0
ورود به پنل کاربری

میخ و پرچ

میخ پرچی قفل شونده سرخزینه MLK-64115

میخ پرچی قفل شونده سرخزینه MLK-64115

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ قفل شونده سرخزینه

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیومی ته بسته SAS-4811

میخ پرچی آلومینیومی ته بسته SAS-4811

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچی آلومینیومی ته بسته

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی سرخزینه فولادی HKS-4810

میخ پرچی سرخزینه فولادی HKS-4810

استعلام موجودی

مدل: سرخزینه فولادی

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیوم استاندارد NKS-4825

میخ پرچی آلومینیوم استاندارد NKS-4825

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ آلومینیوم استاندارد

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی چند مرحله ای ASMG-4015

میخ پرچی چند مرحله ای ASMG-4015

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچی چند مرحله ای

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی استنلس استیل PX-6015

میخ پرچی استنلس استیل PX-6015

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ استنلس استیل

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی فولادی ST-4014

میخ پرچی فولادی ST-4014

استعلام موجودی

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی قفل شونده سرخزینه MLK-4814

میخ پرچی قفل شونده سرخزینه MLK-4814

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ قفل شونده سرخزینه

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیومی ته بسته SAS-48155

میخ پرچی آلومینیومی ته بسته SAS-48155

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچی آلومینیومی ته بسته

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

مهره پرچی نیمه شش گوش سرخزینه M10-YAFS

مهره پرچی نیمه شش گوش سرخزینه M10-YAFS

استعلام موجودی

مدل: نیمه شش گوش سر فلنچی

گروه: مهر پرچی

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرفلنچی AKL-009

مهره پرچی گرد سرفلنچی AKL-009

استعلام موجودی

مدل: گرد سرفلنچی

گروه: مهر پرچی

dk: 17.40

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیوم NKS-4812

میخ پرچی آلومینیوم NKS-4812

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی استنلس استیل PX-3218

میخ پرچی استنلس استیل PX-3218

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ استنلس استیل

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیوم استاندارد NKS-4006

میخ پرچی آلومینیوم استاندارد NKS-4006

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ آلومینیوم استاندارد

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

مهره پرچی شش گوش سرخرینه M4-AS-L

مهره پرچی شش گوش سرخرینه M4-AS-L

استعلام موجودی

مدل: شش گوش سر خزینه

گروه: مهر پرچی

dk: 7.6

مشخصات کامل

میخ پرچی چند مرحله ای سرعدسی ASMG-48248

میخ پرچی چند مرحله ای سرعدسی ASMG-48248

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچی چند مرحله ای سرعدسی

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرفلنچی ته بسته M6-KTF

مهره پرچی گرد سرفلنچی ته بسته M6-KTF

استعلام موجودی

مدل: گرد سرفلنچی ته بسته

گروه: مهر پرچی

dk: 13

مشخصات کامل

میخ پرچی قفل شونده سرخزینه MLK-64155

میخ پرچی قفل شونده سرخزینه MLK-64155

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ قفل شونده سرخزینه

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیوم استاندارد NKS-3008

میخ پرچی آلومینیوم استاندارد NKS-3008

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ آلومینیوم استاندارد

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

مهره پرچی شش گوش سرفلنچی M6-AF-L

مهره پرچی شش گوش سرفلنچی M6-AF-L

استعلام موجودی

مدل: شش گوش سر فلنچی

dk: 13

مشخصات کامل

میخ پرچی چند مرحله ای ASMG-4815

میخ پرچی چند مرحله ای ASMG-4815

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچی چند مرحله ای

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی استنلس استیل PX-4018

میخ پرچی استنلس استیل PX-4018

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ استنلس استیل

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی سرخزینه فولادی HKS-3008

میخ پرچی سرخزینه فولادی HKS-3008

استعلام موجودی

مدل: سرخزینه فولادی

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی شیاردار GR-4808

میخ پرچی شیاردار GR-4808

استعلام موجودی

مدل: شیاردار

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرخزینه AKL-L-010

مهره پرچی گرد سرخزینه AKL-L-010

استعلام موجودی

مدل: گرد سر خزینه

گروه: مهر پرچی

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیوم PX-3208

میخ پرچی آلومینیوم PX-3208

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی سرخزینه فولادی HKS-3206

میخ پرچی سرخزینه فولادی HKS-3206

استعلام موجودی

مدل: سرخزینه فولادی

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرفلنچی M4-STF

مهره پرچی گرد سرفلنچی M4-STF

استعلام موجودی

مدل: گرد سرفلنچی

گروه: مهر پرچی

dk: 9

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیوم استاندارد NKS-6010

میخ پرچی آلومینیوم استاندارد NKS-6010

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ آلومینیوم استاندارد

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی استنلس استیل PX-4010

میخ پرچی استنلس استیل PX-4010

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ استنلس استیل

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی شکوفه ای PR-4816

میخ پرچی شکوفه ای PR-4816

استعلام موجودی

مدل: شکوفه ای

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

مهره پرچی شش گوش سرفلنچی M10-AF

مهره پرچی شش گوش سرفلنچی M10-AF

استعلام موجودی

مدل: شش گوش سر فلنچی

dk: 18

مشخصات کامل

میخ پرچی قفل شونده سرعدسی MLK-64305

میخ پرچی قفل شونده سرعدسی MLK-64305

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ قفل شونده سرعدسی

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیومی ته بسته SAS-4821

میخ پرچی آلومینیومی ته بسته SAS-4821

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچی آلومینیومی ته بسته

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی فولادی ST-6030

میخ پرچی فولادی ST-6030

استعلام موجودی

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی سرخزینه فولادی HKS-4816

میخ پرچی سرخزینه فولادی HKS-4816

استعلام موجودی

مدل: سرخزینه فولادی

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

آشنایی با ابزار میخ و پرچ

این ابزار به طور معمول در  صنایعی که نیاز به اتصال دو قطعه است کاربرد دارند. میخ و پرچ هادر انواع مختلف با سایز های متفاوت ساخته می شوند.

021-22683706 تماس
تماس
بالا