فروش ویژه
0
ورود به پنل کاربری
LS
جستجوی پیشرفته

کنتاکتور AC220 ولت 6 آمیر موتوری

 • جریان نامی : 32
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین : 220
 • گروه کاربردی :
0 از 0

83,600 تومان

کنتاکتور AC220 ولت 3 آمپر موتوری

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

9,700 تومان

کنتاکتور AC220 ولت 12 امپر موتوری

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

102,400 تومان

کنتاکتور AC220 ولت 18 آمپر موتوری

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

137,400 تومان

کنتاکتور AC220 ولت 22 امیر موتوری

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

149,500 تومان

کنتاکتور AC220 ولت 32 آمپر موتوری

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

216,800 تومان

کنتاکتور AC220 ولت 40 آمپر موتوری

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

318,600 تومان

کنتاکتور AC220 ولت 50 آمپر موتوری

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

522,500 تومان

کنتاکتور AC220 ولت 65 آمپر موتوری

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

542,800 تومان

کنتاکتور AC220 ولت 5 آمپر موتوری

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

572,500 تومان

کنتاکتور AC220 ولت 85 آمپر موتوری

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

610,100 تومان

کنتاکتور AC220 ولت 100 آمپر موتوری

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

837,800 تومان

کنتاکتور AC220ولت 130 آمپر موتوری

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

1,092,100 تومان

کنتاکتور AC220 ولت 150 آمپر موتوری

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

1,162,100 تومان

کنتاکتور AC220 ولت 185 آمپر موتوری

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

1,387,500 تومان

کنتاکتور AC220 ولت 225 آمپر موتوری

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

2,127,400 تومان

کنتاکتور AC220 ولت 265 آمپر موتوری

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

2,344,900 تومان

کنتاکتور AC220 ولت 330 آمپر موتوری

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

2,717,100 تومان

کنتاکتور AC220 ولت 400 آمپر موتوری

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

3,626,500 تومان

کنتاکتور AC220 ولت 500 آمپر موتوری

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

6,063,100 تومان

کنتاکتور AC220 ولت 630 آمیر موتوری

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

6,968,900 تومان

کنتاکتور AC220 ولت 800 آمپر موتوری

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

8,210,500 تومان

کنتاکتور 9 آمپر بوبين 24 و 110

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

162,100 تومان

VDC کنتاکتور 12 آمپر بوبین 110

 • جریان نامی : 12
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

186,200 تومان

VDC کنتاکتور 18 آمپر بوبین 110

 • جریان نامی : 18
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

237,700 تومان

VDC کنتاکتور 22 آمير بوتين 110

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

256,800 تومان

VDC کنتاکتور 32 آمير بوين 24 و 110

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

299,200 تومان