پنتاکس

ست کنترل H1 پنتاکس HYDROTANK فروش ویژه ست کنترل H1 پنتاکس HYDROTANK

1,830,000 تومان

%12

1,607,000 تومان

گروه: ست کنترل

حداکثر فشار : 10

توان: 2 HP

برق: تکفاز

مشخصات کامل
پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 210/01 پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 210/01

16,500,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 8.4

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 57.3 متر

مشخصات کامل
پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U5-150/5-IR پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U5-150/5-IR

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 8.4

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 56.8 متر

مشخصات کامل
پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U7-250/5T-IR پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U7-250/5T-IR

استعلام موجودی

توان: 2.5 اسب_ 1.8kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 10.2

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 62.6 متر

مشخصات کامل
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U9V-200/4T-IR پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U9V-200/4T-IR

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 15.6

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 47.1 متر

مشخصات کامل
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5SV-280/9-IR پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5SV-280/9-IR

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 8.4

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 103.4 متر

مشخصات کامل
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7SV-180/4T-IR پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7SV-180/4T-IR

استعلام موجودی

توان: 1.8 اسب -1.3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 10.8

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 48 متر

مشخصات کامل
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7SV-300/6T-IR پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7SV-300/6T-IR

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 10.8

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 71.8 متر

مشخصات کامل
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U9SV-250/5T-IR پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U9SV-250/5T-IR

استعلام موجودی

توان: 2.5 اسب_ 1.8kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 15.6

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 60 متر

مشخصات کامل
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCBT 160-01 بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCBT 160-01

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 240

حداکثر ارتفاع یا هد: 35 متر

مشخصات کامل
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5V-280/9T-IR پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5V-280/9T-IR

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 8.4

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 102.1 متر

مشخصات کامل
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5V-350/11-IR پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5V-350/11-IR

استعلام موجودی

توان: 3.5 اسب -2.6kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 127.6 متر

مشخصات کامل
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5SV-350/11-IR پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5SV-350/11-IR

استعلام موجودی

توان: 3.5 اسب -2.6kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 8.4

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 125.1 متر

مشخصات کامل
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U9SV-400/7T-IR پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U9SV-400/7T-IR

استعلام موجودی

توان: 4 اسب_ 3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 13.2

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 82 متر

مشخصات کامل
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U9SV-450/8T-IR پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U9SV-450/8T-IR

استعلام موجودی

توان: 4.5 اسب -3.3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 13.2

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 93.5 متر

مشخصات کامل
پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U5-180/6T-IR پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U5-180/6T-IR

استعلام موجودی

توان: 1.8 اسب -1.3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 8.4

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 69.3 متر

مشخصات کامل
پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U5-150/5T-IR پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس  U5-150/5T-IR

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 8.4

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 56.8 متر

مشخصات کامل
پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U7-250/5-IR پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U7-250/5-IR

استعلام موجودی

توان: 2.5 اسب_ 1.8kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 10.2

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 62.6 متر

مشخصات کامل
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5SV-250/8T-IR پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5SV-250/8T-IR

استعلام موجودی

توان: 2.5 اسب_ 1.8kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 8.4

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 92.1 متر

مشخصات کامل
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7SV-250/5-IR پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7SV-250/5-IR

استعلام موجودی

توان: 2.5 اسب_ 1.8kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 10.8

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 60.3 متر

مشخصات کامل
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7SV-300/6-IR پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7SV-300/6-IR

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 10.8

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 71.8 متر

مشخصات کامل
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 210-01 بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 210-01

استعلام موجودی

توان: 4 اسب_ 3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 280

حداکثر ارتفاع یا هد: 34 متر

مشخصات کامل
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 400 بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 400

استعلام موجودی

توان: 8 اسب -5.9kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 27

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5SV-180/6T-IR پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5SV-180/6T-IR

استعلام موجودی

توان: 1.8 اسب -1.3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 8.4

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 68.9 متر

مشخصات کامل
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5SV-200/7T-IR پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5SV-200/7T-IR

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 8.4

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 81 متر

مشخصات کامل
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7SV-450/9T پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7SV-450/9T

استعلام موجودی

توان: 4.5 اسب -3.3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 9.6

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 107.4 متر

مشخصات کامل
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 100 بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 100

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 160

حداکثر ارتفاع یا هد: 21 متر

مشخصات کامل
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 160-01 بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 160-01

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 240

حداکثر ارتفاع یا هد: 35 متر

مشخصات کامل
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 160-00 بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 160-00

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 240

حداکثر ارتفاع یا هد: 35 متر

مشخصات کامل
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 210-00 بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 210-00

استعلام موجودی

توان: 4 اسب_ 3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 280

حداکثر ارتفاع یا هد: 34 متر

مشخصات کامل
اینورتر پنتاکس 2.2 کیلووات مدل DSI-200-2K2G1 اینورتر پنتاکس 2.2 کیلووات مدل DSI-200-2K2G1

استعلام موجودی

توان : 2.2 کیلو وات - 3 اسب

نوع فاز: تک فاز به سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 23 آمپر | جریان خروجی 9.6 آمپر

مشخصات کامل
پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U9-200/4T-IR پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U9-200/4T-IR

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 14.4

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 47.1 متر

مشخصات کامل
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5SV-200/7-IR پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5SV-200/7-IR

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 8.4

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 81 متر

مشخصات کامل
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5SV-250/8-IR پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5SV-250/8-IR

استعلام موجودی

توان: 2.5 اسب_ 1.8kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 8.4

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 92.1 متر

مشخصات کامل
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7SV-550/10T-IR پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7SV-550/10T-IR

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب_4kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 9.6

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 119.8 متر

مشخصات کامل
پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 200/3-IR پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس  CST 200/3-IR

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 54

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 12 متر

مشخصات کامل
1 2 3 ... 10 »

نمایندگی رسمی فروش پمپ برند پنتاکس

فروشگاه ویدفکتور به عنوان نمایندگی رسمی فروش و عرضۀ محصولات برند پنتاکس، علاوه بر ارائه بهترین قیمت پمپ آب پنتاکس، شما را در انتخاب یک پمپ آب مناسب برای نیاز کاربری مدنظرتان را از طریق ارائه خدمات رایگان مشاوره خرید تخصصی نیز راهنمایی خواهد کرد. برای دریافت مشاوره خرید پمپ پنتاکس لطفا با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید. ارسال سریع و ارائه ضمانت اصالت کالا از مهمترین مزیت های خرید شما از فروشگاه وید فکتور است.

پمپ پنتاکس

پنتاکس شرکتی با پیشینه دیرین در صنعت تولید پمپ ها و تجهیزات صنعتی است. این کمپانی ایتالیایی با تکیه بر دانش کارشناسان و افراد متخصص توانسته محصولاتی با بهترین کیفیت و دوام بالا به بازار ارائه کند. عمده شهرت پنتاکس به خاطر خصوصیت منحصر به فرد مصرف بهینه محصولاتش است. از دیگر ویژگی محصولات این شرکت به مقرون به صرفه بودن محصولات این شرکت می توان اشاره کرد. به این معنی که شما جنس درجه یک را با نازلترین قیمت نسبت به دیگر محصولات مشابه موجود در بازار تهیه می کنید. امروزه با رشد جمعیت و افزایش ساخت و ساز در شهرهای بزرگ و کوچک نیاز مبرم به یک پمپ با کیفیت در آسمان خراش ها و ساختمان ها احساس می شود که با به کارگیری محصولات پنتاکس نگرانی انتقال آب به واحد ها برطرف شده است.

این شرکت همراه با توجه به کارآیی محصولات، تست های مختلف محیطی و شیمیایی را برای تولیدات خود با استاندارد های کیفی بروز انجام می دهد تا از مرغوبیت محصولات خود اطمینان حاصل کند.

تولیدات پمپ آب پنتاکس درانواع مختلف محیطی، خودمکش، سانتریفیوژ، طبقاتی، کف کش و لجن کش است که در زمینه های زیر مورد استفاده قرار می گیرند:

  • مصارف خانگی جهت افزایش فشار آب سرد و گرم در آپارتمان ها (پمپ آب خانگی)
  • مصارف باغبانی ، کشاورزی ، آبیاری و تخلیه آب مخازن و استخرها
  • صنایع ساختمانی و عمرانی ،بهداشتی و غذایی
  • انتقال مایعات فرار و سوخت
  • سیستم های تحت فشار سیستم های گرمایش و سرمایش
  • تصفیه آب ، سیستم های اطفا حریق و سیستم های شستشو
  • سیستم های فاضلاب خانگی و صنعتی و مایعات ناخالص

 

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا