فروش ویژه
منو
جستجوی پیشرفته

سرپیچ گوشتی ایمپکتور چهارسو(فیلیپسی) سری WERA PH3*25

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : عایق
 • طول تیغه میلی متر : 25mm
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی ایمپکتور چهارسو(فیلیپسی) سری WERA PH2*50

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : عایق
 • طول تیغه میلی متر : 50
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی ایمپکتور چهارسو(فیلیپسی) سری WERA PH3*50

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : عایق
 • طول تیغه میلی متر : 50
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*4.5*39

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 25 تا 29
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*4.0*39

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 25 تا 29
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*5.5*39

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 25 تا 29
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.0*5.5*39

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 25 تا 29
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.2*6.5*39

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 25 تا 29
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 25*3.0*0.5

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 25 تا 29
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH1*50

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 50
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*50

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 50
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.5*4.0*50

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 0,5
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*3.5*50

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 0,6
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*4.5*50

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 0.6
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*4.0*50

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 0.6
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*5.5*50

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 0.8
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.0*5.5*50

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 1.0
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.2*6.5*50

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 1.2
 • نوع دسته : ساده
1 از 4

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*3.5*152

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 0.6
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*4.0*152

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 0.8
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.0*5.5*152

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 1.0
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.2*6.5*152

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 1.2
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*4.0*70

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 0.8
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.0*5.5*70

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 1.0
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 6.0*4.5*89

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 6.0
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.2*6.5*70

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 1.2
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.2*8.0*89

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 1.2
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) بای تورژن WERA PH1*50

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر :
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) بای تورژن WERA PH2*50

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 2
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) بای تورژن WERA PH3*50

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 2
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH1*70

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 2-3/4
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپس) WERA PH1*89

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 3-1/2
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH1*127

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 5-4/5
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH1*127

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 5-4/3
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*70

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 2-3/4
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*89

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 3-1/2
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*110

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 4-3/8
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*127

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 5
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*152

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 6
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH3*70

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 2-3/4
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH3*89

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق :
 • طول تیغه میلی متر : 3-1/2
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH3*110

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 4-3/8
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH3*152

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 6
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی)تورژن 4جهت آهن WERA PH1*50

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 50
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی)تورژن 4جهت آهن WERA PH2*50

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 50
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی)تورژن 4جهت آهن WERA PH3*50

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 50
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی)تورژن 4جهت چوب WERA PH2*50

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 50
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی پزیدرایو 4جهت آهن WERA PHZ2*50

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 50
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی پزیدرایو 4جهت آهن WERA PHZ3*50

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 50
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

1 تومان