0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4010S /Y-W-V7

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 350
 • شتاب هوا (m/s) : 18
 • هوادهی (m3/h) : 1250
0 از 0

3,470,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4012S /Y-W-V7

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 440
 • شتاب هوا (m/s) : 18
 • هوادهی (m3/h) : 1700
0 از 0

4,030,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4015S /Y-W-V7

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 530
 • شتاب هوا (m/s) : 18
 • هوادهی (m3/h) : 2070
0 از 0

4,570,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4018S /Y-W-V7

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 660
 • شتاب هوا (m/s) : 18
 • هوادهی (m3/h) : 2500
0 از 0

5,300,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4020S /Y-W-V7

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 660
 • شتاب هوا (m/s) : 18
 • هوادهی (m3/h) : 2500
0 از 0

5,480,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4010S/Y-W-LUX-V7

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 350
 • شتاب هوا (m/s) : 18
 • هوادهی (m3/h) : 1250
0 از 0

4,350,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4012S/Y-W-LUX-V7

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 440
 • شتاب هوا (m/s) : 18
 • هوادهی (m3/h) : 1700
0 از 0

5,120,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4015S/Y-W-LUX-V7

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 530
 • شتاب هوا (m/s) : 18
 • هوادهی (m3/h) : 2070
0 از 0

5,850,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4018S/Y-W-LUX-V7

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 660
 • شتاب هوا (m/s) : 18
 • هوادهی (m3/h) : 2500
0 از 0

6,400,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4020S/Y-W-LUX-V7

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 660
 • شتاب هوا (m/s) : 18
 • هوادهی (m3/h) : 2500
0 از 0

6,770,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4010S/Y-W-V7 کویل المنت برقی

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 350
 • شتاب هوا (m/s) : 18
 • هوادهی (m3/h) : 1250
0 از 0

3,470,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4012S/Y-W-V7 کویل المنت برقی

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 440
 • شتاب هوا (m/s) : 18
 • هوادهی (m3/h) : 1700
0 از 0

4,030,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4015S/Y-W-V7 کویل المنت برقی

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 550
 • شتاب هوا (m/s) : 18
 • هوادهی (m3/h) : 2070
0 از 0

4,570,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4018S/Y-W-V7 کویل المنت برقی

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 660
 • شتاب هوا (m/s) : 18
 • هوادهی (m3/h) : 2500
0 از 0

5,300,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4020S/Y-W-V7 کویل المنت برقی

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 660
 • شتاب هوا (m/s) : 18
 • هوادهی (m3/h) : 2500
0 از 0

5,480,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4010S/Y-W-LUX-V7 کویل المنت برقی

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 350
 • شتاب هوا (m/s) : 18
 • هوادهی (m3/h) : 1250
0 از 0

4,350,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4012S/Y-W-LUX-V7 کویل المنت برقی

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 440
 • شتاب هوا (m/s) : 18
 • هوادهی (m3/h) : 1700
0 از 0

5,120,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4015S/Y-W-LUX-V7 کویل المنت برقی

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 550
 • شتاب هوا (m/s) : 18
 • هوادهی (m3/h) : 1700
0 از 0

5,850,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4018S/Y-W-LUX-V7 کویل المنت برقی

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 660
 • شتاب هوا (m/s) : 18
 • هوادهی (m3/h) : 2500
0 از 0

6,400,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4020S/Y-W-LUX-V7 کویل المنت برقی

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 660
 • شتاب هوا (m/s) : 18
 • هوادهی (m3/h) : 2500
0 از 0

6,770,000 تومان

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4009-L/Y

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 330
 • شتاب هوا (m/s) : 20
 • هوادهی (m3/h) : 1400
0 از 0

2,150,000 تومان

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4010-L/Y

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 330
 • شتاب هوا (m/s) : 20
 • هوادهی (m3/h) : 1400
0 از 0

2,177,000 تومان

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4012-L/Y

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 440
 • شتاب هوا (m/s) : 20
 • هوادهی (m3/h) : 1900
0 از 0

2,190,000 تومان

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4015-L/Y

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 530
 • شتاب هوا (m/s) : 20
 • هوادهی (m3/h) : 2300
0 از 0

2,730,000 تومان

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4018-L/Y

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 660
 • شتاب هوا (m/s) : 20
 • هوادهی (m3/h) : 2800
0 از 0

2,870,000 تومان

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4020-L/Y

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 660
 • شتاب هوا (m/s) : 20
 • هوادهی (m3/h) : 2800
0 از 0

2,935,000 تومان

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4009-L/Y-LUX

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 330
 • شتاب هوا (m/s) : 20
 • هوادهی (m3/h) : 1400
0 از 0

2,150,000 تومان

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4010-L/Y-LUX

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 330
 • شتاب هوا (m/s) : 20
 • هوادهی (m3/h) : 1400
0 از 0

2,177,000 تومان

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4012-L/Y-LUX

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 440
 • شتاب هوا (m/s) : 20
 • هوادهی (m3/h) : 1900
0 از 0

2,190,000 تومان

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4015-L/Y-LUX

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 530
 • شتاب هوا (m/s) : 20
 • هوادهی (m3/h) : 2300
0 از 0

2,730,000 تومان

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4018-L/Y-LUX

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 660
 • شتاب هوا (m/s) : 20
 • هوادهی (m3/h) : 2800
0 از 0

2,877,000 تومان

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4020-L/Y-LUX

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 660
 • شتاب هوا (m/s) : 20
 • هوادهی (m3/h) : 2800
0 از 0

2,935,000 تومان