0
ورود به پنل کاربری

مهره

مهره پرچی گرد سرفلنچی M3-STF

مهره پرچی گرد سرفلنچی M3-STF

استعلام موجودی

مدل: گرد سرفلنچی

گروه: مهر پرچی

dk: 7

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرفلنچی M3-STF-L

مهره پرچی گرد سرفلنچی M3-STF-L

استعلام موجودی

مدل: گرد سرفلنچی

گروه: مهر پرچی

dk: 7

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرفلنچی M4-STF

مهره پرچی گرد سرفلنچی M4-STF

استعلام موجودی

مدل: گرد سرفلنچی

گروه: مهر پرچی

dk: 9

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرفلنچی M4-STF-L

مهره پرچی گرد سرفلنچی M4-STF-L

استعلام موجودی

مدل: گرد سرفلنچی

گروه: مهر پرچی

dk: 9

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرفلنچی M5-STF

مهره پرچی گرد سرفلنچی M5-STF

استعلام موجودی

مدل: گرد سرفلنچی

گروه: مهر پرچی

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرفلنچی M5-STF-L

مهره پرچی گرد سرفلنچی M5-STF-L

استعلام موجودی

مدل: گرد سرفلنچی

گروه: مهر پرچی

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرفلنچی M6-STF

مهره پرچی گرد سرفلنچی M6-STF

استعلام موجودی

مدل: گرد سرفلنچی

گروه: مهر پرچی

dk: 13

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرفلنچی M6-STF-L

مهره پرچی گرد سرفلنچی M6-STF-L

استعلام موجودی

مدل: گرد سرفلنچی

گروه: مهر پرچی

dk: 13

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرفلنچی M8-STF

مهره پرچی گرد سرفلنچی M8-STF

استعلام موجودی

مدل: گرد سرفلنچی

گروه: مهر پرچی

dk: 15

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرفلنچی M8-STF-L

مهره پرچی گرد سرفلنچی M8-STF-L

استعلام موجودی

مدل: گرد سرفلنچی

گروه: مهر پرچی

dk: 15

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرفلنچی M10-STF

مهره پرچی گرد سرفلنچی M10-STF

استعلام موجودی

مدل: گرد سرفلنچی

گروه: مهر پرچی

dk: 17

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرفلنچی M10-STF-L

مهره پرچی گرد سرفلنچی M10-STF-L

استعلام موجودی

مدل: گرد سرفلنچی

گروه: مهر پرچی

dk: 17

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرفلنچی M12-STF

مهره پرچی گرد سرفلنچی M12-STF

استعلام موجودی

مدل: گرد سرفلنچی

گروه: مهر پرچی

dk: 19

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرخزینه M3-STS

مهره پرچی گرد سرخزینه M3-STS

استعلام موجودی

مدل: گرد بدون لبه

گروه: مهر پرچی

dk: 5.5

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرخزینه M3-STS-L

مهره پرچی گرد سرخزینه M3-STS-L

استعلام موجودی

مدل: گرد بدون لبه

گروه: مهر پرچی

dk: 5.5

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرخزینه M4-STS

مهره پرچی گرد سرخزینه M4-STS

استعلام موجودی

مدل: گرد بدون لبه

گروه: مهر پرچی

dk: 6.75

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرخزینه M4-STS-L

مهره پرچی گرد سرخزینه M4-STS-L

استعلام موجودی

مدل: گرد بدون لبه

گروه: مهر پرچی

dk: 6.75

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرخزینه M5-STS

مهره پرچی گرد سرخزینه M5-STS

استعلام موجودی

مدل: گرد بدون لبه

گروه: مهر پرچی

dk: 8

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرخزینه M5-STS-L

مهره پرچی گرد سرخزینه M5-STS-L

استعلام موجودی

مدل: گرد بدون لبه

گروه: مهر پرچی

dk: 8

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرخزینه M6-STS

مهره پرچی گرد سرخزینه M6-STS

استعلام موجودی

مدل: گرد بدون لبه

گروه: مهر پرچی

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرخزینه M6-STS-L

مهره پرچی گرد سرخزینه M6-STS-L

استعلام موجودی

مدل: گرد بدون لبه

گروه: مهر پرچی

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرخزینه M8-STS

مهره پرچی گرد سرخزینه M8-STS

استعلام موجودی

مدل: گرد بدون لبه

گروه: مهر پرچی

dk: 12.30

مشخصات کامل

ز

ز

استعلام موجودی

مدل: گرد بدون لبه

گروه: مهر پرچی

dk: 12.30

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرخزینه M10-STS

مهره پرچی گرد سرخزینه M10-STS

استعلام موجودی

مدل: گرد بدون لبه

گروه: مهر پرچی

dk: 14.5

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرخزینه M10-STS-L

مهره پرچی گرد سرخزینه M10-STS-L

استعلام موجودی

مدل: گرد بدون لبه

گروه: مهر پرچی

dk: 14.30

مشخصات کامل

مهره پرچی شش گوش سرفلنچی M4-AF

مهره پرچی شش گوش سرفلنچی M4-AF

استعلام موجودی

مدل: شش گوش سر فلنچی

گروه: مهر پرچی

dk: 9

مشخصات کامل

مهره پرچی شش گوش سرخرینه M4-AS

مهره پرچی شش گوش سرخرینه M4-AS

استعلام موجودی

مدل: شش گوش سر خزینه

گروه: مهر پرچی

dk: 7.6

مشخصات کامل

مهره پرچی شش گوش سرخرینه M4-AS-L

مهره پرچی شش گوش سرخرینه M4-AS-L

استعلام موجودی

مدل: شش گوش سر خزینه

گروه: مهر پرچی

dk: 7.6

مشخصات کامل

مهره پرچی شش گوش سرخرینه M5-AS

مهره پرچی شش گوش سرخرینه M5-AS

استعلام موجودی

مدل: شش گوش سر خزینه

گروه: مهر پرچی

dk: 8.9

مشخصات کامل

مهره پرچی شش گوش سرخرینه M5-AS-L

مهره پرچی شش گوش سرخرینه M5-AS-L

استعلام موجودی

مدل: شش گوش سر خزینه

گروه: مهر پرچی

dk: 8.9

مشخصات کامل

مهره پرچی شش گوش سرخرینه M6-AS

مهره پرچی شش گوش سرخرینه M6-AS

استعلام موجودی

مدل: شش گوش سر خزینه

گروه: مهر پرچی

dk: 10.9

مشخصات کامل

مهره پرچی شش گوش سرخرینه M6-AS-L

مهره پرچی شش گوش سرخرینه M6-AS-L

استعلام موجودی

مدل: شش گوش سر خزینه

گروه: مهر پرچی

dk: 10.9

مشخصات کامل

مهره پرچی شش گوش سرخرینه M8-AS

مهره پرچی شش گوش سرخرینه M8-AS

استعلام موجودی

مدل: شش گوش سر خزینه

گروه: مهر پرچی

dk: 12.5

مشخصات کامل

مهره پرچی شش گوش سرخرینه M8-AS-L

مهره پرچی شش گوش سرخرینه M8-AS-L

استعلام موجودی

مدل: شش گوش سر خزینه

گروه: مهر پرچی

dk: 12.5

مشخصات کامل

مهره پرچی شش گوش سرخرینه M10-AS

مهره پرچی شش گوش سرخرینه M10-AS

استعلام موجودی

مدل: شش گوش سر خزینه

گروه: مهر پرچی

dk: 15.5

مشخصات کامل

مهره پرچی شش گوش سرخرینه M10-AS-L

مهره پرچی شش گوش سرخرینه M10-AS-L

استعلام موجودی

مدل: شش گوش سر خزینه

گروه: مهر پرچی

dk: 14.5

مشخصات کامل

مهره و کاربرد آن

مهره جسمی دایره شکل است که داخل آن رزوه شده است. مهره ها دارای انواع مختلفی هسستند.

021-22683706 تماس
تماس
بالا