میخ و پرچ

میخ پرچی آلومینیوم NKS-4006 میخ پرچی آلومینیوم NKS-4006

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی آلومینیوم NKS-4810 میخ پرچی آلومینیوم NKS-4810

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی آلومینیوم PX-3206 میخ پرچی آلومینیوم PX-3206

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی آلومینیوم PX-4012 میخ پرچی آلومینیوم PX-4012

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی آلومینیوم PX-4820 میخ پرچی آلومینیوم PX-4820

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی آلومینیوم استاندارد NKS-3206 میخ پرچی آلومینیوم استاندارد NKS-3206

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ آلومینیوم استاندارد

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی آلومینیوم استاندارد NKS-4010 میخ پرچی آلومینیوم استاندارد NKS-4010

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ آلومینیوم استاندارد

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی آلومینیوم استاندارد NKS-4806 میخ پرچی آلومینیوم استاندارد NKS-4806

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ آلومینیوم استاندارد

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی آلومینیوم استاندارد NKS-6010 میخ پرچی آلومینیوم استاندارد NKS-6010

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ آلومینیوم استاندارد

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی آلومینیوم استاندارد NKS-6030 میخ پرچی آلومینیوم استاندارد NKS-6030

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ آلومینیوم استاندارد

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی آلومینیوم سرپهن LKS-4008 میخ پرچی آلومینیوم سرپهن LKS-4008

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ آلومینیوم سر پهن

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی آلومینیوم سرپهن LKS-4820 میخ پرچی آلومینیوم سرپهن LKS-4820

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ آلومینیوم سر پهن

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی فولادی ST-3014 میخ پرچی فولادی ST-3014

استعلام موجودی

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی فولادی ST-4006 میخ پرچی فولادی ST-4006

استعلام موجودی

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی فولادی ST-4812 میخ پرچی فولادی ST-4812

استعلام موجودی

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی فولادی ST-4828 میخ پرچی فولادی ST-4828

استعلام موجودی

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی استنلس استیل PX-3006 میخ پرچی استنلس استیل PX-3006

استعلام موجودی

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی استنلس استیل PX-4006 میخ پرچی استنلس استیل PX-4006

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ استنلس استیل

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی استنلس استیل PX-4808 میخ پرچی استنلس استیل PX-4808

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ استنلس استیل

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی استنلس استیل PX-6015 میخ پرچی استنلس استیل PX-6015

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ استنلس استیل

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی قفل شونده سرعدسی MLK-64125 میخ پرچی قفل شونده سرعدسی MLK-64125

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ قفل شونده سرعدسی

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی قفل شونده سرعدسی MLK-64265 میخ پرچی قفل شونده سرعدسی MLK-64265

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ قفل شونده سرعدسی

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی قفل شونده سرعدسی MLK-78195 میخ پرچی قفل شونده سرعدسی MLK-78195

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ قفل شونده سرعدسی

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی قفل شونده سرخزینه MLK-64135 میخ پرچی قفل شونده سرخزینه MLK-64135

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ قفل شونده سرخزینه

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی قفل شونده سرعدسی CLK-48145 میخ پرچی قفل شونده سرعدسی CLK-48145

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ قفل شونده سرعدسی

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی قفل شونده سرخزینه CLK-64230 میخ پرچی قفل شونده سرخزینه CLK-64230

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ قفل شونده سرخزینه

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی آلومینیومی ته بسته SAS-4808 میخ پرچی آلومینیومی ته بسته SAS-4808

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچی آلومینیومی ته بسته

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی آلومینیومی ته بسته SAS-4821 میخ پرچی آلومینیومی ته بسته SAS-4821

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچی آلومینیومی ته بسته

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی آلومینیومی ته بسته SAS-40125 میخ پرچی آلومینیومی ته بسته SAS-40125

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچی آلومینیومی ته بسته

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی ته بسته SAS-4006 میخ پرچی ته بسته SAS-4006

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچی آلومینیومی ته بسته

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی ته بسته SAS-4812 میخ پرچی ته بسته SAS-4812

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچی آلومینیومی ته بسته

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی سرخزینه فولادی HKS-3206 میخ پرچی سرخزینه فولادی HKS-3206

استعلام موجودی

مدل: سرخزینه فولادی

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی سرخزینه فولادی HKS-4810 میخ پرچی سرخزینه فولادی HKS-4810

استعلام موجودی

مدل: سرخزینه فولادی

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی شکوفه ای PR-3210 میخ پرچی شکوفه ای PR-3210

استعلام موجودی

مدل: شکوفه ای

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی شکوفه ای PR-4016 میخ پرچی شکوفه ای PR-4016

استعلام موجودی

مدل: شکوفه ای

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی شکوفه ای PR-4830 میخ پرچی شکوفه ای PR-4830

استعلام موجودی

مدل: شکوفه ای

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

آشنایی با ابزار میخ و پرچ

این ابزار به طور معمول در  صنایعی که نیاز به اتصال دو قطعه است کاربرد دارند. میخ و پرچ هادر انواع مختلف با سایز های متفاوت ساخته می شوند.

نظر خود را ارسال کنید

021-22204900 تماس
تماس
بالا