اینورتر

اینورتر پنتاکس 0.4 کیلووات مدل DSI-200-K40G1 اینورتر پنتاکس 0.4 کیلووات مدل DSI-200-K40G1

2,464,000 تومان

توان : 0.37 کیلو وات - نیم اسب

نوع فاز: تک فاز به سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 5.4 آمپر | جریان خروجی 2.3 آمپر

مشخصات کامل
اینورتر پنتاکس 0.75 کیلووات مدل DSI-200-K75G1 اینورتر پنتاکس 0.75 کیلووات مدل DSI-200-K75G1

2,502,000 تومان

توان : 0.75 کیلو وات - 1 اسب

نوع فاز: تک فاز به سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 8.2 آمپر | جریان خروجی 4 آمپر

مشخصات کامل
اینورتر پنتاکس 1.5 کیلووات مدل DSI-200-1K5G1 اینورتر پنتاکس 1.5 کیلووات مدل DSI-200-1K5G1

2,772,000 تومان

توان : 1.5 کیلووات - 2 اسب

نوع فاز: تک فاز به سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 14 آمپر | جریان خروجی 7 آمپر

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV001IE5-1- 220V- 0.1kw اینورتر LS مدل SV001IE5-1- 220V- 0.1kw

3,130,000 تومان

توان : 0.1

نوع فاز: تک فاز

وزن: 0.44

مشخصات کامل
اینورتر پنتاکس 2.2 کیلووات مدل DSI-200-2K2G1 اینورتر پنتاکس 2.2 کیلووات مدل DSI-200-2K2G1

3,410,000 تومان

توان : 2.2 کیلو وات - 3 اسب

نوع فاز: تک فاز به سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 23 آمپر | جریان خروجی 9.6 آمپر

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV002IE5-1- 220V- 0.2kw اینورتر LS مدل SV002IE5-1- 220V- 0.2kw

3,437,000 تومان

توان : 0.2

نوع فاز: تک فاز

وزن: 0.44

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV002IE5-1c- 220V- 0.2kw اینورتر LS مدل SV002IE5-1c- 220V- 0.2kw

3,609,000 تومان

توان : 0.2

نوع فاز: تک فاز

وزن: 0.675

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV004IE5-1- 220V- 0.37kw اینورتر LS مدل SV004IE5-1- 220V- 0.37kw

3,722,000 تومان

توان : 0.37

نوع فاز: تک فاز

وزن: 0.874

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV004IE5-1c- 220V- 0.37kw اینورتر LS مدل SV004IE5-1c- 220V- 0.37kw

3,887,000 تومان

توان : 0.37

نوع فاز: تک فاز

وزن: 0.874

مشخصات کامل
اینورتر پنتاکس 0.75 کیلووات مدل DSI-400-K75G3 اینورتر پنتاکس 0.75 کیلووات مدل DSI-400-K75G3

4,290,000 تومان

توان : 0.75 کیلو وات - 1 اسب

نوع فاز: سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 4.3 آمپر | جریان خروجی 2.5 آمپر

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV004IC5-1F -220V- 0.37KW اینورتر LS مدل SV004IC5-1F -220V- 0.37KW

4,443,000 تومان

توان : 0.37

نوع فاز: تک فاز

وزن: 1.1

مشخصات کامل
اینورتر پنتاکس 1.5 کیلووات مدل DSI-400-1K5G3 اینورتر پنتاکس 1.5 کیلووات مدل DSI-400-1K5G3

4,510,000 تومان

توان : 1.5 کیلووات - 2 اسب

نوع فاز: سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 6.2 آمپر | جریان خروجی 3.8 آمپر

مشخصات کامل
اینورتر پنتاکس 0.75 کیلووات مدل DSI-400-K75G1 اینورتر پنتاکس 0.75 کیلووات مدل DSI-400-K75G1

4,510,000 تومان

توان : 0.75 کیلو وات - 1 اسب

نوع فاز: تک فاز به سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 8.3 آمپر | جریان خروجی 4 آمپر

مشخصات کامل
اینورتر پنتاکس 1.5 کیلووات مدل DSI-400-1K5G1 اینورتر پنتاکس 1.5 کیلووات مدل DSI-400-1K5G1

4,730,000 تومان

توان : 1.5 کیلووات - 2 اسب

نوع فاز: تک فاز به سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 14.1 آمپر | جریان خروجی 7 آمپر

مشخصات کامل
اینورتر پنتاکس 2.2 کیلووات مدل DSI-400-2K2G3 اینورتر پنتاکس 2.2 کیلووات مدل DSI-400-2K2G3

4,950,000 تومان

توان : 2.2 کیلو وات - 3 اسب

نوع فاز: سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 6 آمپر | جریان خروجی 5 آمپر

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV008IC5-1F -220V- 0.75KW اینورتر LS مدل SV008IC5-1F -220V- 0.75KW

4,994,000 تومان

توان : 0.75

نوع فاز: تک فاز

وزن: 1.16

مشخصات کامل
اینورتر پنتاکس 2.2 کیلووات مدل DSI-400-2K2G1 اینورتر پنتاکس 2.2 کیلووات مدل DSI-400-2K2G1

5,280,000 تومان

توان : 2.2 کیلو وات، 3 اسب

نوع فاز: تک فاز به سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 24.2 آمپر / جریان خروجی 10 آمپر

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV015IC5-1F -220V- 1.5KW اینورتر LS مدل SV015IC5-1F -220V- 1.5KW

5,619,000 تومان

توان : 1.5

نوع فاز: تک فاز

وزن: 2.16

مشخصات کامل
اینورتر پنتاکس 4 کیلووات مدل DSI-400-004G3 اینورتر پنتاکس 4 کیلووات مدل DSI-400-004G3

5,940,000 تومان

توان : 0.75KW - 1HP

نوع فاز: تک فاز به سه فاز

وزن: 2 کیلوگرم

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 8.3 آمپر / جریان خروجی 4 آمپر

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV004IG5A-2- 220V- 0.37 KW اینورتر LS مدل SV004IG5A-2- 220V- 0.37 KW

6,733,000 تومان

توان : 0.37

نوع فاز: تک فاز

وزن: 0.76

مشخصات کامل
اینورتر پنتاکس 4 کیلو وات مدل DSI-400-004G1 اینورتر پنتاکس 4 کیلو وات مدل DSI-400-004G1

6,930,000 تومان

توان : 4 کیلو وات - 5.5 اسب

نوع فاز: تک فاز به سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 34 آمپر | جریان خروجی 16 آمپر

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV022IC5-1F -220V- 2.2KW اینورتر LS مدل SV022IC5-1F -220V- 2.2KW

7,160,000 تومان

توان : 2.2

نوع فاز: تک فاز

وزن: 1

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV008IG5A-2- 220V- 0.75 KW اینورتر LS مدل SV008IG5A-2- 220V- 0.75 KW

7,228,000 تومان

توان : 0.75

نوع فاز: تک فاز

وزن: 0.77

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV015IG5A-2- 220V- 1.5 KW اینورتر LS مدل SV015IG5A-2- 220V- 1.5 KW

7,228,000 تومان

توان : 1.5

نوع فاز: تک فاز

وزن: 1.5

مشخصات کامل
اینورتر پنتاکس 5.5 کیلووات مدل DSI-400-5K5G3 اینورتر پنتاکس 5.5 کیلووات مدل DSI-400-5K5G3

7,535,000 تومان

توان : 5.5 کیلو وات - 7.5 اسب

نوع فاز: سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 21.5 آمپر | جریان خروجی 13 آمپر

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV004IG5A-4- 380V- 0.37KW اینورتر LS مدل SV004IG5A-4- 380V- 0.37KW

7,619,000 تومان

توان : 0.37

نوع فاز: سه فاز

وزن: 1.08

مشخصات کامل
اینورتر پنتاکس 7.5 کیلووات مدل DSI-400-7K5G3 اینورتر پنتاکس 7.5 کیلووات مدل DSI-400-7K5G3

7,975,000 تومان

توان : 7.5 کیلو وات - 10 اسب

نوع فاز: سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 27.9 آمپر | جریان خروجی 17 آمپر

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV008IG5A-4- 380V- 0.75KW اینورتر LS مدل SV008IG5A-4- 380V- 0.75KW

8,069,000 تومان

توان : 0.75

نوع فاز: سه فاز

وزن: 1.08

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV015IG5A-4- 380V- 1.5KW اینورتر LS مدل SV015IG5A-4- 380V- 1.5KW

8,561,000 تومان

توان : 1.5

نوع فاز: سه فاز

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV022IG5A-2- 220V- 2.2 KW اینورتر LS مدل SV022IG5A-2- 220V- 2.2 KW

8,893,000 تومان

توان : 2.2

نوع فاز: تک فاز

وزن: 1.32

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV022IG5A-4- 380V- 2.2KW اینورتر LS مدل SV022IG5A-4- 380V- 2.2KW

9,675,000 تومان

توان : 2.2

نوع فاز: سه فاز

وزن: 2.08

مشخصات کامل
اینورتر پنتاکس 11 کیلووات مدل DSI-400-011G3 اینورتر پنتاکس 11 کیلووات مدل DSI-400-011G3

10,450,000 تومان

توان : 11 کیلو وات - 15 اسب

نوع فاز: سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 39 آمپر | جریان خروجی 24 آمپر

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV037IG5A-2- 220V- 3.7 KW اینورتر LS مدل SV037IG5A-2- 220V- 3.7 KW

10,792,000 تومان

توان : 3.7

نوع فاز: تک فاز

وزن: 1.89

مشخصات کامل
اینورتر پنتاکس 15 کیلووات مدل DSI-400-015G3 اینورتر پنتاکس 15 کیلووات مدل DSI-400-015G3

11,550,000 تومان

توان : 15 کیلو وات - 20 اسب

نوع فاز: سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 50.3 آمپر | جریان خروجی 30 آمپر

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV040IG5A-4- 380V- 4KW اینورتر LS مدل SV040IG5A-4- 380V- 4KW

13,645,000 تومان

توان : 4

نوع فاز: سه فاز

وزن: 2.17

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV0015IS7-4-380V-1.5KW اینورتر LS مدل SV0015IS7-4-380V-1.5KW

15,023,000 تومان

توان : 1.5

نوع فاز: سه فاز

وزن: 4.5

مشخصات کامل
1 2 3 4 ... »

اینورتر امروزه تقریبا در تمام لوازم خانگی ها و سایر تجهیزات الکتریکی وجود دارد. در صورت قطع برق، یک اینورتر می تواند به عنوان یک پشتیبان برق اضطراری عمل کند و شما قادر خواهید بود از کامپیوتر، تلویزیون، چراغ ها، وسایل برقی، لوازم آشپزخانه و سایر وسایل برقی خود استفاده کنید. البته به نوع اینورتر استفاده شده هم بستگی دارد، مدل هایی وجود دارد که برای وسایل و تجهیزاتی با مصرف انرژی بالا طراحی شده اند.

اینورتر در واقع یک دستگاه مستطیلی شکل است که معمولا از طریق باطری هایی که به صورت موازی به هم متصل شده اند یا یک باتری 12 ولت یا 24 ولت تامین می شود. باتری های استفاده شده می توانند توسط ژنراتور، موتورهای خودرو، صفحات خورشیدی یا سایر منابع متداول تغذیه شوند.

قبل از خرید و نصب اینورتر، میزان برق ضروری خود را تعیین کنید. باید توجه داشته باشید که از اینورتر خود نباید بار اضافی بگیرید، این کار می تواند به هنگام استفاده از از این دستگاه شما را با مشکلاتی مواجه کند.

عملکرد اصلی اینورتر تبدیل جریان مستقیم (DC) به جریان متناوب (AC) است. AC (برق متناوب) به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد و اکثر لوازم خانگی به برق نسبتاً بالاتری نسبت به DC نیاز دارند، برق DC برای کار در ولتاژ پایین طراحی شده است.

 

اینورتر

انواع اینورتر

دو نوع اینورتر وجود دارد: اینورترهای "موج واقعی سینوس" و "اینورتر سینوسی خالص."

آنها به طور ویژه برای تامین انرژی ابزارها و تجهیزات الکترونیکی پرمصرف توصیه می شوند. اینورترهای موج واقعی سینوس گران تر از "اینورترهای سینوسی خالص" هستند. اینورترهای موج واقعی از قدرت و کارایی بیشتری برخوردار هستند.

از طرف دیگر، اینورترهای سینوسی خالص بسیار ارزان قیمت هستند و می توانند انرژی لوازم خانگی کمتری (لوازم آشپزخانه، چراغ ها و ابزارهای کوچک برقی) را تامین کنند. با این حال، این اینورتر ممکن است ظرفیت تامین تجهیزات و وسایل کم مصرف زیادی را نداشته باشد، به عنوان مثال، کامپیوتر، اجاق های ماکروویو، تهویه مطبوع، بخاری و چاپگرهای لیزری.

سایز اینورتر (اندازه)

اندازه اینورترها از 100 وات تا بیش از 5000 وات است. این درجه بندی نشان دهنده ظرفیتی است که اینورتر می تواند به طور همزمان و به طور مداوم یک دستگاه با قدرت بالا یا ترکیبی از چندین واحد از این موارد را تأمین کند.

رتبه بندی

اینورترها دارای سه رتبه بندی اساسی هستند، شما می توانید موقع انتخاب اینورتر، مناسب ترین اینورتر را نسبت به نیاز خود انتخاب کنید.

SURGE RATING

برخی از لوازم خانگی ها، مانند یخچال و فریزر و تلویزیون برای شروع کار نیاز به جریان برق بالایی دارند. با این وجود، آنها برای ادامه کار به نیروی کمتری نیاز خواند داشت. بنابراین، یک اینورتر باید توانایی حفظ درجه ولتاژ خود را برای حداقل 5 ثانیه داشته باشد.

CONTINUOUS RATING

مقدار مداوم نیرو را توصیف می کند که می توانید بدون گرم شدن بیش از حد اینورتر و حتی خاموش شدن از آن استفاده کنید.

30-MINUTE RATING

گاهی مفید خواهد بود CONTINUOUS RATING ممکن است بسیار کمتر از سطح مورد نیاز برای تامین انرژی یک دستگاه پر مصرف باشد. اگر از دستگاه یا وسیله ای بعضی وقت ها استفاده می کنید، 30-minute rating ممکن است کافی باشد.

راهنمای خرید اینورتر

اندازه مناسب برای کار شما بستگی به میزان وات مورد نیاز دستگاه شما دارد. این اطلاعات معمولا در جایی روی دستگاه های الکتریکی چاپ شده است، البته ممکن است ولتاژ و میزان آمپر هم نوشته شده باشد. شما می توانید وات تمام دستگاه های خود را پیدا کرده و آنها را با هم جمع کنید تا به یک عدد تقریبی برسید. این شماره کوچکترین اینورتری خواهد بود که می تواند متناسب با نیازهای شما باشد، بنابراین بهتر است بین 10 تا 20 درصد به عدد به دست آمده اضافه کنید و سپس یک اینورتر متناسب با این اندازه یا بزرگتر خریداری کنید.

 

راهنمای خرید اینورتر

نکات قبل خرید اینورتر

برخی از دستگاه ها و توان های الکترونیکی معمول شامل:

 

نکات خرید اینورتر  

این اعداد می توانند از یک دستگاه به دستگاه دیگر کاملاً متفاوت باشند، بنابراین هرگز در تعیین اندازه اینورتر به چنین لیستی اعتماد نکنید و عددتان را بیشتر در نظر بگیرید. شما باید توجه داشته باشید که این اعداد می توانند در برآورد اولیه مفید باشند، مهم است که قبل خرید اینورتر نیاز واقعی خود را تعیین کنید.

اینورتر چه سایزی باید بخرید؟

وقتی فهمیدید چه دستگاه هایی را می خواهید به اینورتر خود متصل کنید، شما می توانید مناسب ترین سایز را خریداری کنید. برای مثال، شاید شما بخواهید لپ تاپ، لامپ و تلویزیون خود را به برق متصل کنید و در کنار اینها بخوایید از چاپگر خود نیز استفاده کنید.

اولین کاری که باید انجام دهید این است که بفهمید هر دستگاه چقدر برق مصرف می کند و آنها را با هم جمع ببندید. به جدول زیر توجه کنید:

خرید اینورتر مناسب

بعد از اینکه مجموع وات های مورد نیاز خود را جمع بستید می توانید برای اینکه خیالتان از انتخابتان راحت باشد 10 تا 20% به این عدد اضافه کنید تا حاشیه ایمنی داشته باشید که قبلا بهش اشاره کردیم.

اگه این حاشیه خطایی را در نظر نگیرید، نتایج خوبی برایتان نخواهد داشت.

490 وات (جمع کل) + 20٪ (حاشیه ایمنی) = 588 وات (حداقل اندازه اینورتر ایمن)

معنی این عدد این است که اگر می خواهید آن چهار دستگاه خاص را به طور هم زمان استفاده کنید، شما می خواهید یک اینورتر بخرید که حداقل 500 وات خروجی مداوم داشته باشد.

اینورتر با خروجی پیوسته و معکوس

در نهایت آخرین عاملی که باید در انتخاب اینورتر در نظر داشته باشید تفاوت بین خروجی پیوسته و متناوب است. اینورتر با خروجی متناوب می تواند برای مدت کوتاهی افزایش تقاضا برای وات بیشتر را تامین کند، درحالیکه اینورتر با خروجی پیوسته حد عملکرد عادی دارد. اگر دستگاه های شما به 600 وات برای راه اندازی نیاز دارند، پس باید اینورتری بخرید که دارای خروجی مداوم 600 وات باشد.

قبل از خرید می توانید از کارشناسان ویدفکتور مشاوره بگیرید تا شما را در انتخاب مناسبت ترین اینورتر راهنمایی کنند.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا