شاخه

شاخه چراغ دیواری شب تاب مدل رز شاخه چراغ دیواری شب تاب مدل رز

310,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل
شاخه چراغ دیواری شب تاب مدل باتیس شاخه چراغ دیواری شب تاب مدل باتیس

655,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل
شاخه چراغ دیواری شب تاب مدل فلورانس شاخه چراغ دیواری شب تاب مدل فلورانس

700,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل
شاخه چراغ پارکی دو شاخه شب تاب مدل رز شاخه چراغ پارکی دو شاخه شب تاب مدل رز

715,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل
شاخه چراغ دیواری شب تاب مدل رسپینا شاخه چراغ دیواری شب تاب مدل رسپینا

770,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل
شاخه چراغ دیواری شب تاب مدل سپیدار شاخه چراغ دیواری شب تاب مدل سپیدار

835,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل
شاخه چراغ دیواری شب تاب مدل پیچک شاخه چراغ دیواری شب تاب مدل پیچک

940,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل
شاخه چراغ پارکی سه شاخه شب تاب مدل رز شاخه چراغ پارکی سه شاخه شب تاب مدل رز

1,025,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل
شاخه چراغ پارکی تک شاخه سرازیر شب تاب مدل باتیس شاخه چراغ پارکی تک شاخه سرازیر شب تاب مدل باتیس

1,515,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل
شاخه چراغ پارکی دو شاخه شب تاب مدل آرین شاخه چراغ پارکی دو شاخه شب تاب مدل آرین

1,840,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل
شاخه چراغ پارکی دو شاخه شب تاب مدل فلورانس شاخه چراغ پارکی دو شاخه شب تاب مدل فلورانس

2,030,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل
شاخه چراغ پارکی دو شاخه شب تاب مدل باتیس شاخه چراغ پارکی دو شاخه شب تاب مدل باتیس

2,045,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل
شاخه چراغ پارکی دو شاخه شب تاب مدل رسپینا شاخه چراغ پارکی دو شاخه شب تاب مدل رسپینا

2,170,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل
شاخه چراغ پارکی دو شاخه شب تاب مدل سپیدار شاخه چراغ پارکی دو شاخه شب تاب مدل سپیدار

2,300,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل
شاخه چراغ پارکی سه شاخه شب تاب مدل آرین شاخه چراغ پارکی سه شاخه شب تاب مدل آرین

2,305,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل
شاخه چراغ پارکی دو شاخه شب تاب مدل پیچک شاخه چراغ پارکی دو شاخه شب تاب مدل پیچک

2,510,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل
شاخه چراغ پارکی سه شاخه شب تاب مدل باتیس شاخه چراغ پارکی سه شاخه شب تاب مدل باتیس

2,575,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل
شاخه چراغ پارکی سه شاخه شب تاب مدل فلورانس شاخه چراغ پارکی سه شاخه شب تاب مدل فلورانس

2,590,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل
شاخه چراغ پارکی سه شاخه شب تاب مدل رسپینا شاخه چراغ پارکی سه شاخه شب تاب مدل رسپینا

2,800,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل
شاخه چراغ پارکی سه شاخه شب تاب مدل سپیدار شاخه چراغ پارکی سه شاخه شب تاب مدل سپیدار

2,995,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل
شاخه چراغ پارکی سه شاخه شب تاب مدل پیچک شاخه چراغ پارکی سه شاخه شب تاب مدل پیچک

3,310,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل
شاخه چراغ دیواری شب تاب مدل آرین شاخه چراغ دیواری شب تاب مدل آرین

6,050,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل

آشنایی با انواع شاخه و کاربرد آن ها

نظر خود را ارسال کنید

021-22204900 تماس
تماس
بالا