چراغ دیواری

چراغ دیواری شب تاب کارن 1 شاخه سناتور سرازیر چراغ دیواری شب تاب کارن 1 شاخه سناتور سرازیر

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 35 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل کارن 1 شاخه رز سرازیر چراغ دیواری شب تاب مدل کارن 1 شاخه رز سرازیر

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 35 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل تابش شاخه سناتور سربالا چراغ دیواری شب تاب مدل تابش شاخه سناتور سربالا

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 12 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل تابش شاخه فانتزی سربالا چراغ دیواری شب تاب مدل تابش شاخه فانتزی سربالا

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 12 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل تابش ماژول دار شاخه سناتور سر بالا چراغ دیواری شب تاب مدل تابش ماژول دار شاخه سناتور سر بالا

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 12 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل تابش ماژول دار شاخه فانتزی سر بالا چراغ دیواری شب تاب مدل تابش ماژول دار شاخه فانتزی سر بالا

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 12 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل آوش چراغ دیواری شب تاب مدل آوش

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : pc

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 14 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل دایا چراغ دیواری شب تاب مدل دایا

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : pc

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 20 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل اطلس شاخه کلاسیک سربالا چراغ دیواری شب تاب مدل اطلس شاخه کلاسیک سربالا

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 12 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل اطلس شاخه کلاسیک سرازیر چراغ دیواری شب تاب مدل اطلس شاخه کلاسیک سرازیر

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 12 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل اطلس شاخه سناتور سرازیر چراغ دیواری شب تاب مدل اطلس شاخه سناتور سرازیر

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 12 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل اطلس شاخه فانتزی سربالا چراغ دیواری شب تاب مدل اطلس شاخه فانتزی سربالا

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 12 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل اطلس شاخه فانتزی سرازیر چراغ دیواری شب تاب مدل اطلس شاخه فانتزی سرازیر

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 12 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل پرتو چراغ دیواری شب تاب مدل پرتو

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 10 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل روناک چراغ دیواری شب تاب مدل روناک

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 15 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل روناک شاخه سارینا سرازیر چراغ دیواری شب تاب مدل روناک شاخه سارینا سرازیر

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 15 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل ماهنوس شاخه سناتور سربالا چراغ دیواری شب تاب مدل ماهنوس شاخه سناتور سربالا

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 20 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل ماهنوس شاخه سناتور سرازیر چراغ دیواری شب تاب مدل ماهنوس شاخه سناتور سرازیر

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 20 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل ماهنوس چراغ دیواری شب تاب مدل ماهنوس

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 20 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل ماهنوس شاخه سارینا سربالا چراغ دیواری شب تاب مدل ماهنوس شاخه سارینا سربالا

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 20 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل ماهنوس شاخه آرتا سرازیر چراغ دیواری شب تاب مدل ماهنوس شاخه آرتا سرازیر

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 20 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل آبنوس شاخه رز سربالا چراغ دیواری شب تاب مدل آبنوس شاخه رز سربالا

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 20 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل آبنوس شاخه رز سرازیر چراغ دیواری شب تاب مدل آبنوس شاخه رز سرازیر

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 20 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل آبنوس شاخه سناتور سرازیر چراغ دیواری شب تاب مدل آبنوس شاخه سناتور سرازیر

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 20 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل آبنوس شاخه سناتور سربالا چراغ دیواری شب تاب مدل آبنوس شاخه سناتور سربالا

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 20 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل آبنوس شاخه آرتا سرازیر چراغ دیواری شب تاب مدل آبنوس شاخه آرتا سرازیر

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 20 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل آروین شاخه آریان سربالا چراغ دیواری شب تاب مدل آروین شاخه آریان سربالا

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 40 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل آروین شاخه رز سربالا چراغ دیواری شب تاب مدل آروین شاخه رز سربالا

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 40 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل آروین شاخه باتیس سربالا چراغ دیواری شب تاب مدل آروین شاخه باتیس سربالا

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 40 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل آروین شاخه باتیس سرازیر چراغ دیواری شب تاب مدل آروین شاخه باتیس سرازیر

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 40 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل آروین شاخه آرتا سرازیر چراغ دیواری شب تاب مدل آروین شاخه آرتا سرازیر

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 40 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل پاسارگاد شاخه سناتور سربالا چراغ دیواری شب تاب مدل پاسارگاد شاخه سناتور سربالا

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 28 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل پاسارگاد شاخه سناتور سرازیر چراغ دیواری شب تاب مدل پاسارگاد شاخه سناتور سرازیر

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 28 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل پاسارگاد شاخه سارینا سربالا چراغ دیواری شب تاب مدل پاسارگاد شاخه سارینا سربالا

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 28 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل پاسارگاد شاخه رز سرازیر چراغ دیواری شب تاب مدل پاسارگاد شاخه رز سرازیر

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 28 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل پاسارگاد شاخه رز سربالا چراغ دیواری شب تاب مدل پاسارگاد شاخه رز سربالا

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 28 وات

مشخصات کامل
1 2 3 4 ... »

چراغ دیواری و کاربرد آن

چراغ های دیواری که از آن ها برای روشن کردن محیط استفاده می شود به دیوار وصل شده و ظاهر زیبایی را به محیط اطراف می دهند.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا