اینورتر

اینورتر LS مدل SV001IE5-1- 220V- 0.1kw اینورتر LS مدل SV001IE5-1- 220V- 0.1kw

3,130,480 تومان

%7

2,880,042 تومان

توان : 0.1

نوع فاز: تک فاز

وزن: 0.44

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV002IE5-1- 220V- 0.2kw اینورتر LS مدل SV002IE5-1- 220V- 0.2kw

3,436,770 تومان

%8

3,161,828 تومان

توان : 0.2

نوع فاز: تک فاز

وزن: 0.44

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV002IE5-1c- 220V- 0.2kw اینورتر LS مدل SV002IE5-1c- 220V- 0.2kw

3,608,990 تومان

%8

3,320,271 تومان

توان : 0.2

نوع فاز: تک فاز

وزن: 0.675

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV004IE5-1- 220V- 0.37kw اینورتر LS مدل SV004IE5-1- 220V- 0.37kw

3,722,350 تومان

%8

3,424,562 تومان

توان : 0.37

نوع فاز: تک فاز

وزن: 0.874

مشخصات کامل
اینورتر جوشکاری 200 آمپر رونیکس مدل RH-4604 اینورتر جوشکاری 200 آمپر رونیکس مدل RH-4604

3,498,000 تومان

توان : 9.5 کیلو ولت آمپر

نوع فاز: تک فاز

جریان اینورتر (آمپر): 30~200 آمپر

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV004IE5-1c- 220V- 0.37kw اینورتر LS مدل SV004IE5-1c- 220V- 0.37kw

3,886,940 تومان

%8

3,575,985 تومان

توان : 0.37

نوع فاز: تک فاز

وزن: 0.874

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV004IC5-1F -220V- 0.37KW اینورتر LS مدل SV004IC5-1F -220V- 0.37KW

4,442,840 تومان

%8

4,087,413 تومان

توان : 0.37

نوع فاز: تک فاز

وزن: 1.1

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV008IC5-1F -220V- 0.75KW اینورتر LS مدل SV008IC5-1F -220V- 0.75KW

4,994,380 تومان

%8

4,594,830 تومان

توان : 0.75

نوع فاز: تک فاز

وزن: 1.16

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV015IC5-1F -220V- 1.5KW اینورتر LS مدل SV015IC5-1F -220V- 1.5KW

5,618,950 تومان

%8

5,169,434 تومان

توان : 1.5

نوع فاز: تک فاز

وزن: 2.16

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV004IG5A-2- 220V- 0.37 KW اینورتر LS مدل SV004IG5A-2- 220V- 0.37 KW

6,732,930 تومان

%8

6,194,296 تومان

توان : 0.37

نوع فاز: تک فاز

وزن: 0.76

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV022IC5-1F -220V- 2.2KW اینورتر LS مدل SV022IC5-1F -220V- 2.2KW

7,160,210 تومان

%7

6,587,393 تومان

توان : 2.2

نوع فاز: تک فاز

وزن: 1

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV008IG5A-2- 220V- 0.75 KW اینورتر LS مدل SV008IG5A-2- 220V- 0.75 KW

7,227,790 تومان

%8

6,649,567 تومان

توان : 0.75

نوع فاز: تک فاز

وزن: 0.77

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV015IG5A-2- 220V- 1.5 KW اینورتر LS مدل SV015IG5A-2- 220V- 1.5 KW

7,227,790 تومان

%8

6,649,567 تومان

توان : 1.5

نوع فاز: تک فاز

وزن: 1.5

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV004IG5A-4- 380V- 0.37KW اینورتر LS مدل SV004IG5A-4- 380V- 0.37KW

7,619,100 تومان

%8

7,009,572 تومان

توان : 0.37

نوع فاز: سه فاز

وزن: 1.08

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV008IG5A-4- 380V- 0.75KW اینورتر LS مدل SV008IG5A-4- 380V- 0.75KW

8,069,260 تومان

%7

7,423,719 تومان

توان : 0.75

نوع فاز: سه فاز

وزن: 1.08

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV015IG5A-4- 380V- 1.5KW اینورتر LS مدل SV015IG5A-4- 380V- 1.5KW

8,560,860 تومان

%7

7,875,991 تومان

توان : 1.5

نوع فاز: سه فاز

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV022IG5A-2- 220V- 2.2 KW اینورتر LS مدل SV022IG5A-2- 220V- 2.2 KW

8,893,310 تومان

%7

8,181,845 تومان

توان : 2.2

نوع فاز: تک فاز

وزن: 1.32

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV022IG5A-4- 380V- 2.2KW اینورتر LS مدل SV022IG5A-4- 380V- 2.2KW

9,674,840 تومان

%7

8,900,853 تومان

توان : 2.2

نوع فاز: سه فاز

وزن: 2.08

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV037IG5A-2- 220V- 3.7 KW اینورتر LS مدل SV037IG5A-2- 220V- 3.7 KW

10,792,090 تومان

%7

9,928,723 تومان

توان : 3.7

نوع فاز: تک فاز

وزن: 1.89

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV040IG5A-4- 380V- 4KW اینورتر LS مدل SV040IG5A-4- 380V- 4KW

13,644,620 تومان

%7

12,553,050 تومان

توان : 4

نوع فاز: سه فاز

وزن: 2.17

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV0015IS7-4-380V-1.5KW اینورتر LS مدل SV0015IS7-4-380V-1.5KW

15,023,470 تومان

%7

13,821,592 تومان

توان : 1.5

نوع فاز: سه فاز

وزن: 4.5

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV055IG5A-4- 380V-5.5KW اینورتر LS مدل SV055IG5A-4- 380V-5.5KW

16,796,950 تومان

%8

15,453,194 تومان

توان : 5.5

نوع فاز: سه فاز

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV0022IS7-4-380V-2.2KW اینورتر LS مدل SV0022IS7-4-380V-2.2KW

17,086,840 تومان

%7

15,719,893 تومان

توان : 2.2

نوع فاز: سه فاز

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV055IP5A-4-380V-5.5KW اینورتر LS مدل SV055IP5A-4-380V-5.5KW

18,801,410 تومان

%8

17,297,297 تومان

توان : 5.5

نوع فاز: سه فاز

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV0037IS7-4-380V-3.7KW اینورتر LS مدل SV0037IS7-4-380V-3.7KW

19,481,570 تومان

%8

17,923,044 تومان

توان : 3.7

نوع فاز: سه فاز

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV075IG5A-4- 380V-7.5KW اینورتر LS مدل SV075IG5A-4- 380V-7.5KW

20,394,920 تومان

%8

18,763,326 تومان

توان : 7.5

نوع فاز: سه فاز

وزن: 4.56

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV0055IS7-4-380V-5.5KW اینورتر LS مدل SV0055IS7-4-380V-5.5KW

20,436,410 تومان

%8

18,801,497 تومان

توان : 5.5

نوع فاز: سه فاز

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV110IG5A-4- 380V-11KW اینورتر LS مدل SV110IG5A-4- 380V-11KW

22,440,920 تومان

%8

20,645,646 تومان

توان : 11

نوع فاز: سه فاز

وزن: 10

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV075IP5A-4-380V-7.5KW اینورتر LS مدل SV075IP5A-4-380V-7.5KW

23,317,280 تومان

%7

21,451,898 تومان

توان : 7.5

نوع فاز: سه فاز

وزن: 6

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV0075IS7-4-380V-7.5KW اینورتر LS مدل SV0075IS7-4-380V-7.5KW

25,161,560 تومان

%8

23,148,635 تومان

توان : 7.5

نوع فاز: سه فاز

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV150IG5A-4- 380V-15KW اینورتر LS مدل SV150IG5A-4- 380V-15KW

26,673,390 تومان

%7

24,539,519 تومان

توان : 15

نوع فاز: سه فاز

وزن: 9.74

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV110IP5A-4-380V-11KW اینورتر LS مدل SV110IP5A-4-380V-11KW

28,779,270 تومان

%8

26,476,928 تومان

توان : 11

نوع فاز: سه فاز

وزن: 6

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV055IV5-4-380V-5.5KW اینورتر LS مدل SV055IV5-4-380V-5.5KW

32,971,410 تومان

%8

30,333,697 تومان

توان : 5.5

نوع فاز: سه فاز

وزن: 7.7

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV0110IS7-4-380V-11KW اینورتر LS مدل SV0110IS7-4-380V-11KW

33,960,040 تومان

%7

31,243,237 تومان

توان : 11

نوع فاز: سه فاز

وزن: 14

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV150IP5A-4-380V-15KW اینورتر LS مدل SV150IP5A-4-380V-15KW

35,043,500 تومان

%8

32,240,020 تومان

توان : 15

نوع فاز: سه فاز

وزن: 12.5

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV185IG5A-4-380V-18.5KW اینورتر LS مدل SV185IG5A-4-380V-18.5KW

35,660,440 تومان

%7

32,807,605 تومان

توان : 18.5

نوع فاز: سه فاز

وزن: 13.3

مشخصات کامل

اینورتر امروزه تقریبا در تمام لوازم خانگی ها و سایر تجهیزات الکتریکی وجود دارد. در صورت قطع برق، یک اینورتر می تواند به عنوان یک پشتیبان برق اضطراری عمل کند و شما قادر خواهید بود از کامپیوتر، تلویزیون، چراغ ها، وسایل برقی، لوازم آشپزخانه و سایر وسایل برقی خود استفاده کنید. البته به نوع اینورتر استفاده شده هم بستگی دارد، مدل هایی وجود دارد که برای وسایل و تجهیزاتی با مصرف انرژی بالا طراحی شده اند.

اینورتر در واقع یک دستگاه مستطیلی شکل است که معمولا از طریق باطری هایی که به صورت موازی به هم متصل شده اند یا یک باتری 12 ولت یا 24 ولت تامین می شود. باتری های استفاده شده می توانند توسط ژنراتور، موتورهای خودرو، صفحات خورشیدی یا سایر منابع متداول تغذیه شوند.

قبل از خرید و نصب اینورتر، میزان برق ضروری خود را تعیین کنید. باید توجه داشته باشید که از اینورتر خود نباید بار اضافی بگیرید، این کار می تواند به هنگام استفاده از از این دستگاه شما را با مشکلاتی مواجه کند.

عملکرد اصلی اینورتر تبدیل جریان مستقیم (DC) به جریان متناوب (AC) است. AC (برق متناوب) به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد و اکثر لوازم خانگی به برق نسبتاً بالاتری نسبت به DC نیاز دارند، برق DC برای کار در ولتاژ پایین طراحی شده است.

 

اینورتر

انواع اینورتر

دو نوع اینورتر وجود دارد: اینورترهای "موج واقعی سینوس" و "اینورتر سینوسی خالص."

آنها به طور ویژه برای تامین انرژی ابزارها و تجهیزات الکترونیکی پرمصرف توصیه می شوند. اینورترهای موج واقعی سینوس گران تر از "اینورترهای سینوسی خالص" هستند. اینورترهای موج واقعی از قدرت و کارایی بیشتری برخوردار هستند.

از طرف دیگر، اینورترهای سینوسی خالص بسیار ارزان قیمت هستند و می توانند انرژی لوازم خانگی کمتری (لوازم آشپزخانه، چراغ ها و ابزارهای کوچک برقی) را تامین کنند. با این حال، این اینورتر ممکن است ظرفیت تامین تجهیزات و وسایل کم مصرف زیادی را نداشته باشد، به عنوان مثال، کامپیوتر، اجاق های ماکروویو، تهویه مطبوع، بخاری و چاپگرهای لیزری.

سایز اینورتر (اندازه)

اندازه اینورترها از 100 وات تا بیش از 5000 وات است. این درجه بندی نشان دهنده ظرفیتی است که اینورتر می تواند به طور همزمان و به طور مداوم یک دستگاه با قدرت بالا یا ترکیبی از چندین واحد از این موارد را تأمین کند.

رتبه بندی

اینورترها دارای سه رتبه بندی اساسی هستند، شما می توانید موقع انتخاب اینورتر، مناسب ترین اینورتر را نسبت به نیاز خود انتخاب کنید.

SURGE RATING

برخی از لوازم خانگی ها، مانند یخچال و فریزر و تلویزیون برای شروع کار نیاز به جریان برق بالایی دارند. با این وجود، آنها برای ادامه کار به نیروی کمتری نیاز خواند داشت. بنابراین، یک اینورتر باید توانایی حفظ درجه ولتاژ خود را برای حداقل 5 ثانیه داشته باشد.

CONTINUOUS RATING

مقدار مداوم نیرو را توصیف می کند که می توانید بدون گرم شدن بیش از حد اینورتر و حتی خاموش شدن از آن استفاده کنید.

30-MINUTE RATING

گاهی مفید خواهد بود CONTINUOUS RATING ممکن است بسیار کمتر از سطح مورد نیاز برای تامین انرژی یک دستگاه پر مصرف باشد. اگر از دستگاه یا وسیله ای بعضی وقت ها استفاده می کنید، 30-minute rating ممکن است کافی باشد.

راهنمای خرید اینورتر

اندازه مناسب برای کار شما بستگی به میزان وات مورد نیاز دستگاه شما دارد. این اطلاعات معمولا در جایی روی دستگاه های الکتریکی چاپ شده است، البته ممکن است ولتاژ و میزان آمپر هم نوشته شده باشد. شما می توانید وات تمام دستگاه های خود را پیدا کرده و آنها را با هم جمع کنید تا به یک عدد تقریبی برسید. این شماره کوچکترین اینورتری خواهد بود که می تواند متناسب با نیازهای شما باشد، بنابراین بهتر است بین 10 تا 20 درصد به عدد به دست آمده اضافه کنید و سپس یک اینورتر متناسب با این اندازه یا بزرگتر خریداری کنید.

 

راهنمای خرید اینورتر

نکات قبل خرید اینورتر

برخی از دستگاه ها و توان های الکترونیکی معمول شامل:

 

نکات خرید اینورتر  

این اعداد می توانند از یک دستگاه به دستگاه دیگر کاملاً متفاوت باشند، بنابراین هرگز در تعیین اندازه اینورتر به چنین لیستی اعتماد نکنید و عددتان را بیشتر در نظر بگیرید. شما باید توجه داشته باشید که این اعداد می توانند در برآورد اولیه مفید باشند، مهم است که قبل خرید اینورتر نیاز واقعی خود را تعیین کنید.

اینورتر چه سایزی باید بخرید؟

وقتی فهمیدید چه دستگاه هایی را می خواهید به اینورتر خود متصل کنید، شما می توانید مناسب ترین سایز را خریداری کنید. برای مثال، شاید شما بخواهید لپ تاپ، لامپ و تلویزیون خود را به برق متصل کنید و در کنار اینها بخوایید از چاپگر خود نیز استفاده کنید.

اولین کاری که باید انجام دهید این است که بفهمید هر دستگاه چقدر برق مصرف می کند و آنها را با هم جمع ببندید. به جدول زیر توجه کنید:

خرید اینورتر مناسب

بعد از اینکه مجموع وات های مورد نیاز خود را جمع بستید می توانید برای اینکه خیالتان از انتخابتان راحت باشد 10 تا 20% به این عدد اضافه کنید تا حاشیه ایمنی داشته باشید که قبلا بهش اشاره کردیم.

اگه این حاشیه خطایی را در نظر نگیرید، نتایج خوبی برایتان نخواهد داشت.

490 وات (جمع کل) + 20٪ (حاشیه ایمنی) = 588 وات (حداقل اندازه اینورتر ایمن)

معنی این عدد این است که اگر می خواهید آن چهار دستگاه خاص را به طور هم زمان استفاده کنید، شما می خواهید یک اینورتر بخرید که حداقل 500 وات خروجی مداوم داشته باشد.

اینورتر با خروجی پیوسته و معکوس

در نهایت آخرین عاملی که باید در انتخاب اینورتر در نظر داشته باشید تفاوت بین خروجی پیوسته و متناوب است. اینورتر با خروجی متناوب می تواند برای مدت کوتاهی افزایش تقاضا برای وات بیشتر را تامین کند، درحالیکه اینورتر با خروجی پیوسته حد عملکرد عادی دارد. اگر دستگاه های شما به 600 وات برای راه اندازی نیاز دارند، پس باید اینورتری بخرید که دارای خروجی مداوم 600 وات باشد.

قبل از خرید می توانید از کارشناسان ویدفکتور مشاوره بگیرید تا شما را در انتخاب مناسبت ترین اینورتر راهنمایی کنند.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا