی

مشخصات کامل
مهره پرچی گرد سرفلنچی AKL-L-004 مهره پرچی گرد سرفلنچی AKL-L-004

استعلام موجودی

مدل: گرد سرفلنچی

گروه: مهر پرچی

مشخصات کامل
مهره پرچی گرد سرفلنچی AKL-005 مهره پرچی گرد سرفلنچی AKL-005

استعلام موجودی

مدل: گرد سرفلنچی

گروه: مهر پرچی

dk: 12.70

مشخصات کامل
مهره پرچی گرد سرفلنچی AKL-L-006 مهره پرچی گرد سرفلنچی AKL-L-006

استعلام موجودی

مدل: گرد سرفلنچی

گروه: مهر پرچی

dk: 12.70

مشخصات کامل
مهره پرچی گرد سرفلنچی AKL-L-008 مهره پرچی گرد سرفلنچی AKL-L-008

استعلام موجودی

مدل: گرد سرفلنچی

گروه: مهر پرچی

dk: 17.40

مشخصات کامل
مهره پرچی گرد سرفلنچی AKL-009 مهره پرچی گرد سرفلنچی AKL-009

استعلام موجودی

مدل: گرد سرفلنچی

گروه: مهر پرچی

dk: 17.40

مشخصات کامل
مهره پرچی گرد سرفلنچی AKL-L-010 مهره پرچی گرد سرفلنچی AKL-L-010

استعلام موجودی

مدل: گرد سرفلنچی

گروه: مهر پرچی

dk: 17.40

مشخصات کامل
1 2 ... »

مهره و کاربرد آن

مهره جسمی دایره شکل است که داخل آن رزوه شده است. مهره ها دارای انواع مختلفی هسستند.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا