0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته

سرپیچ گوشتی ایمپکتور چهارسو(فیلیپسی) سری WERA PH2*25 کد 05073916001

 • توان :
 • گروه :
 • ویژگی :
 • برق :
 • جنس بدنه :
 • جنس پروانه :
 • نوع :
 • سایز دهانه ورودی :
 • دورموتور :
 • حداکثر آبدهی :
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی ایمپکتور چهارسو(فیلیپسی) سری WERA PH3*25 کد 05057617001

 • جنس سری : کروم-وانادیوم
 • سری پیچ گوشتی :
 • قابلیت تعویض سری : دارد
 • قابلیت چکش خور : ندارد
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی ایمپکتور چهارسو(فیلیپسی) سری WERA PH2*50

 • جنس سری : کروم-وانادیوم
 • سری پیچ گوشتی : چهار سو
 • قابلیت تعویض سری :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی ایمپکتور چهارسو(فیلیپسی) سری WERA PH3*50

 • جنس سری : کروم-وانادیوم
 • سری پیچ گوشتی : چهار سو
 • قابلیت تعویض سری :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*4.5*39 کد 05056015001

 • جنس سری : کروم-وانادیوم
 • سری پیچ گوشتی : دو سو
 • قابلیت تعویض سری :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*4.0*39 کد 05056020001

 • جنس سری : کروم-وانادیوم
 • سری پیچ گوشتی : دو سو
 • قابلیت تعویض سری :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*5.5*39 کد 05056025001

 • جنس سری : کروم-وانادیوم
 • سری پیچ گوشتی : دو سو
 • قابلیت تعویض سری :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.0*5.5*39 کد 05056030001

 • جنس سری : کروم-وانادیوم
 • سری پیچ گوشتی : دو سو
 • قابلیت تعویض سری :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.2*6.5*39 کد 05056037001

 • جنس سری : کروم-وانادیوم
 • سری پیچ گوشتی : دو سو
 • قابلیت تعویض سری :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 25*3.0*0.5

 • جنس سری : کروم-وانادیوم
 • سری پیچ گوشتی : دو سو
 • قابلیت تعویض سری :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH1*50

 • جنس سری : کروم-وانادیوم
 • سری پیچ گوشتی : دو سو
 • قابلیت تعویض سری :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*50 کد 05056520001

 • جنس سری : کروم-وانادیوم
 • سری پیچ گوشتی :
 • قابلیت تعویض سری :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.5*4.0*50 کد 05059307001

 • جنس سری : کروم-وانادیوم
 • سری پیچ گوشتی : دو سو
 • قابلیت تعویض سری :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*3.5*50 کد 05059310001

 • جنس سری : کروم-وانادیوم
 • سری پیچ گوشتی : دو سو
 • قابلیت تعویض سری :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*4.5*50 کد 05059315001

 • جنس سری : کروم-وانادیوم
 • سری پیچ گوشتی : دو سو
 • قابلیت تعویض سری :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*4.0*50 کد 05059320001

 • جنس سری : کروم-وانادیوم
 • سری پیچ گوشتی : دو سو
 • قابلیت تعویض سری :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*5.5*50 کد 05059325001

 • جنس سری : کروم-وانادیوم
 • سری پیچ گوشتی : دو سو
 • قابلیت تعویض سری :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.0*5.5*50 کد 05059330001

 • جنس سری : کروم-وانادیوم
 • سری پیچ گوشتی : دو سو
 • قابلیت تعویض سری :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.2*6.5*50 کد 05059337001

 • جنس سری : کروم-وانادیوم
 • سری پیچ گوشتی : دو سو
 • قابلیت تعویض سری :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
1 از 4

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*3.5*152 کد 05059450001

 • جنس سری : کروم-وانادیوم
 • سری پیچ گوشتی : دو سو
 • قابلیت تعویض سری :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*4.0*152 کد 05059451001

 • جنس سری : کروم-وانادیوم
 • سری پیچ گوشتی : دو سو
 • قابلیت تعویض سری :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.0*5.5*152 کد 05059452001

 • جنس سری : کروم-وانادیوم
 • سری پیچ گوشتی : دو سو
 • قابلیت تعویض سری :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.2*6.5*152

 • جنس سری : کروم-وانادیوم
 • سری پیچ گوشتی : دو سو
 • قابلیت تعویض سری :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*4.0*70 کد 05059478001

 • جنس سری : کروم-وانادیوم
 • سری پیچ گوشتی : دو سو
 • قابلیت تعویض سری :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.0*5.5*70 کد 05059486001

 • جنس سری : کروم-وانادیوم
 • سری پیچ گوشتی : دو سو
 • قابلیت تعویض سری :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 6.0*4.5*89

 • جنس سری : کروم-وانادیوم
 • سری پیچ گوشتی : دو سو
 • قابلیت تعویض سری :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.2*6.5*70 کد 05059492001

 • جنس سری : کروم-وانادیوم
 • سری پیچ گوشتی : دو سو
 • قابلیت تعویض سری :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.2*8.0*89 کد 05059496001

 • جنس سری : کروم-وانادیوم
 • سری پیچ گوشتی : دو سو
 • قابلیت تعویض سری :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) بای تورژن WERA PH1*50

 • جنس سری : کروم-وانادیوم
 • سری پیچ گوشتی :
 • قابلیت تعویض سری :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) بای تورژن WERA PH2*50 کد 05059552001

 • جنس سری : کروم-وانادیوم
 • سری پیچ گوشتی : چهار سو
 • قابلیت تعویض سری :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) بای تورژن WERA PH3*50

 • جنس سری : کروم-وانادیوم
 • سری پیچ گوشتی : چهار سو
 • قابلیت تعویض سری :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH1*70 کد 05059755001

 • جنس سری : کروم-وانادیوم
 • سری پیچ گوشتی : چهار سو
 • قابلیت تعویض سری :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپس) WERA PH1*89

 • جنس سری : کروم-وانادیوم
 • سری پیچ گوشتی : چهار سو
 • قابلیت تعویض سری :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH1*127

 • جنس سری : کروم-وانادیوم
 • سری پیچ گوشتی : چهار سو
 • قابلیت تعویض سری :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH1*127

 • جنس سری : کروم-وانادیوم
 • سری پیچ گوشتی : چهار سو
 • قابلیت تعویض سری :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*70

 • جنس سری : کروم-وانادیوم
 • سری پیچ گوشتی : چهار سو
 • قابلیت تعویض سری :
 • قابلیت چکش خور :
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*89

 • جنس سری : کروم-وانادیوم
 • سری پیچ گوشتی : چهار سو
 • قابلیت تعویض سری :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*110

 • جنس سری : کروم-وانادیوم
 • سری پیچ گوشتی : چهار سو
 • قابلیت تعویض سری :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*127

 • جنس سری : کروم-وانادیوم
 • سری پیچ گوشتی : چهار سو
 • قابلیت تعویض سری :
 • قابلیت چکش خور :
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*152

 • جنس سری : کروم-وانادیوم
 • سری پیچ گوشتی : چهار سو
 • قابلیت تعویض سری :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH3*70

 • جنس سری : کروم-وانادیوم
 • سری پیچ گوشتی : چهار سو
 • قابلیت تعویض سری :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH3*89

 • جنس سری : کروم-وانادیوم
 • سری پیچ گوشتی : چهار سو
 • قابلیت تعویض سری :
 • قابلیت چکش خور :
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH3*110

 • جنس سری : کروم-وانادیوم
 • سری پیچ گوشتی : چهار سو
 • قابلیت تعویض سری :
 • قابلیت چکش خور :
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH3*152

 • جنس سری : کروم-وانادیوم
 • سری پیچ گوشتی : چهار سو
 • قابلیت تعویض سری :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی)تورژن 4جهت آهن WERA PH1*50

 • جنس سری : کروم-وانادیوم
 • سری پیچ گوشتی : چهار سو
 • قابلیت تعویض سری :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی)تورژن 4جهت آهن WERA PH2*50

 • جنس سری : کروم-وانادیوم
 • سری پیچ گوشتی : چهار سو
 • قابلیت تعویض سری :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی)تورژن 4جهت آهن WERA PH3*50

 • جنس سری : کروم-وانادیوم
 • سری پیچ گوشتی : چهار سو
 • قابلیت تعویض سری :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی)تورژن 4جهت چوب WERA PH2*50

 • جنس سری : کروم-وانادیوم
 • سری پیچ گوشتی : چهار سو
 • قابلیت تعویض سری :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی پزیدرایو 4جهت آهن WERA PHZ2*50

 • جنس سری : کروم-وانادیوم
 • سری پیچ گوشتی :
 • قابلیت تعویض سری :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
0 از 0

1 تومان

سرپیچ گوشتی پزیدرایو 4جهت آهن WERA PHZ3*50

 • جنس سری : کروم-وانادیوم
 • سری پیچ گوشتی : چهار سو
 • قابلیت تعویض سری :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
0 از 0

1 تومان