0
ورود به پنل کاربری

مهره

مهره پرچی گرد سرفلنچی M3-STF

0 از 0
مهره پرچی گرد سرفلنچی M3-STF

استعلام موجودی

dk: 7

سایز (سانتیمتر):

گروه: مهر پرچی

مدل: گرد سرفلنچی

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرفلنچی M3-STF-L

0 از 0
مهره پرچی گرد سرفلنچی M3-STF-L

استعلام موجودی

dk: 7

سایز (سانتیمتر):

گروه: مهر پرچی

مدل: گرد سرفلنچی

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرفلنچی M4-STF

0 از 0
مهره پرچی گرد سرفلنچی M4-STF

استعلام موجودی

dk: 9

سایز (سانتیمتر):

گروه: مهر پرچی

مدل: گرد سرفلنچی

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرفلنچی M4-STF-L

0 از 0
مهره پرچی گرد سرفلنچی M4-STF-L

استعلام موجودی

dk: 9

سایز (سانتیمتر):

گروه: مهر پرچی

مدل: گرد سرفلنچی

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرفلنچی M5-STF

0 از 0
مهره پرچی گرد سرفلنچی M5-STF

استعلام موجودی

dk:

سایز (سانتیمتر):

گروه: مهر پرچی

مدل: گرد سرفلنچی

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرفلنچی M5-STF-L

0 از 0
مهره پرچی گرد سرفلنچی M5-STF-L

استعلام موجودی

dk:

سایز (سانتیمتر):

گروه: مهر پرچی

مدل: گرد سرفلنچی

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرفلنچی M6-STF

0 از 0
مهره پرچی گرد سرفلنچی M6-STF

استعلام موجودی

dk: 13

سایز (سانتیمتر):

گروه: مهر پرچی

مدل: گرد سرفلنچی

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرفلنچی M6-STF-L

0 از 0
مهره پرچی گرد سرفلنچی M6-STF-L

استعلام موجودی

dk: 13

سایز (سانتیمتر):

گروه: مهر پرچی

مدل: گرد سرفلنچی

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرفلنچی M8-STF

0 از 0
مهره پرچی گرد سرفلنچی M8-STF

استعلام موجودی

dk: 15

سایز (سانتیمتر):

گروه: مهر پرچی

مدل: گرد سرفلنچی

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرفلنچی M8-STF-L

0 از 0
مهره پرچی گرد سرفلنچی M8-STF-L

استعلام موجودی

dk: 15

سایز (سانتیمتر):

گروه: مهر پرچی

مدل: گرد سرفلنچی

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرفلنچی M10-STF

0 از 0
مهره پرچی گرد سرفلنچی M10-STF

استعلام موجودی

dk: 17

سایز (سانتیمتر):

گروه: مهر پرچی

مدل: گرد سرفلنچی

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرفلنچی M10-STF-L

0 از 0
مهره پرچی گرد سرفلنچی M10-STF-L

استعلام موجودی

dk: 17

سایز (سانتیمتر):

گروه: مهر پرچی

مدل: گرد سرفلنچی

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرفلنچی M12-STF

0 از 0
مهره پرچی گرد سرفلنچی M12-STF

استعلام موجودی

dk: 19

سایز (سانتیمتر):

گروه: مهر پرچی

مدل: گرد سرفلنچی

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرخزینه M3-STS

0 از 0
مهره پرچی گرد سرخزینه M3-STS

استعلام موجودی

dk: 5.5

سایز (سانتیمتر):

گروه: مهر پرچی

مدل: گرد بدون لبه

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرخزینه M3-STS-L

0 از 0
مهره پرچی گرد سرخزینه M3-STS-L

استعلام موجودی

dk: 5.5

سایز (سانتیمتر):

گروه: مهر پرچی

مدل: گرد بدون لبه

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرخزینه M4-STS

0 از 0
مهره پرچی گرد سرخزینه M4-STS

استعلام موجودی

dk: 6.75

سایز (سانتیمتر):

گروه: مهر پرچی

مدل: گرد بدون لبه

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرخزینه M4-STS-L

0 از 0
مهره پرچی گرد سرخزینه M4-STS-L

استعلام موجودی

dk: 6.75

سایز (سانتیمتر):

گروه: مهر پرچی

مدل: گرد بدون لبه

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرخزینه M5-STS

0 از 0
مهره پرچی گرد سرخزینه M5-STS

استعلام موجودی

dk: 8

سایز (سانتیمتر):

گروه: مهر پرچی

مدل: گرد بدون لبه

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرخزینه M5-STS-L

0 از 0
مهره پرچی گرد سرخزینه M5-STS-L

استعلام موجودی

dk: 8

سایز (سانتیمتر):

گروه: مهر پرچی

مدل: گرد بدون لبه

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرخزینه M6-STS

0 از 0
مهره پرچی گرد سرخزینه M6-STS

استعلام موجودی

dk:

سایز (سانتیمتر):

گروه: مهر پرچی

مدل: گرد بدون لبه

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرخزینه M6-STS-L

0 از 0
مهره پرچی گرد سرخزینه M6-STS-L

استعلام موجودی

dk:

سایز (سانتیمتر):

گروه: مهر پرچی

مدل: گرد بدون لبه

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرخزینه M8-STS

0 از 0
مهره پرچی گرد سرخزینه M8-STS

استعلام موجودی

dk: 12.30

سایز (سانتیمتر):

گروه: مهر پرچی

مدل: گرد بدون لبه

مشخصات کامل

ز

0 از 0
ز

استعلام موجودی

dk: 12.30

سایز (سانتیمتر):

گروه: مهر پرچی

مدل: گرد بدون لبه

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرخزینه M10-STS

0 از 0
مهره پرچی گرد سرخزینه M10-STS

استعلام موجودی

dk: 14.5

سایز (سانتیمتر):

گروه: مهر پرچی

مدل: گرد بدون لبه

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرخزینه M10-STS-L

0 از 0
مهره پرچی گرد سرخزینه M10-STS-L

استعلام موجودی

dk: 14.30

سایز (سانتیمتر):

گروه: مهر پرچی

مدل: گرد بدون لبه

مشخصات کامل

مهره پرچی شش گوش سرفلنچی M4-AF

0 از 0
مهره پرچی شش گوش سرفلنچی M4-AF

استعلام موجودی

dk: 9

سایز (سانتیمتر):

گروه: مهر پرچی

مدل: شش گوش سر فلنچی

مشخصات کامل

مهره پرچی شش گوش سرخرینه M4-AS

0 از 0
مهره پرچی شش گوش سرخرینه M4-AS

استعلام موجودی

dk: 7.6

سایز (سانتیمتر):

گروه: مهر پرچی

مدل: شش گوش سر خزینه

مشخصات کامل

مهره پرچی شش گوش سرخرینه M4-AS-L

0 از 0
مهره پرچی شش گوش سرخرینه M4-AS-L

استعلام موجودی

dk: 7.6

سایز (سانتیمتر):

گروه: مهر پرچی

مدل: شش گوش سر خزینه

مشخصات کامل

مهره پرچی شش گوش سرخرینه M5-AS

0 از 0
مهره پرچی شش گوش سرخرینه M5-AS

استعلام موجودی

dk: 8.9

سایز (سانتیمتر):

گروه: مهر پرچی

مدل: شش گوش سر خزینه

مشخصات کامل

مهره پرچی شش گوش سرخرینه M5-AS-L

0 از 0
مهره پرچی شش گوش سرخرینه M5-AS-L

استعلام موجودی

dk: 8.9

سایز (سانتیمتر):

گروه: مهر پرچی

مدل: شش گوش سر خزینه

مشخصات کامل

مهره پرچی شش گوش سرخرینه M6-AS

0 از 0
مهره پرچی شش گوش سرخرینه M6-AS

استعلام موجودی

dk: 10.9

سایز (سانتیمتر):

گروه: مهر پرچی

مدل: شش گوش سر خزینه

مشخصات کامل

مهره پرچی شش گوش سرخرینه M6-AS-L

0 از 0
مهره پرچی شش گوش سرخرینه M6-AS-L

استعلام موجودی

dk: 10.9

سایز (سانتیمتر):

گروه: مهر پرچی

مدل: شش گوش سر خزینه

مشخصات کامل

مهره پرچی شش گوش سرخرینه M8-AS

0 از 0
مهره پرچی شش گوش سرخرینه M8-AS

استعلام موجودی

dk: 12.5

سایز (سانتیمتر):

گروه: مهر پرچی

مدل: شش گوش سر خزینه

مشخصات کامل

مهره پرچی شش گوش سرخرینه M8-AS-L

0 از 0
مهره پرچی شش گوش سرخرینه M8-AS-L

استعلام موجودی

dk: 12.5

سایز (سانتیمتر):

گروه: مهر پرچی

مدل: شش گوش سر خزینه

مشخصات کامل

مهره پرچی شش گوش سرخرینه M10-AS

0 از 0
مهره پرچی شش گوش سرخرینه M10-AS

استعلام موجودی

dk: 15.5

سایز (سانتیمتر):

گروه: مهر پرچی

مدل: شش گوش سر خزینه

مشخصات کامل

مهره پرچی شش گوش سرخرینه M10-AS-L

0 از 0
مهره پرچی شش گوش سرخرینه M10-AS-L

استعلام موجودی

dk: 14.5

سایز (سانتیمتر):

گروه: مهر پرچی

مدل: شش گوش سر خزینه

مشخصات کامل

مهره و کاربرد آن

مهره جسمی دایره شکل است که داخل آن رزوه شده است. مهره ها دارای انواع مختلفی هسستند.

021-22683706 بالا