0
ورود به پنل کاربری

میخ و پرچ

میخ پرچی آلومینیوم NKS-3206

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم NKS-3206
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

میخ پرچی آلومینیوم NKS-3208

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم NKS-3208
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

میخ پرچی آلومینیوم NKS-3210

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم NKS-3210
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

میخ پرچی آلومینیوم NKS-3212

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم NKS-3212
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

میخ پرچی آلومینیوم NKS-3214

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم NKS-3214
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

میخ پرچی آلومینیوم NKS-3216

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم NKS-3216
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

میخ پرچی آلومینیوم NKS-4006

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم NKS-4006
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

میخ پرچی آلومینیوم NKS-4008

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم NKS-4008
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

میخ پرچی آلومینیوم NKS-4010

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم NKS-4010
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

میخ پرچی آلومینیوم NKS-4012

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم NKS-4012
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

میخ پرچی آلومینیوم NKS-4014

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم NKS-4014
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

میخ پرچی آلومینیوم NKS-4016

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم NKS-4016
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

میخ پرچی آلومینیوم NKS-4808

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم NKS-4808
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

میخ پرچی آلومینیوم NKS-4810

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم NKS-4810
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

میخ پرچی آلومینیوم NKS-4812

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم NKS-4812
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

میخ پرچی آلومینیوم NKS-4814

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم NKS-4814
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

میخ پرچی آلومینیوم NKS-4816

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم NKS-4816
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

میخ پرچی آلومینیوم NKS-4818

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم NKS-4818
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

میخ پرچی آلومینیوم NKS-4820

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم NKS-4820
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

میخ پرچی آلومینیوم NKS-4825

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم NKS-4825
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

میخ پرچی آلومینیوم PX-3006

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم PX-3006
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

میخ پرچی آلومینیوم PX-3008

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم PX-3008
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

میخ پرچی آلومینیوم PX-3010

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم PX-3010
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

میخ پرچی آلومینیوم PX-3012

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم PX-3012
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

میخ پرچی آلومینیوم PX-3206

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم PX-3206
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

میخ پرچی آلومینیوم PX-3208

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم PX-3208
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

میخ پرچی آلومینیوم PX-3210

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم PX-3210
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

میخ پرچی آلومینیوم PX-3212

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم PX-3212
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

میخ پرچی آلومینیوم PX-4006

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم PX-4006
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

میخ پرچی آلومینیوم PX-4008

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم PX-4008
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

میخ پرچی آلومینیوم PX-4010

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم PX-4010
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

میخ پرچی آلومینیوم PX-4012

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم PX-4012
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

میخ پرچی آلومینیوم PX-4808

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم PX-4808
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

میخ پرچی آلومینیوم PX-4810

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم PX-4810
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

میخ پرچی آلومینیوم PX-4812

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم PX-4812
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

میخ پرچی آلومینیوم PX-4814

0 از 0
میخ پرچی آلومینیوم PX-4814
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

آشنایی با ابزار میخ و پرچ

این ابزار به طور معمول در  صنایعی که نیاز به اتصال دو قطعه است کاربرد دارند. میخ و پرچ هادر انواع مختلف با سایز های متفاوت ساخته می شوند.

نمایش بیشتر