منو
LS
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:

کنتاکتور AC220 ولت 3 آمپر موتوری

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

9,700 تومان

BKN 1P C1A

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 1 آمپر
0 از 0

21,200 تومان

BKN 1P C2A

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 2 آمپر
0 از 0

21,200 تومان

BKN 1P C4A

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 4A
0 از 0

21,200 تومان

BKN 1P C6A

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 6 آمپر
0 از 0

21,200 تومان

BKN 1P B/C10A

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 10 آمپر
0 از 0

21,200 تومان

BKN 1P B/C16A

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 16 آمپر
0 از 0

21,200 تومان

BKN 1P C20A

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ :
 • جریان نامی : 20 آمپر
0 از 0

21,200 تومان

BKN 1P B/C25A

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ :
 • جریان نامی : 25A
0 از 0

21,200 تومان

BKN 1P B/C32A

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ :
 • جریان نامی : 32A
0 از 0

21,200 تومان

BKN 1P C40A

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ :
 • جریان نامی : 40A
0 از 0

21,700 تومان

BKN 1P C50A

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ : 380V
 • جریان نامی : 50A
0 از 0

21,700 تومان

BKN 1P C63A

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ :
 • جریان نامی : 63A
0 از 0

21,700 تومان

BKP 1P+N C25A

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 25A
0 از 0

23,800 تومان

BKP 1P+N C32A

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 32A
0 از 0

23,800 تومان

BKN-b 1P C1A

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ :
 • جریان نامی : 1A
0 از 0

34,950 تومان

BKN-b 1P C2A

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ :
 • جریان نامی : 2A
0 از 0

34,950 تومان

BKN-b 1P C4A

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ :
 • جریان نامی : 4A
0 از 0

34,950 تومان

BKN-b 1P C6A

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ :
 • جریان نامی : 6A
0 از 0

34,950 تومان

BKN-b 1P C10A

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ :
 • جریان نامی : 10A
0 از 0

34,950 تومان

BKN-b 1P C16A

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ :
 • جریان نامی : 16A
0 از 0

34,950 تومان

BKN-b 1P C20A

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ :
 • جریان نامی : 20A
0 از 0

34,950 تومان

BKN-b 1P C25A

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ :
 • جریان نامی : 25A
0 از 0

34,950 تومان

BKN-b 1P C32A

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 32A
0 از 0

34,950 تومان

BKN-b 1P C40A

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 40A
0 از 0

34,950 تومان

BKN 1P+N C6A

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ :
 • جریان نامی : 6A
0 از 0

36,400 تومان

BKN 1P+N C10A

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ :
 • جریان نامی : 10A
0 از 0

36,400 تومان

BKN 1P+N C16A

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ :
 • جریان نامی : 16A
0 از 0

36,400 تومان

BKN 1P+N C20A

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ :
 • جریان نامی : 20A
0 از 0

36,400 تومان

BKN 1P+N B/C25A

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ :
 • جریان نامی : 25A
0 از 0

36,400 تومان

BKN 1P+N B/C32A

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ :
 • جریان نامی : 32A
0 از 0

36,400 تومان

BKN-b 1P C50A

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 50A
0 از 0

38,570 تومان

BKN-b 1P C63A

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 63A
0 از 0

38,570 تومان

BKN 3P C4A

 • فاز : سه فاز
 • تعداد پل : 3
 • ولتاژ :
 • جریان نامی : 4A
0 از 0

64,170 تومان

BKN 3P C6A

 • فاز : سه فاز
 • تعداد پل : 3
 • ولتاژ :
 • جریان نامی : 6A
0 از 0

64,170 تومان

BKN 3P B/C10A

 • فاز : سه فاز
 • تعداد پل : 3
 • ولتاژ :
 • جریان نامی : 10A
0 از 0

64,170 تومان

BKN 3P C16A

 • فاز : سه فاز
 • تعداد پل : 3
 • ولتاژ :
 • جریان نامی : 16A
0 از 0

64,170 تومان

BKN 3P C20A

 • فاز : سه فاز
 • تعداد پل : 3
 • ولتاژ :
 • جریان نامی : 20A
0 از 0

64,170 تومان

BKN 3P B/C25A

 • فاز : سه فاز
 • تعداد پل : 3
 • ولتاژ :
 • جریان نامی : 25A
0 از 0

64,170 تومان

BKN 3P C32A

 • فاز : سه فاز
 • تعداد پل : 3
 • ولتاژ :
 • جریان نامی : 32A
0 از 0

64,170 تومان

BKN 3P C40A

 • فاز : سه فاز
 • تعداد پل : 3
 • ولتاژ :
 • جریان نامی : 40A
0 از 0

64,170 تومان

BKN 3P C50A

 • فاز : سه فاز
 • تعداد پل : 3
 • ولتاژ :
 • جریان نامی : 50A
0 از 0

65,000 تومان

BKN 3P C63A

 • فاز : سه فاز
 • تعداد پل : 3
 • ولتاژ :
 • جریان نامی : 63A
0 از 0

65,000 تومان

BKN-b 2P C10A

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 2
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 10A
0 از 0

65,500 تومان

BKN-b 2P C16A

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 2
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 16A
0 از 0

65,500 تومان

کنتاکتور AC220 ولت 6 آمیر موتوری

 • جریان نامی : 32
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین : 220
 • گروه کاربردی :
0 از 0

83,600 تومان

BKN 4P C6A

 • فاز : سه فاز
 • تعداد پل : 3
 • ولتاژ :
 • جریان نامی : 6A
0 از 0

86,820 تومان

BKN 4P C10A

 • فاز : سه فاز
 • تعداد پل : 4
 • ولتاژ :
 • جریان نامی : 10A
0 از 0

86,820 تومان

BKN 4P C16A

 • فاز : سه فاز
 • تعداد پل : 4
 • ولتاژ :
 • جریان نامی : 16A
0 از 0

86,820 تومان

BKN 4P C20A

 • فاز : سه فاز
 • تعداد پل : 4
 • ولتاژ :
 • جریان نامی : 20A
0 از 0

86,820 تومان