0
ورود به پنل کاربری

میخ و پرچ

میخ پرچی آلومینیوم NKS-3206

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم NKS-3206

استعلام موجودی

dk:

سایز (سانتیمتر):

گروه: میخ و پرچ

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیوم NKS-3208

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم NKS-3208

استعلام موجودی

dk:

سایز (سانتیمتر):

گروه: میخ و پرچ

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیوم NKS-3210

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم NKS-3210

استعلام موجودی

dk:

سایز (سانتیمتر):

گروه: میخ و پرچ

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیوم NKS-3212

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم NKS-3212

استعلام موجودی

dk:

سایز (سانتیمتر):

گروه: میخ و پرچ

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیوم NKS-3214

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم NKS-3214

استعلام موجودی

dk:

سایز (سانتیمتر):

گروه: میخ و پرچ

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیوم NKS-3216

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم NKS-3216

استعلام موجودی

dk:

سایز (سانتیمتر):

گروه: میخ و پرچ

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیوم NKS-4006

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم NKS-4006

استعلام موجودی

dk:

سایز (سانتیمتر):

گروه: میخ و پرچ

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیوم NKS-4008

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم NKS-4008

استعلام موجودی

dk:

سایز (سانتیمتر):

گروه: میخ و پرچ

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیوم NKS-4010

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم NKS-4010

استعلام موجودی

dk:

سایز (سانتیمتر):

گروه: میخ و پرچ

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیوم NKS-4012

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم NKS-4012

استعلام موجودی

dk:

سایز (سانتیمتر):

گروه: میخ و پرچ

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیوم NKS-4014

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم NKS-4014

استعلام موجودی

dk:

سایز (سانتیمتر):

گروه: میخ و پرچ

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیوم NKS-4016

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم NKS-4016

استعلام موجودی

dk:

سایز (سانتیمتر):

گروه: میخ و پرچ

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیوم NKS-4808

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم NKS-4808

استعلام موجودی

dk:

سایز (سانتیمتر):

گروه: میخ و پرچ

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیوم NKS-4810

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم NKS-4810

استعلام موجودی

dk:

سایز (سانتیمتر):

گروه: میخ و پرچ

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیوم NKS-4812

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم NKS-4812

استعلام موجودی

dk:

سایز (سانتیمتر):

گروه: میخ و پرچ

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیوم NKS-4814

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم NKS-4814

استعلام موجودی

dk:

سایز (سانتیمتر):

گروه: میخ و پرچ

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیوم NKS-4816

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم NKS-4816

استعلام موجودی

dk:

سایز (سانتیمتر):

گروه: میخ و پرچ

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیوم NKS-4818

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم NKS-4818

استعلام موجودی

dk:

سایز (سانتیمتر):

گروه: میخ و پرچ

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیوم NKS-4820

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم NKS-4820

استعلام موجودی

dk:

سایز (سانتیمتر):

گروه: میخ و پرچ

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیوم NKS-4825

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم NKS-4825

استعلام موجودی

dk:

سایز (سانتیمتر):

گروه: میخ و پرچ

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیوم PX-3006

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم PX-3006

استعلام موجودی

dk:

سایز (سانتیمتر):

گروه: میخ و پرچ

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیوم PX-3008

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم PX-3008

استعلام موجودی

dk:

سایز (سانتیمتر):

گروه: میخ و پرچ

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیوم PX-3010

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم PX-3010

استعلام موجودی

dk:

سایز (سانتیمتر):

گروه: میخ و پرچ

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیوم PX-3012

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم PX-3012

استعلام موجودی

dk:

سایز (سانتیمتر):

گروه: میخ و پرچ

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیوم PX-3206

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم PX-3206

استعلام موجودی

dk:

سایز (سانتیمتر):

گروه: میخ و پرچ

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیوم PX-3208

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم PX-3208

استعلام موجودی

dk:

سایز (سانتیمتر):

گروه: میخ و پرچ

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیوم PX-3210

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم PX-3210

استعلام موجودی

dk:

سایز (سانتیمتر):

گروه: میخ و پرچ

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیوم PX-3212

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم PX-3212

استعلام موجودی

dk:

سایز (سانتیمتر):

گروه: میخ و پرچ

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیوم PX-4006

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم PX-4006

استعلام موجودی

dk:

سایز (سانتیمتر):

گروه: میخ و پرچ

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیوم PX-4008

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم PX-4008

استعلام موجودی

dk:

سایز (سانتیمتر):

گروه: میخ و پرچ

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیوم PX-4010

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم PX-4010

استعلام موجودی

dk:

سایز (سانتیمتر):

گروه: میخ و پرچ

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیوم PX-4012

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم PX-4012

استعلام موجودی

dk:

سایز (سانتیمتر):

گروه: میخ و پرچ

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیوم PX-4808

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم PX-4808

استعلام موجودی

dk:

سایز (سانتیمتر):

گروه: میخ و پرچ

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیوم PX-4810

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم PX-4810

استعلام موجودی

dk:

سایز (سانتیمتر):

گروه: میخ و پرچ

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیوم PX-4812

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم PX-4812

استعلام موجودی

dk:

سایز (سانتیمتر):

گروه: میخ و پرچ

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیوم PX-4814

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم PX-4814

استعلام موجودی

dk:

سایز (سانتیمتر):

گروه: میخ و پرچ

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

مشخصات کامل

آشنایی با ابزار میخ و پرچ

این ابزار به طور معمول در  صنایعی که نیاز به اتصال دو قطعه است کاربرد دارند. میخ و پرچ هادر انواع مختلف با سایز های متفاوت ساخته می شوند.

021-22683706 بالا