0
ورود به پنل کاربری

الکتروموتور تکفاز

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.2hp B3-71

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.2hp B3-71

2,034,000 تومان

توان: 1.2 اسب -0.9kw

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 71

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فازکلاچ دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 71-4A 0.25kw

الکتروموتور تک فازکلاچ دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 71-4A 0.25kw

2,400,000 تومان

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 71

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.4hp B3-63

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.4hp B3-63

1,619,000 تومان

توان: 1/4 اسب -0.18kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 63

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.3hp B3-63

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.3hp B3-63

1,691,000 تومان

توان: 1/3 اسب -0.25kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 63

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.4hp B3-63

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.4hp B3-63

1,706,000 تومان

توان: 1/4 اسب -0.18kw

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 63

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.2hp B3-71

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.2hp B3-71

2,011,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 71

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-3.4hp B3-71

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-3.4hp B3-71

2,115,000 تومان

توان: 3.4 اسب -2.5kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 71

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 71-4B 0.37kw

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 71-4B 0.37kw

2,130,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 71

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-3.4hp B3-80

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-3.4hp B3-80

2,367,000 تومان

توان: 3.4 اسب -2.5kw

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 80

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1hp B3-80

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1hp B3-80

2,532,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 80

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.5hp B3-80

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.5hp B3-80

2,660,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 80

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.5hp B3-90

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.5hp B3-90

3,024,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 90

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-2hp B3-90

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-2hp B3-90

3,386,000 تومان

توان: 2اسب_1.5kw

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 90

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-3hp B3-100

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-3hp B3-100

4,043,000 تومان

توان: 3 اسب -2.2kw

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 100

مشخصات کامل

الکتروموتور تکفاز 1 اسب استریم 1HPX4P

الکتروموتور تکفاز 1 اسب استریم 1HPX4P

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 1500

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 71-4B 0.25kw

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 71-4B 0.25kw

1,960,000 تومان

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 71

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 71-2A 0.37kw

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 71-2A 0.37kw

2,070,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 0.5 اسب_0.37kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 71

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 71-2B 0.55kw

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 71-2B 0.55kw

2,120,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 71

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 80-4A 0.55kw

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 80-4A 0.55kw

2,450,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 80

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فازکلاچ دار آلومینیومی 3000 دور موتوژن CRS 71-2A 0.37kw

الکتروموتور تک فازکلاچ دار آلومینیومی 3000 دور موتوژن CRS 71-2A 0.37kw

2,530,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 0.5 اسب_0.37kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 71

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 80-2A 0.75kw

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 80-2A 0.75kw

2,540,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 80

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 80-4B 0.75kw

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 80-4B 0.75kw

2,570,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 80

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فازکلاچ دار آلومینیومی1500 دور موتوژن CRS 71-4B 0.37kw

الکتروموتور تک فازکلاچ دار آلومینیومی1500 دور موتوژن CRS 71-4B 0.37kw

2,600,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 0.5 اسب_0.37kw

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 71

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فازکلاچ دار آلومینیومی 3000 دور موتوژن CRS 71-2B 0.55kw

الکتروموتور تک فازکلاچ دار آلومینیومی 3000 دور موتوژن CRS 71-2B 0.55kw

2,610,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 71

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 80-2B 1.1kw

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 80-2B 1.1kw

2,650,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 80

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فازکلاچ دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 80-4A 0.55kw

الکتروموتور تک فازکلاچ دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 80-4A 0.55kw

2,670,000 تومان

استعلام موجودی

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 80

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فازکلاچ دار آلومینیومی 3000 دور موتوژن CRS 80-2A 0.75kw

الکتروموتور تک فازکلاچ دار آلومینیومی 3000 دور موتوژن CRS 80-2A 0.75kw

2,870,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 80

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز کلاچ دار آلومینیومی 3000 دور موتوژن CRS 80-2B 1.1kw

الکتروموتور تک فاز کلاچ دار آلومینیومی 3000 دور موتوژن CRS 80-2B 1.1kw

2,910,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 80

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فازکلاچ دار آلومینیومی1500 دور موتوژن CRS 80-4B 0.75kw

الکتروموتور تک فازکلاچ دار آلومینیومی1500 دور موتوژن CRS 80-4B 0.75kw

2,980,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 90

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 90L4A 1.1kw

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 90L4A 1.1kw

3,110,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 90

مشخصات کامل

الکتروموتور زیمنس تکفاز 1500 دور فلنج کوچک 0.75kw

الکتروموتور زیمنس تکفاز 1500 دور فلنج کوچک 0.75kw

3,158,100 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 90L2A 1.5kw

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 90L2A 1.5kw

3,200,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 2اسب_1.5kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 90

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 90L4B 1.5kw

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 90L4B 1.5kw

3,390,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 2اسب_1.5kw

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 90

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز کلاچ دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 90L4A 1.1kw

الکتروموتور تک فاز کلاچ دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 90L4A 1.1kw

3,550,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 100

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 90L2B 2.2kw

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 90L2B 2.2kw

3,580,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 3 اسب -2.2kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 90

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز کلاچ دار آلومینیومی 3000 دور موتوژن CRS 90L2A 1.5kw

الکتروموتور تک فاز کلاچ دار آلومینیومی 3000 دور موتوژن CRS 90L2A 1.5kw

3,670,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 2اسب_1.5kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 90

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز چیست؟

الکتروموتورهای تک فاز با استفاده از منبع تغذیه تک فاز کار می کنند. این الکتروموتورها فقط یک ولتاژ متناوب دارند، مدار با دو سیم کار می کند و جریانی که از روی آنها عبور می کند همیشه یکسان است. در بیشتر موارد این الکتروموتورهای کوچک با گشتاور و توان محدود در دسترس هستند.

عموما از سیستم برق تک فاز بیشتر از سیستم سه فاز استفاده می کنیم؛ برای مصارف خانگی، تجاری و تا حدودی در مصارف صنعتی؛ زیرا سیستم تک فاز از یک سیستم سه فاز مقرون به صرفه تر است و برق مورد نیاز در اکثر خانه ها، مغازه ها و دفاتر کار توسط یک سیستم تک فاز تامین می شود.

الکتروموتورهای تک فاز در ساخت ساده، ارزان قیمت بوده و تعمیر و نگهداری آنها آسان است موارد استفاده آن ها در یخچال ها، پنکه ها، کمپرسورها، جاروبرقی ها، فن ها، ماشین های لباسشویی، پمپ های سانتریفیوژ، دمنده ها، دریل های قابل حمل و ... است.

الکتروموتورهای تک فاز AC به سه دسته تقسیم می شوند:

 • الکتروموتورهای القایی تک فاز یا الکتروموتورهای ناهمزمان
 • الکتروموتورهای سنکرون تک فاز
 • الکتروموتورهای کموتاتور

ساخت الکتروموتور تک فاز القایی

الکتروموتور های الکتریکی دارای دو قسمت اصلی هستند:

استاتور (ایستانه)

قسمت ثابت الکتروموتور القایی است. عملکرد اصلی استاتور تولید میدان مغناطیسی چرخان است، استاتور سه قسمت اصلی دارد : قاب استاتور، هسته استاتور و سیم پیچ استاتور. از چند لایه آلومینیومی یا آهنی سبک ساخته شده که به شکل یک استوانه توخالی بهم وصل شده اند. شیارهایی روی ورقه ها وجود دارند و سیم پیچ هایی درون این شیارها جاسازی می شوند (به هر کدام از سیم پیچ ها کلاف هم گفته می شود.)

هر کلاف با هسته هایی که درونش قرار می گیرد، یک آهنربا مغناطیسی می سازد کلاف های استاتور مستقیما به منبع انرژی الکتریکی وصل می شوند و با برقراری جریان AC یک میدان مغناطیسی چرخنده تولید می کنند.

روتور (چرخانه)

بخش متحرک و چرخنده الکتروموتور القایی است. روتور روی شفت ‌استاتور قرار گرفته است و بار مکانیکی را از طریق شفت متصل می کند. روتور استوانه ای شکل و دارای شکاف هایی در سراسر محیط پیرامونی خود است. شکاف ها موازی یکدیگر نیستند؛ اما کمی کج هستند تا مانع قفل مغناطیسی دندان استاتور و روتور شود و همچنین باعث می شود که الکتروموتور تکفاز القایی سر و صدا کمتری داشته باشد.

روتور از میله های آلومینیوم، برنج یا مسی تشکیل شده است (به این میله های آلومینیومی یا مسی هادی روتور گفته می شود و در شکاف های حاشیه روتور قرار می گیرد) هسته روتور از هسته آهنی استوانه ای ساخته شده است که دارای شکاف نیمه دایره ای در سطح خارجی آنها است که هادی ها بر روی آن قرار گرفته اند و در انتها با کمک حلقه های آلومینیوم یا مس اتصال کوتاه دارند (که حلقه های انتهایی نامیده می شوند.)

برای تأمین مقاومت مکانیکی، این هادی های روتور به حلقه انتهایی مهار می شوند و از این رو یک مدار بسته کامل شبیه قفس را تشکیل می دهند (از این رو به آنها روتور قفسه سنجابی می گویند) از آنجا که حلقه های انتهایی میله ها به طور دائمی اتصال کوتاه دارند، مقاومت الکتریکی روتور بسیار کم است و امکان افزودن مقاومت خارجی وجود ندارد. عدم وجود حلقه لغزش باعث می شود که ساخت الکتروموتور تک فاز القایی بسیار ساده و محکم باشد.

اصل کار الکتروموتور تک فاز القایی

هنگامی که ما یک منبع تغذیه تک فاز را به سیم پیچ استاتور الکتروموتور القایی تک فاز اعمال می کنیم، جریان متناوب از طریق استاتور یا سیم پیچ اصلی شروع می شود. این جریان متناوب شار متناوبی به نام شار اصلی تولید می کند. این شار اصلی همچنین با هادی های روتور پیوند دارد و از این رو هادی های روتور را قطع می کند.

(می دانیم که برای کار هر الکتروموتور الکتریکی اعم از موتور AC یا DC، به دو شار نیاز داریم زیرا تعامل این دو شار گشتاور مورد نیاز را تولید می کند.)

طبق قانون القای الکترومغناطیسی فارادی،EMF (نیروی محرکه الکتریکی) در روتور القا می شود. همانطور که مدار روتور یکی بسته می شود، جریان در روتور شروع به شارش می کند (این جریان را جریان روتور می نامند) این جریان روتور شار خود را به نام شار روتور تولید می کند. از آنجا که این شار به دلیل اصل القا تولید می شود، بنابراین به عنوان یک موتور القایی نامگذاری شده است.

اکنون دو شار وجود دارد که یکی شار اصلی است و دیگری شار روتور نامیده می شود. این دو شار گشتاور مطلوبی را تولید می کنند که برای چرخش الکتروموتور مورد نیاز است.

روش های راه اندازی الکتروموتور تک فاز القایی

الکتروموتورهای تک فاز خود راه انداز نیستند، بنابراین به یک وسیله کمکی یا تجهیزات برای راه اندازیشان نیاز داریم.

الکتروموتورهای تک فاز القایی معمولاً بر اساس وسایل کمکی که برای راه اندازی موتور بکار می روند طبقه بندی می شوند؛

 1. الکتروموتور تک فاز با فاز شکسته
 2. الکتروموتور با خازن راه انداز
 3. الکتروموتور با خازن دائم کار
 4. الکتروموتور القایی دو خازنی )خازن راه انداز و دائم کار(
 5. الکتروموتور القایی قطب چاک دار

مقایسه الکتروموتورهای القایی تک فاز و سه فاز

الکتروموتورهای تک فاز مزایای بسیاری دارد. برای افراد مبتدی، تولید الکتروموتورهای تک فاز نسبت به سایر انواع الکتروموتورها هزینه کمتری دارند، معمولاً به تعمیر و نگهداری بسیار کمی نیاز دارند، غالباً به تعمیرات احتیاج ندارند و در صورت نیاز، تعمیرشان بسیار آسان است. موتورهای تک فاز سال ها دوام خواهند آورد و معمولاً بیشتر خرابی های الکتروموتورهای تکفاز در نتیجه کاربردهای نامناسب است تا نقص ساخت از خود الکتروموتور.

الکتروموتور تک فاز رتبه بندی و ضریب قدرت و توان کمتری نسبت به الکتروموتورهای سه فاز دارند.(معمولا تا توان 2.2 کیلووات / 3اسب بخار در دسترس هستند) این الکتروموتورها به طور معمول در دستگاه ها و تجهیزاتی که به سطح پایین تری از توان نیاز دارند یا در مواردی که استفاده از الکتروموتور سه فاز ناکارآمد است، استفاده می شوند.

در حالی که الکتروموتورهای تک فاز از نظر مکانیکی ساده هستند، این به معنای کامل بودن آنها نیست و گاهاً گفته شده است که آنها آهسته کار می کنند، بیش از حد گرم می شوند، گشتاور راه اندازی برای الکتروموتورهای ناهمزمان و الکتروموتورهای تک فاز القایی کم است و همچنین بازده الکتروموتورهای تک فاز در مقایسه با الکتروموتورهای سه فاز کمتر است.

021-22683706 تماس
تماس
بالا